Големина на текста:
ПЕНИТЕНЦИАРНО ПРАВО
Георги Митев
Пенитенциарното право има за предмет изпълнението на наказанията ,наложени с влязла в
сила присъда, т.е. по наказателни дела.
Лишаване от свобода и доживотен затвор със или без право на замяна. Изпълнението на
наказанието е свързано най-вече на тези два вида наказания и с пробацията. Другите видове
наказания, предвидени в НК,се изпълняват от органи различни от тези,занимаващи се с
изпълнението на тези два вида наказания.
Наказанието има санкциониращ и възпитаващ или възпиращ ефект, поради което
изпълнението му се усложнява.
Осн. Принципи при изпълнението на наказанията е т. Нар. прогресивна система-
подобряване положението на осъдения при добро поведение от негова страна по време на
изтърпяване на наказанието.
ВЪПРОС 6: ОРГАНИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИТО
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА /ЛС/
Наказанието ЛС се изпълнява в определени закрити помещения, в които лицата се
подчиняват на строго определен режим. С оглед на това дали изпълнението на това наказание
е основна функция, органите се делят на две категории: специализирани и неспециализирани.
Първият специализиран орган е МП.То се занимава с цялостната дейност по
изпълнение на наказанието ЛС. Специализиран орган в МП е ГДИН.Тя се занимава с
материално, кадрово обезпечаване и развитие и методическо управление на МЛС. Главният
директор на ГДИН е назначен от МП и е пряко подчинен на него.
Друг специализиран орган е Комисията по чл.17 ЗИН. Тази комисия е м/уведомствена ,
включва директора, зам. директора на затвора, отрядния ръководител и т.н. Комисията се
занимава с изменението на режима на изтърпяване на наказанието ЛС- занимава се с
преместването на затворниците , прави предложения за предсрочно условно освобождаване.
Следващ специализиран орган е Научно-методическият съвет по затворно дело
/НМСЗД/-чл.21 ЗИН. Той е към МП и се състои от представители от различни ведомства.
Занимава се с разработването на методически указания, методики, програми за работа с
осъдени лица.
Неспециализираните органи се занимават с МЛС инцидентно или частично:
1/ МЗ-занимава се с организация на мед. обслужване в МЛС / 2 болници в
ЦСЗ и в Ловеч и мед. пунктове във всеки затвор/;
2/ МОН- в МЛС се извършва общообразователно и професионално-техническо
обучение. МОН назначава съответния персонал и издава дипломите и т.н.;
3/ МВР- охранителна и конвойна дейност е поета от ГД „Охрана” към МП- чл.20
ЗИН.МВР има отношение към издирвателната дейност при избягали затворници и при бунтове
в затворите.
1
4/ Съд и Прокуратура- съдилияата изменят режима в по-тежък, пред тях се
обжалват някои актове. Прокурорът осъществява надзор за законност и участва в Комисията
по чл.17 ЗИН.;
5/ Органи на местната власт – кметове.
ВЪПРОС 7: МЛС
МЛС биват два вида: затвори и поправителни домове.Критерият за делене е възрастта. В
поправителните домове се настаняват непълнолетни, а в затворите- пълнолетни. Към
затворитр и поправителните домове се създават затворнически общежития. Според чл.8а ал.2
ЗИН те са три типа: открит тип, закрит тип и преходен тип. Към затворите могат да се създават
всичките видове общежития, а кък поправителните домове само преходен тип. Като МЛС се
приемат и следствените арести.
Затворите и поправителните домове се създават и закриват със заповед на мин на
Правосъдието. МЛС се делят на няколко вида. Поправителните домове се делаят единствено
по пол. При затворите деленето е на мъжки и женски/Сливен/. Деление по вид на
престъпленията към момента няма. Има деление по рецидивни и нерецидивни затвори. В
Прложение 1 на ППЗИН са регламентирани тези видове затвори.Рецидив.- Плевен ,Бургас,
Варна, Враца, Ловеч, София, Пловдив, Пазарджик. В закона е предвидено създаване на
затвори за млади пълнолетни затворници /чл.159 ДРЗИН/- м/у 18 и 25 години.
Затворите се съставят по две системи- белгийска и американска.Белгийска система-
кординацията м/у отделните крила се осъществява в центъра/ строят се на кръст/.
Американската система – правоъгълна форма- осъществява се в краищата.
Директора на затвора трябва да е с висше юридическо образование. Назначава се от мин
на Правосъдието по предложение на главния директор.
ВЪПРОС 8: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО
ЗАТВОРИ,ПОПРАВИТЕЛНИ ДОМОВЕ И ЗАТВОРНИЧЕСКИ ОБЩЕЖИТИЯ
Два основни принципа на разпределение:
1/ по вид на МЛС;
2/ по последното местоживеене на лицето.
Съгласно първия принцип в зависимост от това какво престъпление е извършило
лицето, то се разпределя в съответния вид МЛС. Това се отнася за мъжките затвори
най-често. Ако лицето е извършило престъпление по глава 1 на НК, то следва да бъде
разпределено взатвора в Стара Загора.
Другото разпределение е рецидивни и нерецидивни затвори.Има 7 рецидивни и 4
нерецидивни, в кой точно ще е от рецидивните затвори, ще се определи от втория
принцип.
Вторият принцип е по последното местоживеене на лицето преди постъпването му в
затвора. Местоживеенето е фактическо положение по действащото
законодателство.Този принцип се отнася за настоящия адрес. Идеята е лицата да се
2
намират максимално близо до своите близки. От друга страна администрацията си
спестява някои разходи свързани с пристигането на лицата след отпуск и др.
Разпределението става по области. Много често по- близкият затвое не е предпочетен и
лицето се изпраща в друг затвор / поради пренаселеност/. Лицата, които не са бълг.
Граждани,с разрешено постоянно пребиваване- пова постоянно пребиваване се счита
за последен адрес. Чужденците, които нямат постоянен адрес у нас, търпят наказанията
си в София.
Разпределение на осъдените по общежития: В преходен тип общежития не се
настаняват затврници първоначално. В открития тип общежития съгласно чл.12 ал.1
ЗИН се настаняват осъдените за първи път лица на ЛС до 5 години и всички осъдени за
непредпазливи престъпления.Всички останали осъдени з а 1-ви път се настаняват в
закритите общежития или в затвори. В преходния тип общежития се настаняват само
осъдени не за 1-ви ът и които са изтърпели поне 6 месеца от наказанието си и им
остават не повече от 5 години /чл.12а ал.3 ЗИН/. Друго изискване е лицето да е
изтърпяло тази част от наказанието си в затвор или в закрито общежитие.Лицата от
открит тип общежития не се местят в преходен тип.
Законът допуска и преместването от едно място на друго. Ако лицето се прояви
лошо, съгласно чл.55 то се връща в затвора или в закрития тип общежитие. От
поправителен дом в затвор- когато непълнолетните навършат 18 години. Допуска се
изключение,ако лицето иска да остане в поправителния дом до 20 год до завършване на
образованието си и като навърши 20год- затвор, независимо дали е завършил или не
образованието си. В поправителните домове и в женските затвори има и др категории
лица / например 10% мъже в женските затвори- огняри, или пълнолетни в
поправителните домове- шофьори/. Тези лица трябва да са малък брой и да са
отделени от останалите. Не е предвидена възможност лицата от преходния тип да се
местят в открит тип. При преместване в същия тип МЛС , т.н. временни премествания:
траят 6 месеца, извършват се по заповед на главния директор и имат за причина
конкретни проблеми, които трябва да бъдат решени/ най-често здравословни проблеми
или наличие на ПУЦ в друг затвор за определена специалност/.
ВЪПРОС 9:НАСТАНВАНЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В ЗАТВОРИ ЗА
РЕЦИДИВИСТИ
ЗИН въвежда нов вид рецидив- непенитенциарен рецидив. Чл.158 ЗИН дефинира
това понятие:когато едно лице е осъждано 2 и повече пъти на ЛС за умишлено
престъплениеи са изтърпявани 2 или повече пъти наказания ЛС.От освобождаването до
новото постъпване не трябва да са минали 5 и повече години при 2 осъждания , при 3
или повече осъждания- 10 или повече години, за да бъде лицето рецидивист/
пенитенциарен рецидив/.Касае се само за умишлени престъпления.Лицето трябва да е
изтърпяло наказание ЛС ефективно.Възможно е наказанието пробация да бъде
заменено с ЛС- лицето пак ще бъде рецидивист.
В затворите за рецидивисти се настаняват само пенитенциарни рецидивисти.
Щом престъплението, за което е осъдено лицето е опасен рецидив , следователно
е на лице пенитенциарен рецидив.
ВЪПРОС 11: ПРИЕМАНЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИ ЗАТВОРНИЦИ
Новопостъпилите затворници са 2 категории:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 юни 2019 в 20:05 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Наказателно право - обща част
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Тест с 25 въпроса със средна трудност. Добри за подготовка, обхващащи първите 10 теми от конспекта.
(Лесен)
25
3
1
6 мин
13.08.2019
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
41
1
5 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Пенитенциарно право

Материал № 997704, от 15 май 2013
Свален: 16 пъти
Прегледан: 27 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,210
Брой символи: 18,876

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пенитенциарно право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала