Големина на текста:
Тема 1: Пазар и пазарен механизъм. Възникване, икономическа характеристика
и класифкация на пазарите. Обхват, елементи и функции на пазара. Пазарен
механизъм, пазарен потенциал, пазарна конюнктура. Пазар и търговия
I.Исторически пазарните отношения са възникнали с появата на стоковото
производство и са се развили особено силно, когато в стоковия обмен е започнало
активното използване на парите. Постепенно общественото разделение на труда и
специализацията на производството излизат извън националните граници и започва
непрекъснатият и досега процес на интернационализация на икономическите и
пазарните отношения. Вследствие на тези и други условия се формират регионални и
световни центрове на търговия стокови и фондови борси, които подпомагат
изграждането на универсални правила за търгуване и сключване на сделки.
При изясняване на същността на националния вътрешен пазар трябва да се
изхожда от неговото предназаначение, от функциите и факторите, които го обуславят.
Традиционно понятието пазар се е свързвало с публично обявени места, където или по
решение на властите, или според обичаите е било възможно да се предлагат и купуват
стоки и продукти от местно производство и внос. С изграждането на съвременни
търговски центрове, на модерни магазини, на търговски улици, както и с ускореното
формиране на елементите на борсовата търговия понятието пазар придобива
обобщаващ характер предвид и на разнообразните функции, които той осъществява и
подпомага.
Пазарът е обобщаващо понятие, с което икономистите изразяват свободния,
еквивалентен стокообмен между хора, досатъчно икономически самостоятелни, за да
сключват сделките по повод на всяка стока. При тези сделки икономическата
самостоятелност означава, че продавчите и купувачите самостоятлено и свободно се
договарят за цени, количества, начини на разплащане, поемане на рискове.
Националният вътрешен пазар може да бъде характеризиран със следните
особености, които разкриват неговата икономическа природа:
На него се реализира преобладаващата част от произведената стокова продукция,
стоките от внос, както и предлаганите ценни книжа, валута, кредити, капитали и
услуги. В този смисъл вътрешния пазар обслужва националното стопанство и
опосредства икономическите връзки между стокопроизводителите, търговците и
потребителите;
Участниците на вътрешния пазар използват при сделките основно националната
парична единица;
Пазарните отношения между участниците са в значителна степен обект на
регулиране от страна на държавата чрез закони и други средства;
Вътрешния пазар е многосекторен, т.е. по конституционен път е прието правилото
за равнопоставеност на участниците независимо от формата на собственост върху
капитала;
Нашият пазар е отворен българските стокопроизводители и търговци, ако няма
някои ограничения, участват на международни пазари, а чуждестранни производители,
търговци и други посредници могат (ако няма също съответни забрани) да сключват
сделки в страната или да развиват смесена стопанска дейност;
Условията и факторите за формиране и развитие на пазара могат да се
разделят на две групи:
1.Общоикономически, съдействали за възникването, обособяването и развитието на
пазарните отношения въобще:
1
Разделението на труда в национален, стопански, регионален и интернационален
мащаб;
Специализацията на производства и дейности под влияние на усъвършенстване на
технологиите, вследствие на което на пазарите се появяват нови или усъвършенствани
изделия и продукти, като едновременно с това протича непрекъснат процес на
повишаване на тяхното качество, екологична чистота и надеждност;
Икономическото обособяване на стокопроизводителите, търговците на банковия и
застрахователния капитал- този процес, разглеждан в исторически план, довежда до
„роенето” на фирми, компании, дружества, холдинг компании, които, за да оцеляват на
пазара, трябва да повишват своята конкурентна способност;
Дълбоко историческа причина е интернационализацията на пазарните отношения
и в частност на търговията, което силно влияе върху вноса и износа между отделните
държави и отдлени търговски общности.
2.Условия и фактори от вътрешностопански характер и по-конкретно:
възможностите на националното стопанство за производство на висококачествени и
конкурентноспособни стоки; структурата на стоковото производство и ориентацията му
към крайни завършени и комплектовани изделия; стабилност на заетоста и паричните
доходи на населението и/или склоността му към спестявнае или пазарно потребление;
степен на либерализация на пазара и други.
II.Класификация на пазарите
1.По признак обект на покупко-продажба, пазарите се подразделят на:
Пазар на потребителските стоки и свързаните с тях услуги - обект на покупко-
продажбите са стоки за лично и колективно потребление като купувачите са
преобладаващо гражданите на страната, домакинствата и социалните общности.
Продавачи са фирми стокопроизводители, търговски фирми и дружества, кооперации,
търговски посредници. Подчертано силни регулатори на този пазар са паричните
доходи на населението, пазрните цени и пазарната политика на фирмите;
Пазар на факторите на производството, обхващащ: покупко-продажбите на
суровини, материали, горива, инвестиционни стоки. Участниците в сделките са
предимно фирми, предприятия, кооперации, а в определени случаи и граждани.
Функционалното предназначение на тези стоки е предимно производително
потребление, препродажба вътре и вън от страната и за формиране на резерви.
Регулатор на този пазар са пазарните цени, валутният курс, кредитната и лихвената
политика на търговските банки;
Финансов пазар, който от своя страна се подразделя на: пазар на ценни книжа,
обхаващащ акциите, облигациите, полиците, депозитните сертификати; пазар на
капиталите, обхващат фондовите борси и формиращия се у нас пазар на пенсионните
фондове; пазар на кредитите; валутен пазар
Пазарът на ценни книжа като съставка на финансовия пазар има за задача
ускореното преливане на спестяванията в инвестиции при взаимноизгодни условия на
участващите. Курсът на акцията, т.е. цената, по която се купува/продава, се регулира
поне от два фактора – от равнището на лихвения процент и от размера на дивидента.
Основни фигури на този пазар, който силно се профилира и специализира, са големите
фирми и компании, както и борсите, обединяващи брокерските и дилърските операции.
Пазарът на капиталите е в стадий на изграждане и законодателно регулиране.
Пазарът на кредита е междубанков, като в него активно участват и фирмите, и
отчасти наши и чуждестранни граждани. Чрез лихвения процент и условията на
кредитирането се регулират предлагането и търсенето на дългосрочни и краткосрочни
кредити. Основни участници са Централната банка, търговските банки и фирмите.
2
Валутния пазар има за обект организираната покупко-продажба на
конвертируеми валути. Основни фигури на този пазар са търговските банки, фирмите и
частично гражданите, като последните не влияят съществено върху съответните
валутни операции.
Освен посочените в класификацията пазари са обособени и други, като пазар на
работната сила, пазара на лизинга, пазара на патентите, лицензите, пазарът на
застраховките и други.
2.По признак развитие на конкуренцията пазарът у нас е монополен, полиполен и
олигополен.
3.По регионален признак пазарът е национален, общински и местен.
III.Обхват, елементи и функции на вътрешния пазар - обхватът означава
ограниченията или разширяването на обектите на покупко-продажба в националното
стопанство. Включването на все повече и разнообразни по произход и функционално
предназначение стоки, идеи, капитали и услуги в търговския оборот означава
обогатяване на пазарните отношения. В хода на икономическата реформа и
изграждането на пазарните структури се разширява обхватът на вътрешния пазар:
първо, по отношение на обектите на покупко-продажбите на вътрешния пазар; второ, с
либерализиране условията за сключване на сделките; трето, с допускането и на
физически лица и в търговските сделки на стоки, имущество, акции, облигации, в
приватизацията; четвърто, с необратимия процес на интернационализация на пазарните
отношения в националното стопанство.
Под елементи на пазара може да се разбира класически наложилата се схема:
предлагане на стоки, идеи, услуги и фактори на производството; пазарно търсене и
цените, по които се сключват сделките и се осъществяват покупките на стоки.
Стоковото предлагане, пазарното търсене и цените са икономически
категории на пазарното стопанство.
1.Стоковото предлагане като икономическа категория изразява съвкупността от
отношения, които опосредстват формирането на пазар на реални величини на стоки,
капитали, ценни книжа, кредити и други материални ценности, обект на сключването
на сделки. В тесен смисъл под стоково предлагане разбираме предлагането на
потребителски стоки, обект на покупко-продажба на домакинствата, населението като
цяло, фирмите и правителствените ведомства, нестопанските организации.
В стойностно, в ценово изражение стоковото предлагане (на потребителски
стоки) е количеството стоки по техните пазарни цени, което кореспондира с паричните
средства на населението и пазарното търсене на фирмите и организациите.
Стоковото предлагане има своята структура, т.е. сътоношенията между: стоково-
материалните ценности като стоки, капитали, ценни книжа, валута, кредити и други;
стоковите номенклатури; асортиментнте позиции в отделните стокови групи;
взаимозаменяемите стоки и т.н.
2.Пазарното търсене като елемент на пазара е икономическа категория, която се
проявяван през всички етапи на остоковяването на икономическите отношения в
стопанството. Пазарното търсене на населението и отделните домакинства
представлява предявяваните платежоспособни потребности по отношение на
потребителски и други стоки и услуги, които имат парично покритие.
Пазарното търсене има своите характеристики – субекти, структура, факторна
обусловеност, обекти, обем и тенденции на развитие. Като елемент пазарното търсене
кореспондира както със стоковото предлагане, така и с паричните средства на
населението и с платежоспособността на фирмите и правителството. Пазарното търсене
като обем и структура определено влияе върху обем и структурата на стоковото
предлагане. В това многопосочно взаимно влияние стоковото предлагане и пазарното
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2020 в 16:00 в момента не учи на 37 години
24 юни 2020 в 19:39 в момента не учи на 24 години
13 юни 2020 в 15:26 студент на 42 години от Варна - ДИПКУ-гр.Варна, специалност - Туризъм, випуск 2020
27 май 2020 в 20:33 потребител на 29 години от Бургас
16 май 2020 в 22:23 ученичка на 28 години от Русе - Второ СОУ "Възраждане", випуск 2013
16 май 2020 в 21:13 в момента не учи на 59 години от Пловдив
09 май 2020 в 07:15 учител на 43 години
29 апр 2020 в 17:13 ученичка на 28 години от Велико Търново - ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров"
26 апр 2020 в 17:40 ученик на 22 години от Перник - ПГИ "Карл Маркс", випуск 2016
25 апр 2020 в 17:20 студент на 21 години от Пловдив - Университет по хранителни технологии, факулетет - Стопански факултет, специалност - Кетъринг, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
"сервиране на безалкохолни напитки"?
добавена от valio.uzunov 16.04.2015
1
12
 
Онлайн тестове по Хотелиерство
Тест по хотелиерство за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Хотелиерство за Студенти от 3 курс
Тестът ще помогне на студенти и ученици, изучаващи Туризъм или Мениджмънт в Хотелиерството. Съдържа 28 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
28
48
1
3 мин
04.10.2016
Тест по Хотелиерство за 5-ти курс
професионален тест по Хотелиерство за Студенти от 5 курс
Държавен изпит по Хотелиерство от месец май, 2012 г. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
17
1
2 мин
08.08.2018
» виж всички онлайн тестове по хотелиерство

Теми по хотелиерство и ресторантьорство за държавен изпит

Материал № 975163, от 21 мар 2013
Свален: 643 пъти
Прегледан: 973 пъти
Предмет: Хотелиерство
Тип: Общ материал
Брой страници: 310
Брой думи: 129,067
Брой символи: 832,849

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по хотелиерство и ресторантьорство за държ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала