Големина на текста:
Ролята на изобразителното изкуство за развитието на детското въображение
У всеки човек е заложен определен творчески потенциал, който е необходим за
осъществяването на всяка една дейност. Това налага усилията да се насочат към
стимулиране и усъвършенстване на тези творчески способности още от най-ранна възраст. В
таза връзка е необходимо да бъде проучен по-подробно въпроса за въображението като
основен елемент на творчеството.
Стимулирането и развитието на въображението у подрастващите е важна задача за
всеки педагог. От богатството на въображението зависи развитието и пълноценното
протичане на разлините видове дейности, които детето извършва, а от там и формирането на
неговата личност. Най-голямо значение за детето, обаче, има развитието на творческото
въображение. То, заедно с мисленето, са най-важните психически познавателни процеси,
които са в постоянно взаимодействие, както в обучението, така и в живота. Въз основа на
натрупаните възприятия и опит у всеки се създават представи във въображението, които той
въплатява в своята дейност. Въображениеко като творческа дейност е основна обществена
потребност, а естетическата практика-силно средство за развитие на творческите
способности. Огромно е въздействието на творчеството върху духовното формиране на
личността. То въздейства не само върху този, който го създава, но и върху този, който го
възприема и преживява. Творчеството е най-пряката връзка, която се осъществява между
твореца и реципиента. Творческата дейност е тясно свързана с естетическото възпитание и
неговите задачи, а именно: създаване на умения у децата да възприемат красивото в
околната действителност; върху основата на естетическите възприятия да се развиват
естетически чувства; възпитаване на интерес и потребност от контакти с различните дялове
на изкуството-художествена литература, музика, изобразително изкуство.
За това, че изкуствата са израз на живота на въображението, а не толкова копие на
самия живот можем да се досетим като наблюдаваме децата. Към този извод ни насочва и
Роджър Фрай-естетикът, историкът и критикът на изкуството: „...Оставени сами на себе си,
децата, както ми се струва, никога не копират каквото виждат, никога не „рисуват от
натура”, както казваме ние, а предават с прелестна непринуденост и искреност мисловните
образи, които съставляват техния живот на въображението”.
Приемайки, че изобразителната дейност на децата е творчески процес трябва да
отбележим същественото място, което въображението заема в него. Връзката на
въображението с действителността е необходимо условие за неговото функциониране. Това
налага още в предучилищна възраст децата да натрупат достатъчно „храна” за
въображението си и да се научат да оперират с наличните възприятия и представи.
„Зрително-сетивния и абстрактно-логическия опит на човека, подчертава В.Димчева,
са свързани с психическия процес въображение. Източник на въображението е обективната
действителност. Новият образ притежава обективно реални белези, базира се на едни или
други факти и явления, но в същото време като цяло е измислен новороден образ, резултат
от творчески акт. Въображението в творческия процес е толкова необходимо, както и
изискването да се отразява реално съществуващата действителност.
Пътищата за развитие на въображението и творчеството у децата в изобразителната
дейност са:
1. Обогатяване на знанията,дадени на децата за прдметите и явленията, които са
наблюдавали, които им предстои да изобразяват или вече са изобразявали.
2. Практическата продуктивна дейност.
3. Ориентиране на децата в усвояване на различни варианти за създаване на
изображения,варианти на способи на изображение.
4. Осъществяване на взаимовръзка между изобразителната дейност и другите
естетически дейнасти.
1
Характерна особеност на детското въображение е, че то е ярко, неограничено. Това се
обяснява със спецификата на детската логика. Съдържанието на детското въображение не
представлява типизирана характеристика на света, а негов приказно-фантазен образ, в който
детето горещо и силно вярва. „Въображението на детето активно се проявява и в периода,
когато укрепват и се развиват неговите психични сили”, твърди В.Димчев. „Изворите на
това въображение съвсем не са в тайните на душата, а в неограничените възможности за
комбинации и връзки между явления, факти и образи, преработени от фантазията по пътя на
тяхното опознаване.”
Силата на въображението у децата е различна. Постепенно натрупаната информация е
достатъчна за практическа дейност, но тя е само потенциална възможност за проява на
въображението.
За художествено-творческата дейност е необходимо въображение с висока степен на
развитие и специфична насоченост. Различната проява на въображението зависи от
принадлежността на детето към определен тип висша нервна дейност. Непрекъснатото
разширяване на възприятията от действителността и произведенията на изкуството и
обогатяване представите за тях води до стимулиране на въображението. То се развива и чрез
подгодящи учебно-творчески задачи.
Мощно средство за развитие на детското въображение в изобразителната дейност е
стимулирането на камбинативното, дивергентното и асоциативното мислене чрез
изобразяването по асоциация. Разбира се, съвсем не пренебрегваме значението на
останалите форми на работа спрямо натурата, които пък са условие за натрупване на
познавателен и практически опит.
За да намерим оптимален вариант за прилагането на изобразяването по асоциация в
образователно-възпитателния процес с цел използването му като средство за стимулиране и
развитие на детското творческо въображение, трябва:
1.Да анализираме възможностите, които ни предлагат програмите по изобразително
изкуство за използване на асоциациите като средство за активизиране на детското мислене и
въображение.
2.Да уточним връзката между въображение, мислене, асоциация и творчество от
педагогическа и психологическа гледна точка.
3.Да определим конкретен начин и условия за използване на изобразяването по
асоциация при осъществяването на цялостния учебно-възпитателен процес чрез
изобразителната дейност на детето.
Проблемът за развитието на детското въображение и творчески способности заема важно
място както в Програмата за възпитателна работа в детската градина от 1984г., така и в
Програмите от 1994г., изготвени от авторски колективи под ръководството на Н.Витанова и
Ел.Русинова. В тях се предвиждат възможности за стимулиране на въображението и
творческите способности чрез изобразяването по асоциация от произведения на изкуствата:
литература, музика, изобразително изкуство. С това се цели да се осмислят в практиката
специфичните изразни средства на различните видове изкуства, които предизвиквайки
определени представи,усещания и асоциации, биват предпоставка за развитие на
художествено-творческата дейност на подрастващите.
За усъвършенстване и осъвременяване на методиката за прилагане на изобразяването по
асоциация спомага и програмата от 1991г. по изобразително изкуство за учениците от първи
до четвърти клас, в която широко е застъпен проблема за творческия характер на
рисуването, като се търсят различни стимули за асоциативното мислене и въображение на
децата. В тази програма съществено място заемат асоциациите, като средство за
активизиране и развитие на детското мислене и въображение. Предложените структурни
дялове за работа в началното училище са следните:
І. ОБЕКТ-ОБРАЗ-изобразяване по натура, памет и впечатление.
2
ІІ.СТИМУЛ-ОБРАЗ-създаване на реални и фантазни образи. Работа по наблюдение,
въображение и асоциация.
ІІІ.ОБРАЗ- ЗНАК
ІV.ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СИТУАЦИИ: житейски ситуации; студийни
ситуации; абсурдни ситуации.
Тази структура е валидна за всички класове, като за всеки следващ клас задачите се
усложняват.
За да може учителят адекватно и ефективно да приложи програмните изисквания и
изобразителни задачи е необходимо да бъде изяснена връзката и взаимната зависимост
между творчеството, въображението, мисленето и ролята на асоциациите при тяхното
стимулиране.
Съществуват твърде много и различни определения на понятието творчество, според
това дали се акцентира върху една или друга негова особеност, върху един или друг негов
аспект. Някои автори определят творческото поведение като акт, в резултат на който се
създават уникални и ценни произведения. Други поставят ударението върху личността,
която е способна да прави значителни, уникални, оригинални приноси в изкуството,
науката, литературата и прочие. В този смисъл, творчеството може да се разглежда като
специфична човешка дейност, в която се проявява и се формира най-пълноценно личността.
Особено място в творческия процес заемат мисленето, въображението, личностните
качества, придобитите знания и умения, чувствата и асоциациите.
Въображението като понятие е претърпяло множество превъплъщения.,,..Най общо,
въображението се приема за феноменологично понятие, с което се описва способността за
създаване на необичайни,в сравнение със статистическата норма, семантични отношения
между признаци и ситуации или фиксирани в паметта дадености, като обекти, събития или
операции.”
Творческото въображение се характеризира със създаване на нови образи, основани
на нови, още неизвестни свойства и връзки на предметите и явленията, при което липсват
готови описания за тях. Съществената особеност на всяко художествено творчество, която
се изразява в създаването на нови образи и идеи, се основава на активното участие на
въображението, чувствата и мисленето.
Ема Герон разглежда връзката, която съществува между възприятия, представи и
въображение. Според начина на образуването си, представите у човека биват-представи на
паметта и представи на въображението. Освен представите, които се образуват в резултат на
паметта, и които отразяват възприетите в миналото предмети и явления, у човека могат да се
образуват и представи за предмети и явления, които той никога не е възприемал. Такива
представи се наричат ,,представи на въображението”,а процеса на тяхното
образуване-,,въображение”. Виждането на Ема Герон за видовете въображение съвпада с
това на Генчо Пирьов. Според тях образите на въображениео могат да се получат някога
неволево, без активното и съзнателно участие на човека. Този вид въображение е характерен
за ранната детска възраст. У човека преобладава волевото въображение, когато той изгражда
нови образи в зависимост от задачите, които си поставя в процеса на играта, труда и
изкуството.
Двамата автори определят волевото въображение като ,,пресъздаващо”и ,,творческо”.
Пресъздаващото въображение е процес, при който новите представи се изработват въз
основа на чуждо описание, на словесни дразнители, свързани с миналия опит или на
първосигнални дразнители, които са имали значение в този опит. Творческото въображение
е процес, при който самостоятелно се изграждат нови представи и нови образи. С колкото
повече представи на паметта разполагаме, толкова по-богато е въображението, толкова по-
различно се комбинират тези представи в нови образи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 май 2021 в 10:36 учител на 56 години
03 май 2021 в 18:37 студент на 39 години от Варна - ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ИПО, випуск 2020
03 май 2021 в 15:51 потребител на 37 години
03 май 2021 в 15:01 студент на 23 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2022
01 май 2021 в 18:41 ученичка на 22 години от Якоруда - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2018
30 апр 2021 в 16:38 студент на 41 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Защита на националната сигурност, випуск 2021
29 апр 2021 в 18:51 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на търговията, випуск 2019
27 апр 2021 в 14:03 ученичка на 34 години от Добрич - СОУ "Любен Каравелов"
26 апр 2021 в 13:52 в момента не учи на 47 години
25 апр 2021 в 17:48 в момента не учи на 43 години
 
Домашни по темата на материала
Фантастичното в изобразителното изкуство и обучението в 1-4 клас
добавена от aanichka13 31.10.2012
1
83
Подобни материали
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,660
·
6
·
1,205
·
3,842
·
1

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

Леонардо да Винчи - биография

25 юли 2007
·
512
·
5
·
1,607
·
476
·
4

Леонардо да Винчи (на италиански Leonardo da Vinci) (15 април 1452 — 2 май 1519) е знаменит италиански архитект, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса.
 

Разработка на ситуация по изобразително изкуство за детската градина

26 ное 2008
·
809
·
4
·
421
·
1,706
·
1

Програмни задачи: усъвършенстване на умението за колективно изпълнение ; активизиране на зрителната памет и умението да пресъздават чрез апликация с различни материали своите впечатления; развитие на усет към композицията...
 

Писани яйца

14 ное 2009
·
193
·
2
·
310
·
364
·
1

Материалът е свързан с изобразителнто изкуство в началното училище...
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,481
·
3
·
549

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Изобразително изкуство
любознателен тест по Изобр. изкуство за Ученици от 5 клас
Тест по изобразително изкуство със затворени въпроси, изискващи по един верен отговор.
(Лесен)
40
70
1
1 мин
10.01.2015
Стилове и етапи в историята на европейското изкуство - част 3
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Проект за тест на тема Стилове и етапи в историята на европейското изкуство. За историята на изкуството, специализираният език на изкуството, изобразителноизразни елементи, илюзията за пространство, композиция, художествено съдържание и форма. Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
9
1
6 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Ролята на изобразителното изкуство за развитието на детското въображение

Материал № 96531, от 21 фев 2008
Свален: 939 пъти
Прегледан: 936 пъти
Качен от:
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,921
Брой символи: 17,524

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ролята на изобразителното изкуство за развитиет ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
110 17

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 192 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
изобразителна дейност психологическа структура на изобразителната дейност възможности за развитие на детското въображение ролята на изобразителното изкуство за развитиетона детското въображение изобразителното изкуство значението на рисуването в детската градина Естетическо възпитание изобразително изкуство и естетическо възпитание ролята на изобразителното изкуство за развитието на детското въображение основни цели и задачи на изобразителното изкуство ролята на изобразителното изкуство за развитие на детското въображение техники изобразителното изкуство изобразителното изкуство цели и задачи изобразително творческа дейност на детето programata na rusinova цели и задачи на изобразителното изкуство фолклорътразвиване на въображението чрез изобразителното изкуство изобразяване по натура развитие на въображението рисуването като изкуство