Големина на текста:
КОНСТРУКТИВНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
СЪЩНОСТ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
В предучилищна възраст се развиват и трите основни дейности- ИРОВА,УЧЕБНА И ТРУДОВА,като водеща е
ИРОВАТА,а останалите имат починена функция.Независимо от това ТРУДОВАТА дейност решава конкретни задачи
във връзка с формирането на детската личност.ТРУДЪТ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНАе съзнателна
целенасочена дейност,която се отличава от ученето по своите мотиви.Мотивът на дейността лейи не в процеса и не в
дидактическия резултат,а в конкретен полезен продукт.Тези мотиви определят същността на трудовата дейност и
отношението на децата към нея.Чрез труда те влизат в пряка връзка с възрастните.За разлика от ИГРОВАТА
ДЕЙНОСТ децата не претворяват взаимоотнишениятя на възрастните , до голяма степен още в предучилищна
възраст(ПУВ) чрез труда се осъществява съвместен реален живот с околните.В тази възраст децата участват
непосредствено в живота на възрастните чрез битово-домакински труд,защото той им дава възможност да проявяват
по-голяма самостоятелност.Децата започват да извършват трудова дейност, свързана с конкретни трудови
задачи.Трудът в ПУВ има известно своеобразие ,което се определя от възрастовите особености.Пред всичко у децата
няма формирани умения за самостоятелна дейност.Самостоятелността съответства на степента на развитие на
познавателните процеси.Уменията за самостоятелност определятхарактера на задачите и съдържанието на трудовата
дейност,както и степента на тяхното реализиране.Трудовата дейност среща противодействието на игрожата дейност и
същевременно се обуславя от нея.Доминиращата игрова дейност дава възможност на тръдовата дейност постепенно
да се развива като самостоятелна със свои мотиви ,цели и задачи.Играта определя начините за усвояване на трудови
умения и навици.Тя създава емоционалните стимули за насочване към трудовия резултат и за възпитаване на
правилно отношение към извършваната трудова дейност.През този периоддецата подражават на любими образи и
затова трудът е силно желан.Те се ръководят от интересното за тях ,увлича ги движението,действието с предметите и
процесът ,свързан с манипулирането на материалите.Отначало трудовите задачи не се осъзнават като необходими и
задължителни.Постепенно под влиянието на педагогическото въздействие и използването на емоционални и игрови
методи и похвати децата преминават от подражание към осъзнаване на своята дейност като полезна и необходима.
2-ри въпрос-ПОДГОТОВКА НА ДЕТЕТО ЗА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ИГРОВА ДЕЙНОСТ. Играта предшества
трудовата практика на децата..В игровата дейност се създават необходимите предпоставки за формиране на нов вид
дейност,с нови мотиви,каквато е и трудовата дейност.При проучване на взаимодействието между играта и труда се
установяват 3 етапа:1 ЕТАП-трудът се извършва по повод на игровия замисъл.Трудовите действия в игровата ситуация
съдействат за придобиване на редица умения и качества ,необходими за развитие на трудовата дейност извън
играта.2-РИ ЕТАП-През втория етап ,който върви в единство и паралелно с първия ,трудовата дейност се отделя от
игровата ,но все още се обуславя от нея.3-ТИ ЕТАП-В третия етап трудовите умения и навици се използват за
реализиране на игровия замисъл,претворяват се в игрови процеси ,пренасят се във форми на поведения в играта.В
този етап процесътна взаимодействие и двустранен.Играта като средство за организиране взаимоотношенията между
децата влияе върху организацията на труда като форма на създаване на колективни взаимоотношения и сама се
усъвършенства като самостоятелна практика на децата ,в която те проявяват активност.В първия етап отделните
трудови действия са подчинени на игровия замисъл и се обуславят от игровото съдържание и действие.Зависимостта
на трудовата дейност от компонентите на играта показва ,че тя им е подчинена функция.Свързана е с конкретно
претворяване на въображаема,неадекватна предметна среда.В този етап трудовата дейност не поставя децата в пряк
контакт с възрастните.Той е опосредстван от ролите ,кото децата претворяват.Във втория етап трудовата дейност
започва да се развива като дейност със свои мотиви.Този процес също се обуславя от доминиращата роля на
играта.Тя не само дава своя отпечатък върху трудовата дейност ,но съдейства за постепенното й усъвършенстване.В
резултат на доминиращата игрова дейностдецата започват да си поставят задачи ,пряко свързани с трудовия
резултат.Първото умение ,което кара малкото дете да извършва целенасочено трудово действие е игровата
мотивация.То изработва играчки за собствената или колективната игра;усвоява трудови умения и навици във връзка с
битовия труд,насочвано от желанието да научи любимите герои-кукли.Чрез импровизация с кукли децата лесно
насочват вниманието си към по-сложна организация на съвместния труд.Получават умения да планират труда ,да
действат колективно,да оценяват резултата .Постепенно трудовата дейност заема своето място като самостоятелна
,със свои мотиви ,цели,съдържание,средства.Тогава връзката на играта с трудовата дейност преминава на друго
равнище.3-ят ЕТАП на взаимодействие е характерен за определен възрастов период.Възрастта от 5 до 7 год.се
характеризира с нова степен на развитие на познавателните процеси.В този етап играта и трудът си взаимодействат
като форми на организиране не взаимоотношенията между децата.В играта децата получават умения и привички за
самостоятелност,които използват в трудовата дейност.ИГРАТА СЪЗДАВА УМЕНИЯ У ДЕЦАТА ДА СЕ
САМООРГАНИЗИРАТ.ПРИДОБИТИТЕ УМЕНИЯ В РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИГРИ СЕ ПРЕНАСЯТ В УСЛОВИЯТА НА
ТРУДОВА ДЕЙНОСТ.В ИГРОВАТА СИТУАЦИЯ СЕ СЪЗДАВАТ УМЕНИЯ ЗА ВЗАИМЕН
КОНТРОЛ,САМОКОНТРОЛ.КОИТО ПРЕНЕСЕНИ В ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ СЕ СВЪРЗВАТ СЪС СПОСОБА НА
ДЕЙСТВИЕ И ТРУДОВИЯ РЕЗУЛТАТ.ЧРЕЗ ИГРОВИТЕ МОТИВИ ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ТРУДА ВЪРВИ ОТ ВЪНШНОТО
,НЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ДЕЙСТВИЕ С ПРЕДМЕТИТЕ ,ОТ ПРОЦЕСА КЪМ РЕЗУЛТАТА.ВОДЕНО ОТ
ПРИЯТНОТО,ЗАБАВНОТО ДЕТЕТО ПРИВИКВА ДА ПРЕОДОЛЯВА ТРУДНОСТИ ,ДА СВЪРЗВА УСИЛИЕТО С
ПОЛЗАТА ОТ ТРУДА,ДА ИЗПИТВА УДОВОЛСТВИЕ ОТ ПОСТИГНАТИЯ РЕЗУЛТАТ!!!!!!!:)))))
Трудово възпитание
1.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ТРУДОВОТО ВЪЗП. В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
В предучилищна възраст детето постоянно се сблъсква с труда на възрастните – като потребител на продуктите от
труда , като наблюдател на п-са на труда в различни професии . То започва да изпитва потребност да участва в труда .
Най– напред започва да пресъздава труд чрез игрите и играчките, а след 4– год възраст отчасти и извън игрова
дейност, като участва в различни видове продуктивни дейности.
Целта на трудавото възпитаниe в предучилищна възраст е: у детето да се изгради положително отношение към
труда, като социална ценност, в единство с усвояването на достъпни за него видове труд. Тези цели се разкриват, чрез
следните задачи:
-Опознаване на труда на възрастните в достъпни за детето аспекти;
-Възпитаване на уважение към труда на възрастните;
-Усвояване на общотрудови умения от детето;
-Усвояване на конкретни видове труд, достъпни за детето;
-Формиране на умения и навици за труд у детето;
-Развитие на сензориката и речника у детето при усвояване на трудови дейности;
-Развитие на социални умения и нравственоволеви качества;
-Развитие на интерес към съвреминните технологии и техники и техните продукти;
-Формиране на трудолюбие;
-Подготовка за упражняване на учебна дейност и умствен труд в училище.
Задачите на трудовото възпитание се решават непрекъснато във всички форми на педагогическо взаимодействие, чрез
игри, обучение и самостоятелен труд в ДГ.
2.ВИДОВЕ И ФОРМИ НА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ В ДГ.
В ДГ децата усвояват и упражняват следните видове труд :
-Обслужващ битов труд– самообслужване, участие на детето като помощник в организирането на битовите
процеси е форма на педагогическо взаимодействие. Това е първия труд, който детето усвоява. Чрез него
детето развива битово–поведенческа самостоятелност;
-Труд в природата– грижа за растения, животни и др. Има значение за познавателното развитие на детето и
формира екологично отношение към природата;
-Ръчно– технически труд– изработване на различни предмети от природни и изкуствени материали. Така
децата затвърдяват конкретни действия, операции и технологии за реализиране на продукти по зададен
образец.
Тези видове труд децата усвояват постепенно. Първо започват с елементарно всекидневно обслужване и стигат до
различните видове труд. В детската градина трудът не се усвоява като самостоятелна практика, самостоятелна
практика е играта .
Формите на трудова дейност в детската градина са индивидуални и съвместни.
1. Индивидуални форми– след 4– год. възраст, чрез индивидуален подход, като се отчитат възможностите, личностните
особености, желанията и предпочитанията на децата, започват да се усвояват елементите на труд, трудови действия и
операции, нови видове труд.
2. Съвместни форми– те се планират предварително. Чрез план–конспикт се отделят целите, задачите, организацията
на детския труд и неговите резултати. Уточняват се очакваните вазпитателни резултати, развитието на конкретните
умения и навици.
При практическото реализиране на формата, възпитателя поставя и мотивира основната трудова цел пред децата. Той
контролира изпълнението на трудовите дейности и операции. Следи за тяхната точност, прецизност, качество и
последователност. Накрая поставя оценка на общия трудов резултат, като тя трябва да бъде обективна и
стимулираща.
ПЛАНИРАНЕ ФОРМИТЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ
1. Същностна характеристика на обучението в детската градина /Д Г/
Обучението в ДГ протича като програмно–регламентиран п-с, неговите цели и задачи са задължителни, но усвояваните
теми и съдържание са препоръчителни. Също е и предварително планиран и организиран процес протичащ в ситуации,
екскурзии и разходки. Той е двустранен процес, включващ учителя и ученика в единство. Обучението в ДГ е
дидактически целенасочен процес– определя образователните аспекти на педагогическото взаимодействие.
2. Характер на обучението в ДГ.
Своеобразният характер на предучилищното обучение се определя от два основни фактора: ролята на играта и
възрастовия фактор
Играта присъства като техника, метод, форма непрекъснато в предучилищното обучение. Чрез нея се стимулира и
мотивира детската активност. И така децата непринудено усвояват образователното съдържание.
Възрастовия фактор– обема и сложността на образователното съдържание, начина на структуриране на
образователните направления, глобалните зони и конкретни теми се съобразяват с възрастовия период.
3. Форми на предучилищно обучение
В съвременната ДГ най– често се използва преднамерената ситуацията. Има три основни типа: обучаващи, игрово–
познавателни и практически. Най– използвана е обучаващата. Програмното съдържание, което се усвоявя в ситуацията
се структурира чрез глобални зони и конкретни теми и се съобразява с възраста на децата. Има три основни типа цели
изведени от глобалните зони: познавателни цели; цели за стимулиране на преживяванията и цели за преобразуване на
дейността. Други форми за организиране са разходка и екскурзия.
4. Планиране формите на обучение в ДГ
Предварително проектиране на преднамерената ситуация се реализира чрез план–конспект от възпитателя. План–
конспекта има две основни части– концептуална и оперативна. В концептуалната учителя проектира: образователно
направление, водещо образователно ядро, държавните образователни изисквания, видът на ситуацията, глобалната
зона, конкретната тема, възрастовата диференциация на образователното съдържание, цели на педагогическото
взаимодействие, степените на педагогическото взаимодействие, необходимата педагогическа технология за постигане
на основните цели, организация на взаимодействието с детската група и очакваните резултати. Оперативната част на
план–конспекта включва конспективно описание на нейния предполагаем ход от програмното съдържание, описание на
методите на обучение, структура на дидактични и подвижни игри, игрови похвати, беседа с децата и др.
Тема: 3 Същност, цели и задачи на техническото възпитание в детската градина./ТВДГ/
Според Г. Пирньов ТВДГ е комплексна дейност, която има за осн. цел създаване на интерес и положителни отн-я към
техниката, даване на елементарни техн. знания и развитие на достъпно за възрастта на децата конструктивно мислене
и въображение.
В ДГ в обучението на децата и тяхната практическа работа голямо място заемат ръчно-техническия труд и строително-
конструктивните игри. Тези дейности имат техн. хар-р и затова в предучилищна възраст работата се обединява в
понятието техн. възп-е.
Понятието „техника” озн. средства и начини за получаване на най-голям резултат с най малко изразходване на
човешки труд- сръчност в работата, умения, похвати.
Понятието „ възпитание” се отнася до подготовката на подрастващите поколения за живота, предаване опита на
възрастните- усвояват се знания, умения.
При техническото възпитание /ТВ/ се използва често понятието „конструиране” – означава формиране на представа за
резултата от труда . По – точно , съставяне на образ в идеален план като се определя неговата форма, размери и
материал от които ще бъде реализиран. Понятието конструктивно – техническа дейност се употребява в смисъл на
построяване в мисловен и практически план на обекта.
Целта на ТВ е да се създаде интерес и положително отношение към техниката , да се предизвика желание и се
формират умения за конструктивно – технически труд.
Задачите на ТВ от предучилищна възраст са следните : 1.да се дадат достъпни знания за техн. обекти , професии,
процеси,материали,инструменти и др. 2.да се формират елементарни конструктивно – технически умения и навици.
3.да се развие конструктивното мислене и творческо въображение. 4. да се обогати речника на децата с най- често
употребяваните думи от областта на техниката. Чрез посочените задачи се осъществява – развиване на сензорните и
познавателните процеси на творческите способности, формиране на умения и навици, емоционално и нравствено
въздействие.
Средства , методи и похвати за ТВДГ
Обучение като средство за техническо възпитание.
Обучението се осъществява според учебните програми. Основните негови звена: възприемане, осъзнаване и
осмисляне, затвърдяване на знанията, приложението им в практиката.
Възприемането е предпоставка за изграждането на представи за предметите, материалите и инструментите. Децата
натрупват сензорен опит, които им помага за възприемането на нови обекти.
Осмислянето се проявява в процеса на възприемането. То се проявява при формиране на понятия, правенето на
изводи и обобщения. Многократните упражнения създават предпоставки за трайното им овладяване, за формирането
на навици и привички. Ефективността на обучението зависи от структурата на занятията. В уводната част се създава
нагласа за предстоящата работа чрез игрови похвати,следва поставяне на целта и нейното мотивиране. Основната
част включва ориентиране в образа и действието. Заключителната част включва правенето на преценка, повтаряне на
правилата и обобщение.
Играта като средство за ТВ
Конструктивната игра е основно средство за ТВ – има характер на игра с правила, има винаги игров мотив. Най – често
той се определя от ролята, в която детето влиза. Детето се вживява в игровата ситуация, но независимо от това
осъзнава задачата. Децата пресъздават не само техническите обекти, но и отразяват взаимоотношенията на хората ,
които ги проектират,строят и управляват. Най – важно условие за провеждането на конструктивните игри остават
целенасоченото ръководство на възпитателя за развиване на конструктивното мислене и творческото въображение на
децата.
Трудът като средство за ТВ
Конструктивно- техническият труд за разлика от играта има изключително практическа мотивировка. Децата изработват
предмети, които имат художествено приложен характер и жизнено значение. Чрез този труд децата овладяват
уменията като шиене, преплитане , разкрояване и др.Трудът като средство за техническо възпитание съдейства за
разширяване и усъвършенстване на уменията, за опознаване качествата на материалите и технологични процеси за
възпитаване на редица качества.
Успешното провеждане на играта и труда зависи от някои общи изисквания като : 1. наблюдаване на обектите в тяхната
естествена среда 2.използване на худ.литература и илюстративни материали с техническа тематика. 3. осигуряване на
интересни и насочващи към конструктивно – техническа дейност комплекти, материали и играчки.
Методи и похвати за ТВДГ
Приложение намират общодидактическите методи – наблюдение, беседа, демонстрация, упражнение. Те се провеждат
в единство с нагледните, словесните и игрови похвати.
Наблюдението е характерно за първото звено но обучението в педаг. обучаващи ситуации – възприемането. За
провеждане на наблюдението е необходима предварителна подготовка: 1.ръководната роля на възпитателя започва с
набелязване обекта на наблюдение. 2. възпитателя определя последователността на запознаване с обекта, набелязва
допълнителните средства които ще използва – худ.лит-ра , техн. средства , новите термини. 3.За създаване на интерес
и насоченост на вниманието се провежда кратка беседа преди самото наблюдение.
Наблюденията биват : епизодични, системни, инцидентни и сравнителни.
Епизодични наблюдения се провеждат по време на разходка – фасади, покриви и височини на къщите, на различни
автобуси, леки коли, на различни технически обекти.
Системните наблюдения се правят при строежа на сгради , при работа на технически обекти и др. Чрез тях се създава
целенасоченост и траен интерес към обектите.
Инцидентни наблюдения са тия при които за разлика от епизодичните липсва целенасоченост и ръководство на
възпитателя.
Сравнителни наблюдения се правят на два или повече обекта.
Демонстрацията е друг основен метод за ТВ които си използва едновременно с наблюдението. Чрез демонстрацията
децата се запознават с скритите белези и предметите е с процесите на изработването им. Демонстрацията винаги се
съпровожда със словесни обяснения и въпроси. При демонстрацията за ориентиране конструкцията на предмета се
спазва следната последователност : - възприемане на цялостния вид на предмета, - определяне на основните части, -
определяне на пространствените взаимоотношения на частите, - определяне на по- малките части и отношението им
към основните, - повторно цялостно възприемане на предмета.
В демонстрацията се използват нагледни похвати :
Показ на образеца – образците биват обемни , илюстрации и схеми.
Обемните образци могат да бъдат предмети от действителността, могат да бъдат изработени от същия материал.
Образците- илюстрации представляват цялостно изобразяване на предмета или рисунка на неговите части и детайли.
Образците – схеми най – често се правят от възпитателя.
Показ на действието – Неговото предназначение е чрез практически анализ да се подпомогне прилагането на знания за
обекта. На децата трябва да им се покаже с какво , къде и как ще си служат , за да могат да действат.
Обяснението – като словесен похват е характерно както за наблюдението така и за демонстрацията. Обясненията се
дават в последователност, която осигурява запознаването с цялото, частите и отново цялото. Възпитателя обяснява
начина на извършване на действието за постигане на хармонични съчетания на форми и цветове, ритмичност и
точност на изпълнението.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конструктивни дейности в детската градина

В предучилищна възраст се развиват и трите основни дейности - игрова, учебна и трудова, като водеща е ировата, а останалите имат починена функция...
Изпратен от:
елена статева
на 2013-02-12
Добавен в:
Теми
по Педагогика
Статистика:
551 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
изготвяне на план конспект за практика
добавена от Habibe96 преди 16 дни
2
4
Теники за групиране на децата по околен и социален свят.
добавена от na.lonkata.feiisbuka 15.12.2015
1
45
Подобни материали
 

Предучилищна педагогика

13 яну 2009
·
1,672
·
42
·
5,150
·
2,410
·
2
·
1

ПП разработва системи на нравственото, умственото, физическото, естетическото и трудовото възпитание на деца от предучилищна възраст...
 

Предучилищна педагогика

03 ное 2006
·
1,482
·
3
·
482
·
567
·
2

Възрастовата характеристика в тази възраст демонстрира високи темпове на развитие на движенията и сензорните действия.Символното действие се усвоява в подражание, а регулирането на взаимоотношенията, се осъществява въз основа на непосредствения опит...
 

Игрова дейност в ДГ

19 апр 2008
·
1,064
·
2
·
286
·
797
·
3
·
1

1.Програмни задачи: -да се развива игровата активност на децата чрез разнообразяване на формите и свързаните с тях игрови действия -усъвършенствие на взаимотношенията между децата в игровия процес...
 

Нуждата от общуване за развитието на човека

22 фев 2006
·
2,605
·
4
·
1,233
·
531
·
1
·
2

1. Нуждата от общуване за развитието на човека.
2. Същност на общуването. 3. Характеристика на педагогическото общуване. 4. Особености на педагогическото общуване с деца от предучилищна възраст. 5. Значение на педагогическото общув
 

Изобразителното изкуство и интелектуалното възпитание

30 май 2007
·
667
·
3
·
229
·
278
·
1
·
2

Включването на творчески дейности в живота на децата е от голямо значение, защото това им позволява да проявяват себе си, да реализират творчески идеи и да осъществяват собствен свободен избор.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Педагогика
Изкуство и възпитание
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Учебен тест от материала по "Изкуство и възпитание" за студенти магистри. Въпросите имат само по един верен отговор.
(За отличници)
47
03.10.2019
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Труден)
45
53
1
1 мин
15.10.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Конструктивни дейности в детската градина

Материал № 958471, от 12 фев 2013
Свален: 551 пъти
Прегледан: 802 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 4,639
Брой символи: 30,146

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конструктивни дейности в детската градина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  35 години
28

Ралица Василева
преподава по Математика, Български език и Човекът и природата
в град Варна
с опит от  26 години
91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения