Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
Големина на текста:
Съвършенна конкуренция
1.Всички участници на пазара имат равен достъп до пазарната информация
2.Пазарната цена при съвършенната конкуренция отразява условията на производството. Тя се формира
на основата на съотношението търсене – предлагане.
3.При съвършенната конкуренция са на лице възможности за преливане на капитали
от една в друга
4.Фирмите приемат пазарната цена, като основен ориентир при избора на обем на произведената
продукция.
5.Предлагания продукт от конкурентните фирми е хомогенен и партиино заменяемНа пазара преуспяват
фирми, които иамт по ниски индивидуални разходи при производството на дадения продукт от средните
за отрасла разходи. Формирането на печалба е цел на всяка фирма, а размерът на печалбата представлява
разликата между пазарната цена и средните общи разходи на фирмата (ATC). В дългострочен период
просперират фирмите, които поддържат най-голяма разлика между пазарната цена и средните общи
разходи на фирмата. При съвършенната конкуренция достъпа до пазара е възможен за нови пазарни
агенти без ограничения. Съвършенната конкуренция в съвършенните условия се наблюдава на стоковите
борси (регионални, национални и международни), където цените са конкурентни и зависят от търсенето
и предлагането. Фирмата може да променя обема се на произвидството.
MC = p
MC = MC – max печалби
БВП
Брутният вътрешен продукт е индикатор за състоянието на националната икономика
Под БВП се разбира общата пазарна стойност на всички крайни стоки и услуги произведени на
територията на дадена страна, независимо от националната принадлежност на капитала, за
период от една година.
GDP (Gross Domestic Product) - БВП
GNR (Gross National Product) – БНП
1. Динамиката на БВП дава информация за стопанската активност на бизнеса и поддържания бизнес
климат
2. Чрез БВП на човек от населението може да се съди за степента на развитие на дадена страна
3. БВП на човек от населението определя стандарта на живот в страната.
4. По динамиката на БВП може да се съди за фазите на деловия цикъл (криза, депресия, оживление,
подем).
5. Чрез БВП на човек от населението може да се съди за степента на ефективното използване на
националните ресурси
6. Основни сектори на икономиката, които влияят върху формирането на БВП:
-Потребителски разходи на домакинствата – всички разходи на домакинствата за стоки и услуги, за
дълготрайна и краткотрайна употреба.
-Инвестициите – прави ги бизнес сектора (машини, сгради, електропреносна мрежа, пристанища,
магистрали).
-Държавните разходи са за образованието, здравеопазването, армията, полицията, поддържане на
националната инфраструктурна мрежа
Два подхода за изчисляване на БВП
При изчисляване на БВП следва да се отчитат някои особенности:
*В БВП не намира отражение сивият сектор в икономиката (проституцията, наркотрафик и
недокументираният бизнес).
*В БВП не се отчитат произведените икономически блага в личното стопанство (домашен сектор)
*Продажбата и препродажбата на недвижимости и автомобили
*В стойността на БВП не се отчитат чистите финансови транзакции (акции, облигации, съкровищни
бонове).
*БВП е стойностен показател и като такъв отразява в себе си равнището на инфлацията
GDPn – номинален БВП = физическия обем на производството на стоки и услиги (2010г.) * текущите
цени (2010г.)
GDP – реален БВП = физическия обем на производството на стоки и услуги (2010г.) * базисните цени
(2009г.).
ИД – Имплицитен дефлатор – общото ценово равнище в страната
100*
PrGD
GDPn
Ако Ид е 123%то за текущата година цените са се увеличили с 23%. ИД е общ ценови индекс.
Темп на икономически растеж
100*
.2009Pr
.2010Pr
gGD
gGD
Инфлация и безработица
Безработица – всяка национална икономика осигурява определена заетост на работната сила. Според
определението на международната организация на труда за безработен се счита всеки, който временно е
загубил своето работно място и търси ново работно място или очаква да се върне на старото си. Основен
компонент в политиката на всяко правителство е осигуряването на висока заетост на работната сила и
ниска безработица. В икономиката на всяка страна работната сила се дели на две основни групи:
-Населението в активна трудоспособна възраст от 18 до 63 (65) години
-Населението в нетрудоспособна възраст според действащото трудово законодателство
От населението в трудоспособна възраст може да се отдели категорията активна работна сила. Когато от
активното трудоспособно население се приспадне броя на институционатизираното население се
формира активната работна сила. Пред активната работна сила се обособява икономически активното
население.
Темп на безработицата:
100*
Sn
U
100*
Lf
U
U – абсолютен брой на регистрираните безработни
Sn – население в активна трудоспособна възраст
Lf – активна работна сила
Безработицата може да се разглежда като:
-Текуща (фрикционална)
-Структорна
-Циклична
-Сезонна
Текущата безработица е тази, която е свързана с естествено движение на работната сила в търсене на
работа с по-високи доходи и с по-добри условия на труда. В тази категория се включват завършилите
средно и висше образование, хората сменящи местоживеенето си и др.
Структорната безработица е свързана с промени в отрасловата структура на развитие на национално и
регионално равнище.
Цикличната безработица е резултат от неравновесието между съвкупното търсене и предлагане. Тя
възниква в периоди на икономически кризи. Рязко нараства броя на безработните и расте напрежението
на пазара на труда.
Фактори, които влияят върху равнището на безработицата:
1.Естествен прираст на населението.
2.Научно – техническия прогрес и скоростта на внедряването на техническите новости.
3.Срока на обучение.
4.Действащото трудово законодателство.
5.Социалната политика и обещетенията при безработица.
Инфлация – общото покачване на равнището на цените на стоките в националната икономика се
характеризира като инфлация. Като следствие на инфлацията намалява окупателната способност на
националната парична единица. Инфлацията като явление е свърцана със стоково паричните отношения.
Тя изразява обезценяването на парите.
В зависимост от причините, които пораждат инфлацията тя може да бъде:
-Инфлация от пазарен тип – при нарушаване на равновесието между търсене и предлагане на
националните пазари.
-Инфлация от импортен тип – свързана е с покачване на цените на световните пазари и отражението чрез
вноса върху равнището на националните цени.
-Инфлация от банков тип – резултат от банковата инвазия в областта на кредитирането.
-Инфлация от фискален тип – когато държавата печата пари и вдига пополиски заплатата на отделните
категории пополиски служители
В зависимост от равнището инфлацията бива:
--Умерена инфлация – до 10% годишно повишаване на цените на стоките в икономиката
--Галопираща инфлация – до 200% годишно
--Хиперинфлация – над 1000% годишно
Инфлацията може да се разглежда и като антиципирана и неантиципирана инфлация.
Антиципиранатаинфлация е прогнозирана инфлация. Тя е отчетене при разработването на бюджета и
доходите на населението. Неатиципираната инфлация е неочакваното покачване на цените, което води до
нарушаване на съотношението доходи – цени, дисбаланси в държавние бюджет, нарушаване
съотношението доходи – спестявания и др. Неантифицираната инфлация променя отношението между
кредитори и кредито получатели. Обезценява финансовите активи на физическите и юридическите лица.
За хората с фиксирани доходи, високата инфлация води до демотивация за труд.
Фискална политика
Под фискална политика се разбира политиката на правителството в областта на дадъчното облагане и
израазходването на средства в данъчния бюджет. Тя е част от общата икономическа политика на
правителството. Чрез фискалната политика правителството се стреми да стимулира икономическия
растеж и да поддържа висока заетост на работната сила. Фискалната политика можве да се използва като
средство за намаляване на отрицателните последствия от икономическите кризи. Основен компонент на
фискалната политика се явява държавния бюджет. Той е единен финансов план на държавата.
Представлява разписани разходите и приходите на държавата. Основен приходоизточник на държавния
бюджет са данъците. Основните инструменти, чрез които всяко правителство провежда фискална
политика са държавните разходи, трофеите, данъците (преки и косвени), субсидиите. Държавният
бюджет е мощен финансов инструмент, който държавата използва за осъществяване на своите социални
– икономически задачи. Държавният бюджет е важен антицикличен инструмент. Данъците са един от
най-важните инструменти, чрез които държавата въздейства върху поведението на на физическите и
юридическите лица, коригираики тяхната стопанска активност. Чрез държавния бюджет, всяка страна се
среми да поддържа устойчив икономически растеж и висока заетост на работните сили.
Данъчната система е продукт на общата икономическа политика, която следва всяко правителство.
Данъкът представлява безвъзмездно законосъобразно изземване на част от доходите и имуществото на
физическите и юридическите лица в полза на държавата. Основните принципи на данъчното облагане са
дефинирани от Адам Смит през 1776 година в книгата му „Богатството на народите”. Той дефинира
принципите за хоризонтална и вертикална справедливост при данъчното облагане (за равни доходи –
равни данъци, за по-високи доходи – по-високи данъци). Като основен приходоизточник данъците могат
да се разглеждат на базата на различни принципи като:
-Преки и косвени данъци
-Доходни и имуществени данъци
-Пропорционални и прогресивни данъци
Фискалната политика провеждана от всяко правителство, като съвкупност от целенонасочени действия
бива:
-Експанзионистична
-Рестрективна
В зависимост от фазите на деловия цикъл се избира типа на фискалната политика.
Експанзионистичната фискална политика – провежда се с цел стимулиране растежа на икономиката и
увеличаване заетостта на работната сила. При този тип политика се увеличава размера на държавните
разходи като компонент на съвкупното търсене и се поддържар относително ниски държавни ставки.
Експанзионистичната политика е приложима за страни с ниски нива на външен и вътрешен публичен
дълг.
Рестриктивна фискална политика – провежда се в периоди, когато икономиката на страната е
заплашена от инфлация (силно покачване на равнището на цените). За да ограничи съвкупното търсене
държавата предприема следните действия:
-Намаляване на размера на държавните разходи
-Поддържане на по-високи данъчни ставки
Експанзионистичната и рестриктивната политика на правителствата формират т.н. дискриционна
фискална политика. В системата на финансите на високо развитите страни действат т.н. вградени
стабилизатори:
--Прогресивното по-доходно облагане на физическите лица
--Системата на корпоративно облагане
--В социално икономическата система и обещетениятапри безработицата
Времето от една икономическа криза до друга се нарича цикъл, които има 4 фази: криза, депресия,
оживление, подем
Автоматичните стабилизатори съответно предизвикват бюджетен дефицит или бюджетен излишък.
Бюджетен дефицит – приходи в бюджета < от разходите
Бюджетен излишък – приходи в бюджета > от разходите

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по икономика

Теми: Съвършенна конкуренция, БВП, Инфлация и безработица, Фиксална политика...
Изпратен от:
vikito0o0o0o_abv_bg
на 2013-01-11
Добавен в:
Общи материали
по Икономика
Статистика:
1 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Икономика от Варна за Студенти в ТУ от факултет FMNE специалност ИМ бакалавър несваляни с 4 страници от до преди 1 година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Инфлацията в България

25 мар 2008
·
280
·
5
·
625
·
175

През първото тримесечие на 2006-та година, поради промените свързани с акциза върху цигарите, инфлацията на годишна база се повишава до 7.7-7.8%...
 

Елементи на пазара – търсене и предлагане. Потребности, блага и полезност.

02 юли 2008
·
236
·
4
·
1,245
·
170

Търсенето е един от пазарните механизми в икономиката. Под търсене се разбира платежоспособното търсене. В дълбоката си същност търсенето е предопределено от неограниченоста на потребностите и ограничеността на предлаганите стоки и услуги...
 

Икономически растеж

22 дек 2008
·
445
·
6
·
791
·
219

Под икономически растеж се разбира нарастването на реалния БВП спрямо предходен, базов период.Това увеличение изразява способността на икономиката да произвежда по-голямо количество стоки и услуги в сравнение с минал период...
 

Икономически растеж

08 яну 2011
·
116
·
21
·
343

Видове икономически растеж...
 

Парите в условията на съвременното пазарно стопанство и парична маса

30 яну 2008
·
167
·
2
·
491
·
13

Овърдрафта не е депозит на държавата. С овърдрафтовите пари пак се правят плащания, заместват се налични пари.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по Сравнителни икономически системи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Сравнителни икономически системи. Въпроси, включващи: Коя европейска развита пазарна икономика има най-голям дял на социалните разходи като част от БВП. Съдържа 10 въпроса, някои от тях е възможно да имат повече от един верен отговор.
(Труден)
10
3
1
5 мин
11.10.2016
Магистърски тест по Икономика за УНСС
кандидат-студентски тест по Икономика за Студенти от 5 курс
Примерен магистърски тест за икономисти - Университет за национално и световно стопанство, 25 въпроса, само един верен отговор.
(Лесен)
20
56
1
5 мин
31.08.2018
» виж всички онлайн тестове по икономика

Теми по икономика

Материал № 941073, от 11 яну 2013
Свален: 1 пъти
Прегледан: 3 пъти
Предмет: Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 4
Брой думи: 1,637
Брой символи: 10,896

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по икономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Боян Меразов
преподава по Икономика
в град Пловдив
с опит от  2 години
288 46

Йоана Лазарова
преподава по Икономика
в град Плевен
334 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения