Големина на текста:
ТЕМА 1
Макроикономика и макроикон
теория: обхват и предмет
1.Макроикономическа теория-
система обхващаща принципите на
организация, функциониране и
оптимизиране на резултатите
отразяващи общото поведение на
националните стоп
системи.Формира и обединява
теоретичните анализи и обобщения
от които се извеждат принципите на
функционирането на нац стоп
система-макроикономиката в
нейната цялостност, единство.
2.Макроикономика-националната
стоп система в нейното единство, в
нейната цялостност като израз на
обобщеното, синтезираното
поведение на съвкупността от
микорикономически единици. Тя
изпъква като единен нац стоп
организъм.
Макр оикономическа теория и
политика:
1.Макроикономическата теория
система от принципи за
формирането и провеждането на
определени макроикон политики.
2. Макроикономическа политика-
съвкупност от целенасочени
въздействия на определени нац
институции в/у нац стопанство за
създаване на благоприятни условия
за постигане на оптимални
резултати от функционирането му.
Предмет на макроикономическата
теория:
1.Предмет: в най-общ план
макроикономикса. По-конкретно:
формиране на равнището и
структурата на нац производство;
постигната степен на заетост на рес,
труда или безработица; процеси на
инфлация и дефлация;
инвестиционната активност;
взаимод м/у съвк търсене и
предлагане и постигането на баланс
м/у тях; формиране на вноса, износа,
валутния курс, платежния баланс;
функц на механизмите на
фискалната и пар политика, и
макроикон стабилизация.
Опростен модел на
функциониране на макроик.
Иконом единици са в непрекъснато
взаимодействие. Домкаинствата
формират потреблението си като
решават какви стоки и услуги и в
какви количества да купуват. Така
се формират техните парични
разходи. Фирмите определят обема
на произв и решават какви фактори
на произв да използват. Така
формират разходите за
производството, получават
определени приходи, но и в същото
време генерират и доходи за
собственици на факторите за
производството.
Производство и икономически
растеж.
Производство и брутен вътрешен
продукт. - 1 приоритет
БВП е обобщаващ измерител на нац
производство. Неговият обем се
определя 1. физическия обем на вс
стоки и услуги, създадени в нац
икономика за крайно потребл и
развнището на техните цени.
GDP=Q. P
БВП е пазарната ст-ст на всички
стоки и услуги, предназначени за
крайно потребление, произв вътре в
нац стопанство за даден период.
Физически обем на БВП- обемът
на всички стоки и услуги вкл в БВП
в натурално изражение
Стойностен обем нас БВП- пазарна
ст-ст на БВП определена според
равнището на цените на стоките и
услугите включени в него.
Крайно потребление- вкл всички
стоки и услуги които се потребяват
непосредствено и окончателно за
целите на домакинствата, фирмите,
държавата и чужденците.
В БВП се вкл- пазарна ст-ст, стоки
произв само вътре в нац икономика,
и се отчита само количеството стоки
и усл за крайно потребление, за една
година период.
Икономически растеж и
икономически цикъл
1. Иконом растеж- реално
увеличаване на количеството стоки
и услуги, произведени в нац
стопанство.
Налице е когато равнището на нац
производство нараства т.е увеличава
се физическият обем на БВП.
2.Икономически спад-обемът на
БВП намалява.
Тези колебания в в равнището на
нац производство образуват
формите и протичането на
икономическия цикъл.
3.Икономически цикъл-
колебанията в равнището на
националното проиводство,
изразяващи се в последователна
смяна на икономически подеми и
икон спадове.
Иконом растеж се формира, когато
се създадът условия все по-голяма
част от нац ресурси да се вкл
ефективно в стопанския оборот.
Тенденциите в икон растеж може да
се определят чрез проентно
нарастване на реалния брутен
вътрешен продукт за даден период.
Така се определя темпът на икон
растеж- процентно нарастване на
БВП за текущата година по
отношение на една базисна.
Заетост и безработица- 2
приоритет
2ри приоритет на макроикон
теория е определянето на степента
на заетост на ресурсите..
Вниманието се насочва най-вече
към степента на заетост на труда.
Постигането на пълна заетост на
труда е важно условие за цялостното
и ефективното използване на всички
др ресурси в нац стопанство.
Намаляването на степента на заетост
на труда същевременно предизвиква
увеличаване на безработицата, при
него нац производство е под
границата на произ възможности-
т.N
При пълна заетост на ресурсите нац
производство е на границата на
произ възможности т.е постигнато е
максимално възможно равнище на
нац производство, неговият икон
потенциал. Пълна заетост- отнася
се до цялостно, рационално и
ефективно използване на всички нац
ресурси, Изразява се преди всичко в
постигането на пълна заетост на
труда.Потенциално равнище на
нац производство- се измерва чрез
потенциален БВП(обемът на нац
произв при пълна заетост на всички
ресурси)
Равнище на цените и инфлация- 3
приоритет
Инфлацията- процес на нарастване
на общото равнище на це ите на
всички стоки и услуги.
Противоположният на този процес
се нарича дефлация. Инфлацията е
възможна когато съвкупното
търсене на домакинствата превиши
потенциалното равнище на произв.
В съвременни условия обаче може
да се съчетаят едновременно
наличие на безработица и инфлация-
стагфлация
За определяне на тенденциите в
развитието на инфлацията се
използва индексът на
потребителските цени(отразява
ценовите изменения). Въз основа на
него се определя темпът на
инфлацията.(процентно изменение
в равнището на цените за даден
период)
Реален БВП- стойностният обем на
БВП изразен в постоянни цени.
Обемът му се определя при
съпоставими цени. Показва
изменинията в реалното равнище на
нац производство.
Номинален БВП-стойностният
обем на БВП при текущи,
променливи цени.Показва
измененията в текущото равнище
на нац производство.Увеличе ието е
възможно да бъде постигнато от
изменение във физ обем на
производството или изменение в
равнището на цебите.
Основни цели на
макроикономическите анализи.
1.Стимулиране и стабилизиране на
реалното равнище на нац
производство към неговите
потенциални възможности, а на тази
основа определяне на факторите и
механизмите на постоянен
икономически растеж
2. Стимулиране на икономиката към
постигане на възможно по-пълна
заетост
3.Постигане на стабилно равнище на
цените;определяне на факторите и
механизмите за ограничаване и
овладяване на инфлацията.
4.Формиране на активни
външнотърговски връзки,
балансиране на платежен баланс и
поддържане на стабилен валутен
курс.
Макроикономически политики:
Фискална политика:макроикон
политика на правителството,
която използва като основни
инструменти правителствените
разходи и данъци. Чрез фискалната
пол се въздейства в/у икон
активност на осн стоп обекти. В
условия на ик спад фискалната пол е
експанзивна(стимулираща)-
насочена към стимулиране на
растежа на нац производство.
Когато ик подем създаде опастност
от инфлация фискалната пол е
рестриктивна(ограничаваща).
Парична политика:макроик
политика на централната банка,
която използва система от
парични инструменти, за контрол
на паричното предлагане.Тя
предлага пграничаване на ролята на
държавата . Осъществява се контрол
в/у пар предлагане или кредитната
активност на търговските банки.
Основни принципи на
макроикономическо равновесие.
Съвкупно търсене и предлагане:
Съвкупно предлагане-
стойностния обем на вички стоки
и услуги, произведени от бизнеса,
като израз на обема на създадения
национален
продукт.Производителите или
фирмите решават какви количества
от стоки или услуги да произвеждат.
Потокът от произведените стоки и
услуги, който определя обема на нац
производство е израз на съвк
предлагане.
Съвкупно търсене-стойностния
обем на всички стоки и услуги,
формиращи крайното
потребление от домакинства,
бизнес, правителство и
чужденци.Потребителите или
домак. Решават какви количества от
стоки или услуги да вкл в
потреблението. Потокът от
потребените стоки и услуги,
създадени в системата на нац произв
е израз на съвкупното търсене. То се
формира от : търсене на домак за
потребление, на частния бизнес за
инвестиции, на правителството и на
чужденците.
Макроик равновесие –процес на
балансиране на съвк предлагане и
търсене; илюстрира се от
пресичането на кривата на съвк
търсене и кривата на съвк
предлагане, въз основа на което се
определя равновесното равнище на
производството.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 яну 2020 в 09:15 ученик на 29 години
22 яну 2020 в 19:49 студент на 115 години от Банско - Колеж по туризъм, факулетет - фса, специалност - Организация и управление на хотели и ресторанти, випуск 2012
 
Подобни материали
 

Икономичеси растеж

02 яну 2009
·
329
·
6
·
888
·
271

Икономически растеж Икономическият растеж представлява устойчиво увеличение на общото производство на стоки и услуги, произведени от дадено общество. Той е увеличение на реалния брутен национален продукт и включва:...
 

Икономически растеж

03 окт 2010
·
104
·
10
·
783
·
158

Икономически растеж е нарастването на общия обем на стоките и услугите, произвеждани от дадена икономика. Обикновено се измерва в процентно нарастване на реалния брутен вътрешен продукт, като...
 

Икономически растеж.Типове и икономически цикли.

07 яну 2009
·
286
·
5
·
1,033
·
131

Икономически растеж. Типове и икономически цикли. Представени са много добре бизнес циклите.
 

Фактори на икономически растеж

09 дек 2010
·
126
·
5
·
1,941
·
157
·
1

В най-широк смисъл икономически растеж (ир) е самото икономическо развитие в определен период от време. ИР също може да се разбира като скорост на икономическото развитие. ИР като темп на увеличение на икономическото могъщество и повишаване...
 

Икономически растеж

10 май 2009
·
203
·
3
·
464

Икономически растеж е нарастването на общия обем на стоките и услугите, произвеждани от дадена икономика. Обикновено се измерва в процентно нарастване на реалния БВП, като отношение към даден базисен период. Трябва да се прави...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Макроикономика
Ценообразуване на пазарите на факторите на производство
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 1 курс
Производствени ресурси, ценообразуване и пазарни фактори. Тестът се състои от 10 въпроса от затворен тип с един или няколко верни отговора.
(Лесен)
10
45
1
07.10.2014
Макроикономика, I-ва част
изпитен тест по Макроикономика за Студенти от 2 курс
В теста са включени 125 въпроса с най-основните и важни определения в макроикономиката. Отговорите са с "ДА" и "НЕ", като верен е само единия отговор.
(Лесен)
125
6
1
8 мин
09.07.2019
» виж всички онлайн тестове по макроикономика

Макроикономическа теория: обхват и предмет

Материал № 940063, от 09 яну 2013
Свален: 66 пъти
Прегледан: 110 пъти
Предмет: Макроикономика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 1,055
Брой символи: 6,854

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Макроикономическа теория: обхват и предмет"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения