Големина на текста:
Увод. Земеделската кооперация Фрам-97 се занимава със зърнопроизводство и
овощарство, като до този момент е доказала високото качество на своята продукция.За
да е достатъчно конкурентноспособна системата след присъидиняването на страната
към ЕС трябва да работи върху усъвършенстването си във всяко едно направление-
икономическо, технологично,ресурсно.Това са и именно проблемите,върху които
трябва да се работи, ако кооперацията иска да просперира след
присъидиняването.Главната икономическа цел на Фрам-97 е увеличаване на печалбата,
а това може да се осъществи с изпълнението на други по-малки подцели.Целта на
изследването има и друго направление,свързано с установяване възможността за
развитие на аграрната производствена система в условията на присъидиняване на
страната към ЕС. Пътят за постигането на целта има няколко етапа. Хода на
изследването ще протече ,както следва:1 етап-обща характеристика на системата,в
който ще се обяснят основните и цели,използваните производствени фактори, както и
ще се разгледа обема,динамиката и структурата на производтвото.2 етап- Ще се
направи анализ на дейността на аграрната производтвена система чрез установяването
на техническата и икономическата ефективност на производтвото.3 етап-Ще се направи
предположение за възможностите за развитие на кооперацията след присъидиняването.
В изследването са използвани статистически данни за кооперацията за 2004 и 2005
година , за да е възможно приложението на сравнителния анализ, както и основни
показатели ,които характеризират ефективността и рентабилността в земеделието.
Характеристика на аграрната производствена система.
Юридическият статут на земеделската производтвена система Фрам -97 , регистрирана
през 1997 година е земеделска кооперация.Кооперацията е сдружение на физически
лица.Кооперация могат да учредят най-малко 7 физически лица, които вземат решение
на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател
на кооперацията , управителен съвет и контролен съвет. Тя се намира в Южен
Централен район, Пловдивско, с. Строево. Това е земеделска производствена система,
която използва 15 600 дка собствена земя. Земеделската кооперация се е заела със
задачата на производство на зърнени продукти и отглеждането на овощни
градини.Земеделската земя е разделена на 15 000 дка ниви и 600 дка овощни градини.
Кооперацията започва дейността си със съвкупен капитал от 65 000лв. В сумата на
съвкупния капитал се включва собственият капитал и привлеченият. Тези пари са
вложени в собствеността на кооперацията. В областта силно развити са
растениевъдството - зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство,
лозарство, етерично-маслени култури, голяма част от производството на оризова арпа,
както и животновъдството - говедовъдство, свиневъдство, овцевъдство, птицевъдство, а
в последно време и козивъдство и зайцевъдство. Почвено-климатичните условия в
района ,разположен в низината, са иэключително благоприятни. Те са подходящи за
отглеждане на пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и други селскостапански
култури. Най-важният фактор за успешната дейност и развитие на земеделската
кооперация е нейният екип от хора. Наети са общо 50 души, от които 20 са с постоянни
трудови договори , другите са сезонни работници. Кооперацията отглежда пшеница,
царевица, слънчоглед, ечемик, а на овощните площи се отглеждат ябълки, круши и
череши. Основната цел на кооперацията е да увеличи печалбата си и да увеличи
добивите от декар.За постигането на тези цели има подцели, които ако кооперацията си
наложи да изпълни, успехът е почти гарантиран. Като такива подцели могат да се
отбележат:
- разширяване на складовите помещения,свързани със съхраняването на продукцията
- реализация на една част от продукция на вътрешния пазар и на друга част на
външния пазар(търсене на нови пазари след присъидиняването)
- ефективност на разходите.
- увеличаване на произведения дял от продукцията на пазара
- увеличаване на производителността на труда чрез внедряването на нови технологии и
съкращаване на производствените разходи
Използвани производствени фактори-Производствените фактори във всяка една
система са земя ,капитал и труд.
Обработваемата площ на кооперацията общо е 15 600 дка, от които 15 000 дка са
използвани за производтвото на зърнени култури , разделени както следва (Добивите са
за последната стопанска година-2005):
-пшеница-обработваема площ 8 500 дка със съвкупен добив 2 550 000кг
-царевица-обработваема площ 1 500 дка със съвкупен добив 600 000кг
-слънчоглед-обработваема площ 2500 дка със съвкупен добив 750 000кг
-ечемик-обработваема площ 2500 дка със съвкупен добив 1 000 000кг
Овощните градини са с обща площ 600 дка, като са разпределени по овощни култури,
както следва:
-ябълки- площ 250 дка със съвкупен добив 100 000кг
-круши-площ 100 дка със съвкупен добив 28 000кг
-череши-площ 150 дка със съвкупен добив 52 500кг
Труд - Броя на заетите работници в земеделската кооперация е 50, като 20 от тях са
наети на постоянен трудов договор и 30 сезонно. За 20-те наети на постоянен трудов
договор се начислява годишната средна заплата за отрасъл селско стопанство .За
другите 30 работника, работещи сезонно им се начислява трудово възнаграждение само
в периода на активния сезон за обработка на земята,събиране на реколтата и т.н.
Капитал-Кооперацията притежава много добра сградна структура и
инфраструктура.На разположение са 2 големи склада за складиране на продукцията и
още един склад ,който се явява автопарка на кооперацията.Там се намират всички
машини, използвани за обработката и събирането на земеделската продукция.Фрам-97
притежава 9 трактора за обработка на земята и 4 комбайна. Поради изтеклия срок на
амортизация на комбайните е необходима замяната им с нови по-добри машини от този
тип.Въвеждането в употреба на новите комбайни ще позволи внедряването на нови
технологии на производство в земеделската кооперация. По този начин земеделската
кооперация може да внедрява нови сортове култури, високи нива на химизация при
борбата с болестите и неприятелите по растенията, а също и възможности за
преминаване към производство на екологична продукция.
Обем, динамика на производството-Фрам-97 е земеделска кооперация, която с
течение на годините се е доказала на земеделския пазар.Това доказателство произтича
от анализа за произведената продукция от изминалите години. Сравнителният анализ ,
който е направен на база обем на продукцията за последните години , води до
положителни тенденциии за следващите години, въпреки очаквана тежка 2007 година
за земеделието, произтичащо от факта , че страната ни ще е пълноправен член на
Европейския съюз и ще трябва да координира аграната си политика с Общата
стопанска политика . Затова кооперацията ще започне нова политика ,свързана както с
развитието на технологичните съоръжения чрез въвеждане на нови машини, така и към
тясната специализация на кадрите, работещи в земеделската система.
Въз основа на съвкупният добив се смята средния добив за килограм.
Производителност на земята:
W=Q/S Q-количество произведана продукция S-заета площ
Wпшеница=2380000кг/8500дка=280кг/дка(2004г)
Wпшеница= 2555000кг/8500дка=300кг/дка ( 2005г)
Изводът, е че земеделската кооперация е повишила средния си добив от пшеница от
декар като цяло спрямо предишната година.Положителното нарастване ще се преследва
и през бъдещите години като се цели максимално покачване на тези стойности.
Аналогично се правят изчисленията и за останалите култури.
култураплощОбем за
2004
Ср.Добив
2004
Обем за
2005
Ср.Добив
2005
Цена на
култура
пшеница8 500
дка
2380т 280кг/дка 2550т 300кг/дка 150лв/т
царевица 1 500
дка
450т 300кг/дка 600 т400кг/дка 186 лв/т
ечемик2500
дка
625т 250кг/дка 750 т300кг/дка 140лв/т
слънчоглед2500
дка
750т 300кг/дка 1 000 т400кг/дка 385лв/т
Ябълки250 дка62,5т250кг/дка 100 т400кг/дка 250лв/т
круша100 дка20т200кг/дка 28 т280кг/дка 200лв/т
череша150 дка30т200кг/дка 52, 5т 350кг/дка 150лв/т
4317,5 5080,5
Общ обем на производство за 2005 година е 5080,5т, а за 2004-4317,5т.За 2005
кооперацията е произвела 763 т продукция повече.От сравнителният анализ за двете
стопански години става ясно ,че динамика на производството е положитална.
Приходите от продукцията са стойността на продажбите на културите , които са
произведени.Те се смятат по формулата: Приходи= Съвкупен обем*цена на културата
куртураПриходи
за 2004
Приходи
за 2005
Пшеница 357 000 382 500лв
Царевица 83 700111 600 лв

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 юни 2019 в 01:48 студент на 37 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Колеж по икономика и управление - Свищов, специалност - Аграрна икономика, випуск 2019
13 май 2019 в 19:53 студентка на 40 години от София - МВБУ, факулетет - 9231, специалност - Бизнес администрация, випуск 2021
23 апр 2019 в 14:18 учител на 57 години от Свищов
12 фев 2018 в 16:55 потребител на 27 години
29 яну 2018 в 13:48 в момента не учи
17 дек 2017 в 20:10 ученик на 23 години от Пловдив - СОУ "Св. Паисий Хилендарски", випуск 2017
06 окт 2017 в 15:37 в момента не учи на 46 години от Сухиндол
24 апр 2017 в 02:11 студент на 32 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Застраховане и социално дело, випуск 2011
19 апр 2017 в 22:34 студент на 40 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански, специалност - Предприемачество и иновации, випуск 2015
23 яну 2016 в 22:32 родител на 41 години
 
Домашни по темата на материала
Дневник за преддиплопна практика ПОМОЩ!!
добавена от Merjito 13.05.2012
0
67
пред дипломен стаж в земеделска кооперация
добавена от nasi436 10.03.2012
1
37
Подобни материали
 

Аграрна икономика

15 юни 2009
·
722
·
35
·
14,050
·
751

Държавен изпит аграрна икономика 2009 година развити въпроси от конспекта...
 

Аграрна икономика

01 юли 2008
·
194
·
1
·
474
·
87

Две теми в помощ на студенти по специалността "Аграрна икономика".
 

Реферат по аграрна икономика

19 май 2008
·
181
·
12
·
2,104
·
65

Произходът на понятието “раса” все още не е достатъчно добре изяснен. Не малко изследователи приемат, че в основата на наименованието стои арабската дума “рас”, означаваща, корен, начало, глава.
 

Аграрна икономика

09 сеп 2008
·
303
·
9
·
1,656
·
164

Икономика и земеделска иконимика от преподаватели в Aграрен университет.
 

Възможности за развитие на аграрните производствени системи

05 дек 2007
·
631
·
10
·
1,308
·
5

Характеристика на аграрната производствена система - основни цели, задачи и юридически статут, използвани производствени фактори /земя, труд, капитал/, обем, динамика и структура на производството.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
2 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Анализ на една производствена система

Материал № 98568, от 25 фев 2008
Свален: 452 пъти
Прегледан: 219 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,594
Брой символи: 14,915

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на една производствена система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения