Големина на текста:
Специално
СЛАВЯНИ И ПРАБЪЛГАРИ
Векове наред Балканският полуостров е път за варварските племена. След себе си те са
оставяли пожарища, разорение и смърт. Това продължава докато на историческата сцена
се появяват славяните и прабългарите. Те не само трайно отсядат на тези земи, но и
създават една държава, на която е съдено да играе важна роля в съдбините на Югоизточна
Европа.
Славяните са от индоевропейски произход. Тяхната прародина се намира на север от
Карпатите, в басейна на реките Одер и Висла, в междуречието на Буг и Днестър, и около
десните притоци на Днепър. Първите сведения за тях намираме едва при римските автори
от християнския период. Плиний Стари /I век сл.Хр./ нарича ВЕНЕДИ. Той поставя
живелищата на славяните западно от река Висла. По-конкретни сведения дава Тацит в
съчинението "Германия". От този труд се вижда, че славяните са водели уседнал начин на
живот, но родовообщинният строй се е разпадал и вече войната и грабежът са станали
тяхно ежедневие. По-точни сведения за тях има от VI в. и началото на VII в., когато те
стават главен враг на Източната Римска империя. През този период те са се делели на
многобройни и независими едно от друго племена.
Йордан като пише за славяните казва, че ВЕНЕДИТЕ се наричат главно СКЛАВИНИ и
АНТИ . Той определя и местата, които те населяват. Склавините, според него населявали
земите от Новиодунум до Днестър,а на север до р. Висла. Антите владеели земите между
реките Днестър и Днепър.
Още през IV-V в. от н.е. славянската общност се е разделила на три дяла, като всеки от тях
има свое собствено име. Западен - Венети, източен - Анти и южен - Склавини.
Най-ранните датирани нападения на славяните на Балканския полуостров са от началото
VI век. Именно поради опустошителните набези на славяни и прабългари е изградена
Анастасиевата стена. Това не ги спира и през 517 год. е документирано нападение на
славяни и прабългари, които са достигнали до Термопилите. Около 519г. е регистрирано
нахлуване на антите, но те са били разбити от византийските войски. Обикновено
славянските дружини са преминавали през Мизия и са ограбвали южните части на
Балканския полуостров, защото те са били най-малко засегнати от опустошенията в
предните епохи.
За да бъде запазен полуострова от нашествията на славяните, император Юстиниан
започнал голямо строителство на крепости. Това строителство, колкото и грандиозно да е
било, не е дало очакваните резултати В борбата си срещу славяните, Византийската
империя е предприела и други мерки.Още от самото начало имперската войска е била
попълвана със славяни, като те се сражавали за интересите на Византия в Азия, Африка и
Италия. Славяни били назначавани и за стратези. Такъв е стратегът на Тракия Хилвудий,
който по произход е бил ант. През трите години, в които е стоял начело на ромейските
войски, славяните прекратили своите нападения на юг от река Дунав. След неговата смърт
през 533 г. опустошенията на Балканския полуостров продължили. Друга мярка, която
трябвало да спре славянските нападения е войната, която византийската дипломация
предизвикала между Анти и Славини. Антите претърпели поражение и се оттеглили на
север. Нападенията на Славините продължили. През 548 год. те достигнали до
околностите на Драч. На следващата година славянска войска проникнала до р. Марица и
след като разбива две византийски войски превзема много крепости. Славяните вече не
само ограбват полуострова, но и остават да презимуват на него, както се случва през 551г.
Тогава една византийска армия е разбита край Адрианопол, а областта Астика е
разграбена.
През втората половина на VIв. хронистът Прокопий Кесарийски е отбелязъл съвместни
нападения провеждани от славяни и прабългари. След като вижда, че не може да се справи
с тях сама, Византия спечелва аварите на своя страна. Между 559 г. и 565 г. аварите
опустошават земите на антите и славините, след което се заселват в Панония. От съюзници
те стават неприятели на Империята и започват също да ограбват нейните предели.
Едва през 620 г. византийците сключват мирен договор с аварите, за да могат да хвърлят
всички сили във войната с персите. Славяните се възползват от това и започнали да се
заселват на Балканският полуостров. Те провели 4 обсади на гр.Солун. През 626 г.
Цариград е обсаден от авари, прабългари, славяни и перси. Към 630 г. Византия отбива
ударите на персите и се заема да възстанови властта си над полуострова. През 70-те
години тя владее цялото Черноморско крайбрежие и областта между Шуменските
възвишения, Стара планина, Дунава и Черно море. В центъра на Балканския полуостров
ромеите завладели почти всички големи градове крепости и поставили в тях гарнизони.
Така през втората половина на VII в. Византия контролирала по-голяма част от
полуострова с изключение на земите между р. Дунав и Стара планина.
По време на славянските нападения на Балканите, част от местното население се изтеглило
в градските ценрове на Черно и Бяло море. Тракийското население, което се вляло в
славянската маса не е изчезнало напълно. То оставя следи в езика, бита и религиозните
вярвания на славяните. От траките, славяните придобили много умения в областта на
земеделието и занаятите. При заселването си на полуострова славяните нанасят удар и
върху остатъците от робовладелския строй. Те установяват в завзетите земи свободната
териториална община. Тази община се появява при славяните и замества родовата след
заселването им на Балканския полуостров. Тогава родът започва да се разпада на отделни
семейства. Войните с Империята довеждат до имуществено разслояване и обособяване на
заможна военноплеменна аристокрация. След установяването на славяните на Балканския
полуостров се задълбочава имущественото разслоение, защото в ръцете на славянската
аристокрация преминават по-големи дялове земя. Така тя се превръща в земевладелска
аристокрация. Заедно със завареното население са организирани териториални общини,
където земята е собтвеност на семейството.
Усъвършенствани са и бойните умения на славяните. Докато в началото техните
нападения са с цел грабеж и са избягвали крепостите и откритите сблъсъци с имперските
войски, то по-късно разбиват не една византийска армия и превземат с обсада много
градове. Самата война и нуждата от по-многобройна войска води до образуването на
военноплеменни съюзи при славяните. Те са на принципа на военната демокрация и са
важна стъпка към образуването на държавата.
Начело на общините са стоели старейшини,а начело на племената - князе. По-важните
въпроси са се решавали от общото събрание.
Векове наред славяните са се занимавали със земеделие, скотовъдство, лов и риболов.
Уседналият начин на живот, който са водели е дал отражение върху техния бит. Основният
им поминък е бил земеделието. Те са отглеждали предимно просо, пшеница и лен.
Скотовъдството също е било добре развито. В славянските некрополи са открити голям
брой кости от домашни животни. От занаятите най-добре са били развити ковачеството,
грънчарството, дърводелството и тъкачеството. Склавините са използвали примитивното
грънчарско колело още от VI в. Техните селища са били разположени главно край реки,
езера и блата, като се гледало да бъдат на естествено защитени места Живеели са в
землянки и полуземлянки. По-късно сред тях навлиза и каменния градеж.
Религиозните им вярвания са свързани с начина им на живот. Обожествени са природните
сили. Начело на боговете стои гръмовержецът Перун. Бог Волос се е грижел за стадата и
подземния свят, а за плодородието - Дажбог. Бог на занаятите и огъня е Сварог, а богинята
на красотата е Лада. Обожествени са и различни свръхестествени сили, които славяните
дарили с човешки черти. Това са така наречените вили, самодиви и русалки. На боговете
били принасяни жертви. В техните светилища са поставяни идоли от дърво или камък, към
които са отправяни езически молитви. Разпространена е сред тях и вярата в силата на
различни свещени дървета, камъни и предмети. Погребалният им ритуал е чрез
трупоизгаряне. При праха на мъртвите са поставяни различни храни, предмети и оръжия,
за да им служат в отвъдния свят.
Опасността от Византия е била причината да се образува съюзът на Седемте славянски
племена и северите, но те едва ли биха успели да удържат експанзията на империята, ако
не са се били появили прабългарите начело с хан Аспарух.
Прабългарите принадлежат към тюркско- алтайската езикова общност. През II в. от н.е.
раздвижването на хуните в степите на Северен Казахстан принудило част от прабългарите
да се придвижат на запад и да се установят в земите около Каспийско и Азовско море.
Основната маса прабългари обаче останала да живее в своята прародина. Като народ
населяващ земите на север от Кавказ за пръв път са споменати с името БЪЛГАРИ от
Анонимния римски хронограф. Хунският натиск увлякъл част от прабългарските племена
и през втората половина на IV в. те се заселват в Предкавказието, Приазовието и
поречието на р. Дон и р. Донец. Там те асимилират остатъците от аланосарматските
племена. В края на IV в.от н.е. прабългарските племена са разделени на две големи групи,
като по-голямата остава да обитава посочените по-горе земи, а втората част увлечена от
хуните се заселва в Панония и в Северозападните Карпати.
След разпадането на хунския военноплеменен съюз прабългарите се намесват активно в
историята на Балканския полуостров. В началото те били съюзници на Византия срещу
остготите. След оттеглянето на остготите в Италия, те започнали да нападат и опустошават
Балканите. Първото тяхно нападение е от 499 година. Те разгромили византийските войски
и убили военачалника им Юлиян. За около десет години нападенията им в Тракия станали
обичайно явление.
Прабългарите водели номадски начин на живот /IV- Vв./, като постепенно преминали към
уседналост и земеделие през втората половина на VI-VIIв. Те отглеждали едър и дребен
добитък, като особено развито при тях било коневъдството. Широко развити са ловът и
риболовът. В земите на север от Кавказ те развили някои занаяти свързани с начина им на
живот и военното дело: грънчарство, ковачество, железарство, златарство, строителство,
обработка на кожи и кожени изделия.
Селищата на прабългарите в началото представлявали номадски станове. По-късно се
превръщат в постоянни поселения - аули. Те били укрепени и неукрепени. Прабългарите
живеели в юрти, землянки и надземни постройки.
Основната социална единица при тях е номадската родова община, а в политическата
структура е племето. Още през VI-VIIв. сред прабългарите започва силно социално
разслоение. Родовоплеменната аристокрация била господстващия елемент в българското
общество. Битът и начина им на живот намира отражение и във военното им дело и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Българска история

Векове наред Балканският полуостров е път за варварските племена. След себе си те са оставяли пожарища, разорение и смърт...
Изпратен от:
homer
на 2013-04-20
Добавен в:
Общи материали
по История
Статистика:
47 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Как се прави портфолио на историческа личност?
добавена от linalee11 02.06.2019
0
5
Спешно за утре!!!Моля за помощщщ!
добавена от zeliha_eub 08.05.2018
0
12
Помогнете ми моля, спешно е!
добавена от miroslava.123 20.09.2017
0
7
История за 9 клас. СПЕШНО
добавена от katqtonkova 04.02.2019
1
12
Моля за помощщщ!Благодаря предварително!
добавена от zeli_1956 23.01.2019
2
10
Подобни материали
 

История на Византия

20 дек 2011
·
210
·
8
·
3,147
·
364

Разработени теми за изпита по история на Византия...
 

Академичните институции и интелектуалците във Византия

27 дек 2007
·
62
·
9
·
2,102
·
24
·
1

Плод на всяка образователна система, независимо от нейния характер, е създаването на слой от интелигенция и в това отношение Византия не прави изключение.
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
839
·
8
·
1,403
·
1,855

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Императорската институция във Византия като Божие подражание

24 фев 2008
·
70
·
2
·
449
·
38

Византия, като наследница на Римската империя, приема мисленето за избраност, за единственост и неповторимост, за неподражаемост и уникалност. Рим се е славел като град на боговете, недосегаем заради тази божественост и неуязвим...
 

Сравнителна характеристика между славяни и прабългари

08 яну 2008
·
191
·
1
·
244
·
201

Прабългарите се занимавали със скотовътство, занаятчийство, строителство и търговия. Били са конен народ-номади, същевременно отворена общност. Докато славяните са били уседнал народ...
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 5-ти клас върху Древен Рим
тематичен тест по История за Ученици от 5 клас
Предназначен за проверка на знанията от дял Древен Рим в пети клас. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
431
1
27.04.2017
Тест по История за 7-ми клас
изпитен тест по История за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 13 въпроса от изучения материал, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 7-ми клас.
(Труден)
13
34
1
1 мин
26.07.2018
» виж всички онлайн тестове по история

Българска история

Материал № 988111, от 20 апр 2013
Свален: 47 пъти
Прегледан: 102 пъти
Предмет: История
Тип: Общ материал
Брой страници: 105
Брой думи: 46,585
Брой символи: 288,396

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Българска история"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Анелия Севова
преподава по История
в град Стара Загора
с опит от  3 години
52

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
124 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения