Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Днес ..................... 20 ..... г. в гр. ...................................... се сключи настоящият
договор между ...........................................................................................................................
представлявано от ....................................................................................................................-
президент със седалище – гр. .......................................... и адрес на управление –
гр. ....................................... ул. ........................................................ № ...... ,
тел. .........................
факс ............................. банкова сметка ................................................................ наричана
по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и ..........................................................
............................................................................................. л.п. серия ........ №.........................
издаден от ........................................ на ........................................... ЕГН ................................
наричан по-долу КОНСУЛТАНТ, от друга страна.
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а КОНСУЛТАНТА приема да извърши .............
.....................................................................................................................................................
. ...................................................................................................................................................
... .................................................................................................................................................
..... ...............................................................................................................................................
....... .............................................................................................................................................
......... ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............
Изискванията за количеството и качеството на извършената работа са отразени в
работна програма, явяваща се неразделна част от настоящия договор.
Чл. 2. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава
да изплати на КОНСУЛТАНТА възнаграждение в размер на .................
( ..........................................) лева.
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на КОНСУЛТАНТА договореното в чл. 2
възнаграждение в брой или с платежно нареждане.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА
Чл. 4. КОНСУЛТАНТА се задължава да извърши посоченото в чл. 1 от
настоящия договор, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отразени в работна
програма, явяваща се неразделна част от настоящия договор.
Чл. 5. КОНСУЛТАНТЪТ се задължава да извърши посоченото в чл. 1 в срок
до .......... 20 ...... г.
Чл. 6. КОНСУЛТАНТЪТ има право да получи уговореното в настоящия договор
възнаграждение в посочените срокове и условия.
Чл. 7. (1) Ако КОНСУЛТАНТА е изпълнил част от работата и по-нататъчното
изпълнение на задачата се окаже невъзможно поради причини, за които
КОНСУЛТАНТЪТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, КОНСУЛТАНТЪТ има право да
1
получи възнаграждение в размер само за изработената част от задачата, ако тя може да
бъде полезна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Ако се окаже, че няма изработена такава част до момента на настъпване на
горепосочените причини, КОНСУЛТАНТЪТ няма право на възнаграждение.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на
договора да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение без това да
пречи на оперативната дейност на КОНСУЛТАНТА.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума на
КОНСУЛТАНТА след приемане на неговата работа.
IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 10. Приемането на задачата се извършва с приемателен протокол, в който се
описва количеството и качеството на извършената работа, съгласно работната
програма.
Чл. 11. Ако при приемането на изработеното се установи, че същото има
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на
КОНСУЛТАНТА в срок посочен в приемателния протокол.
Чл. 12. При забава на една от страните по настоящия договор, неизправната
страна дължи на изправната неустойка в размер на ....................... ( ............................... )
процента от дължимата сума и .............................. % за всеки просрочен ден.
Чл. 13. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали
относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по
реда на Гражданско-процесуалния кодекс.
За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона
за задълженията и договорите.
Настоящия договор се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка
от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КОНСУЛТАНТ:
............................................... .............................................
.
2

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Примерен договор за консултантска услуга

Примерен договор за консултантска услуга с права и задължения а консултанта...
Изпратен от:
viktoriq14
на 2013-02-19
Добавен в:
Договори
по Право
Статистика:
578 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Договори по Право за Неучащи рядко сваляни с 2 страници от до преди 3 месеца Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
778

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,428
·
1
·
136
·
294
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
183

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Материално и процесуално право

19 ное 2007
·
275
·
1
·
150
·
111

Това е лекция по Обща теория на правото при проф. Бойчев от 2007 година...
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,042
·
1
·
153
·
434

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
24
2
1
5 мин
13.09.2019
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
20
6
1
5 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Примерен договор за консултантска услуга

Материал № 962010, от 19 фев 2013
Свален: 578 пъти
Прегледан: 638 пъти
Предмет: Право
Тип: Договор
Брой страници: 2
Брой думи: 414
Брой символи: 2,504

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Примерен договор за консултантска услуга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения