Големина на текста:
Предприемачеството и регионалния
икономически растеж
Регионално развитие
Въпреки честата употреба на понятието регионално развитие, научната литература
не изобилства с негови определения. Доколкото ги има, те разглеждат съдържанието
му доста фрагментарно и обикновено в тясна връзка с обслужваната непосредствена
цел. Обезпокоителен е и неоснователния позитивизъм, който се влага при употребата
му, без да се взема предвид, че можем да имаме и негативен аспект на развитието.
Регионализацията на икономическите проблеми в повечето случаи е била свързана с
нарушаване хомогенността и равнопоставеността на населението по отношение на
постигането на определени национални цели.
Правителствата преди 1989 г. поставяли на преден план принципа за уеднаквяване
темповете на икономическия растеж в отделните региони на страната, докато в
повечето страни от Централна и Западна Европа при подобна ситуация се прилага
принципа на нееднаквостта като условие за активно икономическо движение.
Възприемането на принципа за сближаване на териториалните единици по степен на
икономическо развитие и жизнено равнище води до разпиляване на ресурси и време в
зони, в които нито природният фактор, нито качеството и количеството на вложените
ресурси позволяват тяхното ефективно използване. Това от своя страна пречи на
свободното и бързо придвижване на капитали, стоки и ресурси между основните
икономически агенти в регионите - домакинствата и фирмите и трудното им свързване
с другите основни, но външни за регионите икономически агенти - правителството и
международния пазар. От това приходите и заетостта в регионите не се влияе основно
от търсенето, а самото търсене измерва различието си единствено в посока "градско-
селско".
Регионалното развитие следва да се разбира като състояние, при което кон-
тролирани от човека фактори водят до рационалното използване на регионално
обособени или привнесени ресурси в полза на преобладаващата част от
населението на разглежданата територия.
Това определение би било изцяло пригодно, ако територията разполагаше с по-
голяма част от необходимите за нейното развитие ресурси. За повечето от
икономическите региони в страната, обаче, липсата на достатъчно ресурси е основен
проблем. В такъв случай под регионално развитие би следвало да разбираме:
процес на осигуряване на необходимите условия и ресурси за позитивни
изменения в икономическата и в социалната действителност на ограничена
територия, като последица от нови технологични решения и по-голяма трудова
заетост, целящи повишаване на потреблението на стоки и услуги, социална
осигуреност и гражданска сигурност.
Развитите региони са склонни да осигуряват необходимите условия за развитието на
дейности, изискващи образовани и висококвалифицирани работници и служители.
Това предимство е характерно най-вече за големите градове и води до ограничаване на
дейностите на нискоквалифицирания труд.
Равнището на безработица отбелязва тенденция на съществени
вътрешнорегионални различия и е важен критерий при определянето на стимули за
развитие на производствената дейност и пазара на труда в определени общини и
региони, включително за определяне на районите за целенасочено въздействие. С
критично натрупване на общини с много високо равнище на безработица се очертават
Северозападен, Североизточен и Югоизточен райони за планиране. Сравнително по-
ограничени локализации на огнища на безработица се оформят в Северен централен,
Южен централен и Югозападен райони. Най-благоприятни характеристики на пазара
на труда има Югозападен район за планиране.
1
Класическата зависимост на регионалното развитие от нарастването на
населението, свързано с нарастване на нивото на доходите и със степента на индус-
триализация у нас е нарушена и изразява следното:
?относително младите региони показват бърз растеж за даден период от време,
последван от рязък спад, което показва голямата роля на миграцията в началния период
на развитие;
?междурегионалните различия в нивото на доходите са постоянна характеристика след
1991 г. и нямат тенденция към заличаване;
?при запазване на относително стабилен брой на населението в отделните региони,
равнището на доходите слабо се повишава, а промишлената заетост значително спада.
Това повишаване на доходите е инерционно, породено е от преразпределителни
функции и след един определен момент води до рязкото им спадане и задържане за
продължителен период в ниските нива, докато промишлената заетост не се разрасне
значително.
България се намира в етап, в който формирането на вярната за страната ни политика
за регионално развитие е от особена важност. Главното предизвикателство сега е да
бъде намерен баланса между приоритетите на общини, области и планови региони и
най-важните за тях проблеми за решаване от една страна, а от друга - националните
приоритети и разбирания за развитието на регионите и политиката на Европейската
комисия по отношение развитието на Европейския съюз като цяло.
Много сериозен проблем при реализиране на политиката за регионално
развитие е липсата на капацитет на местно и регионално ниво за осъществяване
процесите на планиране, програмиране и реализиране на проекти. Ограничената
численост на администрациите, особено в по-малките общини, предопределя и
невъзможността да бъдат отделени от непосредствената им дейност и обучени
специализирани екипи за разработване на качествени общински планове за развитие и
програми за реализация на тези планове, както и за реализиране на утвърдените
проекти. В същото време в повечето големи общини се създават специализирани звена
за работа по програми и проекти. И в двата случая, обаче, малко се използва
изграденият капацитет в много неправителствени организации с обучени екипи и
натрупан опит, който може да бъде използван по-ефективно в рамките на едно по-
1
Национална стратегия за регионално развитите на Република България за периода 2005 – 2015 г., МРРБ.
широко партньорство. Не се използва достатъчно капацитетът и на работодателските и
синдикални организации, на местния бизнес. В същото време участието на
представители на бизнеса в този процес гарантира съблюдаване интересите на бизнес
общността при формиране и осъществяване на регионалната политика. Толкова по-
важно е това участие, отчитайки главните области за действие, посочени в основните
насоки за регионалната политика, разработени от Европейската комисия и съдържащи
стратегическите насоки за развитие, а именно:
?повишаване на регионалната конкурентоспособност;
?повишаване на заетостта;
?балансирано развитие на градските и селските райони.
Регионалното развитие е процес на постоянни социални промени, способстващи
за трайното и устойчиво развитие на общността в конкретен регион. То предполага
протичането на многосекторен и сложен процес, свързан с определени цели:
икономически растеж, устойчиво развитие, социална интеграция, задоволяване на
основните нужди, качество на живота, регионална автономия, опазване на околната
среда.
Регионален икономически растеж и факторите които го обуславят
Регионалният икономически растеж се основава на сложните взаимоотношения
между дейностите в региона. Измененията в икономическия растеж на регионите
засягат в най-висока степен жителите им, опериращите в тях бизнес-фирми, бъдещите
жители на регионите и до известна степен административните служби на национално
ниво. Доста е разпространено схващането, че нарастването на населението е основният
показател, водещ до прогрес. В регионалната икономика, обаче, съществуват
множество примери за нарастване на броя на населението, което е съпроводено с
намаляване на доходите и с относително, а понякога и с абсолютно обедняване. Затова
по-приемлив показател за регионален просперитет трябва да бъде нарастването на
доходите на населението. Необходимо е то да бъде проследено отделно за областите,
общините, големите, средноголемите и малките градове. От значение е да бъдат
отчетени съотношенията в темповете на нарастване на населението на общините и
доходите на населението в тях. Някои се опитват да обяснят развитието, определяйки
повечето от промените като външни, независими и случайни и по този начин отричат
сложното и непрекъснато взаимодействие между отрасловия и териториалния аспект
на производството. Всъщност главните двигатели на регионалното развитие са
търсенето на регионалната продукция и доставянето на трудови и на други видове
ресурси.
Разкриването на всичките фактори, които въздействат върху този сложен процес
може да се осъществи само ако се проследи как се предава всяка промяна от регион на
регион, или от една дейност на друга. Съществуват множество класификации на
факторите. Една от най-разпространените ги систематизира като фактори на
предлагането и фактори на търсенето и разпределението, като специално внимание се
обръща на влиянието на трудовия фактор.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 яну 2020 в 13:01 студент на 27 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, випуск 2018
13 ное 2019 в 16:43 студентка на 32 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - ФНПП, специалност - Начална педагогика, випуск 2021
16 яну 2019 в 09:51 студентка на 25 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - Администрация и управление, специалност - Публична администрация, випуск 2018
08 сеп 2016 в 10:16 студент на 29 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Административни и политически науки, випуск 2015
13 дек 2015 в 14:20 студент на 31 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Минноелектромеханичен факултет, специалност - Експлоатация и ремонт на минна и строителна техника, випуск 2016
12 апр 2014 в 22:44 учител на 34 години от София - 108 СОУ "Н. Беловеждов", випуск 2022
15 дек 2013 в 15:56 студент на 34 години от София - Нов български университет, факулетет - център за дистанционно обучение, специалност - Икономика, випуск 2014
 
Подобни материали
 

Пространствени икономически структури

03 май 2009
·
68
·
6
·
1,202
·
75

Регионалният подход пряко се свързва с протичането на глобализацията във всички сфери на развитие на обществото. Появяват се нови пространствени икономически и урбанизационни структури и все повече се превръщат в управляеми териториални системи...
 

Есе върху Закон за регионално развитие

07 юли 2009
·
172
·
3
·
453
·
76

Законът за регионално развитие урежда планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението , контролът и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика...
 

Есе върху закона за регионално развитие

01 окт 2009
·
125
·
6
·
685
·
105
·
1

България осъществява социално-икономическа политика, която е насочена към развитие на ефективна и конкурентна икономика и пълноценна интеграция в европейските структури...
 

Регионално развитие и местно самоуправление

12 окт 2010
·
208
·
10
·
1,495
·

Териториалната същност на самоуправлението, както и неговото значение се проявяват преди всичко в общината. Безспорно, общината е подчинена власт, която черпи правата си изключително от държавния авторитет....
 

Някои аспекти на регионалното развитие в условията на евроинтеграция

30 яну 2011
·
69
·
9
·
1,975
·
89

Един от феномените на съвременното развитие на обществото е високата интеграция в рамките на регионалните икономически общности и в световното стопанство...
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
6 мин
04.10.2012
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Предприемачеството и регионалния икономически растеж

Материал № 973575, от 18 мар 2013
Свален: 12 пъти
Прегледан: 19 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 2,036
Брой символи: 13,463

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предприемачеството и регионалния икономически р ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 372 87

виж още преподаватели...
Последно видяха материала