Донка Генова
преподава по Математика
в град София
Големина на текста:
Организация и технология на строителството
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
I. Характеристика на строителната площадка
Строителната площадка за обекти блок N°A и блок N°В се намира в жилищната зона на
гр. София.Характерното за дадения обект е че имаме равнинен терен, няма данни за високи
подпочвени води,a kлиматът е умереноконтинентален. Непосредствено до нея има
съществуваща улична мрежа и подземна инфраструктура.През строителната площадка нe
преминават подземни комуникации (съгласно подземният кадастър).Основните подземни
технически проводи и съоръжения под пътните платна са:
водопроводна мрежа , канализационна мрежа и топлопроводна мрежа.Върху строителното
платно няма сгради, подлежащи на събаряне.
Работно време на обектите: 12 месеца в годината, 22 дена месечно, 8 часа дневно
(едносменно).
Основните строителните материали се докарват на обекта като полуфабрикати от
армировъчен цех, бетонов възел и тухларен цех.
II. Характеристика на строителния обект
- Блок N°A е с размери 12,00/14,00 м., застроена площ 168 м
2
, 4 етажа с етажна височина 3 м.,
разгъната застроена площ 672 м
2
, скатен покрив.
- Блок N°В е с размери 12,00/16,00 м., застроена площ 192 м
2
, 6 етажа с етажна височина 3 м.,
разгъната застроена площ 1152 м
2
, скатен покрив.
Строят се едновременно 2-те жилищни сгради (блок N°A и блок N°В) по монолитно
стоманобетонна технология. Носещата конструкция се състои от стоманобетонов скелет от
колони, греди и стоманобетонова плоча. Външните фасадни стени са от тухлена зидария с
дебелина 25см., а преградните стени - зидове с дебелина 12см.
III. Обобщена количествено-стойностна сметка -съставя се на основата на
коефициентите за различните видове дейности, като източник за единичните цени е
"Справочник за цените в строителството".
1. Организация и технология за изпълнение на основните видове дейности
а). Земни работа-изкопите се изпълняват механизирано с багер и ръчно, като изкопаната
земна маса се товари на самосвали и се извозва на депо. Окончателното подравняване на
дъното на изкопите се извършва ръчно.
Използваме багер с обратна лопата эО-4321 за изкоп на строителни ями.
q=0.65m
2
k
н
=1 к
в
=0,65 к
р
=1,3 V
1
=537.60 m
3
V
2
=921m
3
?t
I
=27 (за q=0.5 , III категория почва , ъгъл на завъртане 90°=>
n=60/27=2.22 цикли за минута
П
б
=60*Z*n*q*k
н
E
р
=60*8,5*2,22*0,65*1*0,65/1,3=368м
3
/мсм
m
б1
= 537,60/368=2мсм m
б2
= 921/368=3мсм
За извозване на земни маси за депо използваме автосамосвали МАЗ-205
Р=6t g=10m/s
2
?=1900kg/m
3
=> Q1=P/g*?=60*1000/10*1900=3.16m
3
Един самосвал се натоварва от n
c
=Q1/(q*k
н
р
)=3,16/(0,65*1/1,3)=6,3=>
Имаме 6 багерни коша
t
n
= (n
c
*q* k
н
р
)/ (П
б
/60*Z)=(6*0.65*1/1.3)/(368/60*8,5)=4.16min=250s-време
за натоварване
Броя на самосвалите обслужващи 1 багер при условия за непрекъснато
Товарене и извозване по черен път е 4 самосвала.
Изкопите се подравняват ръчно до достигане на проектната кота.
1
б). Кофражни работи-за изпълнение на кофражните работи ще се използват иглолистни
бичмета и дъски,кофражно масло,пирони,тръбно скеле и мачтов подемник.Кофражните
платна се изработват на обекта от наличния дървен материал,като могат да имат височината
на колоната и отвори за съответните греди.
в). Армировъчни работи-армировката се заготвя в армировъчен цех и след това само ще се
монтира на обекта. Връзването на стремената, монтажната и разпределителната армировка ще
се извършва на място с горена тел.
г). Бетонови работи -готовата бетонова смес ще се транспортира от най-близкия бетонов
възел до строителната площадка с автобетоносмесители, а полагането и в кофража ще се
извършва с автобетонпомпа.Разтилането на бетона е ръчно с лопати.Оставят се работни фуги
в средата на плочите и гредите.Уплътняването на бетона ще се извърши механизирано с
вибратори: за уплътняването на колоните и гредите ще се използват иглени вибратори,а за
плочите – повърхностни вибратори.
Прясно излетият бетон през летните месеци трябва да се покрива и предпазва от изпарение на
водата от откритите повърхности.Поливането на бетона се извършва до 7
ден от
изливането.Декофрирането ще се извърши в следния ред:свалянето на страниците на
колоните да се извърши на 7
ден;поправяне на съществуващите дефекти,махане на дъната на
гредите и плочите на 10
ден и временно подпиране на плочите с по-големи отвори.
Qч>F*h/(t
c
-t
o
)*k=192*0.12/2*0.85=21.18 m
3
/h
F=16*12=192m
2
H=0.12m t
c
-t
o
=2h-максималния промеждутък от време м/у полагането на 2 съседни
порции бетонна смес.
Избирам автобетонпомпа SCHWING-тип BPL-601HD с производителност 66 m
3
/h
и разпределителна стрела KVM36
к
в
=0.6-коеф за използване по време Q=66*0.6=39.6 m
3
/h>21.18 m
3
/h
Избираме автосмесител AM-4FH с работа обем на смесителя V=4 m
3
к
н
=0.9
к
в
=0.8
V
ср
=27km/h
t
н
=3 min
t
р
=8 min
t
ц=
t
н
+
t
р
+2*L/ V
ср
=3+8+2*60*10/27=55.44min
П=V*
к
в
н
/ t
ц
=60*4*0.9*0.8/55.44=3.12 m
3
/h
N=Qh/П=21.18/3.12=6.79=7 автосмесителя
д). Тухлена зидария- изпълнява се от керамични блокове с вертикални кухини. Доставката
им от тухларния цех до строителната площадка ще е с бордови камиони. Вертикалният
транспорт по етажните нива ще се извършва с мачтов подемник. Зидарията ще се изпълнява с
варов разтвор 2:5, който също ще се доставя от външен източник. За временно складиране на
разтвора на строителната площадка ще се използват контейнери. На обекта ще се пренася с
кофи и ръчни колички.При проектирането на зиданата конструкция трябва да се спазват
изискванията,залегнали в нормите за проектиране на Зидани Конструкции.
е). Довършителни работи-с изпълнението на довършителните работи се повишава
устойчивостта на сградите срещу атмосферни условия и други външни въздействия,оформя се
външния вид на фасадите и интериора на постройките.Към довършителните работи се отнасят
изграждането на вътрешни преградни носещи стени,направа на мазилки и
облицовки,стъкларски,бояджийски работи,поставяне на подови настилки и др.Материалите се
доставят на обекта от външни източници със съответния транспорт. Покривната
хидроизолация се монтира в продължителен сух атмосферен период според проекта.
Вертикалният транспорт се осъществява с мачтов подемник. Остъкляването на дограмата се
извършва след всички мокри дейности.
ж). Инсталационни работи.
Инсталациите (ВиК, ОВ и ел.) се изпълняват по проект.
2
IV. Календарно планиране в строителството
С помоща на календарни планове се установява взаимната връзка, последователността и
сроковете за изпълнение на отделните строително-монтажни работи при изграждането на
всеки обект, етап или подобект. Тяхното предназначение е да предложат такъв ред за
разгръщане на строителството, при което ще могат най-рационално да се използват
трудовите, материално-техническите и финансовите ресурси в рамките на предвидения
нормативен срок за изграждане на обекта.
Календарното планиране обхваща двата характерни периода в строителството:
а). Подготвителен период – в него се извършват работи, завършването на които
позволява да се разгърне основното строителство: разчистване и отводняване на строителната
площадка, вертикална планировка на терените, изграждане на временни подземни и надземни
комуникации, временни производствени, спомагателни и административно-битови сгради и
съоръжения, както и такива с постоянно предназначение, които ще се използват през време на
строителството.
б). Основен период обхваща времето за непосредствено изграждане на всички постоянни
сгради и съоръжения за целия обект. В този период се различават 2 етапа: нулев цикъл и
надземни части. При строителството на промишлени, жилищни и др. сгради, работите от
вторият етап се разделят на два цикъла: груб строеж и довършителни работи.
1.Определяне на трудоемкостта
а). Норма време (Нвр.) - количеството труд, изразено в ч.ч., необходимо и достатъчено, за
да се произведе единица продукция с определено качество от един или група работници,
работещи в условията на нормалата на процеса (индивидуална, звенова форма)
б). Норма изработка (Низр.) - показва каква натурална продукция изработва 1 работник за
1 смяна.
.
.
.
вр
Н
см
Т
изр
Н=
, където: Тсм. - продължителност на работната смяна (прието: Тсм. = 8ч.)
в). Трудоемкост - количеството труд, необходим, за да се произведе определено
количество продукция Q с определено качество.
.
.
.
.
.
см
Т
вр
НQ
изр
Н
Q
р
Т==
2.Линеен календарен график
2.1. Последователност на календарните планове:
а). Съставя се пообектна таблица на обемите на строителните и монтажните работи
през подготвителния период и етапите на основното строителство, включително и на
работите, свързани с монтажа на технологичното оборудване.
б). Определя се трудоемкостта на всеки вид работа (дейност) и нуждата от работници
по професии и човекодни.
в). Уточнява се необходимостта от строителни машини и машиносмени за работите,
които се изпълняват механизирано.
г). Определят се сроковете за изпълнение на отделните видове работи, тяхната
последователност и взаимна връзка.
д). Изчертава се календарния график.
Срокът и времетраенето за извършване на всяка работа се отразява графично в
календарния план. Определят се и се нанасят календарните дни Дк, които се получават от
работните Др по следната зависимост:
дни
р
Д
к
Д,.36,1
=
За ускоряване изпълнението на строителните работи може да се планира работа на 2
или 3 смени. Продължителността на всяка работа в мащаба на времето се изобразява
графично с хоризонтална линия в календарния план.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организация и технология на строителството - обяснителна записка

Характеристика на строителната площадка. Строителната площадка за обекти блок N-А и блок N-B се намира в жилищната зона на гр. София...
Изпратен от:
Ростислав Василев
на 2013-01-23
Добавен в:
Анализи
по Строителство
Статистика:
94 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Строителство рядко сваляни с 7 - 10 страници от до преди 1 година Други
 
Подобни материали
 

Технология на строителството

23 мар 2006
·
1,211
·
9
·
553
·
610
·
3

Определяне обемите на земните маси....Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми.....Оптимално разпределение на земните маси...
 

Kонспект на темите за лекционен материал 2 семестър, специалности - мтт, му. ттт

23 окт 2006
·
680
·
3
·
547
·
213

Конспект на темите за лекционен материал II семестър, специалности - МТТ, МУ. ТТТ
 

Стълби от естествен камък

08 юни 2007
·
136
·
2
·
650
·
169

Правят се пред главните входове на сградите. Пред входовете на обикновените сгради се поставят обикновено до 3стъпала. Ако цокълът е по-висок, създава се входно антре на височина само едно стъпало над тротоара, а останалата работа до нивото на парапета...
 

Технология и организация на строителството

30 яну 2008
·
1,273
·
7
·
478
·
1,095
·
1

Технология и организация на строителството.
 

Архитектурно проектиране 1

28 май 2008
·
303
·
2
·
474
·
241

Видове жилищни сгради. Жилищните сгради могат да се класифицират според функционалното им предназначение, плановото решение, етажността, конструктивната система и т. н. По функционално предназначение жилищните сгради биват два вида:...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Строителство
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Много лесен)
16
3
1
19 мин
18.08.2020
Нормативни изисквания към техническата документация в строителството
изпитен тест по Строителство за Студенти от 3 курс
Тест по стандартизация в строителството, предназначен за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
14
5
1
1 мин
30.05.2019
» виж всички онлайн тестове по строителство

Организация и технология на строителството - обяснителна записка

Материал № 948849, от 23 яну 2013
Свален: 94 пъти
Прегледан: 177 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Анализ
Брой страници: 8
Брой думи: 2,689
Брой символи: 17,264

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организация и технология на строителството - об ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
256

Донка Генова
преподава по Математика
в град София
с опит от  255 години
198

виж още преподаватели...
Последно видяха материала