Големина на текста:
Ролята на изобразителното изкуство за развитието на детското въображение
У всеки човек е заложен определен творчески потенциал, който е необходим за
осъществяването на всяка една дейност. Това налага усилията да се насочат към
стимулиране и усъвършенстване на тези творчески способности още от най-ранна възраст. В
таза връзка е необходимо да бъде проучен по-подробно въпроса за въображението като
основен елемент на творчеството.
Стимулирането и развитието на въображението у подрастващите е важна задача за
всеки педагог. От богатството на въображението зависи развитието и пълноценното
протичане на разлините видове дейности, които детето извършва, а от там и формирането на
неговата личност. Най-голямо значение за детето, обаче, има развитието на творческото
въображение. То, заедно с мисленето, са най-важните психически познавателни процеси,
които са в постоянно взаимодействие, както в обучението, така и в живота. Въз основа на
натрупаните възприятия и опит у всеки се създават представи във въображението, които той
въплатява в своята дейност. Въображениеко като творческа дейност е основна обществена
потребност, а естетическата практика-силно средство за развитие на творческите
способности. Огромно е въздействието на творчеството върху духовното формиране на
личността. То въздейства не само върху този, който го създава, но и върху този, който го
възприема и преживява. Творчеството е най-пряката връзка, която се осъществява между
твореца и реципиента. Творческата дейност е тясно свързана с естетическото възпитание и
неговите задачи, а именно: създаване на умения у децата да възприемат красивото в
околната действителност; върху основата на естетическите възприятия да се развиват
естетически чувства; възпитаване на интерес и потребност от контакти с различните дялове
на изкуството-художествена литература, музика, изобразително изкуство.
За това, че изкуствата са израз на живота на въображението, а не толкова копие на
самия живот можем да се досетим като наблюдаваме децата. Към този извод ни насочва и
Роджър Фрай-естетикът, историкът и критикът на изкуството: „...Оставени сами на себе си,
децата, както ми се струва, никога не копират каквото виждат, никога не „рисуват от
натура”, както казваме ние, а предават с прелестна непринуденост и искреност мисловните
образи, които съставляват техния живот на въображението”.
Приемайки, че изобразителната дейност на децата е творчески процес трябва да
отбележим същественото място, което въображението заема в него. Връзката на
въображението с действителността е необходимо условие за неговото функциониране. Това
налага още в предучилищна възраст децата да натрупат достатъчно „храна” за
въображението си и да се научат да оперират с наличните възприятия и представи.
„Зрително-сетивния и абстрактно-логическия опит на човека, подчертава В.Димчева,
са свързани с психическия процес въображение. Източник на въображението е обективната
действителност. Новият образ притежава обективно реални белези, базира се на едни или
други факти и явления, но в същото време като цяло е измислен новороден образ, резултат
от творчески акт. Въображението в творческия процес е толкова необходимо, както и
изискването да се отразява реално съществуващата действителност.
Пътищата за развитие на въображението и творчеството у децата в изобразителната
дейност са:
1. Обогатяване на знанията,дадени на децата за прдметите и явленията, които са
наблюдавали, които им предстои да изобразяват или вече са изобразявали.
2. Практическата продуктивна дейност.
3. Ориентиране на децата в усвояване на различни варианти за създаване на
изображения,варианти на способи на изображение.
4. Осъществяване на взаимовръзка между изобразителната дейност и другите
естетически дейнасти.
1
Характерна особеност на детското въображение е, че то е ярко, неограничено. Това се
обяснява със спецификата на детската логика. Съдържанието на детското въображение не
представлява типизирана характеристика на света, а негов приказно-фантазен образ, в който
детето горещо и силно вярва. „Въображението на детето активно се проявява и в периода,
когато укрепват и се развиват неговите психични сили”, твърди В.Димчев. „Изворите на
това въображение съвсем не са в тайните на душата, а в неограничените възможности за
комбинации и връзки между явления, факти и образи, преработени от фантазията по пътя на
тяхното опознаване.”
Силата на въображението у децата е различна. Постепенно натрупаната информация е
достатъчна за практическа дейност, но тя е само потенциална възможност за проява на
въображението.
За художествено-творческата дейност е необходимо въображение с висока степен на
развитие и специфична насоченост. Различната проява на въображението зависи от
принадлежността на детето към определен тип висша нервна дейност. Непрекъснатото
разширяване на възприятията от действителността и произведенията на изкуството и
обогатяване представите за тях води до стимулиране на въображението. То се развива и чрез
подгодящи учебно-творчески задачи.
Мощно средство за развитие на детското въображение в изобразителната дейност е
стимулирането на камбинативното, дивергентното и асоциативното мислене чрез
изобразяването по асоциация. Разбира се, съвсем не пренебрегваме значението на
останалите форми на работа спрямо натурата, които пък са условие за натрупване на
познавателен и практически опит.
За да намерим оптимален вариант за прилагането на изобразяването по асоциация в
образователно-възпитателния процес с цел използването му като средство за стимулиране и
развитие на детското творческо въображение, трябва:
1.Да анализираме възможностите, които ни предлагат програмите по изобразително
изкуство за използване на асоциациите като средство за активизиране на детското мислене и
въображение.
2.Да уточним връзката между въображение, мислене, асоциация и творчество от
педагогическа и психологическа гледна точка.
3.Да определим конкретен начин и условия за използване на изобразяването по
асоциация при осъществяването на цялостния учебно-възпитателен процес чрез
изобразителната дейност на детето.
Проблемът за развитието на детското въображение и творчески способности заема важно
място както в Програмата за възпитателна работа в детската градина от 1984г., така и в
Програмите от 1994г., изготвени от авторски колективи под ръководството на Н.Витанова и
Ел.Русинова. В тях се предвиждат възможности за стимулиране на въображението и
творческите способности чрез изобразяването по асоциация от произведения на изкуствата:
литература, музика, изобразително изкуство. С това се цели да се осмислят в практиката
специфичните изразни средства на различните видове изкуства, които предизвиквайки
определени представи,усещания и асоциации, биват предпоставка за развитие на
художествено-творческата дейност на подрастващите.
За усъвършенстване и осъвременяване на методиката за прилагане на изобразяването по
асоциация спомага и програмата от 1991г. по изобразително изкуство за учениците от първи
до четвърти клас, в която широко е застъпен проблема за творческия характер на
рисуването, като се търсят различни стимули за асоциативното мислене и въображение на
децата. В тази програма съществено място заемат асоциациите, като средство за
активизиране и развитие на детското мислене и въображение. Предложените структурни
дялове за работа в началното училище са следните:
І. ОБЕКТ-ОБРАЗ-изобразяване по натура, памет и впечатление.
2
ІІ.СТИМУЛ-ОБРАЗ-създаване на реални и фантазни образи. Работа по наблюдение,
въображение и асоциация.
ІІІ.ОБРАЗ- ЗНАК
ІV.ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СИТУАЦИИ: житейски ситуации; студийни
ситуации; абсурдни ситуации.
Тази структура е валидна за всички класове, като за всеки следващ клас задачите се
усложняват.
За да може учителят адекватно и ефективно да приложи програмните изисквания и
изобразителни задачи е необходимо да бъде изяснена връзката и взаимната зависимост
между творчеството, въображението, мисленето и ролята на асоциациите при тяхното
стимулиране.
Съществуват твърде много и различни определения на понятието творчество, според
това дали се акцентира върху една или друга негова особеност, върху един или друг негов
аспект. Някои автори определят творческото поведение като акт, в резултат на който се
създават уникални и ценни произведения. Други поставят ударението върху личността,
която е способна да прави значителни, уникални, оригинални приноси в изкуството,
науката, литературата и прочие. В този смисъл, творчеството може да се разглежда като
специфична човешка дейност, в която се проявява и се формира най-пълноценно личността.
Особено място в творческия процес заемат мисленето, въображението, личностните
качества, придобитите знания и умения, чувствата и асоциациите.
Въображението като понятие е претърпяло множество превъплъщения.,,..Най общо,
въображението се приема за феноменологично понятие, с което се описва способността за
създаване на необичайни,в сравнение със статистическата норма, семантични отношения
между признаци и ситуации или фиксирани в паметта дадености, като обекти, събития или
операции.”
Творческото въображение се характеризира със създаване на нови образи, основани
на нови, още неизвестни свойства и връзки на предметите и явленията, при което липсват
готови описания за тях. Съществената особеност на всяко художествено творчество, която
се изразява в създаването на нови образи и идеи, се основава на активното участие на
въображението, чувствата и мисленето.
Ема Герон разглежда връзката, която съществува между възприятия, представи и
въображение. Според начина на образуването си, представите у човека биват-представи на
паметта и представи на въображението. Освен представите, които се образуват в резултат на
паметта, и които отразяват възприетите в миналото предмети и явления, у човека могат да се
образуват и представи за предмети и явления, които той никога не е възприемал. Такива
представи се наричат ,,представи на въображението”,а процеса на тяхното
образуване-,,въображение”. Виждането на Ема Герон за видовете въображение съвпада с
това на Генчо Пирьов. Според тях образите на въображениео могат да се получат някога
неволево, без активното и съзнателно участие на човека. Този вид въображение е характерен
за ранната детска възраст. У човека преобладава волевото въображение, когато той изгражда
нови образи в зависимост от задачите, които си поставя в процеса на играта, труда и
изкуството.
Двамата автори определят волевото въображение като ,,пресъздаващо”и ,,творческо”.
Пресъздаващото въображение е процес, при който новите представи се изработват въз
основа на чуждо описание, на словесни дразнители, свързани с миналия опит или на
първосигнални дразнители, които са имали значение в този опит. Творческото въображение
е процес, при който самостоятелно се изграждат нови представи и нови образи. С колкото
повече представи на паметта разполагаме, толкова по-богато е въображението, толкова по-
различно се комбинират тези представи в нови образи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Ролята на изобразителното изкуство за развитието на детското въображение

У всеки човек е заложен определен творчески потенциал, който е необходим за осъществяването на всяка една дейност...
Изпратен от:
valeriq851
на 2008-02-21
Добавен в:
Реферати
по Изобр. изкуство
Статистика:
943 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Фантастичното в изобразителното изкуство и обучението в 1-4 клас
добавена от aanichka13 31.10.2012
1
83
Подобни материали
 

План-сценарий на урок по изобразително изкуство

12 яну 2011
·
1,667
·
6
·
1,205
·
3,892
·
8

на урок по Изобразително изкуство за 3 клас 1. Тема : 2. Дата: м. март (24-та учебна седмица) 3. Вид на урока: Урок за разработване и усвояване на нови знания 4. Методически комплекс: Изобразителни материали и техники...
 

Леонардо да Винчи - биография

25 юли 2007
·
512
·
5
·
1,607
·
476
·
4

Леонардо да Винчи (на италиански Leonardo da Vinci) (15 април 1452 — 2 май 1519) е знаменит италиански архитект, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса.
 

Разработка на ситуация по изобразително изкуство за детската градина

26 ное 2008
·
809
·
4
·
421
·
1,733
·
1

Програмни задачи: усъвършенстване на умението за колективно изпълнение ; активизиране на зрителната памет и умението да пресъздават чрез апликация с различни материали своите впечатления; развитие на усет към композицията...
 

Писани яйца

14 ное 2009
·
196
·
2
·
310
·
378
·
3
·
1

Материалът е свързан с изобразителнто изкуство в началното училище...
 

План на урок по изобразително изкуство в НУ

19 мар 2010
·
1,485
·
3
·
549
·
3,468
·
4

план-конспект на урок по изобразително изкуство в началното училище на тема "Пейзаж от пластилин"...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Основи на изобразителното изкуство - част 2
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тесстът съдържа 45 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
(Много лесен)
45
1
9 мин
20.02.2015
Основи на изобразителното изкуство - част 3
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тесстът съдържа 28 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
28
3
1
13 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Ролята на изобразителното изкуство за развитието на детското въображение

Материал № 96531, от 21 фев 2008
Свален: 943 пъти
Прегледан: 957 пъти
Качен от:
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,921
Брой символи: 17,524

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ролята на изобразителното изкуство за развитиет ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
110 17

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 193 31

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения
развитие на въображението рисуването като изкуство основни цели и задачи на изобразителното изкуство v клас ядра в образователното съдържание по изобразително изкуство техники на изпълнение в изобразителното изкуство ролята на изобразителното изкиство за развитието на детското въображение изобразително izobrazitelno izkustvo романтизмът като художествено направление изобразителната творческа дейност на детето в детската градина естетическите възприятия и представи у децата роми чрез изобразителните дейности изкуствата в обучението по литература 1 4 клас връзката изкуство възпитание изразни средства на изобразяване изразни средства в изобразително изкуство планконспект по изобразително изкуство igrata v izobrazitelnata deinost na decata форми на работа по изобразително изкуство в детската градина атилие в детска градина творчески способности извод