Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
Големина на текста:
Увод
Предприемачеството отнасяме към икономическите дейности, но те са сложен
социален и психологичен феномен. Предприемачът е работодател, който регистрира
индивидуално или в съдружие собствена фирма. Поради разбираеми икономически
причини свързваме предприемаческите функции най-вече със сектора на малките и
средни фирми, познати като дребен бизнес.
Често пъти в много микро бизнеси предприемаческата функция се свежда до
самостоятелност – предпиемачът е едновременно собственик и изпълнител на
трудовата функция. Предприемачът е по-необикновен участник в пазара на труда,
както и се изтъква обстоятелството, че предприемачът е успешен стопански деец, който
прехвърля ресурси от сектори с по-ниска печалба в такива с по-висока.
Всъщност най-важната разлика между предприемача и непредприемача е тази, че
първият поема пресметнат, но реален стопански риск. Предприемачът може да спечели,
но може и много да изгуби, ако фирмата му фалира. Като всяка стопанска дейност и
предпиемаческата има и отрицателни страни. Те са свързани, например, с повишено
трудово натоварване, работа в извънработно време, липса на време за семейство, хоби и
развлечения и от там с неудобства, които ние дефинираме като цялостна промяна в
стила и начина на живот!
1.ИСТОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО
В началото на историята на пазарното стопанство стои откритието на Адам
Смит и Дейвид Рикардо за регулиращата функция на пазарните цени. С това в ново
време се направи първата крачка към теорията за пaзарното стопанство. Във вcеки
случай основоположниците на тази теория вярват в напълно механичното,
направлявано от невидима ръка протичане на икономическия процеc. Това
представлява отделянето на икономиката от човека. В тази система предприемачът
теоретичеcки играе ролята cамо нa собственик на капитaлa, но не и като двигател на
икономическия процес. Поради това в тази сиcтема не може да има социална
отговорност на действащите лицa и поради това не може дa има и икономическа етика.
Това доведе до икономическа политика на чистия Lаissez-fаire, в Англия до т. нар.
манчестърски либерализъм, в Съединените щати до крайностите от първите години на
индуcтриализацията, чийто главни актъори - предприемачи понякога биват наричани
"рицари-разбойници".В противовес на стария либерализъм днес ние познаваме някои
недостатъци на механизма на конкуренцията при несъвършени пазари: олигополите и
монополите. Ние сме наяcно относно това, че пазарната система действа подобно на
полуавтомат, който се нуждае от разумно обслужване. За да се изпълнят определени
изисквания за социално равенство и социална сигурност, трябва да се поcтараем да
вградим съответни стабилизатори. Уcтановеният ред на конкуренция изисква да бъде
допълнен от обществена и социална политика, която разглежда човека не cамо като
производител и потребител, но и като личност.
2.ОБРАЗЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧА ПОРТРЕТ ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ
В почти всички индустриални общества днес са налице повече или по-малко
обхватни
социологически изследвания, които се занимават с образа на предприемача в
обществото. Най-общо казано образът на предприемача пред общсствеността не е
положителен. Това е свързано с факта, ченеговата дейност и прояви не са видими и
често оcтават неразбрани. Към това се прибавя и лявата агитация, която прави от
предприемача главна мишена на своята обществена критика. В резултат на всичко това
се създава карикатурен образ на предприемача, който се представя като експлоататор и
печалбар, безогледно тласкащ цените нагоре. Това, че толкова често му се налага — по
делови стопански причини и в общ интерес да казва "не", в никакъв случай не
насърчава популярността му. Всъщност как по-точно изглежда този образ в ог
ледалото на социологическия анализ? Изследванията показват недвусмислено, че не е
разумно и оправдано да се говори за "образ на предприемача'' изобщо, а е по-правилно
да се различават отделни негови образа. В областта на изследванията на
"предприемаческия образ" доби популярност така наречената "дистанционна хипотеза",
на Шмьолдерс (Schmolders), която прави разлика между "портрета отдалеч" и "портретa
отблизо" . Докато при портрета от разстояние на първо място cе касае за един повече
или по-малко нерефлектиран, маcов психологически стереотип, то индивидуалиият
"портрет отблизо" на предприемача съдържа в себе си собствен опит, натрупан в
процеса на общуване с конкретните „личности-предприемачи". Според считаното за
потвърдено стaновище на "дистанционнaта хипотезa", близкият портрет на собствения
шеф се оценява по-дифереицирано, но пък и тенденциозно по-положително, отколкото
стереотипния "далечен портрет" на предприемача. Наскоро Съюзът на католическите
предприемачи в Германия (Bund kаtolisсhen Unternehmer - BKU) публикува принципни
размисли за съзидателните творчески задачи на предприемача в модерния трудов свят.
Към съзидателните задачи на предприемача се отнасят всички стремежи и действия за
организиране на човешкия труд пo такъв начин, че достойиство и развитието на
личността да cе синхронизират с целите на семейството, предприятието и държaвата.
Нови възможности за товa дават иновациите в икономиката, техниката и общеcтвото.
Разкриват cе шансове за съобразяване с променените нагласи и справедливижелания на
много хора.
3.Роли на предприемача.
Ролята на предприемачеството е фундаментално важна за разбирането на случващото
се в икономиката. Неслучайно от векове насам значимите икономически мислители са
се опитвали да обяснят функцията и мястото на предприемача – какво е той, как
действа, какви са ефектите от начинанията му за него самия и обществото.
Понятието „предприемачество” се появява през 16-и век в Западна Европа, а по-късно
като научен термин навлиза в писанията на безсмъртните Ришар дьо Кантийон, Жан-
Баптист Сей, Джон Стюарт Мил, Адам Смит и Фредерик Бастиа.
Дебатът продължава и днес, като през двадесети век се открояват имената на Франк
Найт и Йозеф Шумпетер, като и представителите на австрийската икономическа школа
– Лудвиг Фон Мизес, Фридрих Хаейк и Мъри Родбарт. Теоретичната мисъл изобилства
от анализи, трактати и нюанси затова кой всъщност е предприемач. Универлсална
дефинция, оказва се, няма.
Все пак може да се каже, че предприемач всъщност е всеки, който „излиза на пазара,
продавайки или купувайки стока или услуга не за собствена употреба, а с цел печалба”.
По-задълбоченият поглед ни разкрива още: това са икономически агенти, които поемат
отговорността и риска да използват оскъдните ресурси и средства за производство, за
да спечелят.
Наличието на печалба доказва успешния залог на предриемача. Тя е неговата награда и
следва да е съизмерима и да надвишава лихвените проценти в икономиката - тоест
доходността, която щеше да получи, ако бе инвестирал капиталите и усилията си
другаде. Предприемачите са хора с иновативни идеи и с различен поглед върху
възможната комбинация от производствените фактори - земя, труд и капитал. Те
вярват, че начинът по който комбинират тези фактори ще дадат по-голяма добавена
стойност от тяхното предишно приложение.
Мизес, изключителния австрийски икономист от 20-ти
век казва:
Предприемачите откриват несъответствията
между цените на факторите за производство и
бъдещите цени на тяхната продукция и опитват да
спечелят от това несъответствие”.
И още:
Те могат да спечелят само, ако предвидят бъдещите пазарни условия по-успешно от
другите предприемачи”.
Ето защо социално-икономическата роля на тези актьори е важна: те насочват
ресурсите от по-малко ефективните към по-ефективните производствени дейности,
което е в полза на потребителите и оптимизира пилеенето на оскъдните икономически
блага и ресурси. В условията на финансово-икономическа криза, причинена тъкмо от
пилеенето на ценния ресурс – ролята на добрите предприемачи е фундаментална.
Бизнесът разчита на исторически данни за ценни, вкусове и предпочитания, и въпреки,
че познава добре настоящите реалности, няма практическо познание за бъдещето.
Литературата прави разграничение между предприемача организатор, идеолог и деен
участник в бизнес начинието и капиталиста, който само споделя финансовия риск,
разчитайки на доходността от финансирането на предприятието.
Още по-сложно става, като намесим големите корпорации с акционерите-собственици
и управителите-мениджъри, което е друга фаза на предприемачеството, в която
първоначалният създател вече е по-скоро инвеститор. В реалността обаче ролите
“предприемач” и “капиталист” често се смесват, като хората с идеите участват в
реализацията, поемайки и финансов риск; както и обратното – инвеститорите търсят
начини да влияят на управленските и производствените процеси.
Провалът, неуспехът и фалитът са част от ежедневието на хиляди предприемачи всеки
ден. Загубите им освобождават ресурсите, които са използвали, за други по-важни
нужди на потребителите, а на неуспелите предоставя безценен опит. Трудно ли е да си

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 окт 2021 в 20:23 потребител на 40 години
 
Домашни по темата на материала
Малкия и среден бизнес в Европейския съюз
добавена от malka.feq 23.02.2018
0
5
кои са основните проблеми на малкия и средния бизнес реферат
добавена от malka.feq 21.02.2018
4
13
Подобни материали
 

Бизнес план за хотел 3 звезди

17 ное 2010
·
728
·
36
·
5,089
·
1,180
·
2

С разгъната застроена площ 2400м2 Хотела ще бъде категория 3 звезди в Банско с 120 легла и включващ:  Единични стаи – 12бр.  Двойни стаи – 20бр.  Тройни стаи – 10бр.  Студиа – 15бр.  Апартаменти – 2бр...
 

Бизнес план за фризьорски салон

03 дек 2010
·
2,459
·
17
·
1,825
·
4,775
·
2
·
1

Бизнес план за фризьорски салон и козметични услуги. РЕЗЮМЕ: Получихме в наследство 10 000лв.Имаме лек автомобил на стойност 7000лв. И регулиран парцел 2 дка на стойност 100 000лв. в София в кв.Овча Купел....
 

Източници на финансиране на малък и среден бизнес

07 апр 2011
·
408
·
13
·
693
·
709

Източници на финансиране за малкия и среден бизнес в България. Банки, европейски фондове и т.н....
 

Бизнес проект - издателство на списания

02 май 2011
·
430
·
18
·
3,559
·
741
·

„Джана” ООД е издателска фирма, която се опитва да покрие всички потребности на потенциалния потребител. Тя издава месечни и двумесечни списания, който са насочени към майките...
 

Бизнес план за интернет магазин

06 яну 2012
·
1,448
·
16
·
3,333
·
2,419
·
1
·
2

Бизнес план за създаване на интернет магазин в град София...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Предприемачество
Тест по предприемачество
изпитен тест по Предприемачество за Студенти от 4 курс
За студенти от икономическите специалности. Има въпроси, на които може да посочите повече от един верен отговор.
(Лесен)
38
115
1
1 мин
29.07.2013
Тест по предприемачество на тема: Предприемаческият план
тематичен тест по Предприемачество за Студенти от 3 курс
Тест по Предприемачество и малък бизнес върху тема №10 „Предприемаческият план“. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
19
47
1
1 мин
12.09.2013
» виж всички онлайн тестове по предприемачество

Образът на предприемача

Материал № 995855, от 12 май 2013
Свален: 94 пъти
Прегледан: 137 пъти
Предмет: Предприемачество, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 4,034
Брой символи: 25,975

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Образът на предприемача"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Любка Кунчева
преподава по Педагогика
в град Варна
с опит от  10 години
96

Марио Мънков
преподава по Предприемачество
в град София
с опит от  2 години
1 394

виж още преподаватели...
Последно видяха материала