Големина на текста:
Социално-политическа история
Проф. Байков
“История на националното и световно стопанство” – УНСС.
“Кратка стопанска история на света” – Байков и Христов.
Възникване
Средата на 19-ти век, в резултат от феномена Индустриална революция. Тя
освобождава човека от неговата зависимост от природата. Тя не е само замяна на
ръчния труд с машини, но това се вижда и в науката, обучението, културата и всички
сфери на живота. Нараства свободното време на човека. Революцията създава
предпоставки за по-добър живот. В науката се обособяват нови клонове, учебни
дисциплини (стопанска история). Преди тя се е намирала при общата икономическа
теория. Стопанската и соц.политическата теория кореспондират с демографията,
статистиката, военната история, икономическата история. Благодарение на тази наука
става възможно проследяването логиката на обществения прогрес. Науката се ражда в
спор между класическата английска икономика Адам Смит и Дейвид Рикардо и
представители на немска прагматична школа – Бюхер, Зомбард, Шмолер, Хилдебранд,
Лист. Спора се състои в обхвата и задачите, които си поставя. Англииските
представители смятат, че трябва да се занимава с общите икономически
закономерности и законите на общественото развитие, без да се интересуват от времето
и пространството. Това не може да даде мястото на националните икономики.
Представата на немските: има универсални закони, но те са пречупени през
конкретното развитие на страните във времето. Те слагат началото на сравнителна-
стопанска история. С това спорът е спечелен от германците. Те през 19 век са най-
изявената нация в наука, музика, всякакво творчество.
Втори спор – как да се периодизира човешкото развитие, за да се проследят
подробно събитията, същността им. Условна е прериодизцията, пречупена през
времето, разбиранията. При избора на критерий двете школи – Марксическа и
Буржоазна спорят за подбора на критерий за периодизация на време и пространство.
Марксическата школа (Маркс и Енгелс)дава няколко варианта - обществено
икономически формации :
1.родово общинна
-Матриархат
-Патриархат
2. робовладение
- криза –
3. феодална
- криза –
4. капитализъм
5. комунизъм – мечта за всички, звучи красиво,(не се оценя индивидуалността)
- социализъм
превръща се в закостеняла теория, издигат се твърде отопични идеи, водещи до
социален експеримент. Допринася се за регрес на обществото
Буржоазна – тук има дискусии, сблъсък на идеи – плурализъм. Прагматици –
Хилдебранд, Лист. Те първи се опитват да дадат картина за развитието. Първо за
производството и стопанството. Тяхната теория е спорна, но е основа за по-нататъшно
развитие. Шпенглер е основател на “Цивилизационна теория за развитието”.
Възгледите си излага в “Залезът на Европа”. Шпенглер гледа на света като свят,
открояващ се с 8 развиващи се култури. Едни от тях са Древен Египет, Древно
Индийска, Древно Китайска. До тях стои и двуречието - Месопотамия, Шумер (взаимно
проникване и натиск между културите, така възникват кръстопътен тип култури, такава
е Българската цивилизация). По онова време Тракийската е не достатъчно позната на
европееца. Сега можем да кажем, че тя е най-старата европейска култура.
Елинската и Римската култури (Гръко-римска цивилизация), Арабска цивилизация,
Славянска цивилизация и нова култура, която той измисля “Западно европейска
култура”. Тук става дума за общи европейски ценности. Според Шпенглер има три
периода н развитие на всяка нация:
-Предкултурен
-Културно развитие
-Деградация
Шпенглер създава предпоставки за спор относно теорията си. Кондратиев (дълги и
къси икономически вълни). Руснака открива, че след всяка дълга вълна следва за малко
икономически растеж. Правителството на Русия прави прочистване на буржоазията и
той попада там. Наследството му обаче се превръща в основа за бъдещо развитие на
икономиката. След него Тойнби и Тофлър. Тойнби пише 12 тома “Изследване на
историята” – цялостно развитие на обществен прогрес в 30 култури и цивилизации,
опира се на теорията на Шпенглер. Той анализира и развитието на духовното в тези
култури и установява цикличността в модата. (“новото е добре забравено старо”).
Според него съществуват 4 цикъла в развитието на всяка култура: зараждане, растеж,
пречупване, деградация.
Тофлър е последовател на Кондратиев и смята, че в резултат на вълните се претърпяват
качествени промени в обществата, които се изкачват в прогреса.
1 Най-дълга е аграрната вълна – ниско мобилни обществени структури, - скотовъдство,
търговия – съживяване на обществените структури.
2. Втората вълна – Индустриална – възниква в следствие на капитализма. Англия става
работилница на света – до първа световна война. Всичко отива в САЩ, до 11
септември. Възход след това на Китайската икономика. Предполага се, че следващата е
Европейската икономика.
Оптимален вариант за методология за проследяване на развитието дава Ростоу –
“Стадии на икономическия растеж”. Предлага комплексен подход към развитието –
всички процеси и явления (войни – развитие на едни и деградация н други). Проследява
миграцията на световната икономическа търговия. Първи са крайречните при Ганг,
Хуан-хъ. След тях Елинска и Римска, второ велико преселение н народите. Така има
непрекъснат кръговрат. Първи стадий за развитие на всяк нация е “традиционно
общество”. Тук господства аграрния сектор – земята е източник на живот, тя създава
всички блага. Постепенно настъпват промени, усъвършенстват се оръдията на труда,
трупат се познания, технически открития, опознаване на нови земи. Великите
географски открития са “Предпоставки за подем” – масово производство на стоки и
услуги. Следва фаза”Подем” – нараства човешкото потребление, използват се нови
резерви, търсени в науката и технологиите. Следващ етап –“Преход към технологична
зрялост” – 40-60 години. Характеризира се с нарастване на използването на блага,
американски начин на живот, прекалената консумация води до здравословни проблеми
у Американеца. Но нараства и раждаемостта, подобрява се начина на живот.
Теорията на Ростоу е предупреждение да се намери баланса между едни и други, за да
не стигаме до друга теория за войната, като разпределител на блага. Теорията на Ростоу
е приложима, съдържа голямо разнообразие от методи. Всеки може сам да прецени
къде се намира, да изгради стратегия за развитие.
В България
Тази наука се развива след освобождението, дава възможност за преценка къде сме.
Димитър Благоев и Янко Сакъзов са два неуспешни опита за анализ. Научен анализ
правят Сергей Демостенов и Иван Кинкел със сравнителен характер – намират мястото
на България сред останалите 8 цивилизации. След 9 септември тези книги са във фонд
”Арестувани книги”. Появяват се първите опити за научно обяснние на човешкото
развитие – Любен Беров. Но те не са освободени от доктрината на марксизма,
съобразявали са се с цензурата. Но все пак имаме основа, на която да се развиваме.
Капитализма е отричан като прогресивен.
Стопанството на древния изток
Цивилизаиите, заселели в Азия и Африка – реките Нил, Тигър, Ефрат, Хуан-хъ, Ян-дзъ.
Древно египетска, Месопотамия, Индия, Китай. Края на 4 и на на 3 и началото на 2 и
края на 1 преди нова ера. Номадите трайно отсядат и развиват земеделие. Водата като
средство за живот, развитие, риболов, търговия, комуникации, корабоплаване.
Характерно за тези цивилизациите е че нямат класово разграничение имат съсловен
характер. Пур, Урук, Лакаш, Непур, Ладу – териториални селски общини с
имуществено неравенство, семейства, има предпоставка върху неравенството да се
търси институция, която да ги укрепи и това е държавата. Властта на владетел има
божествен произход а владетеля е пратеник на бога. Тук няма граждани има поданици.
Властта на владетеля не се оспорва, тя се приема безпрекословно. Тази власт
предполага власт върху територията, населението, всичко. Всички са му подчинени.
Тук липсва опозиция, има върховенство на властта. Формират се няколко съсловия:
-военно-служебно съсловие – изгражда войската, отбранява територията,
подчинява населнието, изгражда структурата на организацията на войската. Не
притежава земя, тя е на владетеля. Той раздава на представителите земя, която
селяните обработват и военните се издържат от това. Поземлена условна
собственост. Липсата на собственост не е консолидиращ фактор.
Аристокрацията не формира класа, а остава подчинено съсловие.
-чиновническо – управление на данъците, управление на областите. Подчинени
на владетеля.
-Жреческо съсловие – служителите на култа. Изпълняващите религиозните
ритуали получават подаръци – земя и сграден фонд (храмово стопанство).
Проповядват властта на владетеля. В Шаолин – 14 пъти пален манастир – проява
на защитни функции на жреците. Поява на кунг-фу – противодействие на волята
на владетеля. Жреците имат относителна автономия, но и те нямат частна
собственост и не могат да направят класа.
-Селянни общинници – най-многобройни. Живеят във водни общини – канал с
вода за напояване на обработваемата земя – иригационна система. Основна
функция на владетеля ме да се грижи за иригационната система, защото чрез нея
има по-високи добиви. Всеки селянин има земя, която обработва за издръжка,
данъци. Освен това селяните са строили пътища, водоеми, крепостни
съоръжения и са участвали по време на война в опълчението (мобилизация на
населението). Гръбнака на икономическата и военна мощ на тези държави.
-Роби – не са все още производителна сила. Те имат спомагателна роля в
производството, биват възпитатели или слуги в домовете на аристократите.
Робите са държавна собственост и са отстъпвани на аристократите за най-
различни цели.
Съсловни общества, с абсолютна власт на владетеля, липса на частна собственост,
съсловията на са обединени. Основна единица са селяните общинници.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
05 окт 2020 в 16:21 студентка на 50 години от София - УНСС, факулетет - Бизнес факултет, специалност - Бизнес икономика, випуск 2009
13 юни 2020 в 11:14 студент на 28 години от София - Технически университет - София, випуск 2019
23 ное 2019 в 17:10 потребител
21 май 2018 в 14:48 ученик на 25 години от София - СМГ "Паисий Хилендарски", випуск 2015
23 май 2016 в 00:18 студентка на 30 години от София
30 яну 2015 в 12:00 в момента не учи на 42 години
22 яну 2014 в 14:24 в момента не учи на 29 години, випуск 2011
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
89
1
2 мин
17.10.2013
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Много лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално-политическа история

Материал № 940818, от 10 яну 2013
Свален: 10 пъти
Прегледан: 26 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,689
Брой символи: 10,609

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално-политическа история"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала