Големина на текста:
ТЕМА №1
СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА
Разработките свързани с прилагането на маркетинга в дейността на стопанските организации
са осъществени най-напред ва САЩ в края на ХІХ век. Причината е, че в този период основната
пречка в развитието на компаниите се премества от производствената сфера в сферата на
реализацията. Основният проблем по това е време е свръхпроизводството и при търсенето на
решения се предлага премахването на търговските организации на едро тъй като те представляват
препядствие , пречещо на производителите да наблюдяват непосредствено промените в поведението
на потребителите и тези организации осезаемо оскъпват цените на стоките като добавят към цената
собствените си разходи.
Маркетинга като понятие се оформя от един американизъм “to market the product”, преведено
означава “да превърнем продукта в стока”. Дълго време маркетинга се определя като дейност, която
осигурявя придвижването на стоките от производството към пазара. Но според съвременните
разбирания продажбата на стоките е само част от маркетинговата дейност, а маркетинга се свързва 5
други дейнсти:
1.Проучване на пазара;
2.Създаване на желан от пазара продукт;
3.Формиране на приемлива цена;
4.Организиране на дистрибуцията на продукта;
5.Стимулиране на продажбите;
Израз на такова виждане за маркетинга е официално приетото от Британския институт
определение за маркетинг. Той се дефинира като набор от дейности, чрез които фирмите изучават
потребитерското търсене и предприемат конкретни действия за приспособяване на дейността си към
изискванията и промените на пазара.
Това, че маркетинга е насочен към изискванията на потребителите не означава, че тази
дейност има характер на филантропия. Вниманието, което се отделя на маркетинга произтича от
това, че чрез тази дейност фирмите постигат бизнес целите си т.е. осъществявяйки продажби те
реализират приходи. Без продажбите всяка организация е обречена на фалит т.е. в самата същност на
фирменото оцеляване стои идеята да се продава.
ТЕМА №2
ЕТАПИ В ПАЗАРНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ФИРМИТЕ
Възприемането на маркетинга като водеща управленска функция се осъществява в определен
етеп и при определени условия. Тази дейност няма особено значение, когато пазарът е дебалансиран
т.е. предлагането е по-малко от търсенето. При тези условия всяка фирма е в състояние да продаде
продуктите си без особени усилия. При дебелансирания пазар по-важно значение имат въпросите
свързани с управлението на производството. Усилията на фирмите са носчени към постигане на по-
големи обеми производство. При това условие се постига и т.нар. ефект от мащаба на
производството, което само по себе си увеличава приходите и позволява снижаване на цената с
увеличаване на продажбите. При проектирането на продуктите се използват критерии за мосово
произодство това означава, че конкретният продукт има сериен характер.
Твърдението, че потребителите се интересуват преди всичко от цената на продукта, който
подтиква производителите към серийно производство и респективно към по-ниски разходи заради
ефекта от мащаба, който им позволява да формират по-ниска пазарна цена е вярно, когато:
? търсенето надвишава предлагането;
? купувачите не са с висок доходи;
При тези условия фирмите се стремят да снижат производствените разходи и поради това
маркетинговите звена не са равностойни с други звена във фирмата /производствени, технологични и
др./ При тези организации маркетинговите звена изпълняват търговски функции.
Следващият етап е етапа, в който вниманието на фирмите се насочва към качеството на
продуктите, това се дължи на нарастващата конкуренция на пазара. Конкуренцията само по себе си е
причина фирмите да търсят начини за усъвършенстване на продуктите си по такъв начин започва
1
т.нар. диференциация на продуктите. Това се осъществява и в рамките на дадена организация, която
предлага различни модификации на един и същ продукт, проявява се и между организации,
предлагащи продукти-аналози. Тази стратегия възниква тогава, когато купувачите са заинтересовани
не само от цената на продуктите, но и от качеството им.
В третия етап вниманието на фирмите се насочва преди всичко към продажбите. В този етап
нито разнообразието, нито качеството на продуктите не са от значение. Пазарът е наситен, води се
остра конкурентна борба, потребителите са напърно равнодушни към продуктите. Фирмите се
стремят чрез активна реклама да привличат колкото се може повече купувачи. Характерното за този
теп организации е, че звената, които се занимават с маркетингова дейност са с нарастнала роля в
управленските структури на фирмите.
Следващият етап се нарича маркетингова ориентация на фирмите. Това е етап, в който
фирмите имат по-широк поглед към идеята да функционират ефективно на пазара. Този подход се
възприема от фирми с дългосрочни цели и тези фирми осъществяват маркетинговата си дейност в
посомениет вече 5 направления.
ТЕМА №3
МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ. СЪЩНОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ, ОБХВАТ
Маркетинговите проучвания представляват дейности за събиране и анализ на информация, с
цел да се разкрията специфичните пазарни условия, в които се намира дадена организация.
Маркетинговите проучвания позволяват на фирмите да намерят решение на възникнали проблеми и
да се възползват отсъществуващи възможности при решаването на даден проблем. Обект на
маркетинговите проубвания са всички фактори, които оказват влияние върху пазарния успех на
фирмата. Характерното за тях е, че те са комплексни и обхващат всичики дейности, които се
осъществяват в дадена фирма т.е. като се зъпочне от проучването на пазара преди появата на даден
продукт до реализацията му. Маркетинговите проучвания показват по-скоро тенденции, а не точно
премерени факти. Това е така, защото при всяко маркетингово проучване съ възможни преднамерени
неточни отговори. Независимо от тази условност обаче за маркетинговите проучвания се изразходват
крупни суми.
Всяко маркетингово проучване преминава през няколко етапа:
1. Етап на идентификация /разкриване/ на конкретния проблем – това е значим етап, защото
добре формулираният проблем улеснява решението. Не трябва дасе допуска общо или тясно
формулиране на проблема. При първия случай може да се стигне до събиране на значителна
инфорамиця, която ще оскъпи изследването и може да се отрази върху точността му. При
втория случай събраната информация може да се окаже недостатъчна и поради това изводите
да бъдат непълни и неточни. Маркетинговите проучвания могат да дадат отговор на широк
кръг въпроси. Обичайните направления, към които са насочени те са:
? Да се разкрият съществуващи възможности – това означава фирмата да направи преценка към
какъв пазар или пазарен сегмент да се насочва;
? Да се направи оценка на т.нар. пазарен потенциал, в което е особено важно възможният
фирмен дял в този потенциал;
? Да се направи съпоставка между промените в пазара, в която функционира фирмата и
възможностите на фирмата т.е. да се направи оценка на силните и слабите страни на
организацията;
? Да се намери решение на възникнали проблеми във фирмата;
? Маркетинговите проучвания могат да бъдат насочени към търсене на отговор на основния
въпрос, който интересува организациите – този за ръста на печалбата. В това направление се
търси отговор на няколко допълнителни въпроса:
Възможно ли е да се увеличи обема напродажбите и респективно на печалбата без да се
промени цената?
Възможно ли е да се увеличи цената, а обема на продажбите да се зазапи или да се увеличи?
Може ли да се увеличи печалбата и респективно продажбите чрез намаляване на
производствените разходи?
2
Възможно ли е да бъдат променени методите на продажбите т.е. каналите за дистрибуция и
дали в тези канали са възможни конфликти?
? Обект на маркетингови проучвания може да бъде също и системата за стимулиран на
продажбите. Основната информация, която трябва да се събере е свързана с това дали
рекламата влияе върху поведението на потребителите, дали поражда интерес, как това се
постига чрез какви рекламни средства се постига това и т.н.
Избор на източници на информация – за целите на маркетинговите проучвания се набира два вида
информация – първична и вторична. Като правило всяко маркетингово проучване започва със
събирането на вторична информация – това е информация, която вече съществува на някакъв
информационен носител. Този вид информация е лесно достъпна, много често безплатна. Такъв вид
информация е тази, с която разполага самата организация. Източник на тази информация е цялата
фирмена документация. Особеното при този вид информация е, че нейното събиране изисква обучен
персонал. Проучванията, опериращи с този вид информация се наричат кабинетни или „от място”. В
някои случаи този тип информация не отговаря на целите на проучването, в тези случаи се налага да
се събира друг тип информация това е първичната информация. Такава е информацията , която до
момента на събирането й не е съществувала. Тази онформация се събира от лица, които
представляват интерес за фирмата /клиенти, доставчици и др./. Проучванията, които оперират с този
вид информация се наричат „извън кабинетни”, „полеви” или „на място”. Този вид информация се
събира чрез различни методи, някои от тях са:
Анкетата представлява набор от въпроси, на които лицата трябва да отговорят. Предимството на
този метод е, че въпросите могат да бъдат зададени по различен начин, но те трябва да бъдат много
внимателно и целенасочено формелирани. Всеки от въпросите трябва да допринасята за постигането
на целта, въпроси, които не допринасят за това не само са ненужни, но и водят до нежелани реакции
на анкетираните. Те могат да захвърлята анкетната карта, тъй като не са задължение да го попълват
или да я попълнят погрешно и това може да доведе до изкривяване на резултатите. Най-често
срещаните грешки при съставянето на анкетни карти са:
? анкетата съдържа въпроси, на които или е невъзможно да се отговори или отговорът изисква
много време;
? включване на въпроси, които предизвикват нежелание за отговор;
? включване на въпроси, на които може и да не се отговори;
? отсъствие на въпроси, на които трябва да се отговори;
? често допускана грешка прои съставянето на анкета е, че при формулирането на въпросите
при тях прозира желанията отговор. Това улеснява анкетираните, но дава неточна
информация.
При съставянто на анкета трябва още с първите въпроси да се събеди желание да сътрудничество,
препоръчва се трудните и лични въпроси да се оствавят на края. Въпросите трячва да се формулират
много ясно и точно. Препоръчва се още анкетите да бъдат с неповече от 10 въпроса, времетраенето
на анкетата да бъде в рамките на 15-20 минути. Съставянето на добра анкета не гарантира полечаване
на достоверна информация, това е така в случаите, когат изследването не обхваща пропорционално
отделните части на дадена изследвана съвкупност. Често тази съвкупност е много голяма и неможе
да бъде обхваната изцяло и в такъв случай се изследват отделните групи в тази съвкупност.
Разновидност на анкетите са анкетите по пощата, те се организират по същия начин, но обхващат по-
голяма съвкупност и изискват по-големи разходи. Но проблемът тук е, че анкетните карти рядко се
връщат.
Интервюто е общуване межде двама човека. Осъществява се чрез определена техника на задаване на
въпроси. Ефекта при този метод зависи от способностите н интервюиращия, от подбора на лицата,
които ще се интервюират, от мастото и времето за провеждане на интервюто. Предимството на този
метод е, че въпросите вогат да се конкретизират и дава ваъзможност да се наблюдават реакциите на
интервюирания. Основният недостатък е, че събраната информация е несистимезиран и трудно се
поддава на механизирана обработка.
Телефонното интервю е аналогично на интервюто изобщо. Предимството е, че се обхваща по-
широка съвкупност, но анонимността на интервюирания представлява недостатък тъй като това
позволява отговорите на бъдат неточни.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Маркетинг

Документа съдържа пълен курс от лекции по основи на марктинга. Обхванати са всичке въпроси, които са включени в изпита....
Изпратен от:
AGCCF
на 2013-01-15
Добавен в:
Лекции
по Маркетинг
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Разработване на маркетингово проучване

11 май 2011
·
494
·
14
·
2,477
·
913
·

Разработване на маркетингово проучване за "Мото-Пфое България"...
 

Маркетингово проучване на продуктите с търговска марка "Девин”

30 май 2011
·
656
·
7
·
1,149
·
1,120

Маркетингово проучване на завод за производство на минерална вода и безалкохолни напитки "Девин"...
 

Как се прави маркетингово проучване

23 ное 2008
·
528
·
3
·
309
·
601
·
1

Цел на урока: Да се създадат умения за маркетингово проучване.
 

Маркетингово проучване на пазара.

21 мар 2009
·
639
·
8
·
1,201
·
667
·
1

Маркетингово проучване на пазара. Маркетингова информационна система. Същност на маркетинговото проучване. Организация на маркетинговото проучване Методи за набиране на информация....
 

Бизнесплан на "Стейси палас"

22 май 2007
·
4,122
·
9
·
643
·
268
·
2

Фирма "Стейси палас" ООД е основана през 2000 год. в град Баня с решение на Софииски градски съд...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Маркетинг
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 5 курс
Теста може да послужи като самоподготовка за изпита по маркетинг в Икономически университет - Варна. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
26
16
1
8 мин
31.07.2019
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
135
2
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

Маркетинг

Материал № 943918, от 15 яну 2013
Свален: 57 пъти
Прегледан: 62 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 8,826
Брой символи: 53,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Маркетинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала