Големина на текста:
2,Същност и съдържание на мениджмънта
РАЗБИРАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА -като процес за достигане на крайните цели посредством
взаимодействие на четирите основни функции:
-планиране
-организиране
-контролиране
-ръководене на цялата дейността организацията
СЪЩНОСТТА НА ПОНЯТИЕТО МЕНИДЖМЪНТ -изразява непрекъсната дейност за достигане на
важните цели и включва знанието и умението как да се извършват четирите основни функции,определящи
мениджърката дейност
следователно ОСНОВАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ В ЕДНА
ОРГАНИЗАЦИЯ е заложена в науката и практиката на планирането ,организирането ,контролирането и
ръководенето на дейността на тази организация
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА МЕНИДЖМЪНТА
ИЗРАЗЯВА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕНИДЖЪРСКАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСЯКА
ОРГАНИЗАЦИЯ .
ПЛАНИРАНЕ като основна функция
-включва набелязване и подреждане на целите на организацията и вземане на решения за най-успешното
достигане на тези цели -/за по-големите фирми най-важната цел е намирането на пазари за произвежданата
от тях продукция и вземането на решения относно произвеждането на конкурентоспособна продукция на
всеки от пазарите ,както набелязва необходимите промени в материалите ,технологиите и дизайна на
изделията с които ще излезе на тези пазари /
ОРГАНИЗИРАНЕ като функция
- изразява подреждането и обвързването на човешките с материалните и техническите ресурси така че
плановете на организацията да бъдат изпълнени успешно .
Организирането на дейностите на организацията се постигат разделение и коопериране на труда ,чрез
специализиране и коопериране на производството и чрез комбиниране на съществуващите и разкриване на
нови дейности с цел постигане на най-ефективна структура на дейностите в организацията ,които
гарантират успешно постигане на планираните крайни цели-/например, успешното реализиране на
произвежданата продукция на една фирма на пазара, който е определен като цел на мениджърката дейност
е свързано непосредствено с ефективното съчетаване на човешките и веществените фактори на процеса на
производството на фирмата ,предназначени за реализация на тези пазари,Само ч/з ефективна организация
може да се постигне производство но продукция с необходимите качествени и икономически
показатели,които я правят конкурентно способност на пазара ,за който е предназначена .
РЪКОВОДЕНЕ като функция
която изразява въздействие за поведение на другите участници в работата на организацията ,необходимо за
постигане на целите ръководенето включва връзката и общуването с персонала за комплектуване
,направляване и мотивиране на обща посока на интересите на членовете на колектива и на интересите на
организацията като цяло-/например успешното представяне на произведената продукция трябва да носи
икономическа изгода не само за компаниите ,но и за непосредствените участници в
производството .Основната функция на мениджмънта е да ръководи целия процес на производство и
реализация на продукцията и услугите така ,че интересите на компаниите да бъдат съчетани с интересите на
работещите в нея.
КОНТРОЛИРАНЕ това е функция
с която се извършва установяване и регулиране на отклонения в поведението на организацията от
действащите стандарти и целите ,набелязани в плана -/например произвеждането на стоки и у/ги в дадена
фирма които да бъдат конкурентно способни на на пазара е свързано с контролиране на качествата на
продукцията .Отклоняването на този показател от установените стандарти прави невъзможно достигането
на целта за реализация на произведените изделия. Същността на мениджмънта на тези предприятия е да
контролира качеството на производството от момента на влизането на суровините и материалите да
момента на излизането на готовата продукция на пазара .Да се регулира всяко отклонение от стандартите на
целия процес на производството тока че да се достигне краен резултат ,задоволяващ изискванията на
пазара ,за които е предназначена стоката и услугата .
Действието и взаимодействието на четирите основни функции са базата ,в/у която се изгражда процесът на
мениджмънт,но при цялостно то осъществяване се включват и други елементи .Най-важните от тях са
последователността в дейностите,извършени от мениджъра,методите и ролята на работата,базата знания и
основните мениджър ски умения.
13,ПРОЦЕС НА МЕНИДЖМЪНТ
Постигането на крайните резултати от дейността на организацията и достигането на целите й е процес на
взаимодействие на всички елементи на мениджмънта .Съдържанието на дейностите ,включени в елементите
на процеса на мениджмънт ,изразява по същество мениджърката работа в съответната организация.
Първият елемент,характеризиращ работата на мениджъра ,засяга методите,който той прилага .
Основни видове методи:
Неотслабващ /ненамаляващ/ход-това е метод ,прилаган от мениджърите които започват работа
сутринта ,идвайки в своя офис ,продължават да работят ,докато напуснат офиса си посред нощ.
Стегнат, той се характеризира с голямо разнообразие на дейности,в много случаи несвързани помежду си
.работещите по този метод извършват много различни работи в рамките на работния ден,повечето от които
набързо
разнообразен и разпокъсан метод, разпокъсаната и многообразна работа затруднява концентрирането на
тази категория мениджъри в/у важни и отговорни дейности в рамките на работния ден ,което налага тяхното
решаване извън работния ден .
Метод на словесни /вербални/ контакти и системи от канали за общуване -тези мениджъри ,които
работят по метода на словесност контакт предимно използват телефонните разговори ,неформалните и
формалните събирания,сбирки и заседания мениджъри са популярни ,защото често се появяват и общуват с
персонала.
Ролята на мениджъра -изразява един набор от дейности и ангажименти ,които той има да изпълнява в
съответния офис или на съответната длъжност .Тези роли могат да бъдат обединени в три основни групи:-
1/,интерперсонална (между личностна и между персонална),2/информационна и3/ роля на взимане на
решения.
Интерперсоналната роля произтичаща направо от отговорностите и властта на мениджърката дейност и
включва поддържане и на регламентирани взаимоотношения с определени личности ,както в структурите
на организацията така и извън нея .Тази роля се изразява чрез
*-представителността на мениджъра
*-лидерство на мениджъра
*-сътрудничество което се базира на изградените системи и канали за връзка ,както в структурните
звена на организацията така и извън нея.
Интерперсоналната роля на мениджърите обуславя изграждането на системите и каналите за връзки и
предопределя информационната им роля в процеса на мениджмънт на организацията
Информационната роля на мениджъра се изразява в получаването и пренасянето на информация в
следните аспекти :
*издирваща и контролираща роля-издирването на информация извън и вътре в организацията ,която се
отнася до нейната работа
*разпространяващата роля-изразява се в насочване на информационните потоци в организацията и се
появяват две направления :
1,да се доведе до съответните личности -външната информация ,в зависимост от потребностите за
по нататъшното й използване
2,мениджъра предава информацията м/у своите подчинени или м/у подчинените в организацията
субекти които имат нужда от нея.
*ролата на говорител ,предаващ информацията от организацията към външните субекти ,включително към
борда на директорите .Тази информация обикновено се отнася до плановете,политиката ,действията и
резултатите от работата на организацията
Информационната роля предопределя и ролята на мениджъра като вземащ решение относно нейната
дейност.
Роля на вземане на решения-изразява се в разработването на конкретно определени решения ,отнасящи се
до работата на организацията .Тази роля се дефинира от четири аспекта на вземане на управленско решение
1/организаторската раля на мениджъра се изразява в поведението му на инициатор,дизайнер и
подтикващ към промяна за разкриване на възможностите за решаване на проблемите
2/ролата на намиращ изход от случайно възникнали бъркотии и неочаквани трудности в работата на
организацията
3/ролята на разпределител на ресурсите от всички видове ,с които работи организацията
4/воденето на преговори ,изразяващо се в представяне на организацията в ролята на изразител на
мениджърката позиция като страна в тези преговори
ПРОЦЕС НА МЕНИДЖЪР-
Работен план-друг елемент които формира процеса на мениджър .Смисълът на работния план се изразява в
разработването на свободно свързан набор от задачи и цели на мениджъра ,който трябва да изпълнява и
комплектова по време на работата си .В практиката си мениджърите изработват свой работен план през
първите 6 месеца от постъпването на новата работа по отношение на своите постоянни отговорности .
Изготвянето на работен план внася определена организираност в дейността на мениджъра ,спомага за по-
ефективното използване на работното му време .Работният план на мениджъра е необходимост ,както по
отношение на постоянните му отговорности ,така и за променящите се спешно възникналите за решаване
проблеми.Типични работни планове на мениджърския състав на организация,които се включват като
елемент на формалния план на организацията като цяло,регламентират и кръга от отговорностите и
задълженията им.
Моделът на мениджър ски работен план се определя от три основни фактора:
1,/изисквания на работата
2,/ограничения на работата
3,/избор на работата
Изисквания на работата-се изразява в определеността на дейностите които мениджъра трябва да извършва
-,като например планиране,организиране и контролиране на дейностите за управление на който той
отговаря
Ограничения на работата са тези фактори /вътрешни и външни/за организацията- например ограничения
са :границите на ресурси,правните разпоредби,договореностите с професионалните съюзи,технологическите
ограничения и т.н.
Изборността на работата се изразява в това ,че някои дейности и мениджъра може ,но не е задължен да
извършва .Независимо от изискванията и ограниченията на мениджър ската .длъжност все пак има
някаква свобода на избор в всяка мениджър ска работа От една страна мениджърите имат известна свобода
на действие по отношение на това как се извършва определена работа ,а от друга -те обикновено имат някои
възможности относно това коя работа да се извърши .
Работния план на всеки мениджър съдържа от една страна ,изискванията и ограниченията на
заеманата длъжност,които са обективно зададени, и от друга -неговите персонални предпочитания в
допълнение на извършваната работа .
Работния план на мениджъра в комбинация с използваните от него методи,ролята в процеса на
управление,преминали през задължителните обективни функции-планиране
,организиране,ръководене и контролиране ,водят до извършване на мениджър ската работа и
достигане на планираните цели за организацията
Процесът на мениджмънт не може да бъде завършен без да се включат в него и необходимите основни
знания и умения ,които трябва да има всеки мениджър ,за да може да извършва работата си .
Знания -формирането на базата от знания за мениджър ските работи се включват в общите знания
,необходими за всички длъжности в организацията,-информацията за съответната индустрия
,технологията ,фирмената политика и практика и плановете на фирмата ,фирмената култура ,хората
на ключови позиции в организационната структура на фирмата и важните доставчици и клиенти.
Тези базови знания са общовалидни и необходимо задължителни за всяка мениджър ска дейност ,но
те не са достатъчни за извършване на конкретната работа ;За тази цел към всяка база от знания се
разработва и комплект от специфични знания ,които са необходими на отделния специалист ,за да
може да заеме съответната мениджър ска длъжност в организацията .
Базата от знания ,комплектована със специфични знания ,необходими за съответната дейност ,се
включват тъй нар.-длъжностна характеристика на професиите в управленската структура на
организацията ,
Умения -трите ключови умения които са задължителни за мениджър ската професия са
-ТЕХНИЧЕСКИ,ЧОВЕШКИ И КОНЦЕПТУАЛНИ.
Технически умения -са тези умения които характеризират способността на мениджъра да изпълнява
задълженията си в съответната специализирана професионална област. Те биха могли да се
специфицират и като професионални умения -счетоводните ,финансовите ,инженерните ,производствено-
техническите ,компютърните и т,н, Тези умения гарантерат способността на мениджъра да познава
спецификата на съответната дейност която управлява ,да може сам да извърши някои технически
изпълнителски дейности,за да успее резултатно и качествено да изпълнява основните функции на
мениджмънта
Човешки/хуманитарни/умения-
Мениджърите с добри човешки умения успяват ефективно да общуват с изпълнителските и
останалите управленски кадри на организацията,да ги мотивират и да ги активизират за качествено
и успешно производство и реализиране на целите на организацията .Човешките уменияна мениджъра
гарантират и създаването и поддържането на нормална и спокойна атмосфера на труд в отделните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
miloki_ написа на 08 яну 2010 ОТГОВОРИ
студент на 26 години от Велико Търново , Висше Училище Земеделски колеж ЦДО
 
Подобни материали
 

Оценка на персонала

01 апр 2010
·
467
·
13
·
2,577
·
568
·
1

Мениджмънт на персонала на фирмата, оценка, контрол...
 

Управление на времето

23 яну 2009
·
121
·
9
·
1,013
·
96

Лаконично и точно е изразена ценността на този специфичен и единствен по стойност ресурс. За всеки в организацията от обикновения работник и редовия служител до мениджъра...
 

Мотивация на персонала

08 дек 2006
·
3,141
·
3
·
649
·
779
·
1
·
1

Мотивация на персонала – същност на мотивацията. Теория за йерархия на потребностите на Е. Маслоу. Теория на Дейвид Макклеланд. Теория за двата фактора на Хърцбърг. Мотивация и заплащане на труда...
 

Оценка на персонала

13 юли 2007
·
847
·
4
·
1,495
·
283
·
1
·
1

Оценката мотивира за повишаване на квалификацията, за подобряване на резултатите. Чрез оценката оценяваният се уверява, че целите и очакванията за резултатите му се следят от ръководството...
 

В света на професионалните комуникации е-подбор на персон@л

25 окт 2007
·
183
·
4
·
279
·
21

В условията на глобализиране на икономиките организациите са изправени пред необходимостта за успешно справяне с непрекъснатите промени и предизвикателствата на външната среда.
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
2 мин
26.08.2014
Тест по лидерство и ръководство за 4-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 15 въпроса по лидерство и ръководство за студенти 4-ти курс Мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
15
59
1
1 мин
20.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Същност и съдържание на мениджмънта

Материал № 93970, от 17 фев 2008
Свален: 602 пъти
Прегледан: 476 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,598
Брой символи: 14,948

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност и съдържание на мениджмънта "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения