Големина на текста:
ТЕМА 11 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1.СЪЩНОСТ И ВЪЗНИКВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
2.ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – ОСИГУРИТЕЛИ, ОСИГУРЕНИ ЛИЦА,
САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
3.ОСИГУРИТЕЛЕН РИСК. ВИДОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ РИСКОВЕ, ГАРАНТИРАНИ С
ОСИГУРИТЕЛНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРИЯ
4.ОСОБЕНОСТИ НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИ
ЛИЦА – ОСИГУРЯВАНЕ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА
РАБОТЕЩИТЕ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР, ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ
5.ПРИЛОЖНА ЗАДАЧА
I.СЪЩНОСТ И ВЪЗНИКВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
А) СЪЩНОСТ - Социалното осигуряване е механизъм, чрез който се образува и разпределя
специален фонд при осъществяване на осигурителни рискове.
Значението на системата се изразява в това осигурителните фондове да гарантират материална
сигурност на гражданите в обществото при настъпване на определени и ПОКРИТИ от
обществените фондове рискове. Нормативен акт за уреждане на социалното осигуряване е
Кодекса за социално осигуряване. Този кодекс урежда обществените отношения, свързани с:
1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална
болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
2. допълнителното социално осигуряване, което включва:
а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;
б) допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително
доброволно апенсионно осигуряване по професионални схеми при старост;
в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.
Б) Покрити рискове:
1. Временна неработоспособност и временна намалена работоспособност – невъзможност
за упражняване на труд поради болест
2. Болест, която понякога води до трайна неработоспособност
3. Майчинство – покрит риск до 2 год. възраст на детето
4. Старост – осигурителен случай при който настъпват необратими биологични процеси
5. Инвалидност - трайна загуба на трудоспособност.
6. Смърт
7. Безработица - икономически риск
8. Трудова злополука и Професионална болест - свързани с невъзможността от получаване
на трудови доходи поради обективно здравно състояние. И при двата случая има изготвени
специални програми за подпомагане и рехабилитация.
Събирането на осигурителни вноски и тяхното преразпределение е определено на НОИ. Той
отговаря за разходването и отпускането на различни видове плащания по различни настъпили
покорите рискове. Има създадена система на контрол като за целта са създадени правила, методи
и показатели по които се определя степента на риска. НОИ съвместно с Агенцията за социално
подпомагане, Министерството на труда и социалната политика прилагат различни програми
времена заетост, подпомагане при пенсиониране, интеграция на хората с увреждания и др. при
настъпили определени социални рискове с което се цели по-добре да се обхванат лицата които
имат нужда от определени подпомагащи ги дейности.
В) ВЪЗНИКВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
- 1 етап до 1950 г. – характерно за социалното осигуряване за този период е, че то се формираше
на принципите на класическата осигурителна система включваща рисковете болест,
майчинство, инвалидност и старост. Тогава са съществували обособени социални фондове за
1
всеки риск. Правото на осигурителни плащания е било свързано с: предварителен осигурителен
стаж и преведани осигурителни вноски. Фонд Обществено осигуряване е бил обособен
независим от държавния бюджет.
- 2 етап 1950 – 1992 г. – през този етап настъпват изменения в системата на финансиране на
социалното осигуряване. Тя е превърната в държавно – бюджетна. Това означава, че бюджетът
на социално осигуряване е неразделна част от държавния бюджет т.е. не съществуват обособени
социални фондове. Създава се един общ фонд, който се грижи за обезщетяването на всички
осигурителни рискове. През този втори период се поставят основите на кризата, която в
последствие настава.
- 3 етап след 1992 г. – започват реформи с цел да се доближи нашата социално осигурителна
система към Бисмарковия модел. С влизането в сила през 2000г. на Кодекса за задължително
обществено осигуряване ( през 2005г. преименуван на Кодекс за социално осигуряване)
общественото осигуряване се поставя на три колонна основа, като се дава възможност за
включване в системата и на частни осигурители. През 1995 г. се обособява самостоятелен фонд
обществено осигуряване независим от държавния бюджет (тогава се изгражда НОИ ).
II.ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – ОСИГУРИТЕЛИ, ОСИГУРЕНИ ЛИЦА,
САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД
1. Oсигурител е всяко Ф.Л и Ю.Л. или непрофесионално дружество , както и др . организации ,
които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други Ф.Л.
- Осигурител на работниците и служителите е техния работодател .
- Осигурител може да бъде всяко Ф.Л. и Ю.Л., което самостоятелно наема работници или
служители по трудово или извън трудово правоотношение
( трудов или граждански договор )
2. Осигурени лица са всички лица, които подлежат на осигуряване.
3. Самоосигуряващо се е ФЛ, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя
сметка. Самоосигуряващи се са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия,
занаятчийска дейност, едноличните търговци, собственици или съдружници в търговски
дружества, частните земеделски стопани.
4. Начало на осигуряването. Задължителното осигуряване за държавното обществено
осигуряване (ДОО), възниква от деня, в който работникът (служителят) започва да упражнява
трудова дейност и продължава до нейното прекратяване.
5. Осигурителен доход. Доходът (брутното трудово възнаграждение), върху който се дължат
осигурителни вноски, включва всички възнаграждения и др. доходи от трудовата дейност.
- Брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за месеца вкл. осн.
заплата, доплащанията към нея (за клас прослужено време,за изплатени отпуски, за нощен и
извънреден труд, за работа във вредни и неблагоприятни условия на труд ), премии, награди,
доплащания за научна степен, офицерски чин и звание и др. доходи от трудова дейност.
- Минималния размер на осигурителния доход се определя ежегодно със Закона за бюджета
на ДОО и представлява таблица, в която минималния осигурителен доход е определен
съобразно отрасловата икономическа дейност на работодателя и заеманата от лицето длъжност
. Ако полученото възнаграждение е по-голямо от минималния осиг доход, осиг. вноски се
дължат върху полученото възняграждение, ако то е по – малко от минималния осигурителен
доход, вноски се внасят върху минималния месечен размер за осигуряване на минималния
осигурителен доход.
III. ОСИГУРИТЕЛЕН РИСК. ВИДОВЕ ОСИГУРИТЕЛНИ РИСКОВЕ, ГАРАНТИРАНИ С
ОСИГУРИТЕЛНА ЗАЩИТА В БЪЛГАРИЯ
1.Осигурителни рискове – същност, характерни особености и видове.
2
Осигурителни рискове са конкретни събития, при осъществяването на които се извършват
плащания от осигурителния фонд. За осигурен соц.риск се счита този, който законодателството е
определил като юридически факт с неблагоприятни последици. Последиците са неблагоприятни,
както за самия осигурен, така и за обществото, което поема част от разходите за издръжката му.
Това поражда необходимост от обществена солидарност, която се изразява в парични
обезщетения, социални помощи и пенсии за сметка на обособените социални фондове.
Рискът най-често се употребява като синоним на опастност. Неговото настъпване предполага
негативни последици. Те в соц. осигуряване имат финансов х-р. Изразяват се в невъзможност за
полагане на личен труд от осигуреното лице(ОЛ). Тази невъзможност може да се дължи на:
Увреждане на здравословното състояние (временна или трайна нетрудоспособност)
Естествено биологично износване на човешкия организъм, което води до трайна
нетрудоспособност (старост)
Полагани на грижи за нетрудоспособен член на семейството на ОЛ
Невъзможност за стъпване в трудови отношения поради липса на свободни работни места
(безработица)
Загуба или намаляване на средствата за издръжка – при смърт като неблагоприятна последица за
други лица, роднини на починалото лице, които са получавали средства за издръжка от него
(наследствена пенсия)
Класификация:
­ В зависимост дали се предоставя или не защита от осигурителния фонд рисковете
биват:
А) покрити – предоставят се социални плащания при бременност, раждане, болест и др.
Б) непокрити не се предоставят социални плащания при злополука, която не
предизвиква телесни повреди – температура, главоболи и т.н.
- в зависимост от характера на изпълняваните работи и връзката им с трудовото
законодателство:
А) професионални – изпълняване на определен вид работа и условията, при които тя се
изпълнява; при тези рискове се търси причинната връзка между настъпилия риск и
упражняваната професия; осигурени са само работещите по трудов договор; такива рискове са:
трудова злополука, професионално заболяване, безработица.
Б) непрофесионални – настъпват независимо от връзката им с работата; тяхната природа
позволява те да се проявяват към всяко физическо лице; причините са общи и неопределени –
болест, майчинство, старост, безработица.
В) биологични – болест, майчинство, старост – свързани са със здравословното състояние
на осигурените лица и с нарушаването на трудоспособността им.
Г) икономически – безработица, гледане на болен член на семейството;
Д) социално-демографски – повече деца в семейството.
2.Осигурителния риск се х-ризира със следните особености:
1)Нежелано събитие по своя х-р (изклю. раждане)
2)Има случеаен (вероятностен) х-р
3)Конкретен х-р
4)Опознаваемо по х-р събитие
Срещу опознатите рискове се организира определена защита и те приемат х-р на покрити
рискове.
3.Видове осигурителни рискове в България, гарантирани с осигурителна защита
А) пенсионно осигуряване; допълнително задължително пенсионно осигуряване;
Б) осигуряване за общо заболяване и майчинство;
В) осигуряване за трудова злополука и професионална болест;
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално осигуряване

Същност и възникване на социалното осигуряване. Основни понятия – осигурители, осигурени лица, самоосигуряващи се лица, осигурителен доход...
Изпратен от:
PLami Toneva
на 2013-04-30
Добавен в:
Доклади
по Социална политика
Статистика:
55 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Паралел между доброволно допълнително социално осигуряване и задължително социално осигуряване

15 дек 2007
·
585
·
14
·
1,948
·
182

Социалното осигуряване има за задача да предпази лицата, при които са се сбъднали определени социални рискове (болест, инвалидност, старост и други) от негативните икономически последици на същите. Социално осигурителните плащания от страна на държавата
 

Осигурителни плащания

03 мар 2006
·
1,143
·
8
·
2,006
·
141

Проблемите на социалната политика, социалната сигурност, социалното осигуряване и други социални дейности винаги са представлявали интерес на науката и практиката.
 

Социално осигуряване

20 юни 2008
·
470
·
22
·
2,533
·
173

Състоянието на пенсионното осигуряване, неговите проблеми, принципи и развитие са неразривно свързани със състоянието, принципите и развитието на обществото като цяло.
 

Социално осигуряване

22 мар 2008
·
1,350
·
51
·
4,942
·
731
·
2

Лекции по Социално осигуряване 1.Същност – процес, при който е на лице формиране на парични фондове и изразходване на тези фондове с цел покриване на тези рискове. Съществуват множество определения на различни автори, но във всички е налице ...
 

Задължително пенсионно осигуряване

16 фев 2008
·
405
·
14
·
1,687
·
128

Описание на видовете пенсии изплащани от НОИ. Разбира се държавното обществено осигуряване което обслужва първия стълб на пенсионната система.
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Осигурители системи и фондове за 4-ти курс
междинен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 35 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Финанси или Социална политика.
(Лесен)
35
7
1
11 мин
15.08.2018
Тест по допълнително пенсионно осигуряване
тематичен тест по Социална политика за
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи социална политика, така и за всички заинтересовани от допълнителното пенсионно осигуряване в България.
(Лесен)
15
34
1
3 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално осигуряване

Материал № 991742, от 30 апр 2013
Свален: 55 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 6
Брой думи: 2,026
Брой символи: 13,332

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осигуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения