Големина на текста:
Въпрос 1–3 /
Регионално
развитие–цели,
критерии и фактори.
Понятието развитие се
употребява много
често в следните
съчетания:
икономическо
развитие, социално-
икономическо
развитие, развитие на
икономиката, развитие
на региона, развитие
на града. Във всеки от
тези случаи под
развитие следва да се
разбира определено
изменение предимно в
социално-
икономическите
характеристики на
обекта. Изменението
може да бъде
количествено и тогава
се говори за социално-
икономически ръст, но
може да бъде и
качествено и
означава: - или
структурни изменения;
- или изменение на
съдържанието на
развитие; - или
придобиването на
нови характеристики
в социално-
икономическата
система.
Наред с чисто
икономическите
характеристики
обикновено се разг-
леждат и социалните
параметри на
развитие тъй като те
отдавна станаха
пълноправни
показатели за оценка
степента на развитие
на всеки регион.
Развитието на
региона е
многоаспектен процес
с различно съдържа-
ние. Разликите в
развитието на
отделните региони са
в следствие не само от
изходното равнище на
развитие, но и от
особеностите на
конкретния регион,
неговата
производствена
структура, географско
разположение,
производствена
специализация и др.
Развитието винаги
има целева
насоченост, т.е. винаги
се преследва
постигането на
някаква цел или на
система от цели.
Положителната насо-
ченост на развитие
може да се
характеризира като
прогрес, а отрицател-
ната свидетелства за
регрес и деградация.
Основна интегрална
цел на социално-
икономическото
развитие на региона е
подобряване
качеството на живот
на населението. Този
процес има три важни
съставни елемента: 1.
повишаване на
доходите,
подобряване на
здравословното
състояние на хората и
повишаване
равнището им на
образование; 2.
създаване на условия,
способстващи
нарастването на
самоуважението на
хората в резултат от
формирането на
социална,
политическа,
икономическа и
институционална
системи, ориентирани
към подобряването
живота на хората; 3.
увеличаване на
степента на лична
свобода на
населението, в това
число и тяхната
икономическа свобода.
В качеството на
конкретни цели на
социално-
икономическото раз-
витие на региона също
могат да бъдат
определени:
подобряване на обра-
зованието,
здравеопазването,
околната среда,
осигуряване на равни
възможности,
обогатяване на
културния живот и пр.
Целите са (трябва да
са) съвместими една с
друга, но при
определени условия
може да влязат в
конфликт. Така
например има случаи
при които
ограничените средства
може да се насочат
или за развитие на
здравеопазването или
за опазване на
околната среда. В
такива условия
възниква конфликт
между целите на
развитие. В същото
време обаче е ясно, че
колкото е по-чиста
околната среда,
толкова са по-здрави
хората, поради което
подобни конфликти
между целите имат
разрешим характер.
Но в редица други
случаи конфликтите
между целите изискват
основно разглеждане и
използване на
специални методи за
разрешаването им.
В съответствие с
целите на развитие на
региона се изгражда
система от критерии
(характеристики на
развитието) и
показатели за характе-
ристика и оценка на
ситуацията.
Стандартният и
традиционен способ за
оценка на развитието
на региона е
равнището на
материалното произ-
водство, но при
днешните условия
такава оценка е
едностранна и недос-
татъчна.
Един от начините
международните
организации да оценят
степента на развитие
на страните и
регионите е чрез
използването на някои
универсални
интегрални
показатели. Такъв
например е индексът
на развитие на човека,
разработен в рамките
на „Програмата за
развитие на ООН". Той
подрежда страните по
възходящ ред чрез
отчитането на три
показателя за
икономическо
развитие: - очаквана
продължителност на
живота;
-интелектуален
потенциал -
грамотност на
възрастното
население и средна
продължителност на
обучението; -
величина на доходите
с отчитане на
покупателната
способност на
валутата и снижението
на пределната
полезност на дохода .
Индексът за
развитие на човека
успешно може да се
използва за оценка на
развитието на региона.
Наред с тези и други
мащабни показатели
могат да се използват
и по-конкретни като: 1)
национален доход на
човек от населението;
2) равнище на
потребление на
отделни материални
блага; 3) степен на
диференциация на
доходите; 4)
продължителност на
живота; 5) равнище на
физическото здраве;
6) равнище на
образование и др.
Целесъобразно е
да се разграничават
дългосрочни и
краткосрочни цели и
съответстващите им
критерии за
икономическо
развитие на региона.
Сред дългосрочните
цели обикновено са
развитие на
постиндустриало
общество, създаване
на работи места за
висококвалифицирани
кадри, подобряване на
жизненото равнище на
населението, което
включва равнище на
здравеопазване,
образование и
култура. В качеството
на краткосрочни цели
може да се разглеждат
преодоляване на
кризи, достигане на
конкретно равнище на
нарастване на брутния
регионален продукт и
др. По своето
съдържание
дългосрочните и
краткосрочните цели
са много различни.
Като правило
достигането на
краткосрочните цели
има отношение не
толкова към
развитието на региона,
колкото към неговото
функциониране,
докато дългосрочните
имат непосредствено
отношение към
развитието. Във
връзка с това е
необходимо да се
разглеждат задачите,
свързани с
устойчивото
функциониране и
устойчивото развитие
на региона.
За оценка на
динамиката на
развитие е
целесъобразно да се
използват показатели
за оценка на темпа на
икономическо
развитие на региона.
На първо място това
са темповете на
структурна
трансформация на
производството.
Влиянието на темпа на
икономически ръст е
жизненоважно за
икономическата
политика на страната
като цяло и за
отделния регион в
частност.
На равнище регион
е целесъобразно да се
разглеждат следните
критерии и
съответстващите им
показатели за
социално-
икономическо разви-
тие:
- брутен вътрешен
продукт (измерен и
като абсолютна
величина и като
размер на човек от
населението) със
съответните темпове
на растеж;
- средно равнище на
доходите на
населението и степен
на диференциация на
доходите;
- продължителност на
живота и равнище на
физическото и
психологическото
здраве на хората; 1.
равнище на
образованието; 2.
равнище на
потреблението на
материални блага и
услуги; 3. равнище на
здравеопазването; 4.
състояние на околната
среда; 5. равни
възможности на
хората за развитие;
6.обогатяване на
културния живот на
хората и др.
При управление на
икономическото
развитие на региона е
целесъобразно да се
осъществява
мониторинг на всички
посочени по-горе цели.
В понятието социално-
икономическо
развитие на региона
влиза и трудно
измеримия показател
културен живот на
населението.
Устойчива дннамика
на
икономическото
развитие на региона е
възможна само при
наличието на богат
културен живот на
населението. За
устойчивост на
социално-
икономическото
развитие на региона
може да се говори
само ако при равни
други условия се
разширява личната
свобода на всеки, в
това число и в
икономическата
област, което е
възможно само при: 1)
активната поддръжка
на малкия и среден
бизнес; 2)
антимонополно
законодателство; 3)
зашита правата на
потребителите; 4)
осигуряване на реална
свобода на
придвижване и др.
Местните органи
на власт на всяко
равнище - регион,
район, град -
изпълняват две
основни функции;
предоставяне на
услуги на
населението и
управление на соци-
ално-икономическото
развитие иа
територията, което
съответства на
управление на
функционирането и
управление на
развитието.
Един от
феномените на
съвременното
развитие на
обществото е високата
интеграция в рамките
на регионалните
икономически
общности и в
световното
стопанство.
Същевременно ЕС се
стреми към Европа на
регионите и този
процес е свързан с
разпределение на
отговорностите и
сътрудничество чрез
партньорство между
различните нива на
управление.
Като част от
този съюз България
изпитва сериозни
затруднения в процеса
на адаптация и
синхронизиране с
принципите и
правилата за
балансирано развитие
на регионите си.
Значителни
възможности в тази
посока се
предоставиха чрез
функционирането на
предприсъединителни
те фондове и
стартирането от 2007г.
На работата на
Кохезионния и
Структурните фондове
на ЕС. Тези
финансови
инструменти са
ориентирани и дават
възможност за
развитие в областта
на икономиката,
социалните дейности,
екологията, админи-
стративната реформа
и т.н.
Целта на тoзи
реферат е да се
характеризира и
формулира
същността,
съдържанието и
особеностите на
регионално развитие в
условията на
евроинтеграция.
Затова е необходимо
да се изпълнят
следните задачи :
- Да се изясни
обхватът и същността
на понятията „регион”
и ”регионално
развитие”
- Да се изведе
система от индикатори
за регионалното
развитие и програмно
осигуряване
- Да се анализират
източниците за
финансиране на
проекти и програми за
регионално развитие
Същност на
регионалното
развитие / Като
комплексни
образувания
регионите се
различават
чувствително по
своята територия и
развитие. Тяхната
идентичност
непрекъснато се
изменя и с течение на
времето регионалните
системи еволюират
под влияние на новите
потребности,
ценности,
икономически условия.
Тези процеси протичат
с различна
интензивност в
зависимост от
степента на
дебалансираност
между равнището на
икономическо
развитие, качеството и
начин на живот,
качеството на
околната среда и
равнището на
обществена активност.
Съществуват
различни трактовки на
понятието „регион”,
което налага и
различния подход на
авторите към него.
Приемайки различните
становища, терминът
регион няма ясна
дефиниция и може да
бъде определен като:
географски
локализирана
територия с определен
обхват;
геополитическа зона,
където провежданата
политика има
определящо значение;
система от действия, в
рамките на която
решенията се приемат
от държавата, пазара
или гражданското
общество; действаща
структура, способна да
работи на
международно
равнище, защитавайки
регионален интерес.
Като част от ЕС
страната ни се
съобразява и въвежда
практики, които в
рамките на Съюза са
доста разнородни.
През 1994 г.
Постоянната
конференция на
местните и регионални
структури в Европа
инициира процес за
изработване на
цялостната концепция
за дефиниране на
понятието регион, по
същото време започва
и работата по
Европейската харта за
регионално
управление. ЕК
разделя картата на
Европа на
приблизително
еднакви по размер
територии, наречени
региони, и поставя
условие за минимален
брой жители. Тези
зони Комисията
обозначава като
NUTS. Република
България прие
условната
класификация,
договорена между
Националния
статистически
институт и Евростат.
С постановление на
МС Но. 145/07.07.200
г. Са регламентирани
шест района за
планиране в
съответствие с
договорената
класификация. Някои
от съществуващите
шест региона не
отговарят на
формалното изискване
за формиране на
регион. Този проблем
беше заложен още
през 2000 г., когато
необосновано и
механично бяха
определени границите
на регионите по скоро
по географски
принцип, отколкото в
зависимост от
икономически и
демографски
характеристики.
Нашето предложение
към настоящия момент
е насочено към едно
обосновано
формиране на четири
планови региона,
което би способствало
за достигане на по-
добри социално
икономически
показатели и
намаляване на
междурегионалните
различия.
Номенклатурната
класификация на
регионалните единици
определя нивото на
регионално развитие
по региони. Тези
различия са ярко
изразени, в някои
случаи дори в рамките
на дадена страна тези
разлики са
внушителни. За ЕС
като цяло
съотношение между
най-бедните и най-
богатите региони,
измерено на база БВП,
е 4, 5:1. Различията
между отделните
региони са резултат от
влиянието не на
инцидентни фактори, а
от комплексното
взаимодействие
между
взаимозависими
фактори. Като всеки от
тях се променя
непрекъснато и то не
винаги в положителна
за регионалното
развитие посока.
Обобщавайки някои
теоретични
постановки, може да
определим
регионалното развитие
като процес на
постигане на
устойчиво и
балансирано развитие,
при който управлявани
от човека фактори,
осигуряват съобразно
природо-географските
дадености
допълнителни условия
и възможности, които
водят до рационално
използване на
регионално обособени
материални,
финансови и човешки
ресурси в полза на
преобладаващата част
от населението, без да
се нарушава
екологичното
равновесие.
В структурно
отношение
регионалното развитие
се подчинява на
закономерностите на
цикличността и
включва следните
фази: Начално
усвояване на региона;
Растеж; Максимално
ниво на
функциониране; Спад
(депресия); Кризисно
състояние, след което
е възможно отново
стартиране на растеж.
Нещо важно за
регионално развитие
са инвестициите, които
са тясно свързани с
провежданата
регионална
икономическа
политика и до голяма
степен зависят от
възможностите за
финансово
обезпечаване. Към
настоящия момент
можем да кажем, че
инвестиционната
активност на
национално и
регионално ниво е не
само ниска, но и
неравномерно
разпределена.
Регионът като цяло не
може да просперира,
ако икономическите
субекти оперират само
на местния пазар. Тук
от съществено
значение е да се:
- Определят
дейностите, от които
се изнася продукция в
други райони или на
международния пазар;
- Определят
средствата, чрез които
тези дейности ще се
развиват;
- Анализира
влиянието им върху
останалите дейности
от региона;
- Проектира
комплексното
развитие.
В съответствие с тези
изисквания целите на
регионалното развитие
намират израз в
избраната регионална
политика и се свързват
със:
- Създаване на
предпоставки за
устойчиво и
балансирано развитие
на районите;
- Избор на приоритети
в развитието и
устройството на
региона;
- Намаляване на
междурегионалните
различия в заетостта и
доходите;
- Осъществяване на
регионално и
трансгранично
сътрудничество и
евроинтеграция;
- Степен на усвоеност
на регионалния
потенциал;
- Търсене на
алтернативи за
регулиране на
„тесните места” в
региона;
- Преоценка на
вътрешнорегионалнит
е задачи;
- Определяне на
проблемите,
произтичащи от
европейския пазар и
изискванията на ЕС.
Регионите са на
различно ниво в
своето развитие и
разполагат с различен
потенциал.
Политиката на ЕС по
отношение на
регионалното развитие
възприета в България
и е ориентирана към
предоставяне на равни
възможности за
постижения в
различни социално-
икономически
направления.
Трудностите са
свързани с
възможностите на
администрацията да
формулират най-
подходящите
приоритети, да
разработят
балансирани програми
и да осигурят
финансиране на
обосновани проекти –
т.е. всичко, което може
да гарантира
устойчиво регионално
развитие.
Предизвикателствата
пред страната ни са
преодоляване на
проблемите и
грешките от
досегашната практика
при работа с
присъединителните
програми и
ориентация към нов
подход при
взаимодействие с
Кохезионня и
Структурните
фондове. Това може
да се осъществи чрез
активния процес на
планиране,
програмиране,
финансиране на
дейностите, свързани
с регионалното
развитие, при ясно
зададени цели,
приоритети и
формулирани
индикатори за
определяне на
достигнатите нива.
Индикатори за
регионално
развитие /
Количествените и
качествените промени
в динамично
протичащите
социално-
икономически процеси
на регионалното
развитие могат да се
характеризират със
система от
индикатори. Чрез тях
се представя
комплексната
реалност в
регионалното
развитие. Обектите на
анализ рефлектират в
показатели, с помощта
на които се отразяват,
наблюдават, изучават
и отчитат явленията и
процесите от всяка
дейност. В този
смисъл едно от най-
важните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 юли 2021 в 12:38 потребител на 37 години
03 юли 2021 в 14:09 учител на 36 години от Кубрат - Професионална гимназия, випуск 2020
21 мар 2021 в 10:44 студент на 33 години от Габрово - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
06 окт 2020 в 21:14 ученик на 22 години от Габрово - СОУ "Райчо Каролев", випуск 2016
23 юни 2020 в 12:11 потребител
24 ное 2019 в 17:19 учител на 56 години
30 сеп 2019 в 11:07 учител на 31 години
21 юни 2019 в 22:57 в момента не учи на 21 години, випуск 2019
30 яну 2019 в 15:03 ученичка на 25 години от Пловдив - ПГ по Облекло "Ана Май", випуск 2014
25 яну 2019 в 18:59 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Регионално развитие, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Национална стратегия за равни възможности

17 май 2006
·
1,256
·
40
·
6,281
·
321

Хората с увреждания притежават същите права и отговорности, както всички останали хора. Въпреки това те са изправени пред по-широк кръг от пречки за постигане на равни възможности, независимост и пълна икономическа и социална интеграция.
 

Проблеми на заетостта на хората с увреждания

02 май 2008
·
770
·
14
·
2,301
·
407

Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания е първият такъв документ, разработен в България. Изготвена е с участието на над 50 представители на 22 неправителствени организации на и организации за хора с увреждания...
 

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания

19 мар 2008
·
419
·
7
·
1,477
·
1

Психологична бариера при деца с увреждания, наемане на хара с увреждания. Препоръки за работодателя. Достъп до качествено образование за всяко дете с увреждане. Образованието на децата с увреждания в ЕС...
 

Социална сигурност и социална защита

21 авг 2008
·
387
·
2
·
820
·
264

Общоприетите принципи на социална политика, свързана с равни възможности за всички; социална солидарност, свързана с подпомагането на социално слабите, свобода на индивида, предопределят целта на социалната политика...
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Пищови по социална политика

Материал № 953774, от 02 фев 2013
Свален: 82 пъти
Прегледан: 183 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 28
Брой думи: 17,541
Брой символи: 117,004

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищови по социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала