Големина на текста:
Тема 2. Работна среда и работно място.
Занятие 2. „Чистота на въздуха. Производствена вентилация.
УЧЕБНИ ВЪПРОСИ:
1. Чистота на въздуха.
2. Производствена вентилация.
Литература:
1. Драголов Д., Чиллев Г., Николова М., Стефанов С., Техни-
ческа безопасност, ВИ, С, 2000.
1. Чистота на въздуха.
Абсолютно чист въздух практически не съществува.
Чистотата на въздуха се определя от съдържанието на вредните вещества
по вид и концентрация в mg/m
3
. Тъй като съдържанието на определен вид вред-
ност биологично е ограничено от пределно допустимата концентрация (ПДК),
логично следва определението: ергономично чист е този въздух, в който
всички вредни вещества имат концентрация, по-ниска от ПДК.
По начин на въздействие върху човека вредните газове се делят на:
- токсични;
- дразнещи;
- канцерогенни;
- мутагенни (влияещи върху клетките на организма, като предизвикват
вредни изменения в тях);
- влияещи върху възпроизводителната способност на човека.
За понижаване на концентрацията на вредни вещества във въздуха на ра-
ботната зона до определената от хигиенните норми се ползват промишлената
вентилация и обезпрашаването. Дебитът на въздуха се определя въз основа на
баланса на вредните вещества. На тази база се изчисляват и пречиствателните
съоръжения в някои местни и общообменни инсталации и разсейването на
вредни вещества в околната среда.
При наличие на общообменна вентилационна система основното балан-
сово уравнение има вида:
dKVdKVdKVdm
помпомвнвр
???
???
??
?
,
където
вр
m
?
е отделеното количество вредни вещества за единица време,kg/h;
?
- продължителността на работа на вентилационната инсталация;
V
?
- дебитът на вентилационната инсталация, m
3
/h;
К
вн
- концентрацията на разглежданото вредно вещество във външния
въздух, mg/m
3
;
- 2 -
К
пом
- концентрацията на разглежданото вредно вещество в помещение-
то, mg/m
3
;
V
пом
- обемът на производственото помещение, m
3
.
По това уравнение може да се определи всяка величина:
- време за достигане на ПДК;
- необходим дебит въздух;
- концентрация на разглежданата вредност в работното помещение.
Балансът на вредните вещества задължително се изработва поотдел-
но за всяко вредно вещества в g/h или mg/h. Той отразява количеството
вредни вещества, постъпили за 1h в работната зона. Балансът е единственият
критерий, на базата на който може да се определи количеството необходим
въздух за разреждане на вредностите до ПДК.
1. 1. Вредни газове и пари (токсико-хймичен фактор).
Токсико-химичните фактори (табл. 1) в работната среда (промиш-
лени отрови) са газове, пари, аерозоли и течности, които при постъпване
в организма могат да предизвикат остри отравяния (при краткотрайна
експозия) или хронични отравяния (при продължителна експозия).
Вредните газове и пари постъпват в организма през дихателната и хра-
носмилателната система и през лигавиците, като най-опасно е проникването
им през дихателната система. Те предизвикват остри, по-остри и хронични от-
равяния.
Ефектът на токсичните вещества от работната среда върху организ-
ма зависи от:
- концентрацията на токсичното вещество във въздуха;
- продължителността на експозията;
- концентрацията на токсичното вещество в организма;
- наличието на други токсични вещества или неблагоприятни параметри
на работната среда и работния процес;
- функционалното състояние на организма;
- възрастта и пола.
Прагови дози и концентрации са минималните количества от токсични
вещества, при които се отчитат чрез специфичните и най-чувствителни пока-
затели начални признаци на въздействие.
Пределно допустима концентрация е максималната концентра-
ция от даденото вещество във въздуха на работното място, която не предизвиква у
работника при всекидневната работа или през целия му трудов период заболяване
или физиологическо състояние, установени чрез най-чувствителните международ-
но приети тестове.
1. 2. Вредни вещества и течни аерозоли.
Известно е, че няма производствени или природни прахове, които да са безв-
редни за човешкия организъм. Праховете са основна производствена вредност в мин-
ната промишленост, при производството на цимент и някои строителни мате-
риали, в металургията, текстилната, стъкларската и керамичната промишленост, в
- 3 -
много производства на химичната промишленост и в селското стопанство.
При продължително вдишване на високи концентрации от промишлени пра-
хове възникват прахови заболявания на дихателната система (пневмокониози).
Най разпространената пневмокониоза е силикозата, която се развива след различен
период на експозиция на прах, съдържащ свободен SiO
2
. Заболяването дори и след
отстраняване на работника от прашното производство продължава да се развива
прогресивно.
Таблица 1
Токсико-химични фактори на работната среда
По характер на дейст-
вие върху човешкия орга-
низъм
Общотоксични (отровни)
Дразнещи
Сенсибилизиращи (повишават чувствителността на ор-
ганизма и водят до алергии)
Канцерогенни (предизвикват ракови заболявания)
Мутагенни (влияят върху клетките на организма, като
предизвикват вредни изменения в тях)
Влияещи върху репродуктивната функция (възпроизво-
дителната способност на човека)
По пътя на проникване
в човешкия организъм
През дихателните пътища
През храносмилателната система
През кожата
По степен на въздейст-
вие върху организма
1
-ви
клас – извънредно опасни
2
-ри
клас – много опасни
3
-ти
клас – умерено опасни
4
-ти
клас – малко опасни
Прахът, съдържащ свързан SiO
2
, също предизвиква заболявания - епилика-
този. Те възникват при въздействие на азбест, слюда, талк, цимент, каолин, въгли-
щен прах, манган, алуминий и др.
Праховете могат да предизвикат и неспецифични увреждания на дихателната
система - хронични бронхити и пневмонии. Най-опасни в тази група са мангано-
вите и хромовите прахове. Някои прахове имат алергизиращо действие и пре-
дизвикват астматични бронхити и бронхиална астма, а други имат корозивно
действие (содов прах, гасена вар, хром) или дразнещо действие върху очите и
кожата.
Освен токсичното увреждане на белите дробове праховете (особено съ-
държащите SiO
2
) оказват и общо въздействие върху организма - черния дроб,
стомаха, централната и вегетативната нервна система, анализаторите (вкусов,
зрителен, слухов, обонятелен).
Прахът е комплекс от свободни твърди частици, които поради своите
малки размери витаят в неподвижен газ или равномерно и бавно се утаяват.
Производственият прах е аеродисперсна, по-често полидисперсна неустойчива
система, с големина на преобладаващия брой частици 10
-2
/ 10
-4
cm.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Работна среда и работно място

Абсолютно чист въздух практически не съществува. Чистотата на въздуха се определя от съдържанието на вредните вещества по вид и концентрация...
Изпратен от:
Vanko
на 2012-12-30
Добавен в:
Лекции
по Труд и трудови отношения
Статистика:
20 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
6
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Работна среда и работно място

Материал № 935147, от 30 дек 2012
Свален: 20 пъти
Прегледан: 33 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 3,192
Брой символи: 20,259

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Работна среда и работно място"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала