Големина на текста:
Изпитна тема №2. Предприятието и обкръжаващата среда.
План-тезис: Фактори на макро- и микрообкръжаващата среда.
Влияние на факторите на обкръжаващата среда и рискове за
предприятието. SWOT-анализ. Управление на организационната
промяна съобразно динамиката на факторите на обкръжаващата
среда.
Приложна задача: Да се изготви план за промяна на търговскo
предприятие.І. Фактори на макро- и микрообкръжаващата среда.
При изграждане, стартиране и разширяване дейността на
предприятието особено внимание трябва да се отделя на неговата
бизнессреда. В зависимост от мястото на действие на различните
нейни фактори тя се опрееля като външна(макро) и вътрешна(микро)
среда на предприятието. Външната среда включва
елементи, фактори, тенденции и събития, които са извън
управлението и контрола на фирмата.Външните фактори се
разделят на:
? световни, в т.ч. екологични проблеми, военните конфликти,
петролната криза, цената на нефта, златото и други обстоятелства;
? регионални – проблемите и тенденциите в развитието на Европа,
присъединяването на нови страни към ЕС, особеностите в
развитието на страните от Балканите, проблемите в развитието на
определени региони в Азия, Африка и др.
? национални – особеностите в икономическото и социалното
развитие на страната, нейните отрасли и подотрасли, законовата
уредба и нормативната база и др.Националните фактори, събития и
тенденции в развитието на външната среда в повечето случаи имат
определящо значение за дейността на фирмата. В съвременните
условия на присъединяване на нашата икономика към икономиката
на ЕС, обаче, значението и ролята на регионалните и световни
фактори и тенденции все повече нараства и се засилва.
В зависимост от своя характер, елементите и факторите на
външната среда се групират по следния начин:
? политически и юридически – политическата ситуация в страната,
законовата уредба, нормативната база и др.;
? икономически – тенденциите в инвестициите, условията за
получаване на кредити, промяната на цените, таксите и митата,
равнището на инфлацията. ? технологични и
технически – възможности за създаване, развитие и внедряване на
съвременна техника и технология, информационни технологии,
развитието на електрониката, автоматизацията и др.;
? осигуреност на предприятията с необходимите по количество и
качества природни и енергийни ресурси;
? социални, културни, демографски и други фактори.
Най-пряко влияние върху състоянието и динамиката на
бизнессредата на предприятието оказват следните външни фактори:
? клиенти, потребители, пазари;
? доставчици – предприятие и фирми, които осигуряват ресурсите
на предприятието;
? конкуренти - предприятие и фирми, които предлагат еднакви или
близки по характер и предназначение стоки, услуги или ресурси.
При изследването и анализа на тези фактори е необходимо да се.
отчита тяхното положително и отрицателно влияние, евентуалните
проблеми и заплахи, които те създават и възможностите за тяхното
преодоляване. Подобен подход към изучаване действието на тези
фактори ще повиши конкурентоспосовността и ефективността от
дейността на предприятието, неговите възможности за ефективен
отговор на изискванията на Европейските критерии и стандарти.
Вътрешната среда и нейното подобряване също е от решаващо
значение за повишаване резултатите от цялостната дейност
на предприятието. Тя е пряко свързана с основните ресурси,
дейности и структури, които са характерни за дейността на
предприятието, в т.ч. маркетинг, иновации, инвестиции,
производство, пласмент, управление на дейността, администрация и
социални фактори.При изучаване на вътрешната среда следва да се
обърне специално внимание на материалните, техническите,
технологичните фактори, човешките ресурси на предприятието.
Все по-голямо значение сега и в бъдещото развитие на българските
предприятие ще придобиват технологичните ресурси, свързани с
разработване и внедряване на нови технологии, които повишават
рязко производителността на труда, качеството и
конкурентоспособността на продукцията и фирмите като цяло.
Решаването на тези проблеми е в пряка зависимост от състоянието и
качеството на управлението на човешките ресурси на предприятието.
Динамиката на потребностите , факторите на вътрешната и
външната среда на политиката и стратегията на предприятието
налагат постигането на необходимия компромис между
индивидуалните и общите икономически цели на
предприятието.II.Влияние на факторите на обкръжаващата
среда и рискове за предприятието. Разгледаните елементи и
фактори на външната и вътрешната среда на предприятието имат
разнопосочно действие и влияние върху неговата дейност.
Същевременно, то често пъти има различни цели и интереси от
другите фирми, предприятие и организации, от икономиката и
обществото като цяло.Този факт води до конфликт между
интересите и целите на предприятието за нарастване на
доходите, печалбата и рентабилността и икономиката като цяло,
социалната екологична политика и др.Тези обстоятелства и
различия в интересите налагат предприятието да постигне
компромис между неговите индибидуални цели и глобалните цели
на икономиката и обществото,като винаги неговата крайна цел е
ефективното прозиводство, от което ще се получава печалба и в
същото време задоволяване на потребностите. Реализацията на
тези цели дава възможност за ускоряване темповете на развитие на
предприятието в дългосрочна преспектива.
Посочените проблеми и особеностите в развитието на отношението
предприятие – околна среда са следстивие от действието на
различни фактори. Най-съществените от тях в глобален план са
свързани : ?
С бързите темпове на нарастване на материалното, индустриално
производство в световен мащаб. Материалното производство
многократно нараства в сравнение с първата половина на двадесети
век. ? Основните
производства са и основни замърсители на околната среда.
? Средните и големи индустриални фирми, чиято техника и
оборудване не отговарят на сувременните изисквания за екологични
технологии.
В същото време относителният дял на индустриалното производство
е повече от 50%, като продукцията от химичната, металургичната,
циментовата и енергетичната промишленост (а това са най-големите
замърсители) нараства през последните двадесет години със все по-
бързи темпове от общия ръст на индустриалното производство.
Когато се разглеждат и изучават глобалните причини за
настъпилите промени в състоянието на околната среда, те могат
да се обособят в следните основни групи:
? ускоряване темповете на развитие на световната икономика и
обществото и от там на желанието на всички производители да
получават повече;
? стратегията на предприятията и фирмите към максимална
печалба;
? динамичното развитие на водещи индустриални отрасли на базата
на остаряла техника и технология;
? нарастване на числеността на населението в света и голямата
урбанизация и миграция;
? ускоряване на икономическия растеж, развитието и
разширяването на потреблението;
Какви са най-сериозните последствия за природата?тези
ускорени темпове са индустриализация са и основен фактор за
качествените промени в околната среда, които се проявяват в:
? замърсяване на въздуха в по-големите индустриални центрове;
? замърсяване и изчерпване на водните запаси;
? замърсяване на почвите със химически торове, препарати и др;
? унищожаване на горите и намаляване на дървесния материал;
? наличие на киселинни дъжводе;
? намаляване и изчезване на растителни и животински видове;
Въздействието върху околната и жизнената среда на човека
водят до определени социални и екологични последствия:
? разрушаване на природните пространства;
? промени в климата на планетата;
? намаляване на природните ресурси и опасност от изчерпване на
някои от тях
? влошаване на качеството на живот;
? намаляване работоспособността и увреждане здравето на хората;
Тези отрицателни явления и процеси обуславят необходимостта от
увеличаване на заделяните средства за преодоляване ма негативните
тенденции в околната среда, както и за увеличаване на инвестициите
за разработка на нови съвремнни малкоотпадни или безотпадни
технологии.
Факторите на средата действат поотделно и съвкупно и оказват
влияние върху избора на конкретния бизнес както в позитивно, така
и в негативно отношение.Най-силно влияние при вземане на
решението оказват следните фактори на външната среда:
? Иконимическите – всеки, който е на прага на създаване на малко
или по-голямо предприятие трябва да познава и следи тенденциите в
икономиката и особено в отрасъла, където ще се развива новият
бизнес. Той трябва да отчита общата наличност и достъпност до
кредитите, покупателната възможност на хората и новото на
инфлация.
? Социалните - тук трябва да се вземат предвид всички социални
промени в обществото които се случват. Познаването на тези
фактори е важно за ориентиране на бизнесмена към коя група
купувачи ще насочи своя бизнес.
? Политическите – политическите решения засягат всяко
предприятие. Те могат да бъдат решения, които осигуряват свободна
търговия, данъчни програми, промяна на минималната работна
заплата и др.
? Технологичните и прозводствените – например развитието на
новите технологии и появата на продукти – заместители може да
доведе до отрицателни последици за бъдещото предприятие. В
такива случаи бизнесменът трябва да прогнозира и оцени своите
възможности в тази насока.
? Конкуренцията се оценява чрез показатели, които зависят от
конкретна ситуация и от вида на бизнеса. Сравнявайки своя бъдещ
продукт с този на конкурентите, всеки предприемач може да прецени
и избере своя предмет на дейност.
? Потребителите. В зависимост от бъдещия продукт
предприятеито анализира предварително своите бъдещи
потребители. Трябва да се отчитат различията между продуктите с
промишлено предназначение или стоките и услугите за
индивидуални потребители.
? Доставчиците. За да бъде стабилно бъдещото предприятие,
трябва да се знаят цените за доставка, отстъпките и разходите за
транспорт, както и евентуалните бъдещи партньори – доставчици.
? Работната сила. Наличието на качествен персонал и способни
служители е предпоставка за успеха на бъдещето предприятие.
Основните фактори, които определят как фирмата да подбере най-
добрия за нея персонал са: отношението на ръководителя на
предприятието към персонала; нивото на заетост(безработица) и
наличността от хора с необходимите знания и умения.
Не по-малко значение за определяне на предмета на дейност има и
отчитането на състоянието на вътрешната бизнес среда на
предприятието. Компонентите на вътрешната среда са много, но най-
голямо въздействие оказват средствата на труда (техника и
технология), предметите на труда(суровини, материали, горива и
енергия) и работната сила (човешките ресурси). Нито едно ново
или действащо предприятие не може да стартира или развива
дейност без наличието на тези основни фактори.
Въз основа на всички условия на средата предприемачът прави
анализ и избира предмета на своята дейност.
Изборът на предмета на дейност на предприятието винаги трябва да
включва понятието ефективност, т.е. бъдещият продукт да се
търси на пазара и да носи печалба на производителя.Това с други
думи означава, че създаденото или придобито предприятие трябва с
по-малко разходи на труд да произвежда повече и по-високо-
качествена продукция, която да отговаря на вътрешните и
международните изисквания.
Промяната в системата от критерии за оценяване дейността на
предприятията предполага разработването на самостоятелна
екологична стратегия, която да бъде включена с еднаква тежест
сред останалите стратегии.Направленията на реализация на
екостратегията за отделното предприятие ще бъде различна в
зависимост от етапа на развитие и възможностите на предприятието.
Тя ще бъде свързана с разработването на специални програми
за:
? Икономия на суровини, материали, горива и енергия.
? Преработка на отпадъците и бракуваната продукция.
? Внедряване на малкоотпадъчни и безотпадъчни технологии и
др.
Тази нова фирмена политика ще доведе също до промяна в мисията
на фирмата от гледна точка на опазване на околната среда до
промяна на цялата ориентация и дейност на предприятието.
Вероятно ще последват и промени в техните функции – екоконтрол,
екотехнологии, екорпроизводство и др. В средните и големи
предприятия могат да се обособят звена и отдели коита да
осигуряват управлението на екосоциалните дейности на
предприятието. Тези нови програми не могат да се реализират, ако
не бъдат подекрепени с необходимите мерки и цялостната
държавна политика.
Това включва осигуряване на необходимите средства за стимулиране
изследванията и разработките свързани със опазване на околната
среда; създаване на на условия и стимули за предприятия и фирми
които реализират успешно новите изисквания на екологосоциалната
пазарна икономика.
III. SWOT Анализ.
? Силните страни на фирмата – те могат да бъдат свързани с
осигуреността с висококачествени материали, добро финансово
състояние и връзки, благоприятен имидж, възможности за
продуктова иновация, технологично съвършенство, ниски разходи,
високо качество на продукцията, квалифициран персонал,
компетентно ръководтсво, ефективни пласметни канали и т.н.
? Слабите страни на фирмата. Това са тези негативни вътрешни
особености и условия, които затрудняват дейността й и намаляват
конкурентоспособността й. Такива са недостигът на необходимите
суровини и материали, старата и изхабена техника, ниската
квалификация и недостатъчният опит на персонала,
некомпетентното ръководство, липсата на финансви средства,
лошият имидж, остатарелият продукт и липсата на иновационен
потенциал, лошата организационна структура, лошото разположение
на филиалите и много други.
? Благоприятните възможности – са настоящите и бъдещите
условия в обкръжаващата среда, които са благоприятни за достигане
на сегашен и бъдещ успех на фирмата. Тези услови може да са
свързани с научни и технически открития и нововъведения, с
промени в законодателството, с подобряването на
макроикономическите условия и др. Благоприятните възможности
трябва да се разкриват навреме (да се долавят слабите сигнали) и да
се преценява не само сегашният, но и дългосрочният ефект от
тяхното оползотворяване.
? Заплахите на външната среда са настоящите или бъдещите
нейни условия, които въздействат или ще въздействат на
неблагоприятно върху работата на фирмата и нейните резултати.
Заплахите могат да произлязат от намаляване на клиентите, от
появата на силен конкурент, от въвеждането на нови технологии, от
появата на продукти-заместители, от промяната в законодателсвото
и др. Заплахите, както и благоприятните възможности трябва да се
разпознават и да се преценяват в дългосрочен план.
В резултат на този анализ са възможни следните 4 ситуации за
фирмата :
ІV. Управление на организационната промяна съобразно
динамиката на факторите на обкръжаващата среда.
Управлението на промяната е систематичен подход за справяне с
промените, както от гледна точка на фирмата така и на
индивидуално ниво. Уравление на промяната има най-малко три
различни аспекти: адаптиране към промените, кои контролират
промяната, и осъществяване на промяната. За фирмата,
управление на промяната означава определяне и прилагане на
процедури и / или технологии, за да се справят с промените в бизнес
средата и да се възползват от променящите се възможности.
Адаптацията може да включва създаване на структурирана
методология за реагиране на промените в бизнес средата (като
колебание в икономиката, или заплаха от конкурент) или за
създаване на механизми за справяне за отговор на промените на
работното място (като нови политики, или технологии).
Проблемът за промените в предприятията е особено актуален в
динамично развиващата се среда на нашето време и едновременно с
това е доста сложен. Тази сложност произтича от факта, че
основните промени протичат във всички процеси (социални,
икономически, политически, междуличностни и личностни),
засягащи пряко и косвено външната и вътрешната среда на фирмата.
За да оцелее фирмата трябва да бъде способна да се променя, за да
отговори на измененията на средата. Поради тази причина промяната
е не само един от най-важните процеси в една организация, а и
единствената възможност за нейното оцеляване. Като всички други
системи в нашия свят и организациите са в състояние на вечна
промяна. Проспериращите организации никога не “спират”, а са в
непрекъснат процес на развитие. Осъществяването на промени е
неизбежен процес. Затова е необхо-димо да се търсят ефективни
начини за управление на промяната в организациите. Много са
факторите, които предизвикват и налагат промени в организациите.
Сред тях са: --предизвикателствата на растежа, особено в глобален
аспект; -промяна в икономическата
ситуация;
-стратегически промени;
- промени в технологиите;
-натиск на конкуренцията, включително обединения и придобиване;
-натиск от страна на клиентите;
-въвеждане на ново организационно поведение и умения;
-държавни регулации, закони и др.
За да се постигне успех, промяната трябва да ангажира и променя
възприятията и поведението на хората. Промяната трябва да увлича
хората. Липсата на пълна отдаденост ще спре промяната още в
началото u. Управлението на промяната е свързано със създаване на
нова организация на работната среда, проектиране на нови работни
процеси, въвеждането на нови технологии и привличане на
персонала към нововъведенията във всички сфери на дейността на
организацията. Целта на управлението на промяната е да се даде
възможност и да се насърчи успешното извършване на
индивидуалните, отделните преходи, тъй като организационни
резултати могата да се постигнат само когато отделните служители,
засегнати от промяната я приемат и приемат новия начин за
извършване на работните си дейности. Управлението на промяната
не е само комуникация, обучение или управление на съпротивата
срещу промяната. Управление на промяната е и процес на
управление на знанието, опита и компетентността, като от тази гл.т.
то отразява способността на мениджъра да преведе персонала и
организацията през промяната успешно. Ефективно управление на
промяната е структуриран процес и използва цялостен набор от
инструменти за успешна индивидуална и организационна промяна.
То е свързано с прилагане на набор от инструменти, процеси, умения
и принципи за управление на хората и привличането им на страната
на промяната за постигане на необходимите резултати от даден
проект или инициатива.
Промените могат да бъдат класифицирани както следва:
• радикална промяна – е вид трансформация, представляваща
скъсване с миналото.
• промени, които възникват ежедневно на оперативно ниво. Този тип
промяна е локализиран и е с еволюционен характер, промяната се
извършва по-бавно, на етапи с течение на времето, което води до
подобряване на работата в екип и подобряване на комуникациите.
Промените, сами по себе си не представляват прекъсване на
традицията, но с течение на времето се приемат и прилагат от
индивиди и групи. Управлението на промяната може да се разглежда
като един систематичен процес, в който могат да се открият отделни
етапи. Ако се приеме, че промяната представлява една ситуация,
породила се от действията на външни и вътрешни за фирмата
фактори. Промяната във фирмите възниква в
точно определен момент от живота на фирмата и всяко изпреварване
или забавяне може да има негативни последици. През този етап е
необходимо да се проследи влиянието на различните фактори и се
види как те са се превърнали в сили за промяна. От изключително
значение е да се установи не само потребността от промяна, но и
точно моментът, когато тя възниква. Основният натиск за промяна
може да се дължи на: политически, икономически и социални сили: в
т.ч. законодателство и глобализация, екологични процеси и
законодателство, научно-технологичен напредък, иновации, развитие
на информационните технологи или усъвършенстване на
комуникациите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Предприятието и обкръжаващата среда

План-тезис: Фактори на макро- и микрообкръжаващата среда. Влияние на факторите на обкръжаващата среда и рискове за предприятието. SWOT-анализ...
Изпратен от:
Zadrik Richard
на 2013-04-03
Добавен в:
Пищови
по Икономика на предприятието
Статистика:
42 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Домашна по икономика за 10 клас
добавена от veronika.nalbantova_fb 23.04.2020
0
7
тема 2-предприятие /план тезис
добавена от aylin2017 18.11.2017
1
8
Кои са документите на системата за качество?
добавена от uluru 14.06.2015
1
5
Подобни материали
 

Икономика на предприятието

16 юни 2011
·
740
·
26
·
9,656
·
1,176

18 теми от конспекта по икономика на предприятието при професор Ениманев...
 

Ценообразуване на предприятието


Ценообразуване на Предприятието,презентация за Икономически университет Варна...
 

Персоналът на предприятието


Управлението на персонала е свързано с изграждането на цялостна система за целенасочено използване на човешкия потенциал, с оглед постигане целите на предприятието. Тази система е източник на организационни способности...
 

Взаимодействие на предприятието с външната среда


Характеристика на външната среда. Косвени фактори. Преки фактори за влияние върху външната среда. Механизми за взаимодействие на предприятието с външната среда. Изводи относно ключовите характеристики на външната среда...
 

Икономика на предприятието


Предприятието се разбира като основна бизнес организация, която осъществява стопанска (производствена) дейност, в резултат на която се получават продукти или услуги с цел задоволяване потребностите на други физически...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Икономика на предприятието
Контролен тест по Икономика на предприятието за студенти, вариант В
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти
Тестът съдържа 14 въпроса, само с по един верен отговор, предназначен за студенти, изучаващи дисциплината Икономика на предприятието.
(Труден)
14
57
1
07.10.2016
Икономика на предприятието
изпитен тест по Икономика на предприятието за Студенти от 2 курс
Тест за подготовка за текущ контрол или изпит за студенти от специалност икономика на предприятието. Тестът съдържа 10 отворени въпроса, изискващи един верен отговор.
(Труден)
10
206
1
08.12.2014
» виж всички онлайн тестове по икономика на предприятието

Предприятието и обкръжаващата среда

Материал № 980536, от 03 апр 2013
Свален: 42 пъти
Прегледан: 67 пъти
Предмет: Икономика на предприятието, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 2,531
Брой символи: 17,061

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприятието и обкръжаващата среда"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надя Кондова
преподава по Икономика на предприятието
в град Ямбол
с опит от  19 години
85

виж още преподаватели...
Последно видяха материала