Големина на текста:
1.Взаимодействие между
видовете транспорт –
същност, области на
взаимодействие.
При осъществяване на
транспортната дейност
основната част от товарите и
пътническите превози се
извършват с участието на
два и повече от два вида
транспорт. Например
товарните превози с
ж.п.транспорт се извършват,
като товарите се доставят до
ж.п.гарите с други видове
транспорт, след което с
ж.п.транспорта те се
превозват до други
транспортни възли
(пристанища, аерогари) за
превозване с други видове
транспорт. Цялостният
процес по организирането,
координацията,
унифицирането на
транспорни елементи от
транспортния процес,
техническото изпълнение на
претоварните работи и
други такива дейности при
връзката между видовете
транспорт се обобщават в
понятието взаимодействие
между видовете транспорт.
Области на взаимодействие
между различните видове
транспорт.
Координацията на
дейностите при
взаимодействието между
видовете транспорт се
осъществява основно в три
области - технологична,
техническа и икономическа.
Технологичното
взаимодействие се свежда
до:
-внедряване на съвместни
технологии за работа в
различните видовете
транспорт;
-организиране на
товаропотоци за смесени
превози;
-маршрутизация - насочване
на товарите по определени
маршрути;
-внедряване на единни
технологични процеси за
обработка на подвижния
състав в претоварните
пунктове, които се явяват
пунктове на
взаимодействието;
-разработване на съвместни
графици за движение на
подвижния състав от
различните видове
транспорт;
-съгласуване на нормите от
технологичните планове по
претоварните дейности.
Техническо взаимодействие
между видовете транспорт,
участващи в смесените
превози на товари се
изразява в:
- стандартизация и
унификация на
техническите параметри на
подвижния състав,
транспортните възли,
претоварната техника, на
пътищата;
- установяване на
съответствие между
пропускателната способност
на различните видове
транспортни възли – ж.п.
възли, пристанища, кейове и
т.н.;
- пакетизация и
контейнеризация на
товарите.
Икономическо
взаимодействие – в рамките
на единната транспортна
система се изразява се в
разпределяне на
капиталните вложения
между видовете транспорт
за тяхното перспективно
развитие. За тази цел е
необходимо добре да бъдат
изучени икономическите
връзки на всички отрасли, за
да могат да се определят
сферите за ефективно
използване на всеки един от
видовете транспорт.
Особено значение тук има
усъвършенстването на
дейността на транспортните
възли, тъй като почти 1/3 от
транспортните разходи се
падат на товаро-
разтоварните дейности.
2. Транспорт. Транспортна
система. Транспортна
политика.
Транспорт. Транспортът е
специфичен отрасъл на
икономиката, който е
необходимо условие за
осъществяване на
териториалното
разпределение на труда и
ефективните икономически
връзки между
предприятията, между
производството и пазара.
Съвременния начин на
живот е немислим без
транспорта.
Транспортната система на
всяка държава е една сложна
система, състояща се от
няколко подсистеми - ж.п.
мрежа, речно и морско
параходства, автомобилни
пътища, въздушни линии,
тръбопроводи, транспортни
възли, поддържащи бази и
техника, складови бази.
Наличието на транспортна
система позволява
изпълняването на
регулиращи функции от
страна на държавата за
създаване на условия за:
- правилно и рационално
развитие на транспорта на
страната;
- съвременно транспортно
обслужване на
националното стопанство и
населението.
В транспортната система се
включват всички видове
транспорт и всеки от тях
заема определено място и
играе важна роля за общото
икономическо развитие на
страната.
Транспортна политика.
Транспортната политика е
генерален курс на действия,
предварително определен и
планиран от висшето
ръководство и възприет като
правило за всички
организации, свързани или
контролиращи стопанската
дейност на страната. Това е
класическо определение,
което се базира на водещото
място на икономическите
интереси.
Транспорната политика е
динамична част от общата
политика на дадена страна.
3. Транспортна мрежа.
Видове транспорт.
Фактори за развитието на
транспорта.
За състоянието на
транспорта в една държава
се съди по определени
критерии, като
транспортната мрежа и
плътността на
транспортната мрежа.
Транспортна мрежа – това е
съвкупността от всички
пътища на всички видове
транспорт.
Плътност на транспортната
мрежа – това е дължината на
пътищата на 100 квадратни
километра площ от
територята на страната. Най-
често този показател се дава
поотделно за различните
видове транспорт.
Транспортната дейност се
осъществява със съвкупност
от технически средства като
пътища, превозни средства
(наричани в транспорта
подвижен състав),
спомагателни товаро-
разтоварни средства,
ремонтни, снабдителни и
складови бази, депа, гари,
летища, управленчески
съоръжения, средства за
свръзка, сигнализация,
управления и много други.
Според пътищата, които се
ползват, транспортът се
подразделя на следните три
основни вида: сухопътен,
воден и въздушен.
5. Предимства и
недостатъци на видовете
транспорт
Всеки от видовете транспорт
притежава определени
преимущества и
недостатъци в сравнение с
другите видове. Тези
различия правят
използването на даден
транспорт ефективен в
конкретна транспортна
обстановки и неефективен
при други условия.
Сравнителните
преимущества и
недостатъци на видовете
тренспорт е прието да се
наричат технико-
икономически особености.
Железопътен транспорт.
Сравнителните
преимущества на
железопътния транспорт
спрямо другите видове
транспорт се заключават в
следното:
- чрез него се създават
непосредствени връзки с
промишлените и другите
предприятия посредством
индустриалните
железопътни клонове;
- има малки енергийни
разходи (за гориво, ел
енергия) за извършването на
един тон-километър
превозна работа. Единствено
в железопътния транспорт
засега е възможно масовото
използване на
електроенергията като
двигетелна сила, докато във
всички останали видове
транспорт се използват
дефицитните течни горива;
- сравнително малък разход
на жив труд за
производството на единица
транспортна продукция;
- по-малки, в сравнение с
автомобилния и въздушния
транспорт, разходи за
доставка и ремонт на 1 тон
товароспособност на
превозните средства;
- сравнително ниска
себестойност на превозите,
особено при превози на
средни и дълги разстояния;
- осигурява редовност и
сигурност в превозната
дейност, независимо оот
годишното време, през
цялото време на
денонощието и при най-
различни условия –
метеорологични, теренни,
географски и т.н.
- дава възможност за
включване в единната
транспортна мрежа на
цялата територия на
страната и чрез нея с
Европейската транспортна
мрежа;
- създава благоприятни
условия за правилно и
възможно най-рационално
териториално разположение
на производствата на
територията на страната;
- осигурява сравнително
висока сигурност на
извършваните товарни и
пътнически превози.
Като недостатъци на
железопътния транспорт
могат да се посочат:
- сравнително големия
размер на разходите за
началните и крайните
товаро-разтоварни
операции, отнесени за един
превозен тон товар. Това го
прави скъп и нерационален
(а от там и некункорентно
способен) при превози на
товари на къси разстояния;
- има по-продължителен
срок на доставките, в
сравнение с въздушния и
автомобилния транспорт;
- началните
капиталовложения,
необходими за изграждане
на ж.п. мрежата – ж.п.
линии, гари, ж.п. устройства
и съоръжения, са твърде
големи, особено при труден
релеф на ж.п. линиите.
Автомобилен транспорт.
Предимствата на
автомобилния транспорт се
изразяват в следното:
- голяма маневреност, което
позволява на автомобилните
средства да превозват
товари направо от склада на
производителя (или
изпращача) до склада на
потребителя (получателя)
без претоварни операции,
т.е. по системата “от врата
до врата”;
- бърза доставка на товарите,
особено при превози на къси
разстояния;
- възможност за извършване
на превози и при
сравнително лоши пътни
условия, благодарение на
високата проходимост на
превозните средства;
- малки разходи за начално-
крайни операции на един
тон товар, а оттам и
сравнително ниската
себестойност на превозите
на къси разстояния;
- възможност за ефективно
използване на превозните
средства при превозите на
дребно-партидни товари;
- сравнително малки
начални капиталовложения
за устройването на
автотранспортни
подразделения. Тава го
прави от голямо стопанско
значение в райони на
страната, където няма
устоен друг вид транспорт.
Недостатъци на водния
транспорт:
- изразходване на големи
количества дефицитни
течни горива. Разходът на
гориво за единица
транспортна продукциа в
автомобилния транспорт е
няколко пъти по-голям,
отколкото в железопътния и
водния транспорт;
- малка товароспособност на
подвижния състав и в
резилтат от това ниската
производителност на труда;
- високата себестойност на
превозите, като резултат от
големите разходи по
движението, падащи се на
един тонкилометър превозна
работа;
- вредното влияние върху
околната среда с шум и
изгорели газове от
двигателите.
Воден транспорт (морски и
речен).
Преимущества:
- възможност да се
извършват масови
международни превози на
товари при осъществяването
на външнотърговския обмен
на страната;
- много по-малки, в
сравнение с железопътния,
автомобилния и въздушния
транспорт разходи на
горива, падащи се на един
тонкилометър превозна
работа;
- най-голяма
товароспособност на
плавателните транспортни
средства спрямо другите
видове транспорт. Това
определя високата
производителност на труда,
особено в морския
транспорт;
- възможност за използване
на естествените водни
пътища. Така се свеждат до
минимум разходите по
изграждане на път и
неговите съоръжения;
- сравнително малки
капиталовложения
(отнесени към един тон
товароподемност) за
покупка на кораби, тяхното
поддържане и ремонт;
- многократно по-ниска
себестойност на превозите в
сравнение с другите видове
транспорт. Благодарение на
това водният транспорт е
ефективен за превози на
товари на големи
разстояния.
Недостатъци на водния
транспорт.
- значително по-големите
разходи за товаро-
разтоварните операции,
отнесени за един превозен
тон товар, в сравнение с тези
в автомобилниа и
железопътния транспорт. По
тази причина използването
на воден транспорт за
превози на къси разстояния
е икономически
неефективно;
- малките скорости на
корабите при осъществяване
на превозите и големите
престои за товароразтоварни
операции в пристанищата. В
резултат от това доставките
на товарите са по-бавни, в
сравнение с другите видове
транспорт;
- сезонността в работата на
речните пристанища поради
замръзване през зимата и
понижаване на нивото на
водите през лятото.
Въздушен транспорт.
Най-съществените
преимущества на въздушния
транспорт са:
- високите скорости на
движение на транспортните
средства. Това дава
възможност за бързи
достваки, което е особено
важно за бързоразвалящи се
товари;
- значително скъсяване на
мършрутите за движение на
товарите – средно с 20% в
сравнение с автомобилните,
30% в сравнение с
железопътните и 40 % в
сравнение с речните
маршрути;
- по-бързото организиране
на въздушния транспорт в
сравнение сдругите видове
транспорт и то при
сравнително неголеми
начални капиталовложения;
- възможности за
подобряване качеството на
извършваните превози,
благодарение на бързото
развитие на въздушната
транспортна техника
Недостатъци.
По-важните недостатъци на
въздушния транспорт са:
- големите разходи на
висококачествени и скъпи
течни горива;
- на един тонкилометър
превозна работа се пада
значително по-голяма част
от теглото на превозното
средства (самолета) в
сравнение със същия
показател в другите видове
транспорт;
- многократно по-голямата
себестойност на един
тонкилометър транспортна
дейност в сравнение с
другите видове транспорт;
- голямата зависимост от
метеорологичните условия.
Тръбопроводен транспорт.
Основни преимущества:
- сравнително високата
степен на механизация и
автоматизация на
транспортния процес.
Благодарение на това се
осигурява висока
производителност на труда;
- малки разходи за гориво за
производството на единица
транспортна продукция;
- сравнително ниската
себестойност на превоза на
течните товари;
- висока херметизация на
транспортния процес,
осигуряваща сравнително
малки загуби на товарите
при тяхното превозване;
- организирането на
тръбопроводния транспорт
по сравнително по-къси
пътища, в сравнение с
другите видове транспорт;
- при използване на
тръбопроводен транспорт се
ликвидира празния пробег
на тясноспециализираните
превозни средства за превоз
на течни горива;
- дава възможност за
осигуряване на
пропускателна способност в
широки граници, според
мощностите на
обслужваните товаропотоци.
Недостатъци:
- тясна специализация за
превоз само на течни
товари, поради което
устройването му е
икономически изгодно само
при наличието на големи
товаропотоци от тези
товари;
- малки скорости на
движение, което до известна
степен снижава
ефективността от
използването му за превоз
на дефицитни течни горива.
7.Технически средства на
ж.п. транспорта. Релси,
траверси, баластово легло,
релсови скрепления.
Релсите се изработват от
стомана, чрез валцоване.
При производството на
всяка релса се постава
производствен знак,
съдържащ името на завода –
производител, вида на
релсовата стомана, годината
и месеца на производство на
релсата, посоката на
валцоване, типа на релсата и
т.н.
Износоустойчивостта и
твърдостта на релсите се
повишават чрез технични и
технологични методи –
повърхностно закаляване,
съставни релси, легиране на
стоманата и др.
Видове релси.
Главен отличителен белег на
релсите е теглото им на
линеен метър, респективно,
големината на напречното
им сечение. Строежът на ж.п
пътища у нас е ставало по
начините, използвани в
чужбина. Релсите са били
доставяни от различни
страни и в различно време.
Затова у нас са въведени
най-различни типове релси.
Прието е унас релсите да се
групират в три групи,
според теглото им на линеен
метър:
Тежки типове – от 60 kg/m и
повече;
Средни типове – от 41 до 59
kg/m;
Леки типове – до 41 kg/m.
В зависимост от материала,
от който се правят,
траверсите биват:
стоманени, дървени,
стоманобетонни.
Стоманените траверси имат
коритообразна форма,
обърната надолу.
Благодарение на това,
обхващат доста голям обем
баласт и по такъв начин те
добре издържат действието
на надлъжните и напречни
сили. Свързват здраво
релсите и добре запазват
междурелсието.
Стоманените траверси обаче
имат и много недостатъци:
не са еластични, - пътят
положен върху тях е твърд;
при движението на
влаковете се вдига силен
шум;
Дървени траверси. Правят
се от дъб, бук, бор и др.
Дъбът има твърда
дървесина, която обаче има
склонност към напукване.
Дъбът има много голямо
съпротивление на
смачкване. Поради малките
количества дъб у нас,
дъбови траверси почти не се
употребяват.
Стоманенобетонни
траверси. Тези траверси
намериха широко
приложение в последните 30
– 50 години. Причина за
това е непрекъснато
нарастващата нужда от
дървен материал и
необходимостта от
създаване на железен път с
по-голяма устойчивост.
Стоматобетонните траверси
осигуряват такава
устойчивост със своята по-
голяма маса в сравнение с
дървените.
Стоманенобетонните
траверси иман тегло 200 –
250 килограма, докато
дървените имат тегло 70 –
80 килограма. Те са
устойчиви на атмосферни
условияи затова имат дълъг
живот – 40 – 60 години.
Това е тяхното голямо
предимство пред дървените.
Баластово легло –
предназначение, изисквания.
Натоварване на баластовото
легло.
Основното предназначение
на баластовото легла
(баластовата призма) е:
- да служи като еластична
възглавница т.е. да смекчава
ударите на колелата на
подвижния състав в релсите;
- да поема натоварването от
траверсите при
преминаването на
подвижния състав и да го
предава равномерно на по-
голяма площ върху земното
платно. Целта е да не се
получат остатъчни
деформации, както в самия
баластов пласт, така и в на
площадката на земното
платно;
- да осигурява максимална
устойчивост на траверсите
във вертикално, напречно и
надлъжно направление;
- да предпазва както релсите
и траверсите, така и земното
платно от вредни
атмосферни влияния – влага,
замръзване и от развитието
на растителност;
- баластовото легло спомага
за намаляване на процесите
на набъбване в железния
път. Тези процеси създават
много проблеми при
поддържането на пътя в
добро техническо състояние
през пролетта, когато пред
деня се получава
размразяване, след което
настъпва ново замръзване в
късния следобед и вечерта.
В резултат на това се
получават силни нарушения
в нивото на релсите. Това
налага предприемането на
спешни мерки за
отстраняване на
неизправностите или
ограничаване на скоростите
на движението на влаковете.
Материали за направа на
баластовото легло. Тези
материали трябва да
подсигуряват минимално
износване и загуби в
резултат:
- от динамичното действие
на подвижния състав;
- при подбиването;
- от атмосферните условия –
дъжд, сняг, заледяване,
вятър;
Релсови скрепления.
Видове. Елементи на
релсовите
скрепления.Релсовите
скрепления служат за
осъществяване на връзката
между релсите и траверсите
и релсите една с друга. Има
два вида скрепления:
междинни и наставови.
Междинните скрепления
свързват релсите с
траверсите. Според начина
на изпълнение междинните
скрепления са: неразделни,
полуразделни и разделни.
Неразделното скрепление се
осъществява чрез
неразглобяема връзка чрез
приковаване на релсите към
траверсите. Елементите на
тези скрепления са:
крампони, тирфони (служат
за приковаването на релсите
към траверсите – вид
гвоздеи), подложки,
стегателни плочки,
пружинни пръстени, болтове
за стегателни плочки,
болтове и втулки за
закрепване. Главното
предназначение на
наставовите скрепления
(скрепленията в края ня
релсите), е да създадат
железен път с достатъчна
устойчивост на напречни и
надлъжни сили, като
възприпятстват
изместването на пътя от
проектното му положение.
Елементите на наставовите
скрепления са: наставови
връзки, болтове и пружинни
пръстени.
Кремпоните, които се
използват в междинните
скрепления, са най-старите
свързващи средства.
Предназначението им е да
противодействат на
надлъжните и напречни
сили и да осигуряват здрава
връзка между релсите и
траверсите. Те са особен вид
гвоздеи с квадратно или
правоъгълно сечение.
Заострени са в единия край
едностранно, така че
широката изострена страна
да бъде перпендикулярна на
посоката на влакната на
траверсата. Главата на
крампона служи да притиска
петата на релсата към
траверсата.
8.Видове вагони,
означения.
Основно вагоните се делят
на 3 основни групи:
1.Покрити вагони.
Включват сериите:
F - това са универсални
вагони и се използват за
превоз на почти всички
видове товари. Вагоните
имат две станични врати и
вентилационни отвори.
Могат да бъдат двуосни и
четириосни, като броя на
осите също се означава на
индекса F
2
или F
4
. При
превоз на зърно или други
насипни товари, от
вътрешната страна на
вратите се поставят
специални капаци. При
превоз на живи животни
вътрешността на вагона се
прегражда на секции чрез
специални прегради.
Fe – имат същатото
устройство както F, но
покривът на тези вагони е
по-изпъкнал /сводест/,
благодарение на което имат
по-голям обем. Използват се
за товари с по-малко
относително тегло – памук,
тютюн, вълна и др.
E – имат значително по-
голяма кубатура и по-
изпъкнал пакрив, отколкото
предните две серии.
Използват се за обемисти
товари с малко относително
тегло.
Fk – хладилни вагони,
снабдени със специална
инсталация за охлаждане.
Конструктивната разлика
при тях е това, че стените са

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Взаимодействие между видовете транспорт – същност, области на взаимодействие

При осъществяване на транспортната дейност основната част от товарите и пътническите превози се извършват с участието на два и повече от два вида транспорт...
Изпратен от:
Martin Petrov
на 2013-04-15
Добавен в:
Пищови
по Транспорт
Статистика:
209 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Пищови по Транспорт от Варна за Студенти в Технически университет от факултет ефп специалност ТТОМОС бакалавър рядко сваляни с 7 - 10 страници от до преди 30 дни Други
 
Подобни материали
 

Видове транспорт

26 апр 2009
·
407
·
20
·
3,594
·
632
·
2

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
 

Транспортна политика

25 окт 2006
·
493
·
31
·
3,499
·
230
·
1

С развитието на скоростните видовете транспорт в транспортните възли е необходимо да се изгражда разгърната мрежа от комплексни пунктове за престояване,които да осигуряват удобства при прехвърлянето на пътниците от един вид транспорт на друг...
 

Товарни превози с автомобилен транспорт

08 фев 2009
·
644
·
15
·
2,630
·
635

Същност на автомобилния транспорт, видове транспорт, конвенции.
 

Планиране на пътническите превози

03 май 2008
·
195
·
4
·
520
·
77

Обемът на автобусните превози се измерва чрез броя на превозените пътници. За да се характеризира цялостно рабо-тата на автобусния транспорт е необходимо да се знае разто-янието , на което се извършва пътуването.
 

Логистични разходи

03 ное 2008
·
320
·
19
·
3,737
·
211

Логистичните разходи възникват във връзка с влагането на производствени фактори за осъществяване на логистичните дейности във всички фази...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Взаимодействие между видовете транспорт – същност, области на взаимодействие

Материал № 985364, от 15 апр 2013
Свален: 209 пъти
Прегледан: 209 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 8
Брой думи: 5,536
Брой символи: 36,980

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Взаимодействие между видовете транспорт – същно ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала