Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
ВОЕННА АКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”
гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
ФАКУЛТЕТ “КОМАНДНО-ЩАБЕН”
Е С Е
НА ТЕМА:
„СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛА ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА
ВОЕННИТЕ ЛИДЕРИ У НАС ДНЕС?“
Разработил:
Майор Георги Димитров СТОЙЧЕВ
235з класно отделение
София
2013 г.
1/8
"Както мислим, така се държим, а каквото е поведението ни, такива сме и
ние. За да отведете себе си и организацията си на следващото ниво, трябва винаги да
мислите отвъд него. "Мислене за промяна" ще ви помогне да направите точно това." -
Томас Ф. Чапман.
,Интересът към лидерството датира от първите човешки общности
- . нонаучнотомуизследванетозапочвапредипомалкоотстолетиеВ
XXI началотонавексеналаганеобходимосттаотновподходпри
формиранетои изгражданетона съвременниявоененлидер отвсички
.степенивструктуратанаВъоръженитесилинаРепубликаБългария
, Нуждатаотвисокотеоретичнопрактическиипрофесионалноподготвени
,кадривобласттанавъоръженитесилиеобусловенаотдинамиката
. сложносттаинепредвидимосттанасветовнитепроцеси В контекстана
съвременнитереалностииизискваниякъмкадритеотМОиБългарската
армияиуспешнотоиминтегриране вмеждународниимногонационални
формированияприучастиевзонинавоеннииследвоеннидействиясе
налаганеобходимосттаотпровежданенаадекватнаподготовканаличния
- съставиформиране накоманднолидерскикачествавръководнияелемент
.на всяко звено
. Проблемътза военнотолидерство нее нов Презцялатачовешка
, историяот Суан Дзъ през Клаузевиц до съвременните военните лидери
един от вечните въпроси е бил какъв трябва да бъде военния лидер.
Днесразбиранетозавоеннотолидерствоесъщественоразвитокато
, ,процеснаповлияваненахоратачрездаваненацелпосокаимотивация
докатодействатзаизпълнениеназадачите иусъвършенстванена
.организацията
: Множество автори дават отговорна въпросите Какъв трябва да
бъдевоенниялидер .. . т енеговияхарактер Каквотрябвадазнаевоенният
лидер .. ? т енеговатакомпетентност Каквотрябвадаправи . . т екакви
?трябва да бъдат неговите действия
:Разсъждавайки на тази тема неминуемов мен се зараждавъпроса
?Промененалиеценностнатасистеманавоеннителидериднес
, Обмисляйки внимателно темата разгледахмного материали анализирах
, ситуациятаирешихиаздадамсвоятамисъл катосеопитамдапредложа
какъвнетрябвадабъдевоенниялидерднесидадоставялайтмотивснов
. обсег
Фундаменталнитевъпроснакойтотрябвадададемотговоривтози
: моментса - Каквоевоенниялидер човекилимашина? Къдесепроявява
-той ? в окопите или в канцеларията ? Как го прави и защо ние не можемИ
: „ , ,на значимза мен въпрос Защо въпреки всичките говоренияприказки
,обясненияисъвети сесрещатслучинадейностии поведениянаофицери
“. , коитонесалидерски Накаквоседължитоваповедение имали
изначалнапървопричинаилиенякаквамоднатенденцияилитрайно
2/8
състояние или неоценяване на промените в свойствата на обектите на
. изследване
Видеализираната представазасъвременниявоенен лидерби
: трябвалодасевключватняколкоповажниуменияикачествауменията
; ; дауправляват ресурсии подчинени за работа в екип вземанена
; ( ) ;оптималнирешенияпоеманенаотговорностиразуменобоснованриск
, ; дасеанализират факти данниипроцесивъзприеманеи прилаганена
; ; новости в професиятапрозорливост и прогностичностписмена и устна
; ; комуникативнострешителност инастойчивост устойчивостна
; ; напрежениеистрессамообладаниеи съобразителностсамостоятелности
; инициативностумение да се градят довериеи авторитетпред
.подчинените
Средата за работа на военния лидер включва въздействия на
. ,множество външни засистемата фактори Към тях спадат медиите
, , непартийнитеобществениорганизацииполитическитесиливъншните
. експертиидруги Влияниетоиметвърдесилно вусловиятана
, военнополитическаихуманитарнакризаноивмирновременнияпериод
. напреход Въздействиятанавъншнитефакторинасредатамогатда
предизвикатвземанетонапредопределенирешенияотстрананавоенния
, лидер основани на емоционалните настроения в противоречие на военното
.изкуство
Съвременният воененлидер осъществява своятадейност в сложна
. специфична среда Силно влияние върху ефективността на екипната работа
ихарактеранаклиматаоказватстилътнаръководителяиумениятамуда
. , работи в екипИсторията е богата с примери когато ръководителиса
приемани като формалнилидери и се провалялипоради противоречия в
- екипаиобратно слабивоенниръководителисаоцеляваливследствиена
.добър психологически климат в екипа
, Мнозина от ръководителите независимо от етажите на обществената
, , йерархияна коитосенамиратсезадоволяватс продуктитена здравия
, разумотъждествявайки стратегическитепроменисжитейскиясиопит и
. утвърденатапрактика наповедение Етозащо когато седискутира по
въпроситенавоенниялидеринастъпилатаиилинастъпващата
, промяна е редно нормално да се разглеждат комплексните връзки
, .между него и средатав която упражнява своята дейност
, ,Във времена на икономическа социална и политическакриза
съвременниятвоененлидеренеобходимодабъдеадаптивенкъм
. ,променящата се обстановка и конюнктура Той трябва да планира
, организира иконтролира кактои съвместявасвоитерешенияизаповеди с
. , външнитепромени Доридоизвестнастепензатворенасистематана
Министерството на отбраната не може да остане изолиранаот външния
. свят Каксе справясъвременниявоененлидерс ограничениятананесени
?отфинансоватакриза Каксепостигаизпълнениетона поставените
3/8

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 апр 2019 в 07:31 учител на 51 години от Ямбол
10 окт 2018 в 14:36 учител
26 юни 2018 в 11:43 студент на 25 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, випуск 2017
06 ное 2017 в 12:48 потребител
29 окт 2017 в 21:04 студент на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2013
09 ное 2016 в 09:09 студентка на 34 години от София - Военна академия "Г. С. Раковски", факулетет - Национална сигурност и отбрана, специалност - Национална сигурност и отбрана, випуск 2013
14 авг 2016 в 17:41 студент на 38 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Психология, випуск 2016
26 ное 2015 в 13:28 студент на 26 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по морски науки и екология, специалност - Техника и технология за опазване на морето и околната среда, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Формиране на моралните норми и моралното поведение в индивида

23 мар 2007
·
779
·
15
·
1,837
·
287
·
1

Моралът в тесен смисъл на думата е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение...
 

Дейност на военния лидер за контрол на стреса при участие в многонационални операции – опитът от Ирак 2003–2004 година

13 май 2008
·
58
·
4
·
1,400
·
37
·
1

В началото на XXI век се налага необходимостта от нов подход при формирането и изграждането на съвременния военен лидер от всички степени в структурата на Въоръжените сили на Република България.
 

Психология на мъжкото поведение. Спортни навици

18 фев 2008
·
82
·
5
·
1,393
·
37
·
1

Естественият въпрос, който всяка една жена си задава, по повод на мъжката природа е : Как са станали такива? Този въпрос не винаги цели да открие обективната истина за понякога необяснимото мъжко поведение, а по-скоро изразява иронично, женското...
 

Науката психология

11 мар 2008
·
247
·
4
·
373
·
42

Определения за психологията има много. Всъщност, колкото автори, почти толкова определения има и всички те гравитират горе долу около идеята, че психологията изучава закономерностите, механизмите и подобни, които водят до някакви аспекти на поведение.
 

Гордон Олпорд твърди "Човек сам осъществява ситуацията,на която реагира"

18 мар 2008
·
32
·
3
·
547
·
23

Есе эа въэгледите на Олпорд относно таэи мисъл-каква е поэицията му във връэка с принадлежността на човека към неговия свят и до каква степен эависи от него.Как реакциите направляват ситуацията и как човек чреэ своите въэгледи може да съэдаде своя ситуаци
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
Тест по психология и логика за 9-ти клас
изходен тест по Психология за Ученици от 9 клас
Това е изходен тест по психология и логика, който включва въпроси от целия материал изучаван по този предмет в девети клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
37
620
2
16.07.2012
» виж всички онлайн тестове по психология

Считате ли, че се е променила ценностната система на военните лидери днес?

Материал № 997244, от 14 май 2013
Свален: 15 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Психология
Тип: Есе
Брой страници: 8
Брой думи: 2,210
Брой символи: 14,328

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Считате ли, че се е променила ценностната систе ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения