Големина на текста:
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО – ЛЕКЦИИ
Тема 1.
Понятие за семейно право
1.Предмет на семейното право.
Когато говорим за семейното право като част от обективното право – съвкупност от
правни норми, уреждащи определен тип обществени отношения. Тук се уреждат
отношенията, произтичащи от брак, родство и осиновяване. В този смисъл виждаме
текста от член 1 на семейния кодекс. Тези отношения се наричат семейни отношения.
1.1.Понятието семейство – има множество закони, различни като предмет на уреждане,
които използват това понятие. Легална дефениция за семейство се дава в ЗМДТ,
параграф 1 т. 3 – семейство – това са съпрузите и ненавършилите пълбнолетие деца,
ако те не са сключили брак. В същия смисъл закона за ЖСК използва понятието
семейство. Други закони включват роднините по права линия, братя и сестри и лицата,
които съжителстват трайно.
В семейния кодекс под семейство се разбира:
-В широк смисъл – се използва това понятие – съвкупност от физически лица,
обвързани с правни връзки, произтичащи от брак, родство или осиновяване, а по
изключение и без такава връзка (примерно съпруг и децата на другия съпруг ако
те не са общи)
-В тесен смисъл – семейство са съпрузите и техните общи деца до навършването
на 18 годишна възраст и ако живеят заедно.
В конституцията на РБ членове 14 и 32, Конвенцията за закрила правата на човека –
член 12. Към понятието семейство тези нормативни актове включват и лицата, на които
са възложени родителски функции, пример – приемните родители, настойниците и
попечителите, както и близки, при които са настанени при определени условия децата.
Фактическо семейство – т.нар съпружеско съжителство без брак или пък фактическо
упражняване на родителски функции без възлагане.
1.2.Право на брак и на семейство
Член 3 от семейния кодекс – възможността да се създаде семейство в широк смисъл, т.е
да се сключи брак или да се живее на съпружески начала, да се осинови дете или да се
отглежда под друга форма (настаняване по реда на закона за закрила на детето ЗЗДет).
Това право принадлежи на всяко лица, но при определени предпоставки. Такова
изискване не е предвидено за фактическото съжителство.
1.3.Правилото на член 1 от семейния кодекс
Определени са семейните отношения чрез фактическия състав, въз основа на който те
възникват.
Семейния кодекс включва обаче и фактическите състави въз основа на които те се
прекратяват.
1
Брак – фактически състав, по силата на който възникват семейните отношения между
съпрузите.
Родство – има два вида родство – по права и съребрена линия
Родството е конкретна връзка между две лица, от които едното произхожда пряко или не
от другото – родство по права линия
Родство по съребрена линия – когато две лица имат общ родоначалник.
Определяне степените на родство – броят се ражданията между свързаните с родство
лица.
Осиновяване – няма кръвна връзка по правило, по изключение може да има.
Осиновяването поражда отношения като между роднини по произход между различен
кръг лица, в зависимост от вида на осиновяването. Осиновяването може да бъде пълно
и непълно. При пълно осиновяване между осиновеното дете и всички роднини възникват
отношения като по произход.
Настойничество и попечителство – семейния кодекс урежда и тях.
1.4.Систематично място на семейното право.
Има различни становища. Преобладаващото е, че семейното право е дял на
гражданското, следва вещното и облигационното като специални негови дялове.
Семейното право много тясно взаимодейства с другите отрасли на правото.
2.Принципи на семейното право.
Принципите са прогласени в член 2. Така наречените основни начала.
2.1.Закрила от държавата и обществото на брака и семейството,
Държавно регулиране на семейните отношение, насърчаване на раждаемостта,
поощрение на майчинството, отглеждането и възпитанието на децата.
2.2.Равенство на мъжа и жената.
Равенството се изразява в това, че имат еднакви права. Семейния кодекс не дава
различни права на мъжа и жената. – по отношение на отговорностите в семейството,
при развод за попечителството на децата.
2.3.Доброволност на брака
Този принцип е гарантиран както от процедурата по самото сключване така и от правото
на развод
2.4.Равенство и закрила на децата
Точка 5 от член 2 на СК е достатъчно ясна – равенство на родените в брака, извън брака
и осиновените деца
2.5.Уважение, грижа и подкрепа между членовете на семейството
2.6.Други принципи
Принципи, които са локални, за отделни институти на семейното право
По отношение на брака
Валидност – само за гражданския брак, за църковния брак това не се отнася
Моногамност и хетерогамност на брака.
При отношенията родители - деца
2
Всеки родител е самостоятелен титуляр на пълната гама от родителски права и
задължения
3.Система и източници
3.1.Система на семейното право – В семейния кодекс няма обща част. Там има няколко
раздела, обособени в текстовете на кодекса.
3.1.1.брачното право. То включва сключване и действителност на брака, отношенията
между съпрузите и прекратяването му със своите основания, ред и последици.
3.1.2.Материята на произхода. Тук са включени способите за установяване на
майчинство и бащинство, съотв. способите за оспорване.
3.1.3.Осиновяване – допускане, действие и прекратяване
3.1.4.Отношенията между родители и деца
3.1.5.Мерки за закрила на детето
3.1.6.Задължения за издръжка, общи и особени правила на издръжката
Настойничеството и попечитеството също намират място в семейния кодекс.
Семейните отношения с международен елемент се уреждат в Кодекса на
международното частно право.
3.2.Източници
Нормативните актове като източници –
КРБ – член 14, 32, 46 и 47
По семейно право на този етап няма решения на конституционния съд
Международните актове – има множество конвенции – Конвенцията за закрила правата
на човека и основните свободи и т.н.
Семейният кодекс – 2009г.
Други закони – ЗЗДет., ЗГР – закона за гражданската регистрация и ГПК. В ГПК има
доста норми, които засягат семейното право и неговите институти.
Субсидиарното и съответно приложение на гражданското законодателсто е било
изрично записано в предишните кодекси. В новия няма такъв изричен запис.
Подзаконови актове
-Наредба за воденето и съхраняването на регистъра за имуществените отношения
на съпрузите. Новия семеен кодекс предвижда нови моменти по отношение
имуществените отношения на съпрузите.
-Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка
-Наредба за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за
пълно осиновяване
-Инструкция за реда за медицинско освидетелстване на встъпващите в брак.
Други видове актове:
-Някои общи актове на върховния съд и на ВКС – ТР 2 от 2001г. Уредбата на
семейните отношения е по принцип императивна, но с кодекса от 2009 се внасят
много възможности за избор по повод имуществените отношения.
4.Развитие на семейното право в България
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Семейно и наследствено право

Лекции по семейно и наследствено право за студентите от трети и четвърти курс...
Изпратен от:
sh3nka7a
на 2013-04-09
Добавен в:
Лекции
по Гражданско и семейно право
Статистика:
251 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Осиновяване. Ред за извършване. Действие и прекратяване на осиновяването

24 дек 2011
·
125
·
7
·
2,013
·
175
·
1

Осиновяването е чисто правна връзка, която има за цел да наподоби връзката между родител и дете. То е правен акт, по силата на който между две лица се създава правна връзка. Налице са волеизявления, насочени към пораждането на правни последици...
 

Семейно и наследствено право

Материал № 983130, от 09 апр 2013
Свален: 251 пъти
Прегледан: 216 пъти
Предмет: Гражданско и семейно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 61
Брой думи: 21,858
Брой символи: 130,081

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семейно и наследствено право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения