Големина на текста:
Правото на образование е еднакво за всички деца,независимо от вида и
тежестта на тяхното нарушение.Разликата в съдържанието от методи и средства
произхожда именно от това,че образованието трябва да отговаря на потребностите и
възможностите на детето или ученика,за да създаде условия за неговото обучение и
развитие.Тези условия могат да се променят,така ,че да създават най-подходящата среда,в
която детето със специални образователни потребности ще се чувства добре и която ще
стимулира неговото развитие.
Обучението и терапията се две неразривно свързани понятия в педагогиката
на деца с интелектуална недостатъчност.
Понятието терапия само по себе си означава цялостен процес,комплекс от
лечебни дейности,методи и средства,и съдържа понятия като
корекция,компенсация,рехабилитация и др.
Терапевтичният процес допълва и прави обучението про-ефективно,по-
съдържателно и по –целенасочено.Реализира се чрез три основни направления:
1.Терапевтични програми за развитие и обучение на умения,поведенчески модели и
емоции,сензорна интеграция, представи ,паметови и мисловни функции,реч и др.При
случаите с тежки умствени нарушения или множество нарушения се изработват за всяко
дете индивидуално.Освен индивидуално,децата могат да работят в малки групи/3-4/ или в
по-големи групи/6-8/.За целта се използват различни по вид методи,техники,средства и
материали за групова и индивидуална работа.
Терапевтичните програми при тези деца имат акцент върху развитието на следните
умения:познавателни,комуникативни,сензорни,двигателни и социални умения.
2.Психотерапия,физиотерапия,кинезитерапия и други видове медицинска терапия,които се
практикуват от специалисти,обучени за тези методи и се прилагат от центъра ,училището
или на друго място подходящо за детето.Успех имат и игровата терапия,арт-терапията и
други нетрадиционни методи.
Психотерапията,която използва повече средства на играта и арт-терапията води до
значително намаляване на конфликта в развитието на детето,помага за очертаване на
диагностичните проблеми,както и в редуцирането на симптомите при емоционално
разстроените деца с умствена изостаналост.
3.Терапевтични тренинг групи за работа с деца,младежи и възрастни с умствена
изостаналост.Тук се предлагат форми на терапия,свързани пряко с подготовката за
самостоятелен живот,организиране на свободното време,избор на професия,повишаване
нивото на трудовите и социалните умения.
Промените в последните години свързани с приобщаващото образование и
съществуващите негативни страни на обучението в помощните училища се изостриха
допълнително.Образователната политика в тази област се оказва неадекватна при
настъпилите промени и не отговаря на изменилите се потребности на контингента в тези
училища.
Специалният педагог ,който работи с подобен контингент,задължително
използва терапевтични методи,средства,техники,спазва терапевтичните принципи на
работата си,което означава че той е терапевт.
Някои видове психотерапии,които се прилагат при деца и ученици със специални
образователни потребности са:
Фамилна терапия-тя третира семейството като едно цяло и се фокусира върху
семейната динамика.Използва се ролевата игра и някои други техники от психодрамата.
Игрова терапия-при нея се използват предмети и играчки,игри е разнообразни
дейности като рисуване,подреждане,вгнездяване и др.,за да се даде възможност на детето
да изрази себе си.
Групова терапия-в груповата работа се осъществяват многостранни
взаимоотношения,а групата предлага други идентификационни модели,освен тези на
родителите.Децата се идентифицират с терапевта или с другите членове на групата.При
груповата терапия за деца катарзисът се постига много по-бързо и по естествен път чрез
играта.Когато едно от децата се отпусне да направи дадено упражнение,друг участник
лесно би го повторил.Децата,които се страхуват да започнат дадена дейност,придобиват
смелост от своите връстници.
Арт-терапия-специализирана форма на психотерапията,основана на
изкуството.Според Александър Копытин арт-терапията “е метод за лечение,основан на
използването на художественото творчество”.Според него изкуството оказва неизчерпаемо
въздействие и сила върху емоционалното състояние и развитие на индивида,а също така
арт-терапията разчита на собствените сили на отделната личност,на нейните самолечебни
свойства.
Руският учен Александър Копытин формулира по следния начин преимуществата на арт-
терапията:
-С арт-терапия могат да се провеждат занимания независимо от пола,възрастта.
-Тя е средство предимно за невербално общуване.
-При арт-терапевтичната работа има синхрон и свързване на дейността на различни
специалисти-педагози,психотерапевти,психолози,лекари и др.
-Арт-терапията се явява важно средство за самопознание и самоизява.Тя има
т.нар.откривателски характер,предполага атмосфера на търпимост ,на доверие и внимание
към вътрешния душевен свят на човека.
-Арт-терапията дава възможност да се направи т.нар.”обход на цензурата на съзнанието” и
да се проникне в безсъзнателните процеси.
-Арт-терапията поражда положителни емоции у хората.
-Арт-терапията служи за мобилизиране на творческия потенциал и се основава на това
явление.
Заниманията по арт-терапия предоставят възможност за:
-Използване на нетрадиционни средства за комуникация
-Развиване на способност за вникване на мотивите на поведението
-по – голяма самоувереност
-по-добро възприятие
-избор и вземане на решения
-изучаване и преживяване на чувства отнасящи се за миналото и настоящето
-изучаване на чувствата свързани с увреждането на детето или ученика
-възможност да му се помогне да осъзнае и изрази своите емоции
-формиране на естетически усет.
Музикотерапия-тя е една от най-широко използваните арт-терапии в клиничната
практика,психотерапевтичната помощ, в социалните и здравни заведения.В много
изследвания се доказва лечебната сила на музиката,която води до състояние на равновесие
и хармония,спадане на напрежението,повишаване на емоционалния тонус и развитие на
естетическите чувства. Музиката е вид изкуство,което присъства още от най-ранно
детство в живота на човека.Терапията с музика се практикува в две основни
развовидности:
­ рецептивна - при нея терапевтът подава за слушане на клиента подбрана с
терапевтична цел музика,като детето само възприема музиката
- Активна - при нея терапевтът се занимава с индивид или група с терапевтична цел,
като използва музикален инструмент,хорово пеене, а участниците в терапията активно
музицират.С помощта на обясненията,демонстрациите на водещия, ритмичните упражнения,
имитация и импровизация,емоции, децата придобиват нови умения.Активната музикотерапия
обогатява двигателната експресия,подобрява пластиката и координацията на
тялото,противодейства на груповата дезинтеграция и развива творческо въображение.
Изобразително изкуство-то също се използва с терапевтична цел.Рисуването и
пластиката са изключително подходящи техники при работата с деца с ментални
увреждания.Те улесняват децата и им дават възможност да изкажат и покажат емоционални
преживявания,които не биха могли да се обяснят с думи.Често се използва и груповата
рисувателна терапия,която цели подобряване на междуличностните отношения,също така
осмисляне връзките с емоционално значимо съдържание,преодоляване бариерите чрез
спонтанна изява.Рисунките се подлагат на групово обсъждане,което също има терапевтичен
ефект.
Библиотерапия-при използването на библиотерапията ,като терапевтична
интервенция се използват материали за насочено психологично въздействие върху
личността,в условията на индивидуална или групова интервенция,за да фокусира
разискванията върху специфични конфликтни ситуации.Чрез обсъждането на добре подбран
литературен материал,децата и учениците преосмислят своите
концепции,позиции,подходи.Учат се да анализират и преценяват възможностите за излизане
от конфликтни ситуации и евентуално да коригират поведението си.Като вариант на метода
се използват незавършени разкази,приказки,басни и в условията на индивидуална или
групова интервенция,се предлага на децата да развият или моделират решения.По този начин
те вникват по задълбочено в психичното си състояние,осъзнават собствените си грешки и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2020 в 18:29 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по начална и предучилищна педагогика, специалност - Специална педагогика, випуск 2016
15 май 2020 в 16:30 студентка на 22 години от Плевен - Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогика, специалност - ПУПАЕ, випуск 2021
14 май 2020 в 19:10 студент на 38 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Педагогически факултет, випуск 2020
11 май 2020 в 15:58 студентка
10 май 2020 в 12:40 студент на 23 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет за начална и предучилищна педагогика, специалност - Специална педагогика, випуск 2020
04 май 2020 в 11:55 студентка на 46 години
30 апр 2020 в 22:50 потребител
30 апр 2020 в 13:54 потребител
28 апр 2020 в 15:58 студент на 48 години от Варна - Технически университет, факулетет - Факултет по електроника, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2015
20 апр 2020 в 11:39 родител
 
Подобни материали
 

Реакциите на родителите при осмисляне на парадигмата за умствена изостаналост


Основната цел на нашето проучване е да се установят и анализират реакциите на родителите при осмисляне на същността, измеренията, последиците, възможностите за цяластно развитие и формиране на децата с умствена изостаналост....
 

Речта при деца с интелектуална недостатъчност

06 фев 2011
·
403
·
16
·
2,210
·
489
·
5

Реферат за речевите проблеми на деца с интелектуална недостатъчност - характеристика, симптоми, особености и грешки...
 

Образователна интеграция на деца със специални образователни потребности

05 мар 2011
·
772
·
26
·
1,859
·
995
·
5

Децата със специални образователни потребности са деца с физически увреждания, със сензорни увреждания (зрителни, слухови, моторни), деца с речеви смущения и нарушения, деца с интелектуална недостатъчност...
 

Умствена изостаналост и аутизъм

09 яну 2012
·
423
·
21
·
1,446
·
568
·
1

Какво да разбираме под понятието "умствена изостаналост"? С понятието "умствена изостаналост" се обозначава и идентифицира дефицитът в интелектуалното и в социалното поведение...
 
Онлайн тестове по Специална педагогика
Училищно законодателство
изходен тест по Специална педагогика за Студенти от 2 курс
Теста съдържа въпроси по учебника на Пенка Костова - ''Училищно законодателство''. Той е за студенти 2-ри курс, специалност ''Социална педагогика''...
(Труден)
20
107
1
3 мин
15.11.2011
» виж всички онлайн тестове по специална педагогика

Терапевтични интервенции при деца и ученици със СОП

Материал № 948135, от 22 яну 2013
Свален: 329 пъти
Прегледан: 440 пъти
Предмет: Специална педагогика, Педагогика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,736
Брой символи: 11,305

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Терапевтични интервенции при деца и ученици със ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Надежда Димитрова
преподава по Специална педагогика
в град Дупница
с опит от  9 години
13

Станислава Кодева
преподава по Специална педагогика
в град Бургас
с опит от  1 години
149

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения