Големина на текста:
Основи на правото 15.03.2013г.
Президентът на страната ни има по-скоро представителни функции.Той представлява държавата
в международните отношения като назначава бългаските дипломати в отделните посолства и
посещава чуждите държави в качеството си на държавен глава.
Друга негова функция е по отбрана и сигурност на страната.Президентът е върховен
главнокомандващ на бълг.армия.Избира се за срок от 5 години,пряко от народа,като за да може
да бъде избран е необходимо лицето да е над 40г. да е роден в България и да е пребивавал
постоянно на територията на страната последните 5 години.
Освен президента друг държавен орган е мин.съвет/правителство/.То е титулярът на
изпълнителната власт.Правителствот се избира за срок от 4 г. , колкото е мандата на
Нар.събрание,избира се непряко от народните представители.Начело на правитлството имаме
мин.-председател,който осъществява в една част от дейността си организацията на дейност на
мин.съвет,т.е в това си качество той е равен със остналите министри в правителството.
От друга страна той осъществява самостоятелна дейност по управлението на
страната.Министерски съвет е колективен орган,докато отделлните министри са индивидуални
органи във съответната сфера.
Конституционен съд
Независимо от наименованието му,КС не е съд като останалите съдилища в страната.То е
специализирана,независима юрисдикция,предназнаена да осигури спазването на
конституцията.Неговата дейност е насоена в две направления-разрешаване на спорове след
създаване на закона и при спор,относно правото , което ще се създава.
КС е автономен орган ,той сам определя начина си на действие и начина на осъществяване на
процедурите.Конституционните съдии имат имунитета на нар.представители.Срещу тях не
може да бъде възбудено наказателно преследване ,преди да бъде свален имунитета
им.МАндатът на конституционните съдии е 9 години.Те нямат право да бъдат избирани
повторно.ХАрактерно за този мандат,че членовете на съда се заменят частично на всеки 3
години.
Административно-правна норма.Административен акт.Държавен служител
1.Административно право
Определя се като самостоятелен правен отрасъл, съвкупност от административни норми ,които
със властнически метод регулират обществените отношения в сферата на държавното
управление.
Метода на правно регулиране на административното право е властническият метод,т.е метод на
власт и подчинение.
АП регулира отношенията в сферата на същинското държавно управление и по-конкретно в
сферата на държавно-разпоредителната дейност.
2.Административно правни норми
Тя е общо правило за поведение,абстрактно правило за поведение,което регулира с
властнически метод поведението на дървжавните органи , на гражданите и организациите в
процеса на осъществяване на изпълнително-разпоредителната дейност на
държавата.Административно правните норми могат да бъдат разделени на няколко вида.
*материални-уреждат правата и задълженията на субекта
*прецесуалните-уреждат процедурата,реда на осъществяване на тези права и задължения.
*според съдържанието:
-задължаващи,забраняващи или повеляващи;
3.Административно правни отношения
Те са обществени отношения , които възникват,развиват се и се прекратяват в процеса на
разгръщане на разпоредително- изпълнителната дейност на държавата.Тези правоотношения са
властнически и задъжителен субект в тях е държавата чрез своите органи.
Други субекти на АП са гражданите и организациите.За да бъде едно лице субект на АП то
трябва да притежава качествата правоспособност,дееспособност и
деликтоспособност.Правоспособността настъпва с раждането на дадено лице.Тя представлява
правото да бъде лицето носител на права и задължения.Дееспособността е възможността
лицето да придобива права и задължения.Тя настъпва с навършване на 18 години,а по
изключение на 14 години.
Дееспособност и деликтоспособност е възможността на лицето да отговаря за своите
действия.Деликтоспособността настъпва също на 18г,по изкючение може и на 16г.
4. Административния акт
Административния акт се определя като едностранно властничество,волеизявление на
държавен орган.Той се издава винаги в приложение на закона и затова е винаги подзаконов
акт.Според съдържанието и адресатите административните актове се разделят на нормативни и
индивидуални нормативите атове садърват общозадължителни правила за поведение.Те са
вторични правни норми ,отнасят се до неопределен кръг лица и се издават въз основа на закона
нормаивни административни актове са примерно правилници наредници, инструкциите, които
се издават от мин. съвет.
Индивидуалните административни актове имат конкретно определено съдържание и се отнасят
до конкретен адресат.
Според правните последици административните актове се разделят на управомощаващи(т.е
създават права),задължавищи(създават задължения),утежняваши(налагат забрани,които засягат
правата и свободите на гражданите).
Сподер насочеността на волеизявлението ссе разделят на констативни(имаме констатиране на
определени факти и обстоятелства),декларативни(те признават и отричат съществуването на
определени факти и обстоятелства) и конститутивни/разпоредителни(те създават права или
задължения за техните адресати,като при необходимост могат да бъдат изпълнени с държавна
принуда).Всички административни актове ,за да породят правните си последици, следва да
бъдат законосъобразни.Това означава , че при издаване актът следва да отговаря наопределени
условия.Ако липсва едно от условията административният акт би бил нищожен.
Условията ,на които трябва да отговарят административните актове са следните:
-актът да бъде издаден от компетентен орган
-актът да е издаден в установената форма,това е писменната форма,като в него трябва да се
съдържат лицето ,което го е съставило,свидетелите и т.н.
-да е издаден при спазване на административно-производствените правила
-да бъде издаден при спазване на материално-правните разпоредби
-актът да е съобразен с целите и философията на закона;
5.Държавни служители
Всички административни актове се издават от държавни служители.Държавните служители са
носители на държавна служба по смисъла на закона за държавния служител.Той е лице,което
заема платена държавна служба в админстрацията,намира се в служебно правоотношение и
подпомага съответния държавен орган.ПРавоотношението възниква въз основа на
административен акт.
Държавния служител полаага клетва и разписва клетвен лист.Той работи в
администрацията,заема длъжност по щад,намира се под дисциплинарна власт със органа на
назначението,получава възнаграждение.
Държавният служител е носител на определени права и задължения,като най-важните сред тях
са задъжение за подчинение,спазване на служебна тайна,деклариране на имущество,право на
отпуск,право на униформено облекло и право на символична стачка.Понятието държавна
служба се разглежда в два апекта:от гледна точка на конституцията държавната служба е по-
широко понятие,което включва дейност по осъществяване функциите на държавата т.е според
конституцията държ.служба се разпростира в законодателната,изпълнителната и съдебната
власт.
По административното право,държавната служба се разглежда само в сферата на
изпълнителната власт.Тя се дефинира като упражняване на държавна власт от името на
определена държавна институция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 май 2016 в 00:44 студентка на 44 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Стопански факултет, специалност - Мениджмънт в международния бизнес, випуск 2019
 
 

Конституционен съд

Материал № 984579, от 13 апр 2013
Свален: 5 пъти
Прегледан: 11 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 912
Брой символи: 6,071

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конституционен съд"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала