Големина на текста:
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ФАКТОРИ И МЕТОДИ ПРИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ПРИ ИЗБОРА НА РЕЖИМИТЕ НА
РАБОТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ АГРЕГАТИ
Задължителен момент при определяне на състава и режимите на работа на
земеделските агрегати е съобразяване с изискванията, които се предявяват към тях.
Основните от тези изисквания са следните:
*да отговаря най-пълно на вида на предстоящата за изпълнение операция или
технологичен процес;
*да удовлетворява установените агротехнически изисквания, включително и
тези за високо качество на изпълнената работа;
*да осигурява използването на енергетичните ресурси на трактора за
постигане на висока производителност при възможно най-малък разход на
гориво и минимален персонал;
*да гарантира цялостно изпълнение на възложената операция в масива, без
необходимост от участие на друг агрегат или използване на ръчен труд;
*да притежава висока експлоатационна надеждност, в резултат на което се
увеличава делът на чистото работно време;
*да осигурява удобство за работа на основния и спомагателния персонал.
Много и разнообразни са факторите, които трябва да се имат предвид при
определяне на състава на агрегата. Основните от тях, без отчитането на които не може
да се направи правилен избор на състава на агрегата, са следните:
*видът и характерът на конкретната селскостопанска операция или
технологичен процес;
*пълната характеристика на дадените производствени условия;
*агротехническите изисквания, които се предявяват към предстоящата за
изпълнение операция (технологичен процес);
*технологически необходимият и допустим скоростен диапазон на
изпълнение на операцията (технологичния процес);
*технико-експлоатационните показатели на избраните марки трактори и
земеделски машини, с отчитане на действителното техническо състояние и
срока на използване;
*конструктивните особености на тракторите и земеделските машини
(проходимост, маневреност, надлъжна и напречна устойчивост и удобство за
прикачване или навесване на работните машини.
Съществуват различни методи за определяне на състава и за избор на режимите
на работа на земеделските агрегати - аналитичен, нормативен (по готови таблици) и
графичен (чрез номограми) за определяне на състава на селскостопанските агрегати, но
повечето от тях са непълни, неточни и в недостатъчна степен позволяват да бъдат
използвани съвременни математични методи и изчислителна техника. Тези методи са
непълни поради това, че освен, че не включват определянето последователно на всички
необходими елементи на различни по състав агрегати, не предвиждат пресмятането на
елементите (състав, сцепки, режими и др.) на агрегатите от един вид за всички
предавки, попадащи в технологически необходимия и допустим скоростен диапазон, не
е станало система да се изчисляват по няколко подходящи агрегата и след това да се
съпоставят и т.н.
Неточността на сега използваните методи се заключава главно в използването на
входна информация от техническата характеристика на машините, от литературни
данни - таблични и графични; в неотчитане на действителните възможности на
машините (особено енергетичните) вследствие измененията, които настъпват в
техническото им състояние при увеличение на срока на тяхното използване и на
сумарната им изработка и др.
Поради необходимостта от пресмятания за различни по състав агрегати, за
различни предавки и условия и т.н., които сега все още се извършват с недостатъчно
бързодействащи средства, такива пресмятания почти не се правят. Разчита се главно на
досегашния опит, по-рядко се използват таблици, в които са посочени основните
агрегати, които се препоръчват за изпълнение на даден вид работа. В тези таблици
естествено не могат да бъдат отчетени конкретните производствени условия, което е
съпроводено с допускане на значителни грешки.
Независимо от по-голямата универсалност, графичните методи също имат
ограничени възможности - за всеки фактор е нужна отделна координатна система.
ПОСЛЕДОВОТЕЛНОСТ НА АНАЛИТИЧНИТЕ ПРЕСМЯТАНИЯ ПРИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА АГРЕГАТИТЕ
С цел използване в максимално допустима степен на енергетичните
възможности на тракторите и предписване на оптимални режими на работа е
необходимо да се извършат точни аналитични пресмятания в следната
последователност:
1. Подготовка на предварително необходимата информация: вид на
изпълняваната технологична операция; скоростен диапазон при изпълнение на
конкретната операция; марка на трактора, предвиден за изпълнение на този вид работа,
земеделски машини и сцепки, предвидени за изпълнение на този вид работа;
технически характеристики на трактора, земеделските машини и сцепката;
характеристика на условията на работа.
2. Определяне марките на тракторите и номерата на предавките, осигуряващи
технологичния скоростен диапазон.
В зависимост от вида на изпълняваната работа се определя скоростният
диапазон от прил.1, след което се определят номерата на предавките, осигуряващи
скоростния диапазон с отчитане на конкретните условия на работа - агрофон, тип на
ходовата система на трактора, формула на проходимост и съответстващото на тези
условия буксуване
?
при максимална степен на използване на теглителните
възможности на трактора
?
Tmax
. Стойностите на буксуването на ходовата система на
всеки трактор от i-тата марка, съответстващо на
?
Tmax
са дадени в прил.2.
Действителната постъпателна скорост
Р
V
се изчислява по (1):
(1)
()()
VV
nr
i
PT
K
T
=–=·–.
. .
.
1
30
1
?
?
?
?
,
Стойностите на
?
n
и
T
i
, а също така и на други параметри от техническата
характеристика на тракторите се избират от прил. 3.
За тракторите, данни за които не са посочени в поместените приложения или в
техническата им характеристика не е посочена стойността на
r
K
, се използват
следните зависимости:
(2)
r
t z
H
B B
=
.
2
?
,
където
t
B
и
z
B
са съответно стъпката и броят на зъбите на верижното
зъбно колело, задвижващо веригата на трактора.
Стъпката
t
B
може да бъде измерена и като разстояние между осите на звената на
веригата.
Определянето на
r
K
за пневматични гумени колела е по-трудно, поради някои
особености - например ниското налягане на въздуха в гумите (0,08-0,14 МРа) и фактът,
че освен еластичната си деформация, гумите имат свойството да поглъщат
микронеравностите на полето или пътя. В този случай
r
K
се определя по следния
начин (фиг.1):
(3)
( )
r
D
B rB
K
= +=+–
2
1
0
??
..
,
където
D
и
B
са съответно диаметърът на стоманената част на колелото
(джантата) и ширината (височината) на самата гума (на
деформируемата част) на колелото, m;
?
- коефициент на радиална деформация (табл.1).
Kоефициенти на радиална деформация на гумите Таблица 1.
Вид и състояние на теренаДиапазон на коефициента на
радиална деформация
Поле, подготвено за сеитба0,13 - 0,16
Изорано поле0,15 - 0,17
Междуредова обработка на окопни култури0,16 - 0,18
Междуредова обработка на овощни градини0,17 - 0,19
Оран на стърнище от зърнени култури 0,18 - 0,20
Движение по силно утъпкан черен път или
път с твърдо покритие
0,21 -0,24
Коефициентът на радиална деформация
?
зависи от конкретните условия на
работа на задвижваните колела на енергетичния източник. Под влияние на действието
на частта от общото тегло на машината (трактора, комбайна), действуваща върху
задвижващото колело, и приложеният в неговата ос въртящ момент гумата се
деформира (фиг.2). При еднакви други условия в зависимост от свойствата на
материала на гумата (външната) и на почвата, гумата се деформира по-слабо при
движение по рохкави почви, защото се деформира почвеният слой. Обратно, при
движение по уплътнени почви или по път с твърда настилка, гумата се деформира по-
силно.
Фиг. 1. Схема за определяне кинематичния
радиус на колелото на трактора

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 мар 2021 в 11:06 учител на 50 години
07 фев 2021 в 12:41 учител на 61 години от Кнежа - ОУ " Отец Паисий", випуск 2016
18 ное 2020 в 19:08 студентка на 35 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - педагогически, специалност - Информатика и информационни технологии в обучението, випуск 2017
16 ное 2020 в 09:58 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Туризъм, випуск 2021
01 апр 2020 в 11:46 студент на 48 години от Варна - ТУ, факулетет - MF, специалност - TTT, випуск 2014
07 дек 2019 в 10:56 студент на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Счетоводство и Финанси, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Земеделски машини

27 сеп 2011
·
597
·
53
·
8,631
·
1,080

Фрезовият барабан при тях може да се върти отгоре-надолу и отдолу-нагоре.;-вертикална ос-съставени от няколко двойки барабани с челни ножове с противоположни посоки на въртене,повърхнината на отрязване на стружката...
 

Начини за напояване, машини и начини за прибиране на реколта от лозя и овощни градини...

18 яну 2011
·
109
·
4
·
1,327
·
212

Използваме и извършваме различни по вид операции,за които са необходими различни машини и инсталации. Голяма част от тях се извършват с познатите ни земеделски машини...
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Определяне и избор на състава на земеделските агрегати

Материал № 987009, от 18 апр 2013
Свален: 58 пъти
Прегледан: 63 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Тема
Брой страници: 23
Брой думи: 6,417
Брой символи: 41,312

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Определяне и избор на състава на земеделските а ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала