Големина на текста:
1.Публични финанси
1.Същност и функци на финансте:финансите са икономическа категория,свързана с
използването на пари.Поради тази причина тези отношения могат да се разглеждат в
различни направления.Финанси свързани с държавата, финанси на семеиствата и
физически те лица,финансови пазари(кредитен,паричен,валутен,фондови
борси).Финанси те свързани с държавата се наричат фискални финанси поради това,че
са регламентира ни от държавно-публично правни дела се наричат Публични финанси
2.Съшност на публични те финанси.Паричните отношения свързани с
преразпределението на брутния вътрешен продукт и националния доход,в резултат на
това се формира държавния бюджет.Публични те финанси имат няколко
функци:преразпределителна,контрол върху доходите,контрол върху
потреблението.Преразпределението става чрез формите за набиране на държавни
приходи и при извършването на държавните разходи.Основните форми за набиране на
държавни приходи са данъци такси и налози.Преразпределението става по следния
начин.Данък сгради-такса смет-корпоративен данък-данък мпс-патентен данък-
винетка-данък общ доход- пенсиони осигуровки-здравни-осигуровки-данък дарение-
данък наследство-данък добавена сойност-акзици- мита-държавни такси. Всичко това е
40% от БВП.Контрол върху доходите се извършва като всички доходи се декларират и
изготвят данъчни деклараци.Основни са годишната данъчна декларациа на
физическите и юридически те лица.Контрол върху потреблението.В зависимост от
структурата и величината на отделните форми за държавни приходи и разходи се
регулира потреблението и производството.
3.Финансова система.Всички регламенти във връзка със финансовите отношения са
свързани главно с държавата,следователно,основната причина за публични те финанси
са държавата и изпълнявани те от нея функци.Самата финансова система включва
определени звена и институци който регламентират,организират и управляват
финансови те взаимоотношения.Такива са народното събрание,министерски съвет и
неговата законодаделна инициетива,министерство на финанси те(което изпълнява
държавния бюджет ),национална агенция по приходите,здравна каса,сметна
палата,общински дирекци местни данъци и такски.
4.Финансова политика.Всички регламенти и мероприятия,предприемани от държавата
за за организиране на между финансови отношения се наричат финансова
политика.Тази финансова политика може да има различна характеристика в зависимост
от това каква е ролята на държавата,тя може да
бъде:неутрална,регулирана,пазарна.Следователно зависи каква роля иска да играе
държавата.Финансовата политика на държавата може да прилага:парично-
кредитна,бюджетна политика,данъчна политика. Парично кредитната обхваща
принципи те на състояние,изпълнение прилагане на държавния бюджет.Една правилна
бюджетна политика изисква приходи те да покриват разходите,да има бюджетно
равновесие,единство между звената на бюджетната система,нисък бюджетен
дефицит,използване на бюджет за решаване на съществуваща икономически и
социална система.Може да реши въпроси те на дадена икономика само
временно,защото бюджета е функция на самата икономика.Данъчната политика
изисква да се спазват следните принципи:обективност,икономическа
стабилност,социална справедливост,удобство.
5.Държавни приходи.Те са в пряка зависимост от функциите на държавата който
зависят от обществените
потребности:отбрана,сигурност,управление,образование,здраве опазване.Характерни за
държавни те разходи са:техния размер който непрекъснато се увеличава,увеличава се
невъзможноста за извършване на голяма част от държавните разходи,обект са на
1
1
икономически и социални противоречия,обект са на политически ангажименти.
6.Държавен бюджет.Държавния бюджет е основен финансов план на държавата.Нарича
се фиск(държавно съкровище).Като основен финансов план за 1 год бюджета обхваща
държавните разходи и приходи.Приходи те се планират според техните източници и
характеристика,а разходи те по основни групи : мероприятия и
параграфи.Разпределението на разходите се извършва от разпределители те с
бюджетен кредит,който са 3 степенни: първа министерства и агенции(съответния
разход отнесен към съответното министерство), втора подчини са на министерства и
агенции ,но към тях спадат и бюджетните звена,трета бюджетни звена.Държавния
бюджет се съставя от митистерство на финанси те и се внася от министерския съвет във
народното събрание приема се на 2 четения първо формално и второ по
същество.Изпълнението на бюджета се приема преди да се приеме проекта за нов
бюджет,като самия бюджет има статут на закон.Всяка год бюджета приключва като
това става по 2 способа:бюджетна жестия приключване на 31.12 и бюджетен екзерсис
за определено време функционират и 2 бюджета.Един бюджет може да приключи със
следни те резултати:приходите и разходи те да са равни,приходите да бъдат по–голями
от разходи те,приходите са по-малки от разходите.Съставянето и изпълнението на
бюджета трябва да се подчинява на определени принципи:разходите да бъдат за сметка
на текущи те приходи,единство на бюджета републиканския и
местния,бездефицитност,бюджетно равновесие,бюджетно изравняване чрез дотации и
субсиди.
7.Данъци.Данъците са парични средства,вещи ,права или вземания който се извземват
във полза на държавата при което данъка се явява двуяка категория:икономическа
защото това са част от доходи ,приходи,печалба на физическите и юридически те лица
и юридическа защото данъка е закон.Характерни особености на данъци те
са:задължителния характер,принудителния характер,безвъзмезност.Начини на облагане
с данъци :поголовно,пропорционално облагане(размера на данъка е един и същ,но
началното задължение се променя според изменението на данъчната
основа),прогресивно облагане(величината на данъка се променя може да бъде
бързо,бавно,забавено).За да се избегнат противоречията се използват етапи или класни
прогреси,както и смесено облагане.
8.Елементи на данъците.Данъчна единица(количество,качество,свойства или белег
което подлежи на данъчно облагане).Данъчен дестинатор(лице което спрямо закона
може да прехвърли данъка на друго лице).Данъчен размер големина на данъка.Данъчно
задължено лице.Носител на данъчното задължение.Платец на данъчното
зажължение.Данъчната система на българия включва различни видове данъци уредени
във различни видове данъчни закони.
8.Закон за преките данъци .Той включва закон за корпоративното подоходно облагане и
закон за данъци върху доходи те на физически те лица.При облагането с преки данъци
данъчната тежест от лицето което получава печалба или доход.Печалбата е понятие
относимо към предприятията а доходът е понятие относимо към физически те лица.
9.Закони уреждащи облаганито със косвени данъци .Закон за данък върху добавената
стойност и закон за акцизите и данъчните складове.При облагането със косвени
данъци данъчната тежест се понася от крайния потребител на стоката или услугата.
10.Закон уреждащ облагането с имуществени данъци.Закон за местни данъци и такси.
Тези три групи закони формират групата на маериалните закони.Процесуално
нормативния акт в данъчното ни законодателство е данъчно осигурителния
процесуален кодекс в него са разгледани всички процедурни действия който трябва да
изпълняват задължените лица и приходната администрация по повод изпълнението на
ангажименти те им уточнени във материални те закони.Регистрация, подаване на
2
2
декларация, контролни деиствия чрез извършване на проверки и ревизии, обжалване на
определени задължения на административна и съдебна фаза,принудително изпълнение
на определени те задължения .
11.Видове данъчни облагания.Необлагаеми са следните видове доходи.Доход от
продажба на 1 жилищен имот през годината ако е притежаван повече от 3
год.Продажба и замяна да 2 недвижими имота както и неограничен брой земеделски
земи или гори ако са притежавани повече от 5 год.Моторни превозни средства ако
между покупката и продажбата е минала повече от 1 год.Ако е предобито имущество
по наследство,дарение,реституция няма облагане при продажба или замяна.Доходи те
от задължително осигурява не.Облагаемите доходи се облагат по следни те начини:
-Облагане със стафка 10% или плосък данък на доходи от следни те 5
източника:трудови правоотношения друга стопанска дейност(упражняване на свободни
професи,лица който извършват услуги с личен труд на граждански договор) доходи от
наем,доходи от продажба или замяна на имущество ,доходи от обещетения за
пропуснати ползи неустойки.Тези доходи се деклалират в год данъчна декларация по
чл 50 от закона която се подава до 30 април във същия срок се внася и данъка 5 %
отстъпка от данъка за внасяне ползват лицата който до 10 февруари внесът данъка също
така и за лицата подали деклларацията си по електронен път. До 10% намаляване
годишната основа със направени вноски за доброволно осигуряване,годишната основа
се намалява със направени през годината вноски за откупуване на осигурителен стаж
при пенсиониране.Покупка на жилище с ипотечен кредит.Облекчение за дарение.
-Облагане със стафка 15% на доходите от стопанска дейност като етноличен
търговец.Данъчната основа за облагане със стафка 15 % е данъчната печалба тя се
получава след като счетоводния финансов резултат по отчета за приходи те и разходи
те(който може да е печалба или загуба) се преобразува по реда за закона да
корпоративното облагане със извършване на увеличение или намаление.
- Облагане със със окончателен данък на доходи те от :дивиденти и лихвени
дялове,лихви по депозити,наем при етажна собственост,от предаване на вторични
суровини,обратно получени суми от доброволно осигурява нe,всички посочени в чл 37
изплатени на чуждестрани стафката е 10% с изключение на точка 1 при който стафката
е 5 %.Данъка се отдържа в момента на изплащане на дохода тези доходи не се
деклалрират в год данъчна декларация.
–Облагане с патентен данък.Основно разпоредби те за този данък са свързани със
закона за местни те данъци и такси.С патентен данък се отличават лицата който
отговарят на следни те 4 условия от закона за местните данъци и такси:лицата да имат
оборот за предходната тодина до 50 000 лв, да нямат регистрация по ддс
-Корпоративно подоходно облагане .Печалбата се облага с корпоративен данък със
стафка 10% .За размера на данъка финансовия резултат се подава декларацияпо чл 92
он ЗКПОВ в срок до 31.04 във същия срок се дължи и данъка.За да има регулирани
приходи във бюджета се правят авансови вноски.Фирми те сами определят размера на
вноските според прогнозната си печалба.
13.Закон за данъка върху добавачната стойност.Със данък добавъчна стойност се
облагат всички доставки на стоки и услуги който са възмезно извършени в рамки те на
независимата му стопанска дейност и са с място на изпълнение на територията на
страната.За целта на закона е въведена специална регистрация на лицата,задължителна
за всички лица със облагаем оборот над 50 000 лв за период не по дълъг от последни те
12 месеца.Доброволно по желание могат да се регистрират с 0 оборот.Всеки месец
регистрирани те попълват дневник за покупки те в който отразяват всички документи
за покупки.Във дневника за продажби те отразяват всички документи за продажби .В
справка декларация пренасят даните от 2 дневника и формират резултата за периода
3
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 сеп 2017 в 18:27 ученик на 34 години от София - 153 ПГ "Неофит Рилски", випуск 1999
09 мар 2015 в 00:50 студентка на 54 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
03 фев 2015 в 13:42 студент на 34 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по химични технологии, специалност - Неорганични химични технологии, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,607
·
1
·
1,184
·
341
·
2
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Данък върху доходите на физическите лица

12 мар 2006
·
3,847
·
62
·
26,446
·
825
·
1

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи.
 

Данък върху доходите на физическите лица

31 май 2007
·
719
·
1
·
350
·
159
·
1

Облагането на доходите на физическите лица започва посъвместно да се прилага в Европа в края на XIXв. и началото на XXв...
 

Местни финанси - характеристика и особености

01 май 2007
·
1,173
·
3
·
901
·
151

1. Местно държавно управление 2. Крайна характеристика на административно-териториалните райони 3. Приходи, разходи и имуществото на общините 4. Особености при съставянето и изпълнението на общинските бюджети...
 

Публични (държавни) финаси

18 фев 2007
·
1,384
·
6
·
1,929
·
99
·
12

Основните звена на публичните финанси са държавните финанси и финансите на местните органи на управление...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
4
1
2 мин
27.08.2018
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Публични финанси

Материал № 953673, от 02 фев 2013
Свален: 19 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,567
Брой символи: 9,483

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Публични финанси "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения