Големина на текста:
ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДОБИВА И КАЧЕСТВОТО НА
ПРОДУКЦИЯТА НА ЗЪРНЕНИТЕ КУЛТУРИ
ФАКТОР – ТОРЕНЕ
Пшеница
Това изключително важно за селското стопанство растение не е взискателно към топлината.
Някои от зимните форми са силно студоустойчиви и издържат до - 30° С. Способността на
пшеницата да издържа на много ниски температури не зависи само от природата й, но и от
технологията на отглеждане - прилагане на по-добра агротехника. Фосфорното и калиевото
торене увеличават студоустойчивостта,. докато внасянето на високи дози азот понижава
съпротивителната способност към ниски температури.
Торенето цели не само да осигури високи добиви от единица площ, но и високо качество на
продукцията. Торенето е един от най-мощните агротехнически фактори, чрез който може да се
регулира качеството, но може да се получи и отрицателен ефект. Затова то трябва за се базира
на факти, т.е. на точна диагностика. Необходимо да се съставя баланс на хранителните
елементи за всяко отделно поле, което по същество е почвен баланс.вещества.
Пшеницата най-силно реагира на азотно и фосфорно торене при почти всички почвени
различия в страната. Реакцията на почвения разтвор трябва да бъде от слабо кисела до слабо
алкална. Пшеницата за разлика от царевицата, овеса, ръжта понася по-високо съдържание на
общи активни карбонати в почвата. Ето защо добри добиви от пшеница могат да се получат
както на карбонатни черноземи, така и на рендзини, но при тях те трябва да се торят с амониев
сулфат, а суперфосфатът да се дава само в гранулирано състояние. Троен Суперфосфат е
гранулиран фосфорен тор, подходящ за запасяващо, основно предсеитбено или подхранващо
наторяване на всички видове земеделски култури. Наторяването с Троен Суперфосфат
осигурява:
ускорен растеж и развитие на кореновата система на младите растения;
повишава устойчивостта на растенията към измръзване;
повишава усвояването на почвената влага и устойчивостта на растенията към засушаване;
скъсява периода на младенческо безплодие на младите лозя и овощни култури;
гарантира оптимално съотношение между слама и зърно
повишава способността на растението да приема и усвоява други хранителни
Царевица
Царевицата е фуражна, продоволствена и техническа култура. Особено голямо е значението
й като фураж, поради голямата хранителност на зърното и стъблата. Може да се отглежда на
всички почви, но предпочита дълбоки, добре аерирани почви с благоприятен топлинен и воден
режим. Не се развива добре на тежки, глинести почви, където на корените не може да се
осигури достатъчно кислород, към който царевицата предявява високи изисквания.
Чувствителна е също така на засоляване. Особено важно е да се направи избор на хибрид от
подходяща група на ранозрелост (ранни, средноранни, среднокъсни и късни) и торенето да
бъде съобразно със съответния очакван добив. При царевицата органо-минералните торове и
биостимулатори се прилагат като третиране на семената, третиране на посева или
комбинирано.
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРОДУКТИ «AgroBioStim» ПРИ
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦАТА.ПОДГОТОВКА НА СЕМЕНАТА
С предварителна подготовка на семената се цели по-бързото им поникване, бързото развитие
на кореновата система, бързото им развиване в растения и по-добро предпазване на младите
растения от заболявания.
Обработка на семената. Подготовката на семенния материал се състои в сортиране,
калибриране и обеззаразяване. Семената трябва да се сортират по едрина, като най-дребните
зърна се отстраняват. Следващият етап в подготовката на семената е калибрирането на
семената – разделянето им на фракции с еднакови размери и форма. Особено внимание трябва
да се обръща на кълняемостта на семената. Семената за царевицата се третират с комбинирани
1
препарати срещу болести и неприятели, съвместно със Натурален Стимулатор за семена
«ЦАРЕВИЦА» в доза 1000 мл за 100 кг посевен материал:
стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената.
обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо
усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна
форма;
увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии повишава
съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени
патогени;
увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични
фактори в началните фази на развитието.
Натурален Стимулатор «ЦАРЕВИЦА» приложен в комбинация с фунгициди при
обеззаразяване на семена подобрява (до 30%) крайния фунгицидни ефект.
ПОДХРАНВАНЕ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА
ОСНОВНО ТОРЕНЕ
Различните хибриди на царевицата се различават по потребностите си от хранителни
вещества, но като средни стойности за получаване на 100 кг зърно могат да се посочат: азот –
2,5 кг; фосфор – 1,0 кг; калий – 2,2 кг; калций – 0,8 кг; магнезий – 0,3 кг.
Торенето на царевицата трябва да бъде съобразено с високите й потребности от хранителни
вещества. Нуждата от хранителни вещества може да се задоволи с органични и минерални
торове. Особено подходящ е органичен тор – Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» (алтернатива на
оборски тор), които осигурява не само с хранителни вещества, но подобрява физичните
свойства на почвата и микробиологичната й дейност. С дълбоката оран се заоряват 20-40 кг
Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» на декар. При използване на биопродукти «AgroBioStim» торене
с азотни, калиеви и магнезиеви торове трябва да намали до 50% от средните норми за торене.
При отглеждане на экологично чисти продукти трябва да се тори само с Биопаста
«ПЛОДОРОДИЕ» в доза 10-15 кг/дка и подхранва с ЕКОТОРОВЕ.
Предсеитбено торене – 12-15 кг/дка «Амониева селитра».
1-во подхранване – 300 мл/дка «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА».
2-ро подхранване – 350 мл/дка «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА».
Поради високите си продуктивни възможности царевицата се нуждае от големи количества
хранителни вещества. За да разчита на добри стопански резултати – трябва да осигури
хармонично хранене на растенията чрез подходящо торене. Най-удобно средство за постигане
на тази цел са комбиниран «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА», които съдържа основните хранителни
вещества в подходящо съотношение.
Царевицата има огромен капацитет за фотосинтезиране, развива се бързо и натрупва големи
количества суха маса за сравнително кратък период от време. Царевицата, отглеждана на
карбонатни черноземи и едностранно торене с азот във фаза 5-6 лист страда от цинков дефицит
– изсветляване и задържане на растежа. Подхранване във фаза 4-6 лист с бързодействуващ
«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» в доза 300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка спомога за:
бързо възстановяване преболедували или боледуващи растения;
преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
стимулира имунната система на растенията;
повишава активността на фотосинтезата;
чувствително подтиска появата на брашнестата мана, листният пригор, сухото, стъбленото,
кореновото и кочановото гниене и други бактериални и вирусни болести
увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания или прекомерната
влага, както и температурните колебания;
съхраняване на хлорофил – белтъчния комплекс на листната маса;
ускорява растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи
неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.
2
При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и натурален
микротор «МИКРО ХУМАТ» или «НАТУРАЛНИ МИКРОТОРОВЕ». При отглеждане на
царевицата на карбонатни черноземи е необходимо да се тори с торове, съдържащи цинк или
третира на посевите с натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ». На силно карбонатни почви
трябва да се предвиди микроторове с манган - «МАНГАНОВ ХУМАТ», а на силно кисели с
молибден - «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ». Подхранване на посеви с «ОМ ТОР ЗА
ЦАРЕВИЦА» обеспечава растенията на всички необходими микроелементи, защото той е с
високо съдържание на цинк и манган, в лесно усвоими форми, и молибден.
Образуването на голяма биомаса за кратко време изисква и второ листно подхранване във
фаза «преди вретененето» с «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» в доза 350 мл/дка с 40-60 л работен
разтвор/дка, с което се създават предпоставки за повишаване на добивите с над 25-50% и
качеството на продукцията:
повишаване на въглехидрати, захари и белтъчното съдържание;
увеличава съдържанието на протеин при царевицата и нейната обща хранителна стойност.
Второ листно подхранване е задължително на леки, кисели почви, които се характеризират
със слаба запасеност с хранителни вещества; ако посевът страда от недостиг на хранителни
вещества и показва явни признаци на цинкова хлороза или молибденов недостиг; при реално
очакван по-висок добив (добре балансиран хранителен режим, достатъчни запаси от влага,
добро фитосанитарно състояние).
Препоръчва се внасянето на ОМ Тор с въздушна техника: 300-350 мл/дка с 3-5 л работен
разтвор/дка.
При използването на висока агротехника и технология на прилагане на биопродуктите
«AgroBioStim» за отглеждане на царевицата ще получим високи резултати, а имено:
1. Увеличаване на добива.
Прилагане на биопродукти «AgroBioStim» средния добив на семената се увеличава над 30-
50%, а зелената маса при силажната царевица се увеличава над 60-80% и повече.
2. Качествени показатели.
Отглеждаме екологично чиста продукция, с изключително добри качествени показатели и
голям процент на въглехидрати, белтъци, захари и минерални соли. Биопродукти
«AgroBioStim» притежава способността да ограничава достъпа на нитратите и тежки метали в
продукцията.
3. Защита срещу болести.
Биопродуктите «AgroBioStim» предпазват растенията от бактериални и гъбични
заболявания, тъй като не само стимулира имуната система на растенията, но и притежава
високи фунгицидни свойства. Растенията са устойчиви на брашнеста мана, листният пригор,
сухото, стъбленото, кореновото и кочановото гниене и други бактериални и гъбични
заболявания. След боледуване на растенията те бързо се възстановяват, растат силни и здрави,
което пък от своя страна се явява гарант за получаване на отлични добиви.
4. Подобряване на почвата.
Използването на биопродуктите «AgroBioStim» намалява токсичното въздействие на
остатъчни количества хербициди в почвата и едновременно повишава качествените показатели
на почвата – плодородие, структура и влагозадържаща способност.
Биопродуктите «AgroBioStim» ускоряват разграждането на растителните остатъци от
предигодишните култури (житни, царевица, маслодайни) спомагайки за образуването на хумус
в почвата. Това му свойство може да се използува успешно за решаването на въпроса с
оставащата след жътвата ненужна слама, която вместо да бъде изгаряна или извличана, след
като се напръска може да бъде заорана и така да отпадне нуждата от есенно органично торене.
В почвата започва възстановителен органичен процес и активизира образуването на естествен
хумус.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Торенето като фактор за отглеждане на културите

Използване на торенето като фактор за отглеждане на селскостопанските култури, по-специално житни и окопни култури.
Изпратен от:
valexis
на 2008-02-23
Добавен в:
Доклади
по Агробизнес
Статистика:
148 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Биологично земеделие на ферма

05 май 2009
·
155
·
10
·
1,511
·
147
·
1

Днес биологичното земеделие е синоним на модерна и съвременна производствена система, а биологичните продукти са еталон за здравословна и качествена храна. Доказателство за това е постоянният ръст на продажбите...
 

Болеси по прасковата и интегрирана система за борба с тях

03 юни 2009
·
125
·
11
·
1,408
·
262

Прасковата (Prunus persica) е вид растение от семейство Розоцветни (Rosaceae). Тя достига едва около 4 м височина...
 

Аграрна икономика

15 юни 2009
·
722
·
35
·
14,050
·
751

Държавен изпит аграрна икономика 2009 година развити въпроси от конспекта...
 

Аграрна икономика

01 юли 2008
·
194
·
1
·
474
·
87

Две теми в помощ на студенти по специалността "Аграрна икономика".
 

Реферат по аграрна икономика

19 май 2008
·
181
·
12
·
2,104
·
65

Произходът на понятието “раса” все още не е достатъчно добре изяснен. Не малко изследователи приемат, че в основата на наименованието стои арабската дума “рас”, означаваща, корен, начало, глава.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Агробизнес
Цени и ценообразуване в агробизнеcа
междинен тест по Агробизнес за Студенти от 5 курс
Въпроси за магистърските програми в Cвищов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
10
1
3 мин
12.06.2013
Биологично земеделие
изпитен тест по Агробизнес за Студенти от 2 курс
Тестът е за специалност "Управление на агробизнеса", за студенти от втори курс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
2 мин
31.07.2019
» виж всички онлайн тестове по агробизнес

Торенето като фактор за отглеждане на културите

Материал № 97561, от 23 фев 2008
Свален: 148 пъти
Прегледан: 72 пъти
Качен от:
Предмет: Агробизнес, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,311
Брой символи: 11,656

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Торенето като фактор за отглеждане на културите"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения