Големина на текста:
ТЕМА 14 – Малката група като социално-психическа общност.Развитие и
ръководство.
Психологията на малките групи се обособява като основен раздел на социалната
психология.В края на 19в. и началото на 20в. особено интензивно тя се развива след
20г. на миналия век.През 1891г. френският лекар и социолог Любон публикува книгата
си „Психология на тълпата”.В нея той дава прецизна интерпретация на малките
социални групи.предвестник на малките групи е Хънт,който акцентира върху ролята на
отношенията в групите и техните трудови резултати.Мейо отделя специално внимание
на емоционално безсъзнателните фактори,влияещи върху взаимодействието между
хората,включително в малките работни групи.Според него групата представлява един
микро модел на обществата, към които се стреми за всяко едно от включените в нея
членове.В тази връзка лошите отношения между работниците и администрацията водят
до социални конфликти и понижаване на производството на труд и добрите
отношения.Обратното,на практика показва,че добрите отношения са редки и ако ги има
това е ,защото практически администрацията не използва властта си срещу
работещите,а ако това стане възможни са противоречия.Според Морено постиженията
и проблемите в обществото са в резултат от начина , по които са формирани неговите
многобройни малки групи.Когато те се формират по симпатия между членовете,тогава
проблемите отпадат и се разкриват перспективи за успехи.И обратното,когато малките
групи се формират по насилствен път,предизвиква предпоставка за недоразумения и
конфликти.В психологията широко се употребява термина група и социална група.
Те са свързани в понятията на социологията: класа,слой,но не са тъждествени и имат
своя специфика.Прието е социалната група да се нарече съвкупност от хора,влизащи в
социалната структура на обществото.В историята на обществената мисъл,концепцията
за социалната група за пъви път се появява в съчетание на социалисти – отописти
,които смятат групата за доброволно обединение на хора,съгласи ли се съвместно да
изпълняват възпитанието и производствените функции.За разлика от понятието класа
или слой ,понятието социална група е по-абстрактно.То не отразява конкретни
социални различия и не може да измени понятия като:класа,народ и т.н.Обективната
необходимост на хората от сътрудничество и необходимост от
общуване,закономерността води до образуване на обосодяването на човешки
обединения: социалната група,в която протича живота на човека и образува по-крупни
общности като класа,слой и т.н.Животът на човек протича в една или друга група с
техните вътрено-групови отношения и социални роли,предписани на всеки член на
групата.Анализирайки дадените определения на групата могат да се направят следните
изводи:
Хората в групатасе формират по взаимодействие;
Чрез своето поведение отделната личност влияе върху останалите и в същото
време се влияе от тях;
Взаимодействието в групата се осъществява върху основата на норми и правила;
Взаимодействието се реализира,за да се удовлетворяват определени потребности
и да се постигнат определени цели.
Реализацията на една личност е свързана с определени взаимоотношения с
други.Ако това е една дълбока основа за цялостната реализация на личността,то при
конкретното им осъществяване има много предпоставки за присъствие в
групата.Основни причини са задоволяването на потребностите.
Маслоу в статията си „Теория на човешката мотивация”,представя следния модел за
изграждане и функциониране на потребностите на човешкото поведение:
функционални нужди-храна,вода,въздух и други;
потребност от сигурност - жилище,дрехи и други;
потребност за принадлежност - любов, приятелство и други;
потребност от оценка - свързано е със самоуважението,достойнството и други;
Според този модел задоволяването от по-високо ниво е възможно след
задоволяване от по-ниско ниво.Социалните потребности за участие в социалната
общност се изевяват на трета степен на развитие.Така потребностите от включване и
участие в груповото взаимодействие говори за зрялост на личността, за достигане на
едно относително високо ниво на личностно развитие.Споделянето на еднакви норми и
ценности е друга причина,поради коята хората могат да формират групата.Тя е
близостта между хората с еднакви нагласи, споделящи еднакви норми.
Целите на групата са една от причините за формирането й.Чрез влизането на
хората в груповото взаимодействие те смятат,че така ще постигнат по – лесно желаните
цели,особено когато те са важни и за други участници в групата.
Проблемът за малката група е разработването в Социалната психология.Всичко
следователно престъпва към анализ,схващайки малката група като първична среда
,която личността прави първата си крачка и продължава своя път на развитие.От
първите дни на живота си човек е свързан с определени малки групи,като не просто
изпитва върху себе си влиянието им,а само в тях и чрез тях получава първата
информация за външния свят,а в последствие организира своята дейност.
Според Социалната психология трябва да се прави разлика между понятието
група,когато се употребява в смисъла на отделяне на определен вид явления.В този
смисъл групата е съвкупност от хора,които имат някакви общи,обективно
съществуващи характеристики и черти.Това са групи по пол,възраст,професия.Тази
група се нарича още условна или статистическа.Но за социално-психологическия нализ
по-важни са т.н. реални групи.Реалната група се образува за постигане на общи цели,за
обединения на усилията ,които са необходими в съвременната дейност.В реалната група
по необходимост съществува психологическо общуване с помощта,на които стават
възможни групови решения,оценки,мнения.В тях е на лице общ език между членовете
на групата.Възниква емоционално и волево единство.Разделянето на малките групи на
първични и вторични е по предложение за първи път на американския изследовател
Кулин.Като първичната група определя семейството,групата на приятелите,
съседи,близки и други.Вторичните групи са тези,които нямат непосредствени
контакти,а за общуването между членовете се използват различни посредници във вид
на средства на съобщения.Мейо дефинира съществуването на два вида
групи,съществуващи в една реална малка група.Тях той нарича формални и
неформални.
Формалните групи са официално-институциалени и деклариращи се.Те отразяват
характер на учрежденията,към които пренадлежат.Чрез груповите норми,роли,
йерархическа система на властта,санкциите и стимулите за участие ,формалните групи
свеждат обществените отношения към друга личност.Те образуват нейната формална
структура.В най-общи линии формалната структура дели членовете на групата на
ръководител и подчинен.
Формална група е всяка група създадена в условията на някаква конкретна
дейност:курс, клас и т.н.Формалното управление на груповата дейност обикновено цели
контрол и насочване на членовете на групата към изпълнение на конкретни
задачи.Ефективното управление на всички формални групи има решеващо значение за
организирането като цяло.Колкото един ръководител разбира по-добре групата и
фактите,които оказват влияние върху ефективността и работата им и колкото по-добре
владее изкуството да управлява групата,толкова по-висока ще е ефективността на
дейността на организацията като цяло.
Неформалната група,обратно на формалното, недекларират своето съществуване
официално.Те възникват стихийно като образ на междуличностни симпатии и
антипатии.статусите и ролите се регламентират неофициално, спонтанно между
членовете на групата.Няма обобщена система за взаимоотношения по вертикала,т.е
отстъпва структурата на властта.Неформалната група се създава и съществува във
формалната.Те са тези на близки,приятели,обединени от общ интерес.От тук и
извода,че се преплитат взаимоотношенията на формалната и неформалната група,но
неформалните групи могат да възникнат сами по себе си извън формалната група.Чрез
систела на неформални връзки,човек възтановява естествената си свобода и
удовлетворяване на своята потребност от самоизява.Ограничението от обществото чрес
системата на формалната група се разкрепостяват като образуват неформални такива.
Диада-състой се от двама члена.Това е най-простата и най-често срещана в
обществената група.В нея могат да същетвува много големо напрежение,но няма
определен начин на канонизиране,няма определен подход за отработване.Единият от
групата при спор трябва да отстъпва ,следователно той остава неудовлетворен.За да не
се стигне до друг конфликт се получава изкуствен консенсус.При натруване на
проблеми групата се разпада.Вторият случай на консенсус е когато единият се отказват
от собственото си „Аз” и друг изземва функциите му.Диадата не е добра група,когато
въвеждаме новости,защото бързо се стига до изкуствен консенсус.
Триада-състои се трима членове.При нея двама от членовете са с едно решение,а
третият следвада се съгласи или противопостави-той трябва да е привлечен.Тук се
формират коалиции-двамата мислят едно,а третият е в изолация.Това налага той да
образува коалиция,като привличаща първата от двамата.Триадата е нестабилна
конфигурация-работи се трудно,заради изкуството консенсус.
Малката група има множество определения, отговарящи на индивидуалните цели и
предпочитания в работата на отделните изследователи.Може да се каже,че в груповата
динамика под малка група се разбира общност от взаимодействащи си хора,обединени
от обща социална дейност.Общуват непосредствено помежду си на базата на
съответните емоционални отношения,груповите норми и процеси.Малката група по
количествена характеристика биват от 4 до 15 члена,над 15 са долеми групи.В малката
група преобладават личните контакти.Членовете на малката група влизат в преки
взаимоотношения при сплотяване около общите цели.При тях е възмойен
конфликт.Голямата група е приципно различна.В тях е малка възможността за
въздействие на средно равнище.Възможни за сплотяване са малък с голям брой членове
на групата.Различното тук,е че необходимата формализация на отношенията и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Малката група като социално-психическа общност. развитие и ръководство.

Психологията на малките групи се обособява като основен раздел на социалната психология.В края на 19 в. и началото на 20 в. особено интензивно тя се развива след 20г. на миналия век...
Изпратен от:
Лора Попова
на 2013-01-09
Добавен в:
Теми
по Психология
Статистика:
28 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Спешно. Малките социални групи - вземане на решения - есе.
добавена от - 25.06.2015
3
8
Подобни материали
 

Социални нагласи, ценности и ценностна система

18 окт 2007
·
1,400
·
5
·
514

Социални нагласи, ценности и ценностна система. Ценностна ориентация на личноста.
 

Корекция на заекването по нов метод

02 юни 2006
·
990
·
7
·
1,369
·
118

Докладът визира възможностите на цветно-звуковото визуализиране за подобряване на плавността на говорния поток.
 

Лекция по психология на общуването "малката група"

11 апр 2009
·
322
·
30
·
5,934
·
225

Най-общо групите се разглеждат като различен род обединения, възникващи в човешкото общество. Всеки човек в своя индивидуален живот участва в много и различни групи. Формирането на личността може да се разбере...
 

Психология

02 яну 2009
·
2,316
·
168
·
50,962
·
3,293
·
11
·
1

Още от праисторически времена хората са се занимавали с обучение на подрастващите,с внушаване на храброст у бойците,с психотерапия по отношение на болните,с тълкуване на сънищата,с изучаване на влиянието на природата в поведението на човека...
 

Моралните конфликти и тяхното разрешаване

08 дек 2008
·
302
·
18
·
4,434
·
301

Както в целия свят, така и в България социалните конфликти са реалност. Но заедно с това тяхното проявление в отделните страни е различно, благодарение на различния начин на живот, степен на икономическо развитие...
 
Онлайн тестове по Психология
Психология
тематичен тест по Психология за Студенти от 1 курс
Тестът е предназначен за студентите от Великотърновки университет „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” в специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание". Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
24
99
1
2 мин
13.03.2015
Тест по психология
изходен тест по Психология за Студенти от 2 курс
Тест по психология за студенти от педагогическите специалности. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
370
1
14.02.2013
» виж всички онлайн тестове по психология

Малката група като социално-психическа общност. развитие и ръководство.

Материал № 939593, от 09 яну 2013
Свален: 28 пъти
Прегледан: 41 пъти
Предмет: Психология
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 2,653
Брой символи: 16,201

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за " Малката група като социално-психическа общност ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
23

Павлина Костадинова
преподава по Психология
в град София
с опит от  20 години
359

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения