Големина на текста:
Tема1
Основният проблем в икономическата теория е: в)Оскъдността на ресурсите по отношение
на потреблението.
Кое от следните не се отнася за производствените фактори: в) пощенски услуги
Ресурсите са оскъдни в даден период от време, тъй като: г) количеството и качеството на
ресурсите и технологичното равнище са неизменни през този период.
Алтернативната цена: г) показва от какво количество от едно благо следва да се откажем, за да
придобием определено допълнително количество от друго благо.
Границата на производствените възможности за производството на храни и машини за
хранителната промишленост е инструмент за: в) Оценяване на разходите за машиностроене,
които могат да бъдат направени за сметка на разходите за производство на храни.
Ако дадено благо може да бъде придобито без да се жертва производството или
потреблението на друго благо: б) неговата алтернативна цена е 0
Ако един компактдиск струва 10лв , а една касета – 2лв, то алтернативната цена на два
диска е : г) 20лв или 10 касети;
Ако предположим, че алтернативата е заетост, то алтернативната цена на курс по гръцки
език през лятото е : а) само пропуснатия доход(работна заплата);
Границата на производствените възможности на една страна показва: б) какви
възможности за производствен избор има в страната;
Точки разположени наляво от границата на производствените възможности: г) представят
или неефективно използване на ресурсите или невъзможност да бъдат използвани всички
ресурси;
Процесът на определяне на относителните количества на алтернативни блага, които да се
произвеждат, е свързан с понятието: б) разпределение на ресурсите;
Вкл. на производството на неизползвани до момента ресурси мое да бъде илюстрирано
чрез: а) преместване от точка, разположена под ГПВ, към точка по нея;
Законът за нарастващите алтернативни разходи гласи, че: б) Алтернативните разходи се
увеличават с нарастването на производството на дадена стока;
Движението по границата на производствените възможности показва, че: в) избрана е
друга производствена комбинация;
Икономическата ефективност се постига, когато : в) има такова разпределение на
обществените ресурси между личните производства, че нарастването на едното производство е
възможно само ако се намали другото;
Кои от следните проблеми са микроикономически: а) доходите на туроператорите;
Използването на икономически обобщени показатели, като съвкупно производство,
равнище на безработица и равнище на цените, се отнася към: в) Макроикономиката;
Кои от следните събития не са се случили в икономиката на България в края на 90
години: в) масова безработица,г) бърз растеж на цените;
Икономическите модели могат да бъдат характеризирани като: в) обобщен, абстрактен
израз на икономически процеси;
Основно правило в икономическия анализ е : а) анализът се прави при равни други условия.
Тема 2.1
Законът за пазарно търсене показва, че ако цените нарастват при равни други условия: г)
намалява количеството, което се търси;
Преместването на кривата на пазарно предлагане показва: в) промяна в предлаганите
количества при алтернативни цени;
Кривата на П. Предлагане на шоколад се измества надясно и надолу, поради: спад в цената
на какаово масло;
Преместването на кривата на П търсене наляво и на кривата на пазарно предлагане
надясно, при равни други условия си приличат по това, че предизвикват: а) понижаване на
цената;
В П условия, когато на пазара има излишък от един продукт, фирмата, която го
произвежда е склонна да : а) понижава продуктовата цена;
Равновесната цена показва: г) при какво нейно равнище Т и П количество съвпадат;
Кои от посочените събития могат да предизвикат преместване на кривата на пазарно П на
автобусни услуги надясно: а) по – високопроизводителни технологии в автомобилостроенето;
Правилото ceteris paribus означава: а) всичко друго остава неизменно;
Когато човек загуби работата си и не може да намери друга: б) неговата крива на П търсене
се мести наляво;
Ако купувачите очакват производителите на бензин да понижат цената му през
следващите 15 дни те ще: в) пътуват по – често с градския транспорт през тези две седмици;
Когато се провежда ценова икономическа политика, равновесието, което се постига, може
да се определи като : а)моментно;
През 90те години уравновесяването на българската икономика се постига предимно чрез
ценова икономическа политика, поради което доминира ефектът на цената;
Когато правителството установи горна граница цената на олиото: г) най – вероятно е да се
появят черна борса” и спекула;
Когато една фирма повиши цената на стоката, която произвежда, и установи, че се
купуват по – малки количества от нея, има промяна в : в) предлаганото количество от
стоката;
Когато правителството въвежда акциз в/у всяка бутилка вино, се предизвиква : г)
преместване на кривата на П предлагане на вино;
Тема 2.2
Еластичното търсене означава: б) ръст на цените с 1% води до намаляване на търсеното
количество с 1%;
Производител понижава цената на стоката с 5% в резултат на което продажбите
нарастват от 100 на 120 стокови единици за единица време. Търсенето на неговата стока
е : б) еластично
Ефектът на количеството доминира над ефекта на цената при ценова еластичност на
търсенето, чийто коефициент е : в) по – голям от 1;
Търсенето на грозде на един производител нееластично. При добра реколта бихме могли
да очакваме доходите на този производител: а) да се съкратят, защото относителното
снижение на цената ще се окаже по – високо от относителното увеличение на продажбите;
Еластичността на пазарното предлагане не зависи от : в) Дела на потребителския доход,
използван за покупка на стоката;
Кръстосаната ценова еластичност и еластичността на търсенето спрямо дохода ни дават
информация за ефекта от промените в: г) реалния доход и сравнителните стокови цени;
Търсенето на вино има висока ценова еластичност. При въвеждане на акциз в/у всяка
бутилка, данъчното бреме: а) ще се понесе предимно от продавача;
Ако пазарното предлагане на една стока е съвършено нееластично и доходът на нейните
потребители нарасне, бихме могли да очакваме, че равновесната цена : г) ще се повиши, а
равновесното количество ще остане същото;
Ако при лоша реколта от кафе любителите му не са склонни да го заменят с кока – кола,
целесъобразно е : г) нито един от посочените не е верен;
Най – висока е еластичността на пазарното предлагане на : б) злато в новооткрита мина;
При увеличаване на броя на производителите на зеленчуци: б) нараства еластичността на
предлагането;
Тема 3
За да се окажем в положение на потребителско равновесие трябва: в) да разпределяме
предвидения за потребление доход, така че пределната полезност на последната похарчена
парична единица да бъде еднаква за всяка закупена стока;
Наклонът на линията дохода зависи от: б) относителни цени;
Ефектът на дохода : а) отразява изменение в реалното благосъстояние;
С намаляване на потребителския доход и с увеличаване на цените, оптимизирането на
потребителския избор се постига на : в) по – ниска крива на безработица;
Винаги с намаляване на общата полезност, предлаганата полезност: а) намалява;
При ефекта на заместване, ако се увеличава цената на една стока : г) предлаганата
полезност от нейното потребление нараства;
Логиката на пазарното потребителско поведение изисква когато сме по – гладни,
отколкото по – жадни да похарчим допълнителна парична единица за: а) хранителен
продукт;
Кои от следните значения на общата полезност илюстрират закона за намаляващата
пределна полезност: а) 30, 57, 81, 102;
Потребител разполага с доход в размер на 36 парични единици. Цената на стоката е Х е 6
парични единици, а на У е 4 парични единици. Как ще коментирате разположението на
следните потребителски комбинации от двете стоки спрямо бюджетната линия : 4х и 3у на,
б) 6х и 1у над; в) 6х и 0у на; г) 3х и 4у под;
Кое от следните твърдения е невярно : б) всяка точка от една крива на безразличие изразява
един и същ потребителски доход;
Ако вие се откажете от една пица за един хамбургер, как ще се промени пределната норма
на заместване MRSx,y: б) нараства;
Стоката или услугата от която един потребител ще желае по – голямо количество в
сравнение с друга, ако следва логиката на пазарното поведение, ще бъде тази с : в) най –
висока пределна полезност;
Положението на потребителско равновесие се описва с : в) точката, в която наклонът на
кривата на безразличие е равен на този на бюджетната линия;
Ако потребител избира потребителска комбинация, която лежи извън бюджетната линия,
той: в) желае да купи повече, отколкото му позволява бюджетът;
Парадоксът на Джифин се наблюдава, когато : б) разходите за малоценни стоки заемат
значителна част от домакинския бюджет.
Тема 4
Производителността е мярка на: а) произвеждан продукт на единица производствен разход;
Пределният физически продукт е: б) прираст на общия продукт на една допълнителна
единица разход;
Кое не се счита за променлив разход: г) разходите по обслужване на собствеността;
Кое твърдение е вярно, когато: а) пределният физически продукт спада пределните разходи
растат;
За кои от посочените видове разходи, средните разходи са постоянно намаляващи : в)
фиксираните разходи;
Кривата на кои от посочените разходи се издига, когато кривата на пределните разходи е
над нея : а) на средните общи разходи;
В краткосрочен времеви период фирма произвежда 250 единици продукт. Средните
променливи разходи са с 2 п.е. а средните фиксирани разходи са 0.5п.е. Общите разходи са:
б) 625 п.е.
Кои от посочените твърдения са верни : в) законът за намаляващата възвращаемост започва
да действа, когато пределният физически продукт започне да намалява;
Връзката между обема на произвежданата продукция и алтернативното комбиниране на
производствените ресурси се изразява посредством : в) Производствената функция;
Средните променливи разходи достигат минималната си величина при обем на
производство, при който: в ) пределните разходи са равни на средните променливи разходи;
Всяка точка от една изоквантна линия означава : а) комбинация на различен физически
обем на използваните ресурси
Условието за равновесие на производителя изисква: в) МРl/PL = MPk/Pk
Ако по абсцисата нанасяме труда а по ординатата – капитала и линията на ресурсното
ограничение става по – стръмна, това означава че: б) отношението между цената на труда и
на капитала расте;
Кривата на дългосрочните разходи е спадаща, когато: а) коефициентът на възвращаемост от
мащаба на производството е >1;
Пътят на развитие на една фирма: в) съединява оптималните комбинации на една карта на
изоквантни линии;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на микроикономически дефиниции за изпит

Най - важните дефиниции за изпита при С. Игнатова по Микроикономика...
Изпратен от:
Виолета Попова
на 2013-04-20
Добавен в:
Анализи
по Микроикономика
Статистика:
21 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Производствена функция-общ, среден и пределен продукт на фирмата и зависимости между тях
добавена от tita.irinova 19.12.2014
0
8
Подобни материали
 

Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса

01 апр 2006
·
1,560
·
11
·
1,817
·
451
·
1

Икономическа характеристика на фирмата, форми на фирмена организация на бизнеса, максимизиране на печалбата – основна цел на фирмата.
 

Какво разбирате под понятието фирма

20 май 2011
·
34
·
5
·
1,718
·
73

Понятието фирма идва от италиански език (firma) и означава подпис.Чрез него като правило се обозначават стопански организации, работещи в сферата на производството и предлагането като на изделия, така...
 

Какво разбирате под фирма

26 фев 2011
·
54
·
5
·
709
·
76

Всяка фирма има своите предимства.различните фирми са от необходимост, защото всеки може да избере по какъв начин да се развива. Фирмата дава голяма възможност за печалба и за отваряне на много работни места...
 

Микроикономика

26 окт 2009
·
85
·
5
·
812
·
102

Процесите протича в отделната икономическа единица но в същото време всеки един процес се наслагва в другия...
 

Икономика

13 апр 2009
·
63
·
4
·
8,368
·
69

Съществуват голям брой науки, като всяка една от тях изследва дадени соц. явления. Социологията, за разлика, изучава общ/вото като цяло, а не изследва някоя специална сфера на общ живот или специфично явление...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
38
21
1
4 мин
12.10.2016
Тест по микроикономика върху търсене и предлагане
изпитен тест по Микроикономика за Ученици
Тестът съдържа 13 въпроса по микроикономика върху търсенето и предлагането на стоки и услуги. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
13
168
1
07.11.2013
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Анализ на микроикономически дефиниции за изпит

Материал № 987985, от 20 апр 2013
Свален: 21 пъти
Прегледан: 30 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 5
Брой думи: 2,000
Брой символи: 12,364

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на микроикономически дефиниции за изпит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения