Големина на текста:
1 в. Закона като източник на наказателно правни норми
Три са основните източници на НП: правни обичаи, съдебния прецедент и Законът.
Правния обичай е правило, наложено с времето в резултат от продължителното
осъществяване. Положителната му страна е, че е замислен като общо правило за
неограничен брой случай. Отрицателната му страна е,че възниква хаотично и има
недостатъчна определеност, дори ако намери писмено отражение. Това довело до
отпадането му като източник на НП. Съдебния прецедент е правило, изведено от съда по
конкретен случай за дадено решение. Той се отнася до отделен случай, но тва, че той се
прилага за чужди случаи води до изоставянето му като източник на НП.
Законът се наложил като единствен източник на НП. Той е абстрактен по произход
и е за неограничен брой случаи. Закона е добре обмислен и не се налага и оформя
хаотично. Той е изписан ясно и точно. Затова законът се е наложил като единствен и
незаменим гарант в областта на наказателната репресия. Само закона е източник на НП и
той определя престъпленията и наказанията. Те са със законоустановеност. Тя значи, че
едно деяние може да се смята за престъпление ако е обявено за такова от закона.
Следователно няма престъпление без закон. Законоустановеността на наказанията значи,
че не може да се търпи или да се налага наказание, което не е предвидено в наказателния
закон. Следователно няма наказание без закон. Смисълът на законоустановеността е в
това, че човек може да бъде наказан само за престъпления и наказания предвидени в НК.
Според своя обхват наказателните закони биват: некодификационни – отнасят се до
определени категории престъпления; кодификационни- уреждат наказателноправната
материя, обхващайки пълно НП. Наказателната кодификация се е наложила за първи път в
Европа в Бавария през 1813 г. Действащия у нас НК представлява една абсолютна
наказателна кодификация, защото включва всички наказателноправни норми.НК
позволява НП да бъде добре изучавано, разбирано и прилагано, а и да бъде по-успешно
критикувано и усъвършенствано. Те позволява да се избегнат празноти и противоречия.
2 в. ВИДОВЕ И СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ
НП норми могат да бъдат такива на общата и особената част. Нормите на общата част не
се отнасят до отделни престъпления, а тези на особената визират отделни престъпления.
Нормите на общата част се съдържат в НК и биват: а) декларитивни – не служат за пряко
решаване на НП въпроси, а са за тълкуване на останалите норми; б) определителни – те
дават законово описание на понятие или обстоятелство, което има наказателноправно
значение и служат за решаване на въпроса. Нормите на особената част се съдържат в
особената част на НК. Те визират конкретни престъпления и наказания за тях. Тяхната
диспозиция сочи деянието, което е престъпление. НП норми от особената част нямат
самостоятелна хипотеза. Санкцията на НП норми от особената част се припокрива по
съдържание и обхват с класическата правна норма. Диспозициите имат за предназначение
да отразят много и разнообразни престъпления. С оглед метода на закона диспозициите
биват: 1. Проста диспозиция – с нея престъплението се наименува. Този вид не позволява
достатъчна точност в тълкуването и застрашава принципа на законоустановеност на
престъпленията и затова НК не ги позволява в чист вид; 2. Описателна – най-често
срещаната, описва изцяло и пряко престъплението, отразявайки особеностите му. 3 –
препращаща – описва престъплението, но не изцяло. Една или повече от особеностите му
се разкриват чрез позоваване на друга НП норма от същия закон. Препращането може да
бъде изрично и мълчаливо. 4. Бланкетна – тя не описва цялото престъпление, една или
повече от особеностите му се разкриват с помощта на друга правна норма. Тя обаче не е от
НК, а е от друг законов или подзаконов нормативен акт. Тя насочва към запълване на
нормативния акт и осигурява намирането му. Ползва се когато е невъзможно НК да описва
такива престъпления, които посягат на бързоменящи се обществени отношения. Познати
са 3 вида санкции:
Абсолютно неопределена – предвижда наличие на наказание, но не го определя. Използва
се в феодалното право. Тя дезаангажира законодателя и възлага всичко на съда.
Неблагоприятно е, че за 1 вид престъпления могат да се дадат 2 различни наказания.
Абсолютно определена – определя точно наказанията, всичко поема законодателя и
дезаангажира съда. Изключва индивидуализация на престъпленията.
Относително определена – сочи вида и размера на наказанието, установява рамки, в които
съдът се движи, индивидуализирайки наказанието. Българското законодателство сега
използва само такива санкции.
Ако санкцията е проста, хипотезите са различни: 1. Санкция със специален минимум, а
максимумът е този, предвиден в общата част. 2. Санкция със специален минимум и
максимум. 3. Санкция със специален максимум, а минимумът е установен в общата част.
Ако санкцията е усложнена може да бъде алтернативна или кумулативна. Алтернативна е
тази, която дава възможност за дадено престъпление да се наложат 2 или повече различни
наказания докато кумулативната дава право за извършено престъпление да се дадат
едновременно 2 или повече наказания.
3 в. ТЪЛКУВНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИИ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН.
Тълкуването на НП норми е изясняване на тяхното съдържание и смисъл, което да осигури
правилното им прилагане. Тълкуването е езиково и логическо. Езиковото тълкуване се
занимава с текста на закона. То включва лексикално и граматическо тълкуване.
Функционалното тълкуване се занимава със смисъла на закона. То включва в себе си
логическото, систематичното и историческото тълкуване. Логическото позволява текста да
се разбере пълно и задълбочено. Систематичното позволява да се разкрие съдържанието на
нормата и се отчита мястото и в НК, а с историческото се разкрива смисълът като се
изхожда от социалната обстановка, продиктувала създаването и. Тълкуването може да
бъде: буквално – езиковото и функционалното имат 1 и същи резултат; стеснително –
текстът на закона обхваща нещо, което не следва от смисъла му; разширително – текстът
на закона обхваща изцяло всичко,което следва от смисъла му. Според своята
задължителност и субекти тълкуването бива официално – от органите на съдебната власт –
съд, прокурор, следовател; неофициално – не е задължително и може да се направи от
всеки.
При правоприлагането на разширителното тълкуване приложената норма се отнася
до факта, който тя е уредила, докато при правоприлагането по аналогия е обратното. То не
е абсолютно забранено в НП. Необходимо е да не се прилагат по аналогия онези норми,
които криминализират деяния или утежняват наказанието.
Превантивната функция се появява преди извършване на престъплението. Тя
въздейства с общовъзпитателно и с предупредителновъзпиращо действие. Тя въздейства
върху интелекта и волята на гражданите. Обявявайки, че деянието е престъпление и е
наказуемо това възпира от извършване. Тази функция е до момента на извършване и е към
всички субекти за да ги възпре. Регулиращата функция се осъществява след извършване на
престъплението и е адресирана до отделен субект. Урежда отношенията между него и
държавата. Последиците за субекта са: а) наказатена отговорност като компетенция за
налагане на присъда; б) наказание, което подлежи на изпълнение; в) фактът на обсъждане
на субекта.
4 в. ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИТЕ НОРМИ ПО ВРЕМЕ
Всеки наказателен закон действа в определен период от време – начален и краен момент.
За да влезе в сила е необходимо да се одобри от НС, да се обнародва в тридневен срок и да
се публикува в държавен вестник, ако закона не предвижда друго. На 4-тия ден влиза в
сила, а този срок е достатъчен законът да се приеме навсякъде и гражданите да се
запознаят с него. Закона излиза от сила след като бъде: 1. Изрично отменен; 2. Мълчаливо
отменен, когато нова правна норма урежда същата материя, но по различен начин. Закона
урежда всички въпроси, възникнали по времето в което то е в сила. Чл. 2. ал .1 от НК
гласи: '' за всяко престъпление се налага онзи закон, който е бил в сила по време на
извършването му''. Всеки закон може да се приложи при обратно действие – за въпроси
възникнали преди влизането му в сила. Съгласно чл. 14 от ЗНА на 1 закон може да се даде
обратно действие по изключение, но с изрична разпоредба. Ако новата НП норма е по-
благоприятна за дееца и се отнася за висящ случай по чл. 2 ал. 2 от НК '' ако до влизане на
присъдата в сила последват различни закони, прилага се законът, който е най-
благоприятен за дееца''. Законът ще е по-благоприятен при следните хипотези: когато
деецът не е наказателно отговорен; когато извършеното деяние се декриминализира;
когато се предвижда по-леко наказание; когато се въвежда по-изгоден за дееца режим на
реабилитация и др. Ако до присъдата на деецът влязат в сила няколко закона се прилага
най-благоприятния от тях. Ако новия закон е по-неблагоприятен, той не може да се
приложи с обратно действие. Новият неблагоприятен за дееца закон може да има обратно
действие ако се отнася до – освобождаване от наказателна отговорност, давност,
изтърпяване на наложено наказание и др.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Наказателно право, подробни лекции

Три са основните източници на нп: правни обичаи, съдебния прецедент и законът...
Изпратен от:
Мел Щерева
на 2013-03-29
Добавен в:
Лекции
по Наказателно право
Статистика:
129 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по Наказателно право

04 авг 2007
·
1,101
·
76
·
36,980

Глава първа от НК е озаглавена “Престъпления против републиката”, тя включва няколко раздела. Раздел едно е “Измяна” /чл.95-97а/...
 

Наказателно право

27 окт 2007
·
1,350
·
22
·
13,103
·
803

Понятие за българското наказателно право. Същност, основни принципи. Обща и особена част на НП. НП и другите клонове на обективното право...
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Наказателно право - обща част
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Тест с 25 въпроса със средна трудност. Добри за подготовка, обхващащи първите 10 теми от конспекта.
(Лесен)
25
8
1
5 мин
13.08.2019
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
42
1
5 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Наказателно право, подробни лекции

Материал № 979061, от 29 мар 2013
Свален: 129 пъти
Прегледан: 143 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 50
Брой думи: 16,126
Брой символи: 99,710

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наказателно право, подробни лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала