Големина на текста:
Природо – географски фактори.
1.Природни ресурси – тези елементи на природната среда, които се използват пряко в
човешката дейност: енергийни, минерални, водни, поземлени, животински, растителни и климатични.
2.Природни условия – елементи на природата, които не се използват пряко от човешката
дейност – това са посочените прир. ресурси, когато не се използват пряко. Използват се горите,
горивата и минералните ресурси (руди). С развиване на човешкото общество се превръщат в природни
ресурси. Няма пряка връзка м/у наличните природни ресурси и степента на икономическо развитие.
Зависи от научно-техничния прогрес, знанията, опита и средствата, влагани за използването на прир.
ресурси, организацията и управлението на производството(мениджмънт).
Видове.
1.Изчерпаеми и неизчерпаеми.
а)изчерпаеми
- невъзобновими – минерални и енергийни ресурси
- възобновими – растителни, животински, водни и поземлени
б)неизчерпаеми
- новите енергийни източници – слънчева енергия, енергия на приливите и отливите,
на вятъра и геотермална енергия(Е).
2.Класификация на природните ресурси.
а)енергийна – всички горива и неизчерпаеми ресурси
б)минерална – рудни и нерудни
в)водни ресурси на сушата
г)ресурси на Световния океан и на полезните изкопаеми
д)климатична
е)биологична
ж)поземлена
3.Икономическа класификация на природните ресурси.
а)производствена(суровини)
- от променящ се характер – минерални, горски и Е
- от селскостопански характер – растения и животни
б)за непроизводствената сфера – не се произвеждат нови стоки (рекреационни –
възстановяване на туризма).
Количествена и качествена оценка.
1.Количествена.
а)минерални и Е ресурси – оценка на запасите
- геоложки – всички открития на геоложки запаси
- промишлен – могат да се използват в даден момент
б)за поземлените ресурси – размер на поземления фонд в дка и като процент от дадена
територия.
в)на климатичните ресурси – ср. год. температура, год. сума на валежите и овлажнение.
К(валежи)=валежи:(ср. г. темп.+10)
2. Качествена.
1
а)минерални ресурси – рандеман – процент на полезното в-во, съдържащо примеси –
вредни примеси – затрудняват извличането на основни компоненти; брой, дебелина и дълбочина
на пластовете.
б)горива – по калоричност – сравняват се по вредни примеси; брой, дебелина и
дълбочина на пластовете; компактност на находището на горива.
Т= N . Q T – условно топливо
Икономогеографска характеристика на природните ресурси.
1.Количествена и качествена оценка на природните ресурси.
2.Оценка на потребностите.
а)оценка на запасите и добива
б)оценка за нужда на държавата за дадена суровина
3. Оценка на възможностите за използване.
Географско положение спрямо близки и далечни географски обекти.
1. Същност.
2. Видове.
а)астрономическо географско положение спрямо Екватора и Грийнуичкия
меридиан. То определя климата на едно място; климатичното и поясното време.
б)природо географско положение – положението спрямо други природни обекти.
в)икономо – географско положение – изразява отношенията на дадена страна, които
влияят в/у нейната икономика. Природните ресурси биват:
- транспортно – географско положение
- търговско – географско положение
- туристико – географско положение – на дадена страна спрямо Световните
туристически потоци.
г)отношението на дадена държава и друга организация – ИГП и ПГП(политико
географско положение) са тясно свързани помежду си. От 1960г. се създават свободни
икономически зони. Те са създадени на важни пътища и пристанища. Има много добра
изградена техническа инфраструктура и в много от тях има производства – Сингапур, Хонг
Конг, Китай, Малайзия, Мексико. Играят много важна роля за развитието. В България има 6
зони – в Русе, Бургас, Видин, Драгоман, Свиленград и Пловдив. Извършват се само
транспортни операции.
Климатични ресурси.
1. Същност. – Е на вятъра и Слънцето, и влагата на въздуха. Важни са за ВЕЦ, за вятърни и
слънцеви електро-централи, транспорта, туризма и стопанството. Характеризира се със ср.
год. температура, min и max t, количество на валежите и тяхното сезонно разпределение.
Качествена характеристика – чистотата на въздуха.
2. Главни източници на замърсяване на атмосферата.
а)транспорт – 38-40%(автомобили) – СО2, СО, олово и въглеводороди.
б)изгаряне на горива в ТЕЦ – най –много при нискокалорични въглища – кафяви и
лигнитни – 25%. Отделят се серни и азотни окиси, сажди и аерозоли.
в)технологични процеси в промишлеността – черна и цветна металургия, химична и
циментова промишленост, хартиена и кожарска промишленост. Отделят се SO2, Cl, F, Cu, Pb,
Ni, Hg, CO2, азотни окиси, амоняк – 14-26%.
г)изгаряне на твърди отпадъци в бита и промишлеността.
3. Основни замърсители. – серни и азотни окиси, прах, водни въглища, радиоактивно в-во,
CO2, SO2, H2S, Cu, Pb, Ni, F.
4. Влияние на релефа и климата в/у замърсителите. – Най-силно в селища в котловини и
дълбоко речни долини. Особено силно при антициклоните. Наблюдават се температурни
2
инверсии, смог. Неблагоприятно е, когато посоката на вятъра е от замърсителите към
селищата.
5. Антропогенно изменение на климата.
а)парников ефект на атмосферата – от CO2 - 0,03%, фреони – въглеводород(F, Cl)
Еа – изгаряне на горива
-получава се: повишение на ср. год. темп., което ще доведе до повишение на НМВ,
намаляване на ледниците(>45°), унищожение на озоновия слой.
-рязкото повишение на озона от автомобили води до увреждане на белите дробове.
б)киселинни дъждове – съединения на серни и азотни окиси и влага.
6. Начини за защита от замърсяване.
а)употреба на безоловен бензин
б)спиране употребата на двутактови автомобили
в)употреба на филтри в енергетиката – нефт и земен газ
г)намаляване употребата на фреони
д)проветряване на склоновете и изнасяне на предприятията
е)строеж на високи комини
ж)залесяване.
Водни ресурси на сушата.
От хидросферата:
3% на сушата
2,5% пресни води
0,5% може да бъде използвана
69% за селското стопанство
25% за други цели
Речни и езерни води за ВЕЦ-ове, като повече от 50% от хидроенергийния потенциал се пада на
Русия, САЩ, Конго, Канада, Бразилия, Индия и Китай. Изграждат се язовири, а да се регулира
речния отток. В света 30000 язовира с 6500 м3.
Най-добре осигурени са Исландия, Канада, Чили, Норвегия и Бразилия. Средно осигурени –
САЩ, Аржентина, Финландия и др. Недостатъчно осигурени – Египет, Саудитска Арабия,
Йордания, Индия, Израел, България и др. 23% са без питейна вода(1,4 млрд души).
Потреблението на вода зависи от: разпределението на водите; брой, гъстота и жизнения
стандарт на населението, и културните особености. Около 50% се губят безвъзвратно
Неравномерното разпределение на водата е причина за недостиг на вода в Сев. Африка,
Зап. и Центр. Азия, западните райони на САЩ и др. Излишък има в екваториалните и
субполярните части на Земята, и в северните части на умерения пояс. Разпределението на
водата влияе на гъстотата на населението. Пътища за решаване на водните проблеми –
пречистване и опазване:
-механично – улавят се с решетки; утайки и пясък
-биологични – окисляване на разтвор в неговите в-ва, под въздействие на микроорганизми
-химично – чрез химикали.
Големи замърсители: отпадните води от промишлеността.
-селско стопанство – торове
-химична промишленост
-металургия и рудодобив
-целулозна и кожарска промишленост
-текстилна промишленост
-битови и транспортни
При замърсяване с торове се развиват синьо-зелени водорасли и намалява О2. Топлинно
замърсяване от ТЕЦ и АЕЦ – планктон. Основни замърсители: нефт, синтетично меищи в-
ва, нитрати, феноли, тежки метали, серни и азотни киселини, олово, цинк, живак, кобалт и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Природо - географски фактори

Природни ресурси - тези елементи на природната среда, които се използват пряко в човешката дейност: енергийни, минерални, водни, поземлени, животински, растителни и климатични.
Изпратен от:
valio_vd
на 2006-11-19
Добавен в:
Уроци
по География
Статистика:
1,225 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Уроци по География рядко сваляни с 4 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Примерен тест по география

10 мар 2009
·
224
·
7
·
417
·
1

Верните отговори са изписани с по-плътен шрифт. На “отворените” въпроси са дадени примерни отговори като свободен текст. Структурата на теста е примерна и може да търпи промени...
 

Северен Централен район

12 май 2010
·
56
·
3
·
551
·
116
·
1

Географско положение, граници и големина. Природна среда. Население и селищна мрежа. Стопанство и социална среда. Териториални особености. Селища. Екологична ситуация...
 

Северна Америка - тест за VІ клас

27 май 2008
·
236
·
3
·
338
·
2

Кой климатичен пояс липсва в Северна Америка? а) екваториален б) субекваториален в) тропичен г) умерен ...
 

Югоизточен регион

19 яну 2009
·
182
·
2
·
566
·
211

Югоизточен регион : географско положение, граници,големина, природни условия и ресурси ...
 

Полярните пустини

12 апр 2011
·
102
·
10
·
303
·
710
·
1
·
1
·

Географско разположение, характеристики...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по География
Природа на Балканския полуостров
тематичен тест по География за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7 клас за проверка на знанията по география и икономика. Въпросите са само с един верен отговор.
(Много лесен)
10
8
1
20.02.2020
Изходно ниво за 8-ми клас по география
изходен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас. Изработен е по новата учебна програма. Съдържа въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Природо - географски фактори

Материал № 9665, от 19 ное 2006
Свален: 1,225 пъти
Прегледан: 303 пъти
Качен от:
Предмет: География
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 813
Брой символи: 7,083

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Природо - географски фактори"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
25

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
228 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения