Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
Големина на текста:
ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ
Днес, ........... 20.... г., в гр./с. ......................., се сключи настоящият договор за заем
между: ............................................................................, наричан по-долу ЗАЕМОДАТЕЛ,
И ............................................................................, наричан по-долу ЗАЕМАТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Заемодателят се задължава да предаде в собственост на заемателя
сумата ....................................................... лева, наричана по-долу ЗАЕМНАТА СУМА, а
заемателят се задължава да върне заемната сума и да плати възнаграждение на
заемодателя.
Чл. 2. Заемната сума ще бъде предадена от заемодателя на заемателя на ..............................
20.... година, от която дата се счита за сключен договорът за заем.
Чл. 3. Предаването на заемната сума от заемодателя на заемателя ще се извърши по
следния начин .................................................... ........................................................................
Чл. 4. Заемателят дължи възнаграждение на заемодателя под формата на месечна лихва в
размер на ........................ процента от заемната сума.
Чл. 5. Заемателят се задължава да върне на заемодателя заемната сума заедно с
уговорената лихва в срок до ....................................
Чл. 6. (1) Връщането на заемната сума и изплащането на уговорената лихва ще се
осъществи по следния
начин ...................................... ............................................................................. ............................
............................................
(2) При предсрочно погасяване на задължението за връщане на заемната сума заемателят
дължи лихва само за периода от предаването на заемната сума до връщането й.
Чл. 7. (1) Връщането на заемната сума от заемателя ще бъде обезпечено по следния начин:
........................................................... ............................................................................. ..................
...........................................................
(2) Условията по обезпечаване на заема ще бъдат уговорени с отделно споразумение,
чийто текст ще бъде приложен към настоящия договор.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. Заемодателят е длъжен:
1. да предаде в собственост на заемателя заемната сума в срока и по реда, посочени по-
горе.
2. да издава разписки за извършените от заемателя плащания по погасяването на заема;
3. да приеме предсрочно погасяване на заема или на част от него, щом заемателят поиска
това.
Чл. 9. (1) Заемодателят има право да иска предсрочно връщане на заемната сума заедно с
дължимите до този момент лихви, ако заемателят е станал неплатежоспособен, или със
своите действия е намалил дадените на заемодателя обезпечения, или не му е дал
посочените по-горе в чл. 7 обезпечения;
(2) В случаите по предходната алинея заемодателят изпраща до заемателя писмена покана
за плащане. Плащането следва да се извърши в .....-дневен срок от датата на получаването
на поканата.
Чл. 10. Заемателят е длъжен:
1. да осигури надлежното обезпечаване на заема съобразно правилата на чл. 7 от
настоящия договор;
2. да върне на заемодателя заемната сума по реда и в сроковете, посочени в настоящия
договор;
3. да изплати на заемодателя уговореното под формата на лихва възнаграждение.
III. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 11. Заемодателят дължи неустойка в размер на ................ ....................... процента от
заемната сума за всеки просрочен ден, но не повече от ............................ лева, ако не
предаде заемната сума на заемателя в уговорения срок.
Чл. 12. Заемателят дължи неустойка в размер на ........................ ....................... процента от
заемната сума за всеки просрочен ден, но не повече от ........................... лева, ако не върне
заемната сума заедно с уговореното възнаграждение на падежа.
IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Договорът се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с връщането на заемната сума и изплащането на дължимото възнаграждение на
заемодателя;
3. едностранно от изправната страна след изтичане на 7-дневно предизвестие - при
неизпълнение на договорни задължения от другата страна;
4. с отказ от договора при условията на чл. 241 от ЗЗД.
Чл. 14. (1) Заемодателят има право да развали едностранно договора при условията на т. 3
на предходния член, само когато не е получил надлежно обезпечение по реда на чл. 7 от
настоящия договор.
(2) Заемателят има право да развали едностранно договора, само когато заемателят не е
изпълнил в срок задължението си да предаде заемната сума.
За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското
законодателство на Република България.
Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.
ЗАЕМОДАТЕЛ: ............... ЗАЕМАТЕЛ: ...............

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 авг 2021 в 17:15 ученик на 26 години от Пазарджик - Трето ОУ "Проф. Иван Батаклиев"
 
 

Договор за паричен заем

Материал № 942611, от 13 яну 2013
Свален: 55 пъти
Прегледан: 104 пъти
Предмет: Други
Тип: Договор
Брой страници: 3
Брой думи: 536
Брой символи: 3,068

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Договор за паричен заем"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Таня Тодорова
преподава по Други
в град Пловдив
с опит от  2 години
233 52

Мария Николова
преподава по Чужди езици
в град София
с опит от  1 години
59 52

виж още преподаватели...
Последно видяха материала