Големина на текста:
тема:1 Физиологични свойства на миокарда (6 въпрос от
конспекта)
Физиологични свойства на миокарда-възбудима мускулна тъкан показва качествата на
напречно набраздената и гладката мускулна тъкан.
Физиологични особености-изградени от работен миокард и възбудно проводни системи.Разликата м/у
тях се изразява в това че възбудно проводната система има по-малко съкратителни елементи и
повече глюкоген и са по-усточиви на кислороден глад .Работен механизъм-функционален
синтициум(м/у отделните клетки съществува предаване на възбуден импулс).
Това се благоприятства от итеркалиращи дискове(вид електрични синапси)предават импулса от една
клетка на друга.
Съркоплазмен ретикулум-осигурява връзката м/у възбудни явления и съкратителните елементи в самите
клетки(миофибрили, актин, миозин).
Трансверзални и лонгитудинални каналчета образуват триади (съвкупност от 2 лонгитудинални и 1
трансдерзално каналче дава триада).
Възбудните клетки имат потенциал на покой (-80мV)той се поддържа от различното разпределение на
йоните от двете страни на мембраната.
Екстрацелуларен- Na/Интрацелуларен –Калий.Това се дължи на избирателната пропускливост на
мембраната,което пък се дължи на различните канали в мембраната(зареждането на мембраната от вътре
е отрицателно).Когато дойде възбуден импулс се променя потенциалния покой и се стига до инверсия на
потенциала(акционен потенциал).
I ви процес-известен като деполяризация с навлизане на Na вътре в клетката.
I Iри процес – процес на реполяризация свързан с излизане на калиеви йоини от клетката.
I I Iти етап – връщане на клетката в покой благодарение на калиево-натриевата помпа.
Възбудно проводна система на сърцето
I ви елемент – синусов възел м/у дясното предсърдие м/у устието на двете кухи вени.
II ри елемент – атриовентрикуларен възел – продължава в снопчета на Хис, разделя се на ляво и дясно
бедро и завършва с мрежа на Пуркиние. (AV – се намира )
Налага се над другите стуктури
Водач на ритъма(пейсмеикър от Iви порядък)защото
Е с най-голяма честота на възбудните импулси.
Всяка структура може да генерира възбудни импулси.Честотата на генерирането на възбудни импулси е
най-голямо в SV(синосов бъзел) и е от порядъка на 60-80 в мин.Възможността сърцето да генерира
възбудни импулси и да се съкръщава -се нарича автоматия.
Генетично е зададена промяната на този ритъм(неговата автоматия)да може да създава и променя този
ритъм. Причини за автоматията на клетките в SV.
?Наличие на специфични бавни Na канали,насочен извън клетката Калиев поток.
АП (акционен потенциал ) на клетките на SV
Бавна диастолна реполяризация
?Възможността за достигане на критичния праг и започване на деполяризацията се реализира
постепенно като процеса се нарича бавна диастолна деполяризация.
Възбудимост на работния миокард
Има два характера
?Потенциал на покой(-85 мV)
?Акционен потенциал-характеризира се с наличието на плато въб фазата на реполяризация.
1
Значение на платото-предпазва сърцето от тетанизиране(да не може да изпълнява помпената си
функция).
До края на платото достигане (-55 мV) миокарда е абсолютно невъзприемчив към дразнения
дори с надпрагова стойност.
Значение на инзвънредни съкращения на миокарда-могат да възникнат екстрасистоли.
Екстрасистолите са надкамерни и камерни.
?При камерните екстрасистоли се наблюдава компенсаторна пауза(в АРП- абсолютно
рефлекторен период )която се дължи на съвпаденито на следвщия нормален импулс от
SV с (АРП-абсолютно рефлекторен период) .
Пулсов дефицит-не винаги екстра систолата предизвиква колебания на артериалната стена.
Възможността на сърдечните клетки да се съкращават се нарича съкратимост и се дължи на
съкратителните белтъци актин,миозин,тропомиозин и тропонин.
СЪРДЕЧЕН ЦИКЪЛ И СЪРДЕЧНИ ТОНОВЕ (8 въпрос от конспекта)
В резултат на смяната на ДП (деполяризация) с РП (реполяризация) се създават условия за
съкращение и отпускане на миокарда(систола,диастола).
Времето за което се извършва една систола с последваща я диастола е еднакво за за предсърдия и
камери и се нарича сърдечен цикъл.
Нормалната продължителност на еди сърдечен цикъл при 75 удара в мин. Е о.8 сек.
Които се разпределят:
?Пресърдия-0,1 сек. Систола и 0,7сек. Диастола
?Камера-0,3 сек.систола и 0.5 сек.диастоал
Времето през което и предсърдията и камерите са отпуснати е сърдечна пауза(0,4 сек.).
Сърдечен цикъл на камерите
Систолата на камерите има 2 периода(обхваща отделни влакна).
Iви период-на напрежение-има Iва
Фаза- на асинхронно съкращение
I Iра фаза-изоволуметрично( )напрежение-има пълна клапна затвореност, затворени са и полулунните
клапи.
I Iри период –на изтласкване Iва фаза –бързо и I Iра фаза –бавно.
ДИАСТОЛА НА КАМЕРИТЕ:
Iви период-на отпускане с една фаза на изоволуметрично отпускане последвано от период на пълнене
който има 3 под фази:
?Бързо
?Бавно
?Донапълване-съвпада със систолата на предсърдията.
Краен диастолен обем-количеството кръв след края на диастолата-130ml. Във всяка камера.
Ударен обем-количеството кръв което се изтласква при систола-70 ml.
Краен систоличен обем-количеството кръв което се съдържа в камерите в края на систолата-60ml.
СЪРДЕЧНИ ТОНОВЕ-ЗВУКОВИЯ ФЕНОМЕН НА:
?Движението на кръвта на клапите от трептението на мускулатурата на клапите и стените на
камерите.
?Iви сърдечен тон-от затварянето на атриовентрикуларните клапи,може да се дължи на
вибрациите на камерите и трептенията при ускоряване на кръвта(систоличен).Характеристики-
силен,продължителен и ниско честотен ,съвпада с ерзабеца на ЕКГ.
?I Iри сърдечен тон- на затварянето на полулунните клапи (диастоличен)-бележи началото на
диастолата –съвпада с края на Т вълната на ЕКГ има физиологично раздвояване(едната клапа се
затваря по- бавно).Характеристики-по краткотраен,слаб и високочестотен.
?IIIти сърдечен тон-дължи се на трептенията на камерната стена по време на бързото пълнене.По-
често се среща при деца и по-рядко при възрастни.Характеристика-слаб и кратък
?IVти сърдечен тон-предсърден-дължи се на трептението по време на предсърдната систола,при
обикновенна аускултация не се чува.
2
Регистрация на сърдечните тонове
Аускултация-аускултаторни точки б/у гръдния кош:
?Iва точка- 5то ляво междуребрие(митралната клапа)малко навътре от медиоклавикуларната
линия( при мъжете мамилата)
?I Iра точка –във 2ро междуребрие в ляво до стернума се аускултира пулмонална клапа
?IIIта точка-2ро междуребрие но от дясно на стернума аускултира аортната клапа.
?IVта точка-на залавното място на 5то ребро от дясно се аускултира атриовентрикуларните
клапи .
?Vта точка –в 3то междуребрие от ляво Боткин Ерб(панаир на шумовете)чуват се всички
тонове.
Аускултирането се започва от ляво на дясно обратно на часовниковата стрелка,като се започва от 5то
междуребрие.
ФОНОКАРДИОГРАФИЯ графичен запис на сърдечни тонове и
шумове.Почети няма клинично приложение.
ЕКГ-извършва се ч/з уреди генериращи ултразвукови вълни които се отразяват от тъкани
структури с различна плътност .Отразения ултразвуков сигнал се превръща в електричен сигнал който
се изразява като образ на осцилоскопа на апарата.
ДОПЛЕР-използва се за регистриране на кръвотока в сърдечносъдовата система.
ЕКГ (7 въпрос от конспекта)
ЕКГ-графичен запис на биопотенциалите на сърцето по време на един сърдечен цикъл.
Регистрира се на базата на протичащите процеси на ДЕ и Реполяризацията на възникналите
акционни потенциали в отделните клети.Всяка възбудена клетка представлява дипол наречен
елементарен вектор.Множеството клетки формират интегрален вектор, като посоката на вектора е от ,,-“
към,,+”.Породеното електрично поле се разпространява по цялото тяло тъй като тялото представлява
електролит и създаденото напрежение може да се отведе от двойка електроди поставени в/у тялото.
Правата линия която свързва двата пункта на отвеждане се нарича линия на отвеждане.
Максимално позитивно (успоредни и с една посока)
Отклонение
По-малко позитивно (под ъгъл)
Отклонение
Максимално негативно (в различни посоки)
Отклонение
По-малко негативно (под ъгъл)
Отклонение
ВИДОВЕ ОТВЕЖДАНЕ
Биполярни-когато се променя потенцила от двата електрода.
Униполярни-когато единият електрод е активен а другият приведен към 0.
На базата на това към биополярните спадат стандартните отвеждания:
Iво отвеждане –ДР-ЛР ДР-червен електрод
IIро отвеждане-ДР-ЛК ЛР-жълт електрод
IIIто отвеждане-ЛР-ЛК ЛК-зелен електрод
ДК-черен електрод за заземяване.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по физиология

Лекционен материал по физиология за медицински сестри и акушерки...
Изпратен от:
Tsvetivn
на 2013-03-10
Добавен в:
Лекции
по Анатомия
Статистика:
253 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Мъжка полова система на животните
добавена от mirka.peiicheva 17.10.2014
0
9
 
Онлайн тестове по Анатомия
Изпит по анатомия за 8-ми клас на тема: Дихателна система
тематичен тест по Анатомия за Ученици от 8 клас
Обощитетелен тест за дихателната система, който включва здравни познания, газова обмяна и дихателни органи. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
10
951
2
03.07.2012
Тест по анатомия на човека за 8-ми клас
междинен тест по Анатомия за Ученици от 8 клас
Тест по анатомия за осми клас. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
15
198
1
04.09.2012
» виж всички онлайн тестове по анатомия

Лекции по физиология

Материал № 969097, от 10 мар 2013
Свален: 253 пъти
Прегледан: 397 пъти
Предмет: Анатомия
Тип: Лекция
Брой страници: 53
Брой думи: 11,618
Брой символи: 80,159

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по физиология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала