Големина на текста:
Тест №1
1.Характеризираите двете форми на банкова консилидаци!
Двете форми са-сливане и вливане,първата форма е по -популярна и ч/з нея
1992г. Се образуват първите консолидирани банки нар.-ОББ.Вторите също
се използват,по по рядко.
2.Каква е разликата м/у юридическа и фактическа независимост на
централната банка?
Централната банка е юредически независима от правителството и
централната власт.Когато обаче се прави оценка за фактическата
независимост нещата са доста по различни.Оказва се че нашата Централна
банка има слаба независимост и се нарежда дори след страни като
Литва,Коста Рика,Заир.
3.Какво вкл.паричния агрегат М1?
М1 вкл.М(нулево)+безсрочните влогове и депозити в лв.търговските банки.
4.Кои са етапите в технологията на корпоративното кредитирана?
1.подготвителен етап
2.етап на разширяване на кредита
3.етап на усвояване и издължаване на кредита
4.етап на управление и контрол на кредита
5.Направете погасителен план на кредит със следните паралетри:размер
на кредита 12 000 лв.,срок на кредита 6 м.
годишен лихвен процент 11,5%!
PVOA=12 000лв.
n=6мес.
R=11,5%
r=R:12=11,5:12=0.958%
DA=PVOA.
=2 067,593лв(аниютет за мес.)
6.Избройте какви видове банкови системи можете да откриете у нас!
Разплащателни с/ки,депозитни с/ки,спестовни с/ки,с/ки на бюджетни
предприяти,набирателни с/ки.
7.Каква лихва ще получите след 9мес.и 22 дни,ако оставите 15 000лв.на
безсрочен влог и номиналният год.процент на търговската банка е 6,9%
I=PV.N=15 000 . 0.069 . 292/365= 828лв.
R=6.9% т.е.0,069
N=9мес.и22дни т.е. 9.30+22=292дни
8.Кои са основните правомощия на Управителния съвет на БНБ?
-Насоките на дейността на банката
-Изготвяне на нормативна база на нейната дейност
-Издаване на нови банкноти и монети
-Опр.на лихвения процент по операциите на банките
9.Какво представлява консервативния договорен фонд?
е ниско рисков и договорен доход от влагане на средства на вложителите в
дългови ценни книйа и инструментите с фиксиран доход.
10.Изберете първите пет търговски банки у нас според големината на
банковите активи!
1.Уникредит Булбанк АД
2.Банка ДСК ЕАД
3.ООБ АД
4.Райфайзенбанк (България)ЕАД
5.Юробанк и Еф Джи България АД
Тест №2
1.Какво се разбита под банкова система в институционален аспект?
се разбира съвкупността от всички банки и банкоподобни институции,както
и контролиращите и регулиращите органи в дадена страна и отделните
връзки между тех.
2.Как централната банка реагира при провеждане на рестриктивна
политика,използвайки инструмента”сконтова политика”?
ЦБ увеличава сконтовия и респективния процент и намалява лимитите за
ресконтиране.
3.Изброите основните функции на БНБ!
-осн.стабилност на националната парична единица и провеждане на парична
политика в страната
-емитиране на данкноти и монети
-подкрепяне на устоичив неинфлационнен растеж
4.Изброите какви влогове могат да си открият юридическите лица!
Срочни влогове
Депозитни влогове на които лихвата се изплаща авансово
Овърнайт депозити
5.Колко лв.бихте получили след 7 мес. Ако оставите 2000 лв.на
едномесечен влог и номиналният годишен процент на търговската
банка 3,55%?
6.На какви най-общи условия следва да отговаря кредито искателя?
-да е регистриран по по установения от закона наЧИН
-да има разплащателна сметка в кредитираша банка,а при липса на такава да
си открие
-да е дееспособен
-да се ползава с добрарепутация
-да е кредитоспособен
-да има необходимите за кредитиране гаранции.
7.Намерете месечната лизингова вноска по калкулативния метод на
стоката с цена 550лв.без ДДС,изплащана на равни вноски за срок от
10мес.и лизинг оскапяване 12%!
550лв.без ДДС х 20%ДДС =660лв.с ДДС
660(1+0,12)=739,2лв.цената с 12% оскъпяване
739,2лв. : 10 = 73,92лв.-това е месечната лизингова вноска
8.Харакреризирайте накратко дейността на управление „Емисионно”!
Да поддържа пълно валутно покритие на общата сума на паричните
задължения на БНБ като предприема необходимите действия за ефективно
управление на международните валутни активи на банката.
9.Какви дейности с ценни книжа извършват банките?
-консутанти по извършване на услуги с ценни книжа
-емитиране на собствени и чужди ценни книжа
-довереница на облигационерите с корпоративни емисии на облигации
-учасници на аукциони с ДЦК
-иншестиционни последници
-лица упрашлчшащи индишидуални иншестиционни портфеили
10.Кои са основните кредитни за корпоративни клиент?
Кредитите за корпоратишни клиенти от сшоч страна предсташлчшат
финансиране на оборотни и иншестициоони потребности на бизнеса.
Тест №3
1.Кои са основните функции,които изпълняват банките?
-те създават паро
-те тръргуват с пари
-те акумулират и съхраняват свободните парични капиталина стопанските
субекти
-те кредитират икономически агенти.
2.Как ч/з ЗМР централната банка провежда експанзиони-стична
политика?
Експ.пол. ЦБ провежда ч/з намаляване на % на ЗМР като по този начин в
аспектите на ЦБ постъпват по-малко резерви,а по-голяма част от паричнире
средства остават в ТБ.
3.Кои са двете основни забрани на валутния борд?
-забрана за рефинансиране
-забрана за пряко банково кредитиране.
4.Характеризирайте на кратко стоковия кредит?
Стоковия кредит е възникнал първи в историята,тъй като обект на кредитна
сделка са стоките.
5.Колко лева бихте получили след 9мес.,ако оставите 11 500 лв.на
тримесечен срочен влог и номиналния годишен процент на търговската
банка е 4,5%?
6.Изброите какви влогове могат да си открият физическите лица?
-спестовни влогове
-детски спетовни влогове
-срочни депозити
-срочни депозити с фиксиран доход
-депозити с авансово изплащане на лихвата и др.,които се деноминирани в
различна валута.
7.Ефектижната доходност на банков влог е 8,5%,а средния темп на
инфлацията за съшия период е 3,2%.С какъв процент реално се е
увеличила покупателната способност?
8.Характеризирайте основната цел на ЕСЦБ!
Основната цел е да поддържа ценовата стабилност на цените в ик. и
предполага избягване на както на продължителна инфлация,така и на
дефлация.
9.Какво представлява анюитетната вноска?
Погасителна вноска плюс лихвата за периода.
10.Кои са трите градивни елемента на баланса и в какво равенство са
свързани те?
Кредити за корпоративни клиенти от своя страна представлява финасиране
на обороти и инвестиционни потребности на бизнеса.
Тест №4
1.Кога се създава ДСК и какво е нейното предназначение?
ДСК се създава 1951г.с ПМС №218-като влогонабирателен инструмент на
нея са възложители цялото спестовно дело и кредитирането на жилищно
строителство.
2.Какво измерва паричния агрегат М2?
Съдържа в себе си М1+т.нар.квази пари(почти пари)или пари които немогат
да се изоалзват веднага.
3.Кои са основните задачи на ЕСЦБ?
-управление на офециални резерви е чуждестранна валута на държавите
членки
-насърчаване на нормалното функциониране на платежната систама
-изключително право за емитиране на банкноти в еврозоната.
4.Характеризирайте накратко кредитния превод като форма на
плащане!
Е платежна операция,наредено от платеца ч/з обслужващата банка,при която
средствата на получателя ч/з неговия доставчик на платежни услуги.
5.Какво представляват банковите активи и по какъв критерий се
подреждат те в банковия баланс?
Банковите активи дават представа за инвестиционната политика на
банката .Активите в банковия баланс се подреждат по степеннта на
ликвидност като се започва с най-ликвидните и завършва с най-ниско
ликвиднита активи.
6.Кои са основните функции на търговските банки?
-съхраняване на паричните средства
-предотставяне на паричните средства с уговорка за връщане лих.% с/д
определен период
-преводи на пари и обслужване на платевни отношения.
7.Направете анализ на платежоспособността на кредитна сделка със
следните параметри:
Искан кредит-8 500лв.,Нетен доход-580,20лв.
Месечно задължение по друг кредит изплащан в брой-75,5лв
Срок на кредита 4год.,Годишенлихвен процент -10,5%
Гратисни периоди-3
Начисляване на лихва и погасителните вноски-в края на всеки
месец.Банката отпуска кредити,ако отношението общ месечен
дълг/нетен месечен доход е до 50%.
8.Що е кредитна линия?
Кредит,които може да се усвоява в рамките на опр.срок ,изцяло или на части
до размера на договорен м/у банката и клиента лимит.
9.Каква е разликата между срочни и безсрочни влогове?
Част или цялата супа по безсрочните влогове може да бъде изтеглена от
титуляра или упълномиощено от него лице по всяко време без
предупреждение,за разлика от тях срочните влогове се предоставят за
определен срок.
10.Какви обезпечения по жилищни кредити не приемат банките?
-имоти с установена нередност на документите за собственост
-отделни частни имоти
-паянтови,полумасивни сгради,вградени построики или незаконно построени
обекти.
Тест №5
1.Какви видове банкови системи са съществували в България от
основаването на БНБ до днес?
Универсална банкова система
Специализирана банкова система
Смесен модел на двузвенна банкова система
Децентрализирана „свободна” или „мултирезервна” банкова система.
2.Кои са трите основни съставки на валутния борд и каква е
обвързаността между тях?
-резервна валута
-съотношение на резервната валута към базистната,национална валута
-нац.пари в обръщение
Обвързаността е 1х2=3
3.Как ЦБ реагира при провеждане на експанзионистична
политика,използвайки инструмента”сконтова политика”?
ЦБ намарява сконтовия и ресконтовия нпроценти,увеличава или изцяло
премахва лимитите за ресконтиране,чз сконтовата политика ЦБ въздеиства
в/у обена на резервите,паричната маса и кредитирането.
4.Какво представляват банковите пасиви и как се подреждат в банковия
баланс?
Банковите пасиви даватпредстава за произхода на паричните средства,с
които оперира банката,т.е.по какъв начин и под каква форма са акумулирани
ресурсите на банката. В банковия баланс пасивите се подреждат по степента

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси и отговори по банково дело

Това са отговорите на тестовете, които се падат на изпита по банково дело...
Изпратен от:
Krasimira Hristova
на 2013-03-13
Добавен в:
Упражнения
по Банково дело
Статистика:
109 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банкова система

31 май 2009
·
390
·
6
·
1,533
·
315
·
1

емисионна банка, централна банка, двузвенна банкова система...
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Поява и история на централната банка

25 яну 2009
·
353
·
16
·
4,426
·
396

Центалната банка (ЦБ) е в центъра на всяка съвремена финансова система. Централните банки започват да се установяват през XVII век във връзка с процеса на утвърждаване на суверенитета и институционалното изграждане на индустриалната държава...
 

Същност и организация на банковата система

20 юни 2009
·
136
·
5
·
1,845
·
145

Съвременната банкова система е съвкупност от банки и подобни на тях организации в дадена страна, които се намират в тясна взаимовръзка и взаимообусловеност...
 

Банкова система

17 фев 2010
·
111
·
9
·
1,691
·
86

Съвкупност от всички банки или лицензирани банкоподобни институции, които извършват банкова дейност, определена в съответни законови и нормативни документи на страната. Лицензът се дава, след като се прецени характерът на дейността...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въпроси и отговори по банково дело

Материал № 970991, от 13 мар 2013
Свален: 109 пъти
Прегледан: 153 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Упражнение
Брой страници: 4
Брой думи: 1,437
Брой символи: 8,880

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала