Големина на текста:
Планиране и прогнозиране в с-мата на управл. П-са на управл.
на орг-ция обхваща контрол, организиране, ръководене, планиране.
Управл. ф-ции са насочени към достигане целите на орг-цията,
формиращи в рамките на ф-цията планиране. Планирането стои в
основата на управл., ч/з него се изработват целите и задачите на орг-
цията и се определя реализацията на плановете. Прогнозирането
предшества планирането и се определя като научно предвиждане на
оптималното развитие на орг-цията. С-мата за планиране в орг-
цията се структурира да се използват управл. инструменти, опита и
знанията на сътрудниците. Планирането, като ф-ция на управл.,
своевременно отчита макс брой вътрешни и външни ф-ри, имащи
отношение към развитието и функционирането на орг-цията и на
тази база да се разработва комплекс от мероприятия, водещи до
последователно достигане на конкретни цели, с най-ефективно
използване на ресурсите. П-са на формиране-специфични черти:
1.планирането има 2 страни: социално-икономическа (свързана с
обществените условия) и организационно-техническа (зависи от
равнището на развитие на методите и средствата) 2. има инфо х-р,
целенасочен п-с изискващ използването на определена инфо, а не на
произволни бази данни. Помага на орг-циите да се справят с
неопределеността на външната среда и на мениджърите да дадат
отговор на въпроси: Къде се намира орг-цията в настоящия момент?
(текущото състояние);Накъде се движи орг-цията? (желаното с-
ние); Как и с какви ресурси могат да бъдат достигнати целите?
Ресурсите-основен предмет на планиране в орг-цията с цел
оптимизация на тяхното използване. Класификация на ресурсите:
1.трудови ресурси (ТР) - имат количествена (ч/з показатели на
численост на ТР); качествена оценка (се характеризира със степен
на здравен статус, образователно и квалификационно равнище).
Планирането на ТР е един от най-сложните п-си изискващ анализ и
отчитане на личностни кач-ва, индивидуални особености. Предмет
на планиране на ТР: численост и структура, производителност на
труда, заплащане на труда, заплащане на трудовата норма на време.
2.основен ресурс (производствени фондове) – средствата на труда +
предметите на труда, образуват средствата за производство. Те
представляват производни фондове на орг-цията. Разграничават се
на основни и оборотни фондове в зависимост от:-функционирането
им в п-са на производство;-начина на пренасяне на стойността им в
готовия продукт; -от характера на възпроизводство.
Основните производствени фондове участват в производствения п-
с продължително време. Стойността им се пренася в стойността на
готовия продукт постепенно и на части, според използването им.
Представляват материално техническа база на орг-цията. От техния
р-р зависи производствената мощност и технологичното равнище на
производствените п-си. Предмет на планиране: размер и структура в
използването на фондове, производствена мощност на предприят.
Оборотните фондове част от производствения фонд, употребява се
във производствен цикъл променяйки своята материално-вещества
форма.Стой-та им се пренася изцяло в себестойността на готовия
продукт в продължение на 1 производствен цикъл. Представляват
интерес за пл-нето със показатели: р-р на запасите, ефективност на
използването на мат. ресурси, потребност от оборотни средства.
3.инвестиции. Типове: интелектуални, материални, финансови.
Възможностите за планиране в орг-цията зависят от мащабите.
Големите орг-ции имат финансови възможности и в работата им
присъстват научни и проектни разработки, притежават високо
квалифициран персонал. По-малките орг-ции трудно осъществяват
широкомащабна планова работа. Използват някои форми на
планиране (оперативно) и възприемат готови модели за стратегии.
Х-ка на прогнозирането в основата на разработването на план стои
прогнозата-с-ма от аргументирано представяне на направленията на
развитие и бъдещото състояние на орг-цията и нейното обкръжение.
Представлява потвърждаването на възможността/невъзможността за
сбъдване на едно или друго събитие. В основата стоят изследвания,
др. прогнози, вероятностен анализ, мнения на специалисти. Видове
прогнози: 1)според функционалното предназначение: - за бъдещето
на орг-цията при разл.варианти на външни въздействия; -на
проблемни ситуации, които могат да възникнат; - на възможни
последствия от вземането на управл. реш-е; - състояние на средата.
2) според съдържанието си - научно – технически; икономически;
политич-ки; 3) според периода - оперативни(до 1мес); краткосрочни
(до 1г); средносрочни (до 5 г); дългосрочни (над 5 г); 4) според
формата на резултатите – количествени и качествени прогнози;
5) според степента на обхват – специализирани и комплексни.
Широко разпространени прогнози са: икономическите, за развитие
на конкурентите и технологиите, състоянието на пазара и социални.
Принципи на прогнозиране: научност, системност, комплексност,
непрекъснатост, обвързаност с други прогнози.
Етапи на прог-не: 1) определяне на потребностите от прогноза и
нейните цели; 2) уточняване на х-ките на обекта на прог-не; 3)
установяване и анализ на активните ф-ри в прогноза; 4) формиране
на инфо база; 5) избор на модели и методи на прог-не; 6) оценка и
формулиране на вариантите; 7) разработка на препоръки имащи
отношение към процеса на изработване на управленско решение.
Методи на прогнози: 1)статистически м-д: –построяване и анализ
на динамични редове. Анализ на последователност от числа, хар-
зиращи изменението във времето на величината на изследваното
явление; - метод на екстраполацията – когато се предполага, че
тенденцията, отразяваща дейността на предприят. в миналото, със
сигурност се очаква и в перспектива; - причинно-следствено
моделиране – за прогнозиране на явления с няколко променливи.
2) логически м-ди: -метод на аналогията – подобие м/у обекти, на
базата на поведението на 1 да се прогнозира и поведението на друг;
-построяване на параметрични редове; --причинно–следствен анализ
3)качествени м-ди –предполагат използване на мнението на експерт
м-д „Делфи”,м-дите на „Мозъчната атака”,м-д на експертна оценка.
Прогнозен сценарий - описание на последоват. събития, водещи
към достигане на предсказаното състояние на обекта или към
възможните последствия от направения избор. Съставя се от минало
към бъдещето и показва как от съществуващата ситуация може да
достигне до желаното състояние на обекта. Разработват се варианти
на сценарии: оптимистичен, реалистичен и песимистичен. Крайните
резултати вкл. и рамките, в които са допустими отклонения.
Функции на планирането-обособени видове труд, вследствие от
разделението на труда вътре в п-са на планиране. Включват:
-намаляване на сложността - преодоляване на съществуващата
сложност на планираните обекти и п-си. Позволява плановия п-с да
се разбие на отделни разчети, което опростява п-са на разработка и
реализация на плана и на контрола и улеснява неговото изпълнение;
мотивация –да предизвика ефективно използване на материалния и
интелектуалния потенциал на фирмта; -осигуряване на безопасност
- да отчита фактора риск, за да го избягва или поне да го намалява;
-оптимизация – да осигури избора на допустимите и най-добрите
алтернативи на използване на рес-сите; -координация и интеграция
- да обединява хората при разработването и изпълнение на плана.
Да предотвратява конфликти; - подреждане -ч/з пл-нето се създават
условия за единност и подреденост в действията на работниците в
предприят.; - контрол - да се създаде ефективна с-ма за контрол на
производствено-стопанската дейност и за анализ на работата на
всички подразделения на предприят.; -обучение - позволява
обучаване на базата на допусканите грешки.
Бюджетен м-д - в основата му стои съставянето на бюджетни
таблици - отразява се състоянието или бъдещето движение на
икономическ. рес-си и резултати от стопанската дейност, във връзка
с изпълнението на поставените цели. Допустимо е разработването
на няколко бюджета, в съответствие с разл. сценарии за развитие.
Видове бюджети: - основен или общ, отразява движението на
паричните средства,състояние на активи пасиви, приходи и разходи;
-натурално-веществени, -стойностни, -трудови; -алтернативни – на
производството, материалните запаси, вземания, продажбите.
Балансов м-д - в основата му стои обвързването на 2 бюджета –
ресурсите, със съответните източници и потребностите, със
съответните направления за определен период от време. Ако при
сравнението с потребностите ресурсите не са достатъчно, следва да
се търсят доп. източници. Ако е налице излишък на рес-си, търсят
се възможности за разширяване на потребление или съкращаване на
ресурси. Важно да се получи балансово уравнение, сумите в лявата
и дясна част да са равни. Баланса има значение за оптимизацията
на структурата, осигуряваща ефективност в дейността на орг-цията.
Видове баланси: - според съдържанието: -материални разработват
се на всички нива на националната икономика за суровините,
материалите, горивата, енергията. Изработват се за продукти с
особено важно значение (за задоволяване на важни потребности на
населението); - трудови – отразяват формирането и използването на
работната сила м/у разл. сфери, отрасли и дейности на икономиката
в съответствие с целите на развит. Разработват се б-си на работната
сила по отрасли, по специалности; - стойностни отразяват
движението на финансовите средства и ресурси. Такива са държавен
бюджет, счетоводен б-с, кредитни и касови планове на банки
-според обхвата на п-са на действие: -отчетни - за минал период
от време; - текущи – настоящи; -прогнозни – за бъдещи периоди.
Нормативен м-д - в основата стоят нормите и нормативите. Норма
периодично пресмятан, пределно допустим разход на разл. ресурси,
на единица продукция или извършена работа, тя е макс. допустима
величина. Норматив съотношение на елементите на производствен
п-с. Критерии на разграничение на нормите: 1. от това, какво се
нормира: - норма на изработка – кол-во единици продукция, което
да се изготви за единица време при определени усл-я; - норма на
обслужване – кол-во единици оборудване, работни места, площ,
обслужващи от 1 работник, бригада, гр., отдел; - норма на време
необходимите раз-ди, пресмятани в човеко/час, за изготвяне на обем
продукция,за обслужване на единици оборудване или за осъществя-
ване на 1 операция от 1 работник или гр. при най–благоприятни
условия; - норма на численост бр. работници необходим за
изпълнение на задание, определен обем работа или обслужване на
оборудване. 2. в зависимост от своята форма: натурални -
изразходвано кол-во мат. рес-си за изработване на 1 или определен
обем продукция/работата на производството за определено време; -
стойностни–раз-ди на рес-си в парична форма; - времеви норми
раз-ди за изпълнение на опр. действия за опр. период от време.
М-д на експертната оценка - в основата му стоят доводите,
аргументите и интуицията на високо квалифицирани специалисти.
Използва се при прогнозирането на природни рес-си, развитието на
науката, при екстремни условия. За експерти се използват комисии
и съвети от органите на властта, научни съвети на институции или
отделни лица. Условие на м-да експертите да не са заинтересовани
от рез-тата на експертизата. Експертиза може да бъде индивидуала
(на базата на представени мнения на експерти, които не са имали
връзка пом/у си) или колективна (по разл. начини, създаване на
комисия, кръгла маса, мероприятия за съгласуване на мненията)
Вътрешнофирменото пл-не обхваща дейности на предприятието.
Включва производствени и управляващи п-си. Производствен п-с –
п-с на функциониране на сложна с-ма, поради големия бр. съставни
елементи и връзки пом/у им. Възниква широк спектър отношения -
социални, организационни, икономически, политическ, които се
усложняват, т.к. възникват м/у участници с разл. образование,пол,
възраст, х-р. В управленските п-си предмет и продукт на труда е
инфо под формата на планове, управленски регламенти, отчети.
Винаги завършват с инфо рез-т. Обслужват производствените, ч/з
създаване на инфо модели, с които се задават параметрите на
състоянието на производствения п-с и неговите крайни рез-тати.
Обект на планиране, производствен п-с- съвкупност от основни,
спомагателни, обслужващи, взаимосвързани п-си. Към основните
се отнасят п-си на изготвяне на продукти или оказване на услуги,
съставляващи производствената програма на предприят.Съвкупност
от основни п-си образува основно производство, най-важен обект на
планирането в предприят. Към спомагателните се отнасят п-сите,
свързани с изготвянето на продукцията, която се потребява в
рамките на основното произ-во. Съвкупността от спомагателни п-си
образува спомагателно произ-во, влизат инструментално, ремонтно
стопанства. Обслужващите п-си вкл. производствените услуги,
използваните в основното произ-во. Влизат – контрол, транспорт,
изпълняване. Разглежда се с основно произ-во. Взаимовръзка м/у
основни, спомагателни и обслужващи пр-си, съставлява структурата
на производствения п-с, която се формира, поддържа и развива в п-
са на изработване на планови решения. Обект на планирането в
предприят. всички функционални п-си, обединени в функционални
блокове (общо и техническо рък-во, управление на материални рес-
си, управление на персонала). Перспективно планиране определят
се общи и стратегически цели,направлен. на развитие на предприят,
необходими за това ресурси и етапите при решаване на поставените
задачи (от 10-12 г.) Разработва качествени х-ки, конкретизирани в
програми, ч/з които се координира развитието на подразделения в
предприят. Дългосрочно пл-не -м-дът на екстраполацията,използват
се резултати от минали периоди и на база им се планира бъдещото
развитие на предприят. Стратегическото пл-не комплексна научна
обосновка на проблем, с който фирмата има вероятност да се
сблъска п/з следващ п-д. Средносрочното пл-не, конкретизира
перспективното, с 5 г.хоризонт, съответстващ на п-да на обновяване
на производствения апарат и на асортимента на продукция. В
определена последователност се формират мероприят, насочени към
постигане на цели, набелязани в перспективно пл-не. Текущото пл-
не до 1 г.Основни звена са календарни планове. Те са месечни, с
обобщаване на всяко тримесечие. Подходи на вътрешнофирмено
пл-не: команден (рък-вото определя цели и задачи на предприят. и
подразделени.) и адаптивен (планът се формира на база на планове
на отделни подразделен).Участие на мениджъри от всички равнища.
Планиране на продажбите п-с започващ от момента на зараждане
на идеята за производство на изделието. Продължава в течение на
целия му жизнен цикъл, завършва с изваждането му от производств.
Етапи на обосновка на задачите: 1. Анализ на продажби от
предходния п-д -разработва се оценка за изпълнение на плана.
Определят се основните ф-ри, които влияят + или - на продажбите.
Анализът се реализира всеки месец с обобщение на тримесечие,
шестмесечие и за 1 год. В п-са се използват показатели: -абсолютен
прираст; -изменение на номенклатурата; -остатък от нереализирана
продукция в кр. на разглеждания п-д; -рентабилност на продажбите.
2. Планиране на асортимента и номенклатурата. Номенклатура е
укрупнен списък на произвеждани продукти или оказаните услуги.
Ч/з асортимента, продукцията се детайлизира на видове, сортове.
Взаимосвързани продукти образуват асортиментна гр. В нея има
асортиментни позиции, представляващи модел, марка или размер на
продукцията. Х-ки на планиране на номенклатурата:-ширина
(определя се от бр. на асортименти гр.); -дълбочина (бр. на позиции
във асортиментната гр.); -съпоставимост (съответствие на
асортиментни гр. с крайно потребление,с каналите на разпределен.).
3.Оценка на конкурентноспособността х-ка на продукта,
определяща неговото предпочитане на пазара. Тя е относителна
величина, под въздействито на научно-техническо развитие, модата,
нарастващите потребности на хората. При планиране и оценка се
използват показатели: -качествени (характеризират потребителски
свойства и научнотехническо равнище на продукция); -икономич-ки
показатели (характеризират цена на потребление, вкл. разходите за
придобиване на продукта и р-дите за експлотация,в п-да на използв)
4.Планиране на целите – цената е решаващият мотив за покупка и
основен показател за конкурентноспособност. Ценообразуване вкл.:
-определяне на ценообразуващите ф-ри; -определяне на целите на
цената. Ф-ри, определящи равнището на цените се определят от
външни причини: пазарна среда, потребители, доставчици и др. Ч/з
цените успешно се решават стопански задачи: лидерство в кач-во на
продукта, максимизация на печалбата, лидерството на пазара.
5. Прогнозиране раз-ра на продажбите –няма изработени надеждни
м-ди за планиране на продажби. Средства за прогнозиране: - на
експертни оценки (изучаване на мнения на специалисти от страна
на производит, потребители, търговци); -икономико-
статистически м-ди (обхващат голям бр. количествени средства
като м-дът на динамични средни–ч/з изчисляване на серия средни
аритметични, могат да се изчисляват на базата на три и повече
предходни п-да). Планиране на потрeбностите от персонал.
Основни задачи: -създаване на сплотен и трудоспособен колектив,
способен да изпълни набелязаните цели; - формиране на оптимална
възрастова и квалификационна структура на трудовия колектив;
-стимулиране на труда; - повишаване на производителността. Пл-не
на персонала сложна дейност, всеки член на колективa има свойте
потенциални възможности и черти на хар-ра. Плана за персонала се
разработва на основата на плана за производство и реализация на
продукцията, числеността на персонала е свързана с обема на
произвежданата продукция. Eтапи: 1. анализ на изпълнението на
плана за предходния п-д–задачи: оценка на осигуреността на
предприят. с тр. ресурси, оценка на ефективността на използването
на тр. рес-си, разкриване на резерви; 2.планиране
производителност на труда - определя бр. на необходимите
работници P = Q / E ; P -производит. на труда; Q - обем на
продукция за п-д от време; E раз-ди за труд, необходим за
произвоство на обем продукция. Методи: -коригиране базисната
производителност на труда, с отчитане на измененията п/з
планираната година; -директно пресмятане на базата на
трудоемкост на производствената програма; -математико-
статистически модели; 3.разчет на баланса на работното време
Видове фонд на работно време: -календарен - не се отчитат причини
за неявяване на работа; - номинален разлика м/у календарния и
дните за празници, отпуска и почивни дни; - ефективен
-реалния,изпълняван от заетите. Разлика м/у номиналния и
планираните неявявания на работа по разл. причини (отпуски по
болест, майчинство и т.н.); 4.разчет на потребности от персонал- в
фирми използващи производителност на труд,бр. на работниците се
определя от: N = Q / P; N бр на работници, Q – колич-во продукция,
P – производителност на труда. В предприятието с непрекъснато
производство бр. на работниците се определя по:N = (M . C / H) . K
; N бр. работници; M бр. единици обслужвано оборудване; C бр. на
смените; H норма на обслужване (бр. единици от оборудването,
обслужващи от 1 работник); K коефициент, равен на отношението
на номиналния фонд на работното време към ефиктивния фонд на
работното време.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
28 май 2020 в 00:37 студент на 32 години от Плевен - vishe u4ili6te po agrobiznes, специалност - Аграрна икономика и Стопанско управление, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Същност и значение на фирменото планиране


Същност и значение на фирменото планиране За постигане на висока ефективност в управлението на фирмата се налага планирането като задължителна в важна управленска функция. Чрез него се определят целите, които се преследват, средствата за достигането им
 

Инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на полиетиленови тръби


В съвременните условия на все по-бързо развиващи се технологии, се предоставят големи възможности на производителите за разработка и производство на технологично по-добри и усъвършенствани продукти.
 

Планиране и прогнозиране - лекции

02 апр 2008
·
2,126
·
29
·
16,600
·
857
·
1

Лекции по планиране и прогнозиране, четени от доцент Кадинова + пищови...
 

Схема на бизнесплан


Каква е структурата на един бизнесплан- какво трябва да съдържа.
 

Икономически и финансов анализ. Прогнозиране и планиране в управлението на финансовите и стопански дейности


В условията на пазарна икономика развитието на дейностите на кооперацията се определят от възможноста на ръководителя да познава пазара. Той е обективна категория и налага съотношение между производството, реализацията и потребителите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Бизнес планиране - тест 1
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Труден)
10
39
1
1 мин
23.05.2015
Тест по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът се състои общо от 45 въпроса: първите 25 от тях са с подточки с по един верен отговор, а вторите 20 са тип твърдения с отговор ДА или НЕ като само едно от двете е вярно. Предназначен е за студенти изучаващи фирменото планиране.
(Труден)
45
6
1
21 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Пищов по планиране и прогнозиране

Материал № 961248, от 18 фев 2013
Свален: 302 пъти
Прегледан: 346 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 4
Брой думи: 2,816
Брой символи: 18,230

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по планиране и прогнозиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала