Големина на текста:
1
1
За възникването и развитието на физическата култура са присъщи както
биологични, така и социални предпоставки във връзка със социалните потребности на
човека. Обективна основа за възникване на физическата култура е трудът, а целта –
потребността на обществото за възпроизводство на физическата работоспособност и
здравето на хората. Човекът от дородовото общество е използвал естествените условия
за живот и готовите продукти от природата. Тук не може да се говори за наличието на
материални и духовни ценности. По-късно обаче, с подово-общинното общество
възникват елементи на култура: физическата култура, както и други култури
възникват и се развиват заедно със зараждането и развитието на човешкото общество.
Непосредствено въздействие на природата върху човека поставя проблем. Той бил
принуден да развива най-необходимите за противодействие физически качества като
бързина, ловкост, издръжливост, сила. Тогава са преобладавали макродвиженията с
ангажиране предимно на големи мускулни групи. Първото най-старо средство за
физическо възпитание било „естественото” движение. Като първа форма за
организирано провеждане физическото възпитание могат да се приемат игровите
действия на човека от родовообщинното общество. Към края на родовообщинния
строй е възникнал и спорта, като качества *** двигателна дейност. Робовладелския
строй – развива физическата култура за повишаване военната мощ на народа.
Физическото възпитание и спортът постепенно се обособяват като самостоятелни
компоненти. В античните държави се появяват спортните състезания, приели
международен мащаб. Организират се Олимпийски игри (дребни). През
средновековието – създава се система за военна физическа подготовка с военно-
приложно значение. Упр. меч, копие, лък, фехтовка и др. Приемат физическото
възпитание като неотменна част от възникването на обществото. През феодалния
строй – физическото развитие влиза в противоречие с каноните на догматичното
християнство и църквата. На всеки следващ исторически етап физическата култура се
изменя в зависимост от условията, които и създава даден обществен строй.
За да разгледаме физическата култура като система е необходимо да се
приложат ефективни методически подходи, какъвто е „системно-структурния” подход.
Системата се характеризира със своята цялостност и завършен вид. Тя има определени
връзки, изменящи се по форма, като се включват ту едни, то други елементи.
Структура – това е съставът и стремежът на системата, както и връзките и
взаимоотношенията, в които влизат компонентите на системата. Относително тя е ***
стабилна, участва, макар съставляващите я елементи вътре да са динамични и
интензивни. Структурата е по-малко понятие от системата. Но съществува структура
за извън системата.
Системно-структурния подход – представлява методически направление,
основаващо се на принципа на научния мироглед, който разглежда обекта на
изследването като система. Той смеля аналитичния подход. Също така унифицира
научните знания – да прокара мост между отделните науки; да избегне дублиращите
моменти, физкултурата може да се разглежда като система с помощта именно на
системно-структурния подход в неговия социално-генетичен
структурнофункционален аспект. Структурнофункционалния подход дава възможност
общата култура да се разглежда като система от съставляващи я и от своя страна,
взаимодействащи подсистеми, една от които е физическата култура. На свой ред
физическата култура може да се разглежда като относително функционираща система
с подчинени на нея съставляващи я подсистема. Подсистемата в нашия случай
разбираме физическата култура в съвкупност със съставляващите я елементи и връзки,
поставени в определена структура и изпълняващи определени социални функции.
2
Всяка система има свои системообразуващи компоненти. Един такъв подход дава
основание понятието физическа култура да се разглежда не само като „съвкупност от
достижения”, а и като дейност, като процес на физическото възпитание, физическото
развитие и усъвършенстване на човека, средство за възстановяване на неговите сили,
за повишаване работоспособността му и т. н.
???схема 1
2.
2.
По своята същност – това е дисциплина с научнопознавателен (теоретичен) и
приложен (методичен) характер. Като теоретична дисциплина тя обобщава най-
общите научни факти и явления на физическото възпитание, а като методична –
прилагането на общите закономерности в отделните звена на образователната система.
*** сравнително млада, но интензивно развиваща се научна дисциплина. Тя ползва
научни данни от редица хуманитарни (философия, история педагогика) и биологични
(физиология, медицина, биохимия) наука. Първата група изучават социалните
закономерности и въздействието на физическите натоварвания,
структурнофункционалните промени, които настъпват у него. Основната цел на ТФВ
да формира фундаментални знания за физическото възпитание като педагогически
процес я причислява към системата на педагогическата наука. ТФВ е тясно свързана и
с отделните методики на спортно педагогическите дисциплини. Нейните научни и
методични закономерности служат за основа на частните методики по отделните
видове спорт. Връзката между ТФВ и другите дисциплини от едностранна се превърна
във взаимна.
Предмет – изучаването на най-общите методични закономерности на
управлението на физическото усъвършенстване на човека като неотменна част от
многостранното развитие и реализиране на личността.
Обект – на изучаване на ТФВ е разнообразната двигателна дейност (методи) на
обучение, развиване на двигателните качества) на човека т. е. – самият човек в
условията на двигателната дейност, *** и неговата реакция на въздействие на
физическите упражнения.
Субект – в този процес е също човекът, но в качеството му на ръководител на
процеса, т. е. като спортен педагог. Следователно обекта и субектът на физическото
възпитание не съществуват изолирано, а взаимно се допълват и влияят. Основни
понятия:
Физическа култура – Съвкупност от ценности, създадени и използвани в
обществено-историческата практика за физическо усъвършенстване на личността. Има
връзка както с материалната, така и с духовната култура, но не може да бъде отнесена
нито към едната, нито към другата.
Физическо възпитание – тази част от физическата култура, която оказва
формиращо въздействие върху човека. Като педагогически процес то има за цел да
стимулира правилното физическо развитие, да обогатява двигателната култура, да
повиши общата и специалната физическа работоспособност и съпротивл. двигателна
култура, да повиши общата и специалната физическа работоспособност и
съпротивителните сили на организма. То решава и определя възпитателните задачи,
като подпомага изграждането на морални и волеви качества.
Физическо образование – характеризира параметрите на функционалните
изменения както в ***, така и в умствено.познавателната сфера в процеса на
физическо възпитание. Свързано е с усъвършенстване на структурните и
функционалните системи на човека, за да може той рационално да управлява
собствените си движения.
Физическо развитие – процес на изменение на морфофункционалните
признаци на организма на човека в продължение на неговия живот. Най-често това
понятие се използва във връзка с измененията на *** размери и масата на тялото –
ръст, телесна маса, гръдна обиколка и др.
3
Физическа дееспособност – тава представа за общата работоспособност на
организма на човека въз основа на комплексното развитие на физическите качества и
на необходимите за тяхното проявление двигателни умения и навици. Определя се
чрез редица показатели и тестове.
Физическа подготовка – спортно педагогическият процес за разностранно
физическо развитие, за овладяване на широк кръг двигателни навици за постигане на
определено ниво на физическа дееспособност.
Физическо съвършенство – оптимално физическо развитие; богата
двигателна култура; вис ниво на физическа подготовка и работоспособност; повишени
съпротивителни възможности на организма.
Спорт – многостранно обществено явление, важен компонент на физическа
култура, основно средство и метод за физическо възпитание. Чрез спорта човек
разкрива своите огромни потенциални и физически възможности.
Масова-оздравителна физкултура – обхваща всички форми, средства и
методи на физическо възпитание, пред. Насочена за възстановяване на физическата и
умствената работоспособност на човека чрез активен ***. Като всяка учебна
дисциплина, така и ТФВ си има собствен научноизследователски.
Основни понятия: Теоретичен анализ и обобщение – с тази група методи се
осъществява теоретични изследвания върху литературни източници и документални
материали. Извършват се редица *** и обобщаване на фактически данни. Провеждат
се беседи и се анкетират изтъкнати *** педагози, ученици и спортисти. Този метод
обикновено се *** преди започване на изследователската работа.
Педагогическо наблюдение – целенасочено възприемане на отделни
характеристики на физическото възпитание в естествени условия непосредствено от
лицето, което го осъществява, или с помощта на специални *** предварително трябва
да се определи предметът и да се *** система от информативни показатели, по които
той ще бъде наблюдаван. Наблюдението създава възможност за оценка ***
педагогическия процес в *** на неговото протичане.
Самонаблюдението – форма за самоконтрол на собствените действия,
състоянието на съня, апетита и др. То се осъществява чрез показателите на пулса,
динамиката на телесната маса и др.
Педагогически експеримент – метод за провеждане на научни изследвания,
които се организират, провежда и контролират от изследовател по интересуващи го
проблеми и закономерности на практиката по физическо възпитание. Тук се изключва
случайността, не се допускат странични явления и фактори.
Констатиращ експеримент – цели да се проверят вече установени научни
данни или да се проверят някои постановки преди състоянието на
научноизследователската методика.
Преобразуващ (формиращ) експеримент – в резултат на оригинална
научноизследователска програма се предвижда откриването на нови факти и явления в
научното познание.
Естествен експеримент – протича в обичайни учебни условия. Обичайните
условия повишават обективността на резултатите ни от изследването.
Лабораторен експеримент – осъществява се в изкуствено създадена
обстановка, която напълно изключва външното вмешателство и стандартизира
условията на работа.
Абсолютен *** – за установяване на моментното състояние (без да се
проследява развитието). Например физическата дееспособност на учениците от І клас
в началото на учебната година.
Сравнителен експеримент – използва се, когато е необходимо да се
съпостави ефективността на едновременното обучение по различни методики. При
започване на педагогическия експеримент се формира работна хипотеза, разработва се
изследователска програма, в която се планират всички дейности, цел и задачи на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Отговори на въпроси по ТМФВ

За възникването и развитието на физическата култура са присъщи както биологични, така и социални предпоставки във връзка със социалните потребности на човека...
Изпратен от:
Ivelina Petkova
на 2013-04-08
Добавен в:
Общи материали
по Спортна психология
Статистика:
349 сваляния
виж още
 
 

Отговори на въпроси по ТМФВ

Материал № 982403, от 08 апр 2013
Свален: 349 пъти
Прегледан: 589 пъти
Предмет: Спортна психология, Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 56
Брой думи: 22,722
Брой символи: 152,235

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отговори на въпроси по ТМФВ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала