Големина на текста:
Въпрос № 20 Съдебно-криминалистични експертизи на документи.
Експертиза за установяване на добавки в документи – с внасянето на добавки се
променя съдържанието на документа. По време на експертизата, а и преди това не бива
да се допуска повреждане на подправения документ. Основанието за назначаване на
такава експертиза е наличие или съмнение за наличие на добавка в документа. Целият
текст на документа е обект на експертизата, а не само част от него. По този начин се
гарантира по-голяма пълнота и обективност на експертизата. Чрез експертизата се
установява - има ли добавка в документа; дали добавеният и основният текст са написани
от едно и също лице и от една и съща машина; дали основният и добавеният текст са
написани приблизително по едно и също време; кой е автор на добавката.
При подготовката за извършване на експертизата се осигуряват необходимите
технически средства, както и образци на добавката. Трябва да се изискат материалите, за
които има данни, че са използвани при написването на основния и добавения текст и да се
изискат и пишещите средства. Когато експертизата разполага с достатъчно методи за
изследване, тогава има възможност за съпоставяне на получените резултати и проверка
на изводите в хода на самото изследване. За да се установи факта на добавката се
вземат под внимание три групи признаци топографически, почеркови и признаци на
пишещата машина и на писмената реч. Първият вид признаци имат основно значение и са
достатъчни за мотивиране на категоричен извод, освен ако добавката не е била
замислена предварително при ссътавянето на документа. Поради различието във
времето, а често и в пишещата машина, допълнително написаният текст има достатъчно
признаци за установяване на добавката. Може да има лексикални и граматически грешки.
Експертиза за установяване на препратки в документи с преправките се цели
да се измени съдържанието на документа в желаната от автора насока. Най-често се
преправят едносрични думи, предлози, добавят се думи или части от думи за избягване на
логическо и смислово противоречие. Основанието за назначаване на такава експертиза е
наличие или съмнение за наличие на преправка в документа; логическо несъотвествие в
текста; различия в съдържанието на оригиналния документ и копията. Обект на
експертизата е частта от текста, в която има преправки. Задължително се изследва целия
текст, независимо, че преправката е само в част от текста. Чрез експертизата се
установява - има ли преправка в текста и какво е било съдържанието на преправения
текст; дали преправеният и основният текст са написани от едно и също лице; дали
основният и преправеният текст са написани по едно и също време; кой е автор на
преправения текст.
Подготовката за експертизата изисква осигуряване на образци от предполагаемия
автор на преправката и от лицето, което е написало ръкописния текст. Трябва да бъдат
осигурени и всички материали по делото, от които могат да се вземат данни за нуждите на
съответната експертиза. При изготвяне на експертизата се използват следните методи –
микроскопски; изследване с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; сравнително
изследване на отделните екземпляри на документа и др. Установяването на факта на
преправката се решава с три вида признаци – почеркови; признаци отразяващи
различията на използваното пишещо средство; топографски признаци.
Въпрос № 21 Съдебно-криминалистична експертиза на писмената реч.
Не е развит.
Въпрос № 22 Съдебно-криминалистична експертиза на следи от ръце.
1
Откриване на следи от ръце - чрез следите от ръце сравнително бързо се открива
извършителя. Чрез тези следи може да се определи дали едно лице има връзка с
местопроизшествието и чрез дактилоскопична експертиза може да се установи авторът на
деянието. Може да се установи дали те са оставени от мъж или жена, от кой пръст са, от коя ръка
са и др. От външния релеф на кожата се образуват следите от ръце. Най-голямо значение за
следите от ръце имат папиларните линии, които се намират във вътрешната част на длантаи
пръстите. Използват се най-вече следите от ръце, които са оставени върху предмети с гладка
повърхност, защото върху тях най-добре се отразяват папиларните изображения, защото не
поглъщат слудообразуващото вещество. Следите от ръце могат да се образуват чрез отделяне на
потомастния секрет и попаднали върху пръстите оцветители или чрез отделяне на образуващите
следата вещества. Такива следи могат да се оставят и при използването на ръкавици. Според
механизма на образуване биват статични и динамични. Според степента на информативност
следите биват видими, слабо видими и невидими. Следите могат да бъдат следи наслоения и
следи отслоения. Следите могат да бъдат обемни и повърхностни в зависимот от характера на
настъпилите върху следоъзприемащия обект изменения. Индивидуалността на папиларните
линии изключва съвпадение на признаците на следите от ръцете на две лица. Следите от ръце
позволяват да се идентифицира лицето, което ги е оставило. Според формата, която имат
следите от ръце се разделят на примковидни, кръговидни и дълговидни. Тези три вида следи от
ръце се разделят и на подвидове и по този начин по-бързо се индивидуализират отделните следи.
Проявяване на следи от ръце става чрез оцветяване, като се използват различни
физически и химически методи и средства. Точно какви методи и средства ще се използват зависи
от това каква е повърхността и качеството на обекта, от давността на следите, от цвета, от
степента на влажност и др. Един от най-старите методи за проявяване на следи от ръце е
опрашването. То се извършва с различни по цвят и състав прахове, които трябва да притежават
дребнозърнет строеж; да са контрастни по цвят на следовъзприемащия обект и да са в сухо
сътояние независимо от атмосферните условия. Прахът се нанася върху следата с четка или чрез
посипване върху обекта. Най-често се използва графитен прах, железен прах, бронз и др. От
голямо значение са магнитните прахове, тъй като те се нанасят по-лесно, без да има директен
контакт на четката с обработваната повърхност и се закрепват по-устойчиво към потомастния
секрет. Опушването се извършва по два начина – със сажди и с йодни пари. Методът опушване в
практиката се прилага при следи с по-голяма давност – 15 – 20 дни. При опушването се стига до
размекване на пото-мастния секрет. С йодните пари могат да се проявяват следи, които са върху
замърсени с растителни и други масла обекти. Като недостатък на този метод е, че резултатите от
него са нетрайни, поради преминаването на йода от едно състояние в друго. Чрез опушването със
сажди се осигурява добро проявяване, поради дребнозърнестия строеж на саждите и трайното им
закрепване върху обектите. На следи върху многоцветни повърхности и стари следи се прилагат
химическите методи и средства. Проявяването става в лабораторна обстановка. Фиксиране на
следи от ръце – за фиксирането се използват два метода: фотографско закрепване на следите и
опис в протокола за оглед. Описването в протокола е задължително, защото без него
приложените следи нямат доказателствео значение. В протокола за оглед трябва да е посочено
върху какви обекти са открити следите; в какво състояние са били следите; на какво се дължи
повреждането им; от колко лица са оставени; как са проявени и др. Трябва подробно да се опишат
и самите следи. Чрез фотографското фиксиране се осигурява по-голяма пълнота и нагледност на
следите. От фотографското фиксиране може да се извлече и допълнителна информация в
процеса на разследването. Фотоснимките имат значение на веществени доказателствени
средства. Запазване на следи от ръце запазването на следите от ръце се налага поради
малкия размер на следите; разполагането им върху обекти с голяма функционалност – телефони,
химикали и др. Има оляма опасност от унищожаване или повреждане на следите от ръце от
случайни лица или непредвидими ситуации. Някои атмосферни условия също оказват
неблагоприятно въздействие върху тези следи. Изземване на следи от ръце – това става чрез
откопиране и чрез изземване на отливки. Повърхностните следи се изземват с контрастно по цвят
фолио или предварително обработена фотохартия. Може да се използва и прозрачно тиксо и
после да се прилепи към картон.
2
въпрос № 23 Съдебно-криминалистична експертиза за установяване на
цялото по неговите части.
Става въпрос за назначаване на трасфологична еднородна идентификационна
експертиза, като за разлика от типичните трасфорогични експертизи, в случая не се
изисква осигуряването на сравнителен материал. Тази експертиза може да се назначи
като еднородна и като комплексна /трасфологична и съдебномедицинска; трасфологична и
икономическа; физикохимическа и др./. Основанието за назначаването на експертизата е
необходимостта от установяване връзката на намерените части от монолитни обекти или
от съставни обекти с повече от едно обособено тяло, обединени в едно цяло във връзка с
разследваното престъпление. Обект на експертното изследване са части от съставни или
монолитни обекти, за които се предполага, че са били едно цяло /част от тялото на човек;
от транспортно средство и др./. Задачите на експертизата се отличават с някои
специфични особености. Първата задача е идентификационна, т. е. установяване дали
иззетите отделни части са от един и същи обект. Втората задача е свързана с
установяване способите на разделяне, разчленяване на обекта и използваните за тази
цел технически средства. Третата задача се налага само при условие, че първата не е
била решена и е свързана с определяне на груповата принадлежност, т. е. установяване
от какъв предмет са намерените части. Подготовката се изразява главно в подбора на
средствата, които трябва да се използват в зависимост от особеностите на намерените
части от обекта. Поставените задачи се решават чрез сравнително аналитично и синтезно
откриване и характеристика на признаците на отделните части. На вещото лице се
предоставят частите от обекта, предполагаемите средства, които са послужили за
неговото разчленяване, както и всички налични материали по делото, които са от значение
за експертизата. Извършването на експертизата се основава главно чрез използване на
три основни способа, а именно:
1. по линия на разделянето /откъснат лист от международен паспорт/;
2. по микрорелефа и някои други особености на повърхността на изследваните
обекти и части от тях;
3. по принадлежността на определени детайли към конкретна машина или
съоръжение.
Правната оценка на експертната оценка обхваща протокола за проведената
експертиза и илюстративният материал. Фотоснимките на отделните части и на
обединяването им в общ обект, както и на признаците образувани при разделянето
позволяват на практика да се проследи пътят на експертното изследване и да се
установят резултатите, до които е стигнало. Това предполага при назначаването на тази
експертиза да бъде поставено и изискването за фотографско онегледяване.
Въпрос № 24 Съдебно-криминалистична експертиза на магнетофонни и
видеомагнетофонни записи на речта.
Предвид обстоятелствата, които са от значение за делото, звукозаписът, който се
съдържа на магнитна лента може да бъде обект на различни по своя предмет
съдебнофоноскопни експертизи, с цел установяване предимно на обстоятелствата, при
които е изготвен звукозаписа; техническото средство, чрез който е изготвен; звуковият фон
и лицето, чиито глас и реч са отразени в звукозаписа. За провеждането на тази експертиза
вещото лице трябва да разполага с магнитна лента, съдържаща звукозаписа;
звукозаписващото средство, с който е възможен да е изготвен и сравнителните образци –
свободни, условно-свободни и експериментални. Като свободни образци могат да се
използват звукозаписи, които се изготвят при аналогични условия, както обекта на
експертизата. Те могат да бъдат иззети при оглед на местопроизшествието, при
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 мар 2020 в 12:29 потребител
20 дек 2019 в 00:15 студент на 35 години от Смолян - Технически колеж към ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ТРАНСПОРТ, специалност - ТТТ, випуск 2019
 
 
Онлайн тестове по Съдебни експертизи
Тест по Съдебно-счетоводни експертизи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 5 курс
Изпит по Съдебно-счетоводни експертизи, състоящ се от 10 тестови въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Съдебни експертизи в 5-ти курс.
(Труден)
10
11
1
2 мин
26.10.2016
Тест II по Съдебно-счетоводни експертизи за студенти от 5-ти курс
изпитен тест по Съдебни експертизи за Студенти от 5 курс
Контролен тест по съдебно-счетоводни експертизи, преминат в Свищов. Състои се от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри.
(Труден)
10
16
1
4 мин
02.11.2016
» виж всички онлайн тестове по съдебни експертизи

Лекции по съдебни експертизи

Материал № 935980, от 03 яну 2013
Свален: 78 пъти
Прегледан: 146 пъти
Предмет: Съдебни експертизи
Тип: Лекция
Брой страници: 27
Брой думи: 11,717
Брой символи: 76,712

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по съдебни експертизи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала