Големина на текста:
Увод
Днес интензификацията е неоспорима дилема на действителността, основен
компонент в развитието на обществото, който въвежда в действие нова материална и
духовна енергия и увеличава икономическата и социална мощ на хората. Като
материализира в по – голяма степен общественото знание в живота, тя увеличава
творческата роля на човека и му позволява да се превърне в пълноценен ръководител
на своите дела.
Интензификацията на икономиката изисква да се усъвършенства сериозно
системата за управление на икономическите процеси и явления с оглед да се
оптимизира тяхното функциониране – да се постига най – голям полезен ефект при най
– малки усилия и разходи. Постигането на тази цел предполага да се откриват и
отстраняват на време всички смущаващи въздействия, както вътре в системата, така и
извън нея.
От тази гледна точка придобива голямо значение икономическият анализ, като
система от способи и средства за изследване на икономиката на предприятието в
миналото и настоящето и за прогнозиране на развитието и в бъдеще време. Свързан с
мисленето и съзнателната дейност на човека, той е могъщо средство за опознаване на
действителността и за активното въздействие върху нея. По – конкретно той
представлява съвкупност от специални знания, които позволяват да се изучават
икономическите процеси и явления в тяхната взаимна връзка и обусловеност, да се
откриват тенденциите в тяхното развитие и да се посочват пътищата за повишаване на
ефективността.
Обектите и целите на икономическия анализ са най – различни. Различни са и
субектите, които го извършват, периодите за които се отнася, обхватността и
организацията му, прилаганите методи и пр. Във всички случаи обаче, той се извършва
въз основа на данните, които се съдържат в отчетността и преди всичко във
счетоводството. Първоначално анализа е бил насочен главно към изследване
динамиката на средствата и източниците на средства на стопанското предприятие,
отразяваща се двустранно в счетоводния баланс. С възникването на счетоводството се
полагат основите на така наречения балансов анализ. При съвременните пазарни
отношения в икономиката много важно условие за успешното развитие на фирмите е да
имат добър мениджмънт. За да могат мениджърите да приемат оптимални управленски
решения, е необходимо да се извършва финансово – стопански анализ. Този анализ
обхваща няколко основни момента: структурен анализ, анализ на състоянието и анализ
на динамиката. Преценката на финансовото състояние на фирмата към даден момент се
извършва въз основа на анализ на отделните показатели. Тези показатели са
ориентирани към оценка на финансовото състояние от гледна точка на принципите на
пазарната икономика. Това са показатели за рентабилност, за ефективност, за пазарна и
за ликвидност.
Финансово – стопанският анализ на предприятието е научно приложна
дисциплина, даваща система от знания за оценка и управление на
макроикономическите процеси. Това е специализирана наука, свързана с
разработването на методи и модели за анализ на инвестиционната, производствената,
търговската и финансовата дейност на стопанските субекти. Анализът е естествена
основа на финансовият мениджмънт на предприятието. На базата на системата за
икономическа информация финансово – стопанският анализ предлага практическа
методика за разработване на бизнес програма на предприятието, както и система от
количествени методи за оценка на изпълнението и.
1
Процесите на развитие на икономиката налагат обособяването на финансово –
стопанският анализ като самостоятелна икономическа наука, неразделна част от
науката управление на предприятието. Тази наука има своите специфични елементи –
обект, метод и методика, които дефинират нейния облик е сферата на научното
познание.
Финансово – стопанският анализ като наука изучава методологията и
подсистемата за финансово – стопанският анализ на предприятието. От своя страна
подсистемата за финансово – стопанският анализ на предприятието в своята цялост
осигурява осъществяването на управленската функция – анализ.
Част1: Същност на финансово-счетоводния анализ на
фирмата.
1. Функции на Финансово-счетоводния анализ. Анализа
като функция на стопанското управление.
Финансово счетовдния анализ заема важно място в икономическия живот на всяка
фирма тъй като основна негова цел е да създава оптимални условия за вземане на
управленски решения подпомагащи финансово стопанската дейност. Изхождайки от
главната цел на финансово-счетоводния анализ авторите на счетоводна литература
дефинират основните функции на финансово-счетовдния анализ.
Първата функция на финансово-счетоводния анализ може да е посочи информационно
аргументиращата функция. Тази първа функция се свързва с обосноваване на бизнес
стратегиите в условията на конкуренция. Дава възможност да се провери до колко
следваните стратегии от предпиятието са оптимални.Тази функция се свързва с
осъществяването на контрол върху изпълнението на вече взетите решения. Първата
основна функция създава предпоставки за реализирането на втората основна функция,
която се посочва като приложно-познавателна функция. Тази функция е основна за
системата на анализ тъй като тя е вътрешно присъща за аналитичната система, без тази
функция системата за анализ губи своето значение. Приложно-познавателната функция
се свързва с даване на оценка за изпълнението на бизнес плана, както и разкриване на
2
тенденциите в икономическото развитие на предприятието. С тази своя основна
функция ФСА дава ясна представа за определяне на икономическата ефективност от
използването на материалните, трудовите и финансовите ресурси в предприятието.
Тази последна характеристика на приложно-познвателната функция носи контролния
характер на ФСА. Чрез ФСА се дава и комплексна оценка и насока за повишаване на
ефективността на предприятието.
Като производна на горе посочените две основни функции в литературата намира
място т.нар. психологико- мотивационна функция. Тази функция се свързва с даване на
оценка за резултатите от капиталовите инвестиции, оценка на влиянието на пазарната
конкуренция на предприятието. Психологическата функция изисква да се наблюдава и
оценява поведението на конкурентите, действащи на пазара, както и на сродните на
фирмата предприятия. Тази посочена производна функция формира отговорност от
страна на заетите в предприятието служители към бизнеса.
Трите основни функции са в единство и взаимовръзка, което доказва системността на
ФСА.
Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за
реализация на основните управленски функции и същевременно проявява своето
действие чрез тях. Анализът може да се разглежда и като относително обособена
управленска подсистема. Основни компоненти на тази подсистема са методиката за
анализа, и средствата за автоматизация на аналитичната работа. Подсистемата за
финансово-стопанския анализ може да има различна конфигурация в отделните
предприятия в зависимост от тяхната специфика и произтичащите от нея форми на
организация на аналитичната работа.
Една от най-разпространените системи за комплексен финансово-стопански
анализ включва редица компоненти:
Инвестиционен анализ и предварителна оценка на стратегията и
тактиката на предприятието;
Анализ на организационно-техническото равнище на анализа;
Анализ на използването на материалните дълготрайни активи;
Анализ на използването на материалните ресурси;
Анализ на обема, структурата и качеството на продукцията,
услугите и основната дейност на предприятието;
Анализ на разходите и себестойността на продукцията;
Анализ на величината и структурата на авансирания капитал и
активи;
Анализ на обръщението на капитала и активите;
Анализ на печалбата и рентабилността на предприятието;
Анализ на финансовото състояние на предприятието;
Анализ на рентабилността на финансово-стопанската дейност;
Обобщаваща оценка на финансово-стопанската дейност и
конкурентноспособността на предприятието.
В системата на комплексния финансово-стопански анализ всеки от елементите
се явява относително обособен по отношение на останалите. Същественото е, че на
фона на тази относителна обособеност от системна гледна точка в анализа трябва да се
изследват задълбочено характерът и същността на отделните връзки и зависимости
между обособените групи аналитични показатели.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на финансовото сътояние на фирма

Анализ на финансовото състояние на фирма, занимаваща се с производство на касови апарати...
Изпратен от:
Деница
на 2013-04-06
Добавен в:
Анализи
по Анализ на фирма
Статистика:
1,069 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
анализ на производствения и търговски бизнес
добавена от sssvetkata 26.05.2013
2
64
Подобни материали
 

Оценка на финансовото състояние на компания

09 окт 2012
·
104
·
5
·
841
·
213

оценката на финансовото състояние дава необходимата яснота за дейността на фирмата – нейните силни страни, слабости, динамика и очаквания за бъдещото и състояние и развитие...
 

Анализ на финансовото сътояние на фирма

Материал № 981651, от 06 апр 2013
Свален: 1,069 пъти
Прегледан: 1,312 пъти
Предмет: Анализ на фирма
Тип: Анализ
Брой страници: 61
Брой думи: 20,529
Брой символи: 130,133

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на финансовото сътояние на фирма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала