Големина на текста:
ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
“.......................” ООД
Днес, ............................. 200.... г., в гр. ..................,
1. ........................................., ЕГН ................................, лична карта номер ..................
издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. .......................................,
ул. ..........................................................
2. ........................................., ЕГН ................................, лична карта номер ..................
издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. .......................................,
ул. ..........................................................
наричани по-нататък “СЪДРУЖНИЦИ”,
сключиха този договор в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, както следва:
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, баланс и банкови
сметки в лева и валута.
(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.
(3) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото им
участие в неговия капитал.
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е “.....................” ООД, което се изписва
и на латиница: “........................”.Ltd.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във
всички негови документи.
Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в гр. ........................
(2) Адресът на управление на дружеството е в гр. ............................,
ул..........................................................................
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:
ТУК СЕ ИЗПИСВА ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО СЪОБРАЗЕНО С
РЕШЕНИЕТО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - В ДВАТА ДОКУМЕНТА
ТЕКСТЪТ ТРЯБВА ДА Е УДЕНТИЧЕН
(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.
СРОК
Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА
Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на …... (словом) лева, разпределен в ….......
(словом) дяла, всеки един с номинална стойност …...... (словом) лева.
ЗАБЕЛЕЖКА: КАПИТАЛЪТ ТРЯБВА ДА Е СУМА РАВНА ИЛИ ПО ГОЛЯМА ОТ 2.00
ЛВ. ВСЕКИ ДЯЛ ТРЯБВА ДА ИМА СТОЙОСТ КРАТНА НА 1(ЕДНО) И СУМАТА ОТ
ВСИЧКИ ДЯЛОВЕ ТРЯБВА ДА Е РАВНА НА КАПИТАЛА
(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.
ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
Чл. 7. Съдружниците участват в капитала на дружеството с дялове, както следва:
1...................................................... – ....... (словом) дяла по ….... лева, или общо .......
(словом) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството
2..................................................... - .......... (словом) дяла по …..... лева, или
общо ................ (словом) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството
ЗАБЕЛЕЖКА: ДЯЛОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗПРЕДЕЛЕНИИ ПО ДРУГ НАЧИН, А
НЕ ПО РАВНО
Чл. 8. Към момента на подаване на заявлението за вписване на този дружествен договор в
търговския регистър е внесен пълният размер на капитала.
ЗАБЕЛЕЖКА: КЪМ ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ Е ВНЕСЕН ЦЕЛИЯ
КАПИТАЛ, А САМО ЧАСТ ОТ НЕГО, НО НЕ ПО-МАЛКО ОТ МИНИМАЛНО
ИЗИСКУЕМИЯ (2 ЛЕВА). АКО НЕ Е ВНЕСЕН ЦЕЛИЯ КАПИТАЛ В ТАЗИ ТОЧКА
ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ СРОК, В КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВНЕСЕНА
ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА. СРОКЪТ НЕ МОЖЕ ДА Е ПО-ДЪЛЪГ ОТ ДВЕ
ГОДИНИ
УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл. 9. (1) Органи на дружеството са:
1. общо събрание;
2. управителя.
(2) Управителя може да не е съдружник.
Чл. 10. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.
(2) Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е
съдружници.
Чл. 11. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов
член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното
изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху
тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителите и
назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.
(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в
капитала.
(3) Решенията по точки 1, 2, и 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници.
Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от
1/2 от капитала.
(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено
пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.
Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците
с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок,
съдружниците, поискали свикването имат това право.
(3) Управителят е длъжни да свика общото събрание веднага щом загубите на дружеството
надхвърлят 1/4 от капитала.
Чл. 13. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-
малко 7 дни преди датата на заседанието, в която се посочват: датата, часа и мястото на
провеждането му, и дневния ред.
(2) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са поканени по реда
на предходната алинея и са представени толкова от дяловете, колкото са необходими за
образуване на мнозинство за вземане на решения по въ-просите от дневния ред.
(3) Заседанията се ръководят от съдружник, избран с обикновено мнозинство.
(4) На заседанието се води протокол, в който се записват разискванията и решенията.
Чл. 14. (1) Общото събрание може да взема решения по нетърпящи отлагане въпроси
неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
(2) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от
Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.
Чл. 15. Дружеството се управлява и представлява от управителя.
Чл. 16. (1) Управителят се избира от общото събрание на съдружниците за срок от три
години. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и
решенията на общото събрание.
Дружеството ще се управлява от:
1. ........................................., ЕГН ................................, лична карта номер ..................
издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. .......................................,
ул. .......................................................... и
2. ........................................., ЕГН ................................, лична карта номер ..................
издадена от МВР гр. ................. на ...................... г. Живущ в гр. .......................................,
ул. .......................................................... - заедно и поотделно.
ЗАБЕЛЕЖКА: ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН УПРАВИТЕЛ,
ТОЙ МОЖЕ И ДА НЕ Е СЪДРУЖНИК. ТРЯБВА ПРАВИЛНО ДА СЕ ПРЕЦИЗИРА
НАЧИНА НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ АКО
УПРАВИТЕЛЯТ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ИМ САМО ЗАЕДНО
– ТО ТЕ ТРЯБВА ВИНАГИ ЗАЕДНО ДА ПОДПИСВАТ ФИРМЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е АКО НЯМА НЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО ДА Е ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
(2) Управителят:
1. представлява дружеството пред трети лица;
2. изпълнява функциите, възложени му от общото събрание на съдружниците;
3. ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява
стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание за
одобрение;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството;
6. извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството.
Чл. 17. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:
1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
2. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с
тази на дружеството.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 мар 2023 в 12:36 в момента не учи на 64 години
 
Подобни материали
 

Командитно дружество

29 май 2006
·
542
·
3
·
739
·

КД е уредено в чл. 99-112 ТЗ. В по-голямата част от разпоредбите има елемент на препращане към СД. Самото КД няма особено практическо приложение – в СГС има само 1 КД “Хърсев и Ко”.
 

Запазване и попълване на масата на несъстоятелността – нищожни действия и сделки, отменителни искове

31 май 2006
·
341
·
2
·
464
·
42

Запазването на масата на несъстоятелността може да се извърши с обезпечителни мерки. Те могат да се налагат от съда по несъстоятелността, но не винаги. Тези мерки могат да се налагат преди откриване на производството по несъстоятелност
 

Командитно дружество

14 апр 2008
·
150
·
1
·
522
·
52

КД е вид търговско дружество при което една част от съдружниците са неограничено и солидарно отговорни за зарълженията на дружеството (комплементари), а останалата част от съдружниците отговарят...
 

Стартиране на бизнес

31 мар 2008
·
111
·
9
·
2,539
·
65

Всички видове търговски дружества - предимства и недостатъци, начини за регистриране....
 

Командитно дружество с акции КДА

20 дек 2007
·
221
·
5
·
1,027
·
129

Доклад по право на тема командитно дружество с акции (КДА) + план
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Право
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
29
1
1 мин
12.08.2019
Право и стандарти за телекомуникации
тематичен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за проверка на знанията на ученици и студенти. Съдържа въпроси само с един верен отговор.
(Лесен)
10
2
1
3 мин
17.09.2020
» виж всички онлайн тестове по право

Дружествен договор на ООД

Материал № 992258, от 03 май 2013
Свален: 58 пъти
Прегледан: 80 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 6
Брой думи: 1,877
Брой символи: 11,400

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дружествен договор на ООД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала