Големина на текста:
1
1. Въведение, актуалност и необходимост от разглеждане на проблема.
Всяко социално явление подлежи на соц.контрол. Той може да бъде осъществен по два
подхода :
1.правно законодателство, т.е. чрез законите ние можем да контролираме индивидите и
соц.общности. Ако за всеки соц.казус създаваме закон, то няма да можем да се
ориентираме в многообразието на тези закони.
2.чрез морала и етиката, т.е. чрез мор.отношения и правните норми обществото е
създало и разчита на етиката и морала като утвърдени в човешката практика
соц.резултати. Адм.култура, етика и морал са хуманитарна наука.
Актуалност на етичната дискусия . Има 3 тези за актуалност на етичната дискусия.
1.Етиката е излишна, но не вреди
2.Етиката не само е излишна, но и вреди
3.Етичното поведение и етичните действия не ги прави по-леки, но по-убедителни, по-
човешки, дългосрочни и по-успешни. Категорично етиката прави държанието на човека
по-трудно. Какво се печели ако етиката е част от културата ?
1.Етичните аспекти играят съществена рола в работното всекиднение и човека вижда
това. Трябва да се дава възможност на управляващи и сътрудници да изказват своите
етични мисли при проблемни решения. Необходимо е да се разработват правила и
постъпки, които могат да бъдат прилагани при поставяне на етичен въпрос.
Разглеждането на етиката подтиква сътрудниците към техните собствени ценности,
познаването на етиката позволява да се изяснят условията на собствената дейност, за да
могат да се държат морално. На основа на етиката сътрудниците могат да се отнасят
според своите собствени убеждения.
Настъпващо се повдигат етични въпроси и се дискутират в икономическата и в
публичната сфера. Причините са различни. Съществена причина се явява
разглеждането на етичните въпроси не от функционална техническа точка, а е във
връзка с етичната компетентност и културното равнище. И това е така, защото всяка
организация има няколко вида цели, от друга страна това са интеграционни и морални
цели. Тайм подчертава няколко аспекта на моралните цели :
1.морал като нагласи, свързани с дейността
2.морал като отсъствие на конфликт
3.морал като подходящо личностна адаптация.
4.морал като чувство за щастие
5.морал като въвличане в нечия задача
6.морал като възприемане целите на групата от страна на личността.
Интердисциплинарна област от знания с практическа насоченост, която позволява да се
разработи определена поведенческа схема според соц.отношения и ценности, според
предвиждане на последиците, обяснение на причините и формиране на заключение и
т.н.
Връзки с други науки. Етика и морал се свързват със социалните науки – социология,
антропология, психология, психология на личността, психология на управление и
управленски науки.
2.Категориален апарат – сравнителна характеристика на етика и морал.
Етичността и морала в ежедневното съзнание. Най-често в ежедневието етичността и
моралът се отъждествяват с доброто. Морално, етично и нравствено – неморално,
неетично и безнравствено. В съвременната литература и в разговорния език етично и
морално се възприемат като синоними Известна е постановката на два датски учени.
Според тях е характерно, че в съвременното плуралистично общество не може да има
единомисие кое поведение е правилно или кое не е. Това е така, защото всяка социална
2
общност има своя субкултура и създава свои собствени морални правила. В
съвременното общество има множество видове морал и формални договорености не
могат да заменят нормите на една общност с друга. Необходимо е да се създаде една
нова система от морални ценности, която да замени вече съществуващите ценности на
отделните субкултури. Това може да стане чрез пълен консенсус и се приемат :
наречения компромисен тип морал от втори порядък. Но докато моралът е присъщ на
отделни социални общности, етиката се отнася за цялото общество. Етиката и морала в
научната литература – тези понятия се използват като омоними / не се заменят/.
Моралът – нравственост е реален социален феномен, регулатор на соц.отношения. Чрез
набор от ценности, норми, традиции. Етиката е науката за морала. Изучава го,
систематизира го, направлява го. Моралът означава действително отнасящи се до
гражданите или организацията, макар и изтръгнати насила норми. Етиката е методично
воденото съзнание, философска рефлексия на този морал. Моралът изисква от
членовете определено поведение, а етиката пита на какво се основават тези изисквания.
Моралът са нормите, които никой не се осмелява да наруши, а етиката само поставя
въпроси. Моралът описва кои стойности, норми, отношения важат, а етиката пита как
са обосновани тези стойности.
3 в. Характеристика на етика и морал
За първи път етиката е определена от Аристотел. Той е определил знания в научна
област с ключовите думи – човек, общество, добродетел, порок, справедливост и др.
Аристотел засисля етиката като философия на обществото и философия на
обществения живот. Етнос – обичай, характер, нравите на човешката общност; отнася
се до характера на човека и неговата предразположеност към добродетел и порок.
Според Вебер това е нормативния порядък, който управлява човешкото поведение.
Според Жане – френски автор е “ наука за добро и зло”. Според Аспенсър етиката
изучава доброто и лошото, но в обичаите, традициите и нравите. Според Нешев етиката
е философия на етноса, знание за поведение на личността в дадено общество, за
политическите и социалните качества на индивида. Тя е особена система от цели,
норми и средства за постигане висшето благо на общността и отделния човек. Това е
философско знание за човека, за главните ориентири за неговото мислене и поведение.
Това е наука за принципите :
1. Тези, които управляват човешкото поведение при ситуации, в които човек има право
на избор.
2.Детерминират принадлежността на човека към определена група изискваща спазване
на дадени стереотипи на поведение. Обект на етиката е Човекът. Тя е хуманитарна
наука.
Морал – специфичен социален феномен, изпълняващ роля на социален регулатор на
човешкото поведение и взаимоотношение. В исторически план моралът е първата
духовно-регулативна система свързана със съчетаване, хармония на индивидуалния и
обществен интерес. Използват се механизми като оценки, роли, норми, идеали, нправи
и пр. След него обществото създава правната, въз питателната и др.регулативни
системи. Поради своята гъвкавост, моралът влиза във всички сфери на дейност и влияе
върху спецификата им. Понятието морал има латински произход, докато нравственост
има славянски произход. Моралът има 3 начина на проявление :
1.Директен – в бита моралът действа пряко и се изполдват два основни механизма :
общественото мнение и обществената принуда – става въпрос за групов натиск и
др.механизми по отношение на индивида.
2.индиректен – моралът действа в/у институциите на другите явления /политически,
религия, изкуство/, т.е. моралът няма свои институции.
3
3.съвместно с другите регулативни системи като ги допълва, без да се слива с тях. Тези
постановки показват, че етиката и моралът са основата на природните влечения на
човека. Те съществуват и по природа човекът е добър или лош.
В древен Рим, Сенека определя етиката като философия на морала, но морала се
схваща като разумно начало в човешката природа, определя целесъобразността на
дейността и висока дисциплина. В Средновековието е известна така наречената
християнска екипа, характеризираща се с игнориране на индивидуалната свобода на
човека и подчиненост на властта. В 17 в. бурно се развиват природните науки и
възниква нова християнска етика, проявляваща се в протестнаството. Отговаря на
новите представи за свобода и равнопоставеност, т.е. за свободна инициатива и
индивидуалност. Постепенно етиката се превръща в приложна наука.
В 19 в. се характеризира в 3 главни духовни постижения.
1.откриване на националностите – как моралните ценности звучат морално
2.създаване на марксиска категория на класов принцип, при което социалните
конфликти да се решават с революция. Моралната насоченост разделя хората.
3.възникване /ницше/ отхвърля обикновения човек и го заменя със свръх човека, лишен
от морални задръжки, от скрупули на съвестта и др. , милосърдие и взаимопомощ
липсват и така се появяват деструктивни тенденции – това е рахактерно за този период
на Ренесанса.
Съвременните тенденции са свързани с развитието на приложната етика, ориентирана
към проблемите на ежедневието и от тук към практическо решаване на моралните
казуси.
Специалистите по етика се явяват в ролята на морални съветници и консултанти в
конкретната ситуация.
Етика и ежедневие – т.е. обръща се внимание как ежедневно се справяме с живота и
доколко е етично поведението. Съдържанието на етиката е поведение, норми,
ценностите.
Морално или етично обосновано действие имаме когато лицето изхожда от съзнателно
и самоотговорно държание, освен това има съобразено с нормите поведение и когато се
стреми да осъществени ценни и твърди цели. Има 3 момента :
1етика и организация – етиката не е натрапен отвън чужд начин за организацията,
развива се от елементарните процеси и структури на организацията. Няма организация,
която да не е свързана с етиката, нито напълно самостоятелна етика на организацията.
2. Етиката е пряко свързана и с психологията, т.е. става въпрос за етика и
психологическо знание, което не е в противоречие с етичното, защото етичната
компетентност разширява психологическата компетентност. Етичния размисъл и
психологическата съвет имат нужда един от друг.
3.Индивидуално и социално етично становище – индивидуалното етично становище ще
се свързва с социално етичното становище и етиката на управление на индивида или
групата и етиката на организацията се съотнасят.
4.Етика и организация – Етиката е от значение и за организацията, когато хората се
оправдават, че постъпват неетично, не може да бъде в името на една организация, а да е
на основата на етиката. Три страни на човешкото съществуване са свързани със
сферите на съществуване на всяка организация.
1 стр. Е цели и задачи – обективна страна на организацията
2.стр. са хората и отношения – социална и комуникативна страна на организацията.
Техните взаимоотношения са свързани с длъжностната схема и подчиненост в
съответствие с компетентността.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юни 2019 в 01:24 студент на 32 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия
09 апр 2019 в 11:58 студент на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, випуск 2011
10 ное 2018 в 20:56 студент на 44 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2019
24 окт 2018 в 21:13 потребител
22 юли 2017 в 09:10 учител на 48 години от Варна
28 май 2017 в 19:30 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Администрация и управление, випуск 2014
12 апр 2017 в 22:17 студент на 42 години от София - Военна академия "Г. С. Раковски", факулетет - Национална сигурност и отбрана, специалност - Национална сигурност и отбрана, випуск 2013
 
Домашни по темата на материала
Стратегия за намаляване на безработицата в община Видин
добавена от vesitooooooo 06.11.2013
0
24
фирмена култура , типове фирмена култура , развитие на фирмена култура
добавена от Vladiho 17.03.2015
2
16
Подобни материали
 

Управление на промените

26 ное 2010
·
109
·
3
·
812

Терминът управление на промените, е структуриран подход за промяната на индивиди, групи, организации и на дружества, които правят възможен прехода от една сегашна структура към една желана бъдеща структура....
 

Същност и съдържание на етиката в административната дейност


Терминът “етика” за първи път е използван от Аристотел от латинския етос, той има две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга характера на човека и неговата предразположеност.
 

Устойчиво развитие на организацията и управление на промените в нея


През този подетап трябва също да се очертаят новите функции и технологичните системи. Определяне на инвестициите се постига чрез ресурсно обезпечаване за постигане на резултати. Определят се ресурсите и бюджетната обстановка...
 

Конспект за курсова работа по държавна власт и администрация

19 апр 2007
·
721
·
7
·
1,390
·
240

Кои са трите измерения на кризата на националната държава? Кои са осемте източника на държавната власт? Какво е взаимоотношението между държавните органи и държавната администрация?
 

Общинският съвет и общинската администрация като органи за местно самоуправление и взаимодействията между тях

06 юли 2006
·
2,863
·
6
·
913
·
416
·
1

Общинският съвет и общинската администрация са два взаимно свързани обуславящи се органа на местната власт. Те имат един и същи обект на управление – общината като цяло с нейната територия, население, природни ресурси, производствена база, инфраструктура
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Изпитен тест за магистратура по публична администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
75
1
3 мин
29.05.2013
Тест публична администрация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът прави проверка на знанията по дисциплина Публична Администрация. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
45
497
1
14.08.2012
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Административна култура

Материал № 98670, от 25 фев 2008
Свален: 651 пъти
Прегледан: 191 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 20
Брой думи: 8,045
Брой символи: 52,700

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Административна култура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения