Големина на текста:
Съдържаниена финансите на фирмата(I тема)
Както финансите въобще,така и финансите на фирмата в частност ,се
свързват с парите и обикновенно се отъждествяват с паричните потоци ,
които произтичат и обслужват деиноста им.Финансите на фирмата могат да
се дефинират така:
*Форма и израз на движението на паричните потоци:осъществяване на
паричните постъпления и извършване на парични разходи,както и тяхното
рационално и ефективно управление;
*Паричните отношения,изразяващи отношението на паричните
разходи,както и тяхното рационално и ефективно управление,
*Изразява икономически отношения във връзка с
общуването,разпределението и използването на фирмените парични фондове
За финансите е подходяща мисалта на ам.проф.Лорънс Дж. Гитмън,че
„финансите могат да се дефинират като изкуство и наука за управление на
паричните средства”-това опр.може да се отнесе на ниво отеделни
стопантски обекти.Следователно,в неразривна връзка с обекта на финансите
на фирмата – паричните потоци от и към фирмата,се разгл. и
управлението,т.е.ефективно въздеиствие,приложено към този обект.
Финансов меиджмънт-приложение на съвкупност от икономи4ески
принципи за постигана на максимален размер на богатството на
собствениците,т.е.максимизиране стоиността на фирмата.
Под финасиране на предприятито се разбира осигоряване и набавяне на
парични средства,на капитали,а така също тяьното структуриране ,което
намира отражение в пасивите на баланса,в неговата финансова и капиталова
структора.
Инвестиране – влагане и използване на осигурените капитали в различни
материални,нематериални и финансови активи и намира отражение в актива
на баланса.
Дивидентна политика – политика свързана с разпределението на
реализираната от инвестиции печалба.
Между финансиране,инвестиране и дивидентна политика има взаимана
връзка-финансирането предхожда и обуславя инветирането;инветирането на
капитали е предпоставка за повече възможности за финансиране в будеще;а
решенията свързани с дивидентната политика предопреелят потензиалните
възможности за външно финансиране.Трябва да се има предвид обаче че не
свяко влагане е инвестиция,както и че финансирането не е идентично със
създаването на пари.
Иформационни основи исреда на фианнсите на фирмата (II тема)
Основн форми на организация на бизнеса са еднолични
предприятия,персонални дружества,капиталови дружестава у нас те се
основават на ТЗ.
ЕТ-физ.лице ,като значима характеристика на тази правно-органозационна
форма за осъществяване на бизнеса е неограничената отговорност.
СД-принадлежат към персоналните дружества, тъй като съдружниците
отговарят солидарно и неограничено,участват в управлението на др-вото,а
степента на прехварляемост на собствеността е ниска
АД-са представители на капиталовите дружества,при които в максимална
степен е налице разграничение между собствеността и
мениджмънта.Отделните собственици отговадят до размера на притежавания
от тяь дял в акционерния капитал,а прехварлянето на дяловете е сравнително
лесен,особено при публичните дружества.
ООД-принадлежат на капиталовите дружества,попради тяхната ограничена
отговорност,но наличието на условности при прехвърлне на дяловете е
основание те да бъдат отчасти причислявани и към дружествата на
личността.
КД и КДА – са сравнително по редки в практиката форми за осъществяване
на бизнеса с особени правни характеристики. Те съчетават както
характеристиките на дружествата на личността, така и на корпоративните
дружества. При тях е налице основен съдружник или съдружници,който е
неограаничено орговорен и обикновени е пряко ангажиран в управлението,и
съдружници с ограничена отговорност,от друга страна при които
прехвърляемостта на дяловете е сравнително лесен.
Корпорации-е съдружие на физичеки лица с променливи капитали и с
променлив брои членове,които ч/з взаимо помощ и сътрудничество
осъшществяват търговска дейност за задоволяване на техните
икономически,социални и културни интереси. Корпорациета е ЮЛ.
Финансовите отчети на фирмата представляват систематезирана по
опр.критерии информация относно вече използваните и налични
ресурси,необходими за финансиране на дейността на формата. Те са
илюстрация на финансовото минало на компанията и отправна точка при
формиране ба нейното финансово бъдеще. Ч/з изследване на финасовите
отчети се създава представа за силните страни във финансовите
операции,извършвани от предприятието. Ч/з техния анализ финансовите
мениджъри следва да намират по-добрия начин за разпределение на
ресурсите,да контролират бъдещата насока на работата на фирмата и да
спомагат за максимизиране на богатството.
1
Финансов отчет-баланс,отчет за д-дите,отчет за промените на собствения
капитал,отчет за паричните потоци,счетоводна политика и пояснителна
белейка.
Годишен доклад за деиноста-преглед за развитието и резултатите от
деиността;важни събития,настъпили с/д датата,към която е съставен
год.фин.отч.;вероятно бъдещо развитие на фирмата;действия в областта на
НИРД и др.
Данъчно облагане и финсов мениджмънт
Данъчно облагане оказва влияние в/у потребителските решения и в/у
фирмените печалби,а оттук засяга пряко или косвено интересите на
заитересовани лица – собственици,кредитори,и др.
Известно е,че според обекта на облагане данъците се делят на
имуществени,подоходни и оборотни.
Имуществени данъци – у нас тези данъци са регламентирани по закона за
месни данъци и такси.С/д имуществените данъци с най-голямо значениеза р-
дите на фирмите,поради регулярността на плащане,е данъкът в/у недвижими
имати.
Оборотни данъци- към тях се отнасят данъкът в/у добавената ст-ст и
акцизи. Характено за тези данъци е,че те са в значителна степен
прехвърляеми ч/з цената в/у купувачите,поради което не се отразяват
дирекно в/у д-дите на фирмата. Калкулирането на данъците в цени обаче
влияе негативно в/у обема на продажбите в залисимост от вида на стоката и
конкурентността на пазара,и следователно,косвено влияе в/у реализираната
печалба на фирмата.
Подоходни данъци- патентен данък,данък в/у д-дите от стопантска деиност
като ЕТ,
Данък в/у печалбата – за целите на формирането на данъчната основа в
ЗКПО се използва понятието данъчен финансов ресултат. Той се изчислява
като счетоводния фин.резултат се преобразува по реда на ЗКПО.
Положителният фин.резултат е дан.печалба,а отрицателният – дан.загуба.
Данъчни постоянни разлики – непризнати р-ди това са разходи не
свързани с дейността,р-ди които са недокументирани,р-ди за глаби и т.н.
Данъчни постоянни разлики – непризнати п-ди такива са п-ди от
дивиденти,п-ди от лихви в/у недължимо внесени или събрани публични
задължения.
Данъчни временни разлики – възникват във връзка с последващи оценки
на активи и пасиви,вземания и задължения.
Суми,участващи при опр.на дан.фин.резултат- третирането на капиталовата
печалба и загуба от търгуване с акции и др.
Данъци в/у р-дите – представителни р-ди свързаби с дейност;соц.р-ди
предоставени в натура на работници и служители наети по договор за
управление и контрол;р-ди свързаби с експоатацията на превозни стредства.
Амортизация – е икономически термин,използване за отразяване на
физическо износване и морално остаряване на ДА.
Покупката на ДА не се отразява като р-д в процеса на извършването й,а ч/з
амортизационни изчисления в процеса на използване на актива и пренасяне
на стоиността му в цената на готовата продукция. Независимо че
амортизационните отчисления счетоводно се отразяват като р-
ди,положителен паричен поток,тъй като реалния р-д е извършен с покупката
на актива. Условно,тези отчисления се натрупват в амортизационен
фонд,който с не разпределената печалба е външен източник на финансиране
на фирмата.
Линеен (равномерен)метод – при него амортизационните отчисления са
еднакви за всяка год. от срока на годност.
(1)AH=100/n(бр.год.на аморт.) ,(2)ГAO=AH.ПС(първоначална ст/ст на
активите)
Нелинейни дегресивни методи – п/з първата година на функциониране на ДА
се отразяват по големи аморт.отчисления,което води до бързо набиране на
необходимите средства за разширяване и техическо усъвършенстване на
производството. Следователно нелинейните методи са подходящи за
прилагане при активи с ускорено морално и физическо изхабяване. С/д
нрлинеийните дегресивни методи са познати:мотод на сумата на
числата;константно-дегресивен метод;неравномерно дегресивен
метод;метод на изключителната амортизация.
Метод на сума на числата – аморт.норма при този метод се определя,като
броят на годините до края на срока на използване на актива се разделят на
сумата на числата,отразяващи поредността на всяка година от използването
на активите.
Константно-дегресивен метод – (метод на намаляващия се
остатък)аморт.норма остава константа за целия периоб на използване на
актива. Тя се получава като тази, определена ч/з линеиния метод,се умножи
по опр. коефицент най-често от 1,5 до 2,5. особеното е,че аморт.норма се
прилага към остатъчната ст/ст на активите за всяка година от опр. или
полезен срок на годност. Друга особеност е че за да се осигури пълното
аморт.на актива за последна година,остаъчната ст/ст на актива за последните
две години се разделя на две.
2
Метод на изключителната амортизация – при този метод за първата год.на
използването на дълготраините активи се прилагат изключително високи
норми на амортизация.
Нелинейни прогресивни методи – те са обратни на дегресивните – при тях
през първите години на използване на актива се начисляват по малки
амортизац.отчисления, за сметка на последните години на използване.
Концептуални основи на инвестициите (III тема)
Инвестицията предтсавлява парични средства за закупуване на активи,които
могат да осигоряват получаването на д-д,прираста на капитала или други
продулйителни резултати в продължение на дълъг период. Споре
друго,всяка инвестиция е мотивирана от стремежа за придобиване на повече
блага в бъдеще,в сравнение с възможностите зз потребление днес.
Мотивът за получаване на д-ди е възлов аспект на инвестициите.
От своя страна инвестирането представлява процес на влагане на парични
средства с цел реализиране на определен доход. В най-широк смисъл
„инвестирам” озн.:да се разделиш с парите днес,за да получиш значителна
сума в бъдеще.
Инвестирането е характерно както за частния,така и за публичния сектор на
националната икономика.
Класификация на инвестициите може да се извърши условно,поради тяхното
могообразие:
*В зависимост от обектите към които са насочени инвестициите могат да
бъдат в дълготраини и краткотраини активи.
*В зависимост от повода за инвестиране биват:
Принудителни-те са продиктувани от външни условия и са
задължителни за фирмата;
Инвестиции за задържане на пазарни позиции,на създадена репутация,на
завоювано качество;
Инвестиции за обновяване на основните производствени фондове;
Инвестици за рационалнализиране на производствения процес и
икономия на р-ди,които в крайна сметка повишават производителността
на труда и доходността на предприятието;
Инвестиции за разширяване,които целят увеличаване на наличния
производствен капацитет;
Рискови инвестиции за внедряване на нови продукти,за завоюване на
нови пазави.
*В зависимост от сферата на инвестиране се различават реални и финансови.
Реалните инвестици са вложения в недвижими имоти,в техническото
оборудване или запаси от суровини,в научно изследвания или квалификация
на персонала,дори и в произведения на изкуството. Реалните инвестиции са в
осн.на фирмата от т.нар.реален сектор на икономиката.
Финансовите инвестиции са свързани осн. с покупката на финансови
инструменти:акции,облигации,инструменти на парикните пазари,деривати и
т.н.
Съществува и една трета гр. – т.нар.нематериални инвестиции,които намират
израз в патенти,фирмени марки,търговски права,преотстъпване на израз,ноу-
хау и т.н.
Финансови параметри и принципи при управлението наинвестициите –
всяка инвестиция обвързва фин.ресурси на фирматаи влияе на
производителните отношения за продължителен период от време. Освен
това,извършените инвестиции в преобладаващата част са
необратими,т.е.предварителното освобождаване на клиентите е невъзможно
или свързано с изключително големи загуби. От дългосрочността и
необратимостта на инжестиционните решения произтича и третия
характеризиращ елемент – високият риск за фирмата.
За целите на инвестиционния анаиз по-важно значение имат следните
финансови параметри:
1)инвестиционни парични потоци(инвестиционни разходи)-това са купните
еднократни р-ди,свързани с придобиването или създаването на
активите,както и съпътстващите и допулнителни р-ди. Опр.на
инвестиционните р-ди се извършва на осн. на два типа инфо. – обемна и
ст/стна. Инфо. сеполучава ч/з маркетингово проучване и прогнозиране
движението на пазарните цени.
2)текущи парични потоци – това са парични потоци ,протичащи в процеса на
експлоатация на инвестиционните обекти по време на предвидения
експлоатационен срок. Тези парични потоци са положителни и отрицателни.
Текущите положителни парични потоци са постоянни постъпления,които
фирмата получава в резултат на инвестициите. Най-често те се получават
като постъпления от продажбите на произведените от фирмата стоки и усл.
Към тям спадат:п-ди от лихви,лизингови вноски и д-ди от
съучстия,предоставени кредити,дотации, и др.
3)краини парични потоци – това са потоци,които протичат във връзка с
прекратяване нз експлоатацията в края на инвестиционния процес.
4)инвестиционен период – това е времето през което инвестицията оказва
въздействие на производствения процес. Възможностите за точното му опр.
са ограничени поради множеството фактори,които влияят на него. Това са
амортизационният срок на осн.машини и съоръжения,срокът на ик.живот на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финанси на фирмата

Както финансите въобще,така и финансите на фирмата в частност ,се свързват с парите и обикновено се отъждествяват с паричните потоци , които произтичат и обслужват деиностtа им.Финансите на фирмата могат да се дефинират така...
Изпратен от:
Desislava Paralesova
на 2013-04-08
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
49 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци

19 мар 2006
·
996
·
8
·
1,542
·
261

Методика и методология на разработването на отчет за паричните потоци - анализ на фирма, отчитане на паричните потоци, анализ на основните резултати и т.н.
 

Нетна стойност на паричен поток

09 дек 2007
·
498
·
4
·
1,059
·
294

Настоящата стойност е стойност на бъдещ паричен поток към настоящ момент. Ако паричния поток възниква след n години, то неговата настояща стойност...
 

Финанси - произход, същност и еволюция

19 мар 2008
·
388
·
17
·
3,110
·
116

Финанси и пари – финанси в условията на развито стоково стопанство са парични отношения. Парите наред с изпълнение на чисто паричните си функции са форма на проявления на финансите в качествто им на парични потоци...
 

Парични потоци

09 фев 2009
·
236
·
3
·
226
·
253

Финансов анализ на фирма относно паричните потоци.Финансовия анализ е направен не по счетоводен начин, а по американския за паричните потоци...
 

Система за управление на “ПроСофт”- АД

18 мар 2006
·
633
·
14
·
1,274
·
61

По своята същност процесът на управление се свежда до процес на въздействие на субекта върху обекта за постигане на предварително поставени цели
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
12
1
1 мин
31.08.2018
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финанси на фирмата

Материал № 982408, от 08 апр 2013
Свален: 49 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 4,347
Брой символи: 26,250

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финанси на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения