Големина на текста:
Обща характеристика и нормативна регламентация на застрахователната
дейност
Застраховането се разглежда като дейност по осигуряване на застрахователно
покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване
на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при
настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон,
както и в пряко свързаните с това дейности.
Основавайки се на Кодекса на застраховането могат да бъдат откроени две основни
ограничения, относно дейността на застрахователните дружества в РБ:
- забрана за извършване на друга търговска дейност, освен
застрахователна и презастрахователна;
- невъзможност един и същ застраховател да извършва едновременно
застрахователна и презастрахователна дейност по общо застраховане и по
животозастраховане (с изключение на застраховките "Злополука").
Последното обстоятелство поставя застрахователите пред избора между следните
алтернативи:
- разделяне на застрахователното предприятие на две самостоятелни
дружества, всяко едно от които с отделен предмет на дейност - общо
(имуществено) застраховане и животозастраховане и евентуалното им последващо
обединяване под формата на холдинг;
- ориентиране и специализиране на застрахователите (презастрахователите) в
една от двете области - общо застраховане или животозастраховане.
Застрахователната и презастрахователната дейност в РБ мoже да се
извършва само от юридическo лице, функциониращо под следните правни форми:
- акционерно дружество;
- взаимозастрахователна кооперация и чуждестранен застраховател, упражняващ
дейността си чрез клон в страната, регистрирани като местни лица;
- застраховател от държава-членка на Европейския съюз.
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса за застраховането за упражняване на
своята дейност застрахователното акционерно дружество следва да получи лиценз
за извършване на застраховане.
Размерът на вписания капитал на застрахователното акционерно дружество не
може да бъде по-малък от минималния размер на гаранционния капитал и трябва да
бъде изцяло записан и внесен към датата на подаване на заявление за получаване на
лиценз.
Границата на платежоспособност е минималният размер, на който трябва да
са равни собствените средства на застрахователя, намалени с нематериалните активи,
необходим за осигуряване изпълнението на договорните задължения на
застрахователя в дългосрочен план, в съответствие с общия обем на неговата
дейност.
Взаимозастрахователната
кооперация се учредява, извършва дейността
си, преобразува се и се прекратява по реда на Закона за кооперациите. Спрямо
дейността на взаимозастрахователните кооперации могат да бъдат изведени
някои по-специфични изисквания и ограничения, по-важните от които са:
- взаимозастрахователната кооперация може да извършва само
застрахователна, но не и презастрахователна дейност, за което получава съответен
лиценз според Кодекса за застраховането;
- предметът на дейност на взаимозастрахователната кооперация е ограничен
само до застрахователните продукти по животозастраховане, т.е. те не могат да
извършват общо застраховане;
- взаимозастрахователната кооперация се учредява най-малко от 500 лица,
като учредител и член на взаимозастрахователна кооперация може да бъде
физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което не е поставено под
запрещение;
- учредителите се застраховат във взаимозастрахователната кооперация,
след като тя получи лиценз за извършване на застраховане и внасят
застрахователна вноска по избрана от тях застраховка за първата година;
- членството във взаимозастрахователната кооперация възниква или се
прекратява едновременно със сключването или прекратяването на
застрахователния договор;
- когато взаимозастрахователната кооперация сключва застрахователни
договори по няколко вида застраховки, за всеки вид се съставя отделен баланс.
Натрупаните средства по всеки вид застраховка се използват за плащания на
застрахователни суми по този вид застраховка;
- за извършване на своята дейност взаимозастрахователната кооперация
следва да поддържа минимален гаранционен капитал, чиито размери са обвързани с
признатия премиен приход на кооперацията.
Чуждестранният застраховател, упражняващ дейност чрез клон в страната
трябва да получи лицензиране от Комисията по финансов надзор, която се произнася в
четиримесечен срок от постъпването на заявлението. Клонът на чуждестранния
застраховател/ презастраховател се вписва в търговския регистър след представяне на
издадения от Комисията за финансов надзор лиценз, а удостоверението за
вписване се депозира в комисията в 5-дневен срок от получаването му, но не по-късно
от 7 дни от вписването на клона в търговския регистър.
Застраховател от друга държава членка на Европейския съюз, който смята да
извършва застрахователна дейност на територията на РБ на услуги, без да открива
клон, може да извърши това след предоставяне на информация на Комисията за
финансов надзор относно рисковете, които застрахователят възнамерява да покрива в
РБ, видовете застраховки, по които има право да извършва дейност в държавата
членка по произход, както и удостоверение, че разполага със собствени средства за
покриване на границата на платежоспособност и на гаранционния капитал. Това става
чрез назначаване на лице-представител с постоянен адрес или седалище в РБ, което да
го представлява в отношенията му със застраховани или увредени лица.
С цел защита интересите на застрахователите, получили разрешение за
упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност в страната е
учредено сдружение „Асоциация на българските застрахователи”.
Дейността на застрахователите и презастрахователите подлежи на контрол, който може
да бъде:
- вътрешен контрол той се осъществява чрез изграждането на
специализирана служба за вътрешен контрол, чието функциониране е подчинено на
разпоредбите на Кодекса за застраховането, както и на приетите от застрахователя
вътрешни правила за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол. В
изпълнение на своите ангажименти вътрешните одитори от службата изготвят текущи
одитни доклади, адресирани до ръководството на застрахователя и годишен отчет за
дейността си, който следва да представят в управление "Застрахователен надзор"
към Комисията за финансов надзор;
- външен контрол - тази форма на контрол се реализира чрез превантивен,
текущ и допълнителен финансов надзор, упражняван от заместник-председателя на
Комисията по финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”.
Превантивният контрол се упражнява от посочения орган още при създаване на
дружеството (кооперацията) чрез прецизна проверка на представените документи
за получаване на лиценз за упражняване на застрахователна дейност, като след това
контролните процедури се пренасят и през периода на извършване на
застрахователната дейност до нейното прекратяване в резултат на отнемане на
разрешението или ликвидация на застрахователя. Нормативната среда, в която
функционират дружествата в РБ се свежда до общи и специфични нормативни
актове.
Специфичните, регламентиращи застрахователното дело като цяло са - Кодекс
за застраховането, Наредба №21, Наредба №32, Наредба №5, Наредба № 24,
Наредба №27.
Специфичните, имащи пряко отношение към текущата отчетност и
финансовите отчети на застрахователите са - Наредба № 30, Наредба № Н-20,
Директива на ЕС 91/674/ЕИО, Международни счетоводни стандарти и
Международни стандарти за финансово отчитане, в частност МСФО 4 Застрахо-
вателни договори.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Застрахователно счетоводство

Застрахователно счетоводство. Обща характеристика на застрахователната дейност...
Изпратен от:
Деница
на 2013-04-06
Добавен в:
Есета
по Застрахователно дело
Статистика:
5 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Застрахователно акционерно дружество

22 дек 2007
·
346
·
3
·
267
·
119
·
1

Застраховането е една от човешките дейности, възникнала в дълбока древност и породена от обективни потребности в хода на развитието на обществения живот...
 

Застраховане

09 яну 2012
·
19
·
6
·
1,570

Застраховането се определя от законодателя с нормативен документ с кодекса на застраховането и като дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващ се в набиране и изразходване...
 

Сходства и различия между доброволно пенсионно осигуряване и животозастраховане


Животозастраховането е процес, при който застрахователна компания поема задължението да изплати застрахователна сума при определени условия, свързани със здравето и живота на застрахованите лица...
 

Лично застраховане

11 яну 2008
·
442
·
6
·
2,928
·
163

Тук ще разглеждаме първо животозастраховането и пенсионното застраховане (истинските дългосрочни продукти), след което представяме най-често срещаните продукти от “третия вид”...
 

Застраховане

11 окт 2008
·
296
·
26
·
3,775
·
176
·
1

След присъединяването на България към ЕС настъпиха значителни промени по отношение възможностите за осъществяване на застрахователна дейност у нас от застрахователи от държавите, членки на съюза...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Застрахователно дело
Тест по застрахователни продукти
междинен тест по Застрахователно дело за Студенти от 3 курс
Тест по застрахователни продукти - предназначен за студенти от СА "Д. А. Ценов". Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
108
1
01.05.2013
Тест по застрахователни събития
изходен тест по Застрахователно дело за Студенти от 1 курс
Тест по застрахователни събития за студенти. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
32
70
1
2 мин
08.07.2013
» виж всички онлайн тестове по застрахователно дело

Застрахователно счетоводство

Материал № 981653, от 06 апр 2013
Свален: 5 пъти
Прегледан: 16 пъти
Предмет: Застрахователно дело, Икономика
Тип: Есе
Брой страници: 3
Брой думи: 915
Брой символи: 6,284

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Застрахователно счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения