Големина на текста:
Политическасистемав
България
(1944-1989)
Политическата система в България (1944-1989)
Деветосептемврийскипреврат
9 1944 . Извършенатанасептемвригпромянавъввътрешнополитическияживотна
1881 ., 1923 . 1934 .Българиякоренносеразличаваотдържавнитепревратиотг гиг
, . несамопоначинанаизвършване ноипосвоитерезултатиВнеяосвенвойскови
, части преминаликъмОФ
1
, взематучастиеипартизаниичленовенабойнигрупиот
. (5 1944 .)столицата СледобявяваненавойнанаБългарияотСССРсептемвриг
( ) ПолитбюронаЦКнаБРП киГлавниятщабнаНародоосвободителната
( ) въстаническаармияНОВАизработватпланизапочватдагоосъществяватощена
. другияден Вредицаселищанастранатасеустановяваотечественофронтовска
, . властразбиватсезатвори Избухватстачки ,натрамвайнитеслужителивстолицата
., .наминьоритевПерникидрорганизиратседемонстрацииимитинги
III ПреминаванетонаграницатаотвойскитенаУкраинскифронтдавановтласъкна
. . революционнитесъбитиявстраната ПравителствотонаК Муравиевдавазаповед
набългарскатавойскаданеоказвавъоръженасъпротиваначаститенаСъветската
. 8 9 1944 .армия Основниятударнапромянатаенасрочензасрещусептемвриг
2 , МалкоследчасаследполунощезавладяноВоеннотоминистерство следкоетосе
слагаръканадругитестратегическиобективстолицатаМинистерствотона
, , , .вътрешнитеработиЦентралнатапоща радиото Централнатагараидр
9 - Раносутринтанасептемвриновиятминистър председателКимонГеоргиевпо
: „радиотоуведомяванародазаизвършенатапромяна , Спълносъзнание чееверени
, пъленизразителнанароднатаволя Отечествениятфронтпоемавтия
, съдбоносничасовеитежкиусловияуправлениетонастраната задаяспасиот
.гибел
, ( Съставеноепървотоотечественофронтовскокоалиционноправителствовкоето
(), , , влизатпредставителинаБРПк пладненцизвенари социалдемократии
). - независимиобщественици Министър председателставаКимонГеоргиев
( ""). ( ) 4-ПолитическикръгЗвеноВпървотоправителствонаОФБРПкимама
( , , ),представителиДобриТерпешев АнтонЮгов МинчоНейчевиРачоАнгелов
– 4- ( , , ),БЗНСмаНиколаПетковАсенПавловБорисБумбаровиАнгелДържански
"" – 4- (. , , ),ЗвеномаКГеоргиевПеткоСтайнов ДамянВелчевиСтанчоЧолаков
– 2- ( ) БРСДПмаГригорЧешмеджиевиДимитърНейковинезависимите
– 2- ( ).интелектуалцимаПеткоСтояновиДимоКазасов Кабинетътнезабавносе
обръщакъмСССРсмолбазапримириеисъветскотокомандванепрекратява
22 . военнитедействиясрещуБългарияотчбългарсковреме РегентитекнязКирили
. 25- ген НиколаМиховподписватуказизаразпусканенатоОНСизасъздаванена
- , триновиминистерствананароднотоздраве насоциалнатаполитикаина
. 9 1944 . пропагандата Следсептемвриг съставенотоотечественофронтовско
- правителствоосвобождавадотогавашнитечленовенаРегентствотокнязКирил
, . . . . . Преславскипроф Б ФиловигенН Михов Тесаарестуваниисъдениот
1 Отечественият фронт е политическа коалиция, образувана през 1942г. В нея влизат
Политическият кръг „Звено”, БРП, БЗНС „Пладне” и БРСДП. След 1948 г. ОФ се трансформира
в масова обществено-политическа организация и продължава да съществува като коалиция,
доминирана от БКП, в която остава част от БЗНС. Останалите партии от ОФ преустановяват
дейността си.
2
Политическата система в България (1944-1989)
. , . НародниясъдИзбраненовсъставнаРегентсвото вкойтовлизатпроф Венелин
(), () ( ).Ганевнезависим ЦвяткоБобошевскинезависим иТодорПавловкомунист
Събитиятаот 9 септември 1944 . гвсеощенесаполучилиединодушнатаоценкана
. историцитеВ историографията отпреди 1971 . гпо пропаганднипричини ,сетвърди
„ “. четоваенародновъстаниеОттогавадо 10 ноември 1989 . гсъбитиятанатазидата
“. получаватопределениетосоциалистическареволюцияСлед политическата
1989 .промянаотг събитиетоеопределянокато воененпреврат“.
1944-1947
Вобстановкана (), пъленконтролнаддържавнитеинституцииотБРП к силно
ограниченавпубличнитесиизявиопозицияивсеощенамиращисевстраната
, съветскивойски епредприетаважнастъпказапромянанадържавнотоустройство
. наБългария ОНСгласувазаконзапремахваненамонархиятачрездопитванедо
. , народа ПриетатапродецураевабсолютенразрезсТърновскатаконституция в
коятосепредвиждавсякаквидържавнипромениотподобенхарактердаставатсъс
санкцияна . Великонародносъбрание Тообачеможедабъдесвиканоединственоот
, ( царя койтопотовавремеемалолетенСимеонII 9 )еедванагодини . Освенченеее
, съобразенсконституционнитенормиреферендумътеорганизиранипроведенпо
. дълбоконедемократиченначин Напървомястоформулировкатанареферендума
( ) премахваненамонархиятаимасъвсемяснополитическопосланиекъм
. гласоподавателите Наредстовавстранатанямадориформалензастъпникза
. , - ( монархията Опозицията коятовпо голяматасичастземеделции
) , социалдемократисъщоерепубликанскинастроена неможедазаемерадикално
. различнапозицияоттазинауправляващите Тяевсъстояниеединственодавъзрази
, срещуначинанапремахваненамонархиятаидаотбележи четоваепоредното
. , грубонарушаванеразпоредбитенаконституцията Такаилииначе всъздалатасе
ситуацияопозициятанямасиленходипризовавапривърженицитесидагласуватза
. , република ОбратноправителствотонаОФможедаизползватовасъстезаниебез
противниккатодоказателствозаширокатаобщественаподкрепакъмнародната
. власт
8 1946 . , Референдумътепроведеннасептемвригодина Официалнитеданнисачев
4 132 107 4 509 354 , допитванетосаучаствалиотобщогласоподавателикоетоенад
91% . 3отимащотоправонагласнаселение Подаденитезарепубликатабюлетиниса
833 183. , Гласувалитезамонархия кактоитезиснедействителнибюлетинии
, 676 , 15% неучаствалитевреферендума заедносамалконад хиляди коетоеоколоот
. .гласоподавателите Резултатитевползанарепубликатасаабсолютнокатегорични
,КатосеимапредвидцялостнатаобстановкаоткраянаВторатасветовнавойна
, кактоикризатавкоятосенамирамонархическатаинституцияследсмърттанацар
БорисIII, , можедасепредполага чеобщественитенастроениявмнозинствотоси
. , наистинасарепубликански Ноотдругастрана небивадасеизключва
, , възможността чеприединсвободноорганизиранреферендумсвотасиобществото
, бипроявилоотношениенетолковакъммонархията колкотокъмрепресивната
. политиканаотечественофронтовскиярежим Етозащоитовадопитванедонародае
, . 15 организиранопоначин койтоизключваизненадите НасептемвриНародното
. събраниеобявяваБългариязанароднарепублика Царскотосемействоепринудено
.ощенадругияденданапуснестраната
СледпровежданетонареферендумаиобявяванетонаБългариязанародна
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Политическа система в България (1944-1989)

Курсова работа по политология за студенти, използвана в ИУ Варна...
Изпратен от:
Iliyan
на 2013-04-30
Добавен в:
Курсови работи
по Политология
Статистика:
103 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Развити въпроси по политология

29 апр 2007
·
1,639
·
22
·
10,457
·
457
·
1

Предмет на политологията. Понятие за политика Политологията като академична наука. Генезис и развитие....
 

Научна иновационна политика на Германия

30 апр 2007
·
481
·
74
·
8,732

В настоящата разрабатка е счетено за уместно да се разгледа научната иновационна политика на Федерална Република Германия в контекста на европейското изследователско и иновационно пространство.
 

Анализ на политиката като политически процес

01 май 2007
·
566
·
1
·
217
·
28

Политиката може да бъде представена още и чрез четири групи категории, които са следните...
 

Политическа система

01 май 2007
·
793
·
3
·
901
·
163
·
1
·
1

Понятие за политическа система (правна и социологическа концепция). База на политическата система. Схема на политическата система
 

Изпълнителна власт. Правителство

31 юли 2007
·
415
·
3
·
1,032

Връзката между правителството и избирателите се осъществява чрез партийни и избирателни системи. Изборите легитимират правителството...
1 « 4 5 6 7 8
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
187
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Политическа система в България (1944-1989)

Материал № 991848, от 30 апр 2013
Свален: 103 пъти
Прегледан: 141 пъти
Предмет: Политология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 4,734
Брой символи: 29,490

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политическа система в България (1944-1989)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала