Големина на текста:
Л118.09.2012
Л225.09.2012
Възникване и развитие на одита
Възниква още в Древна Месопотамия. Идва от латинския корем аудио
1294 – в кралския указ се споменава думата одит.
Развитието си реално започва 15 век. Развитието му е свързано с развитието на търговията, занаятите, а по-късно
и промишлеността. Цялостна проверка на счетоводни отчети за пръв път е направена в Единбург, Шотландия от
Джордж Уотсън във втората половина на 18 век. Ефектът от проверката бил толкова изненадващ за самите
шотландски търговци, че към него започнали да валят множество поръчки за подобни проверки и това довежда до
регистрирането на първите 7 одитори през 1773г. 1805г. е издаден в Единбург първият справочник на одиторите, в
който са фигурирали вече 17 души. А институционално професията възниква 1880г., когато е създаден Институт
на сертифицираните счетоводители на Англия и Уелс (ICAEW). Този период 1773-1880г. се характеризира с
разделянето на функцията собственост и функцията управление. Ако до този момент собствениците са участвали
пряко в дейността, то разширяването на дейността довежда до наемането на странични лица – интересите може и
да се разминават. Одитът е ориентиран към установяване на измами. Във Великобритания много бързо се развива
законодателството в областта на одита. 1862г. е приет във Великобритания закон за компаниите, който изисква
най-малко веднъж годишно да се прави проверка на сметките и отчетите на публичните компании. 1905г. по
записките на Ричард Браун в световен мащаб броя на одиторите е 11 000, от които половината са във
Великобритания. За родина на одита се счита Шотландия.
В САЩ одиторската професия възниква под влияние на британската практика и там професионалните одиторски
организации са изградени спрямо административно-териториалното разделение, т.е. всеки щат има такава
организация. В САЩ 1887г. е създаден Американския институт на регистрираните одитори (AISPA). До Голямата
икономическа криза държавата не се намесва в регулирането на одиторската професия и едва с приемането на
първите федерални закона в САЩ за ценните книжа и борсовите операции се въвежда задължението да бъдат
одитирани отчетите на дружества емитенти на ценни книжа.
Интересно развитие белези професията в Германия, където има много ранни данни от 1753г. в Наредба за
фалитите, където се загатва за подобни на одита дейности. Спецификата в Германия произтича от факта, че там
продължително време водеща роля имат т.нар. доверени лица, които са изпълнявали функции по управление на
активи, попечителство, изпълнение на завещания, покука на недвижими имоти и т.н. В исторически план експерт
счетоводителите в Германия в продължителен период от време изпълняват и функциите на доверени лица.
задължителна проверка и заверка на счетоводните отчети в Германия е въведена през 1931г., което е в резултат на
множеството фалити на публични компании в основата, на които се оказва че стоят неверните финансови отчети.
1932г. в Германия е създаден Институт на експерт счетоводителите, който поема функциите на съществуващия
преди това Институт за ревизии и попечителство. Успоредно с института в Германия функционира и Камера на
експерт счетоводителите, която е публично-правна организация, за разлика от института, който е частно-правна
организация. Съществуващи професии са тези на данъчните консултанти, правни консултанти и др. много от
членовете на различните професии се припокриват.
Във Франция също функционират 2 организации – Комисариат на одиторите по сметки и Палата на експерт
счетоводителите и заклетите счетоводители. Основната разлика между двете организации е че т.нар. комисари по
сметки се назначават в задължителен порядък, докато членовете на палатата биват канени да извършват проверки
на акционерните дружества. Много често членовете на двете организации се припокриват.
В България 1931г. е създаден Институт на заклетите експерт счетоводители (ИЗЕС). До голяма степен
българското законодателство в областта на счетоводството и одита в този период е взаимствано от немското,
включително и по отношение на това кои предприятия подлежат на задължителен одит. Председатели на ИЗЕС са
проф.Добри Добрев и проф. Станчо Чолаков. Института съществува до 1948г. От 1948г. до 1991г. няма
професионална организация. 1991г. с новия Закон за счетоводството одиторската професия е възстановена. И в
периода 1991-1996г. функционира Асоциация на дипломираните експерт счетоводители в България (АДЕСБ). От
1996г. АДЕСБ се преобразува в институт на дипломираните експерт счетоводители, който функционира и до ден
1
днешен (ИДЕС). ИДЕС е член на Международната федерация на счетоводителите, както и на множество
регионални организации.
Международната федерация на счетоводителите е основана в Мюнхен през 1977г. от 11-тия Международен
конгрес на счетоводителите. Основните цели в областта на одита, които тя преследва са:
-развитие и координация на одиторската професия чрез хармонизиране на принципите в одиторската област
-квалификация и преквалификация
Към Международната федерация на счетоводителите принадлежат около 110 професионални организации с
повече от 1 млн. членове.
Видове одит
Квалификацията на различните видове одит може да бъде на правена по различни критерии. Като по отношение
на критерия отношението на обект и субект имаме 2 вида одит – вътрешен и външен.
Външния одит от външни независими одитори и одиторски организации. В публичния сектор институцията,
която осъществява външен независим одит е Сметната палата (СП), докато в стопанския сектор външен одит се
осъществява от регистрирани одитори (РО) или от специализирани одиторски предприятия (СОП). ИДЕС
осъществява външен финансов одит, докато СП осъществява финансов одит, одит за съответствие, одит на
изпълнението на дейността. Дори едно предприятие да е 100% държавна собственост но е в стопанския сектор, то
финансовите му отчети се заверяват от ИДЕС.
Вътрешния одит се назначава вътре в самата организация и основна задача на вътрешния одит е решаването на
отделни функционални проблеми на управлението, проверка на имуществото и начините на неговото съхранение
и опазване, проверка на информационните системи на предприятието, проверка на финансовите отчети,
вътрешните одитори могат да правят само за вътрешни цели, т.е. резултатите от проверката нямат тази
публичност, която имат при външния одит. Вътрешните одитори нямат право да заверяват финансовите отчети.
Вътрешен одит може да има както в публичния сектор, така и в стопанския сектор. Като разликата е че в
публичния сектор одитът е законова регламентиран (ЗВОПС), докато функционирането на вътрешния одит в
частния сектор е решение на самите собственици. Това, което правят вътрешните одитори не е свързано само с
финансовата отчетност, а по-скоро с другите дейности. Професионалната организация за вътрешния одит е
институт за вътрешния одит в България (ИВОБ).
Друга класификация може да бъда направена на задължителен и доброволен.
Задължителен е одита, който се осъществява по силата на законово изискване, като в България Закона за
счетоводството определя кои търговски дружества подлежат на задължителен одит и това са:
­ акционерните дружества (имаме един голям проблем, защото в България повечето АД не функционират
като истински АД, а имат примерно 1 член или са от семеен тип);
­ дружества, към които има висок обществен интерес, като кредитни институции (банки), инвестиционни
дружества, застрахователни дружества, дружества за доброволно пенсионно осигуряване, както и всички
дружества, които са емитенти на ценни книжа по смисъла на Закона на публично предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК);
­ всички останали предприятия с изключение на предприятията прилагащи облекчена форма. Състава на
предприятията в тази група може да се мени. Предприятията с облекчена форма, които подлежат на
задължителен одит е това, което за две последователни години превишава 2 от следните 3 критерия: сума
на баланса 1,5 млн.лв.; сума на нетните приходи от продажби 2,5 млн.лв.; численост на персонала 50
души.
Останалите предприятия могат, но не са длъжни да правят одит. Имат право на доброволен одит. И при двата
случая, доброволен или задължителен одит, ангажирането на одитор става по един и същи начин – чрез
сключването на договор и подписването на писмо за ангажимент.
Според предмета на одита той може да бъде:
2
­ финансов (одит насочен към финансовите отчети с цел изразяване на мнение за тяхното съответствие с
приложимите счетоводни стандарти)
­ одит за съответствие, който се изразява в проверка спазването на съответни норми и законодателни актове
­ одит на изпълнението на дейността (управленски, операционен одит) – основно включва проверка за
икономичност, ефективност и ефикасност
При всичките видове одит се говори за мнение, заключение. Навлиза термина данъчен одит, но е спорно дали
не е данъчен контрол.
Л3 02.10.2012
Съгласно дефиниция на Американската асоциация на дипломираните екперт счетоводители одитът
представлява систематичен процес за събиране на данни и доказателства с цел изразяване на мнение относно
съответствието с определени критерии и представяне на резултатите на заинтересованите потребители.
При финансовия одит критерии за съответствие са общоприетите счетоводни стандарти. В основата на
концепцията за финансов одит стои разбирането за представянето на разумна увереност. Разумната увереност
означава, че независимо колко пълно и точно одиторът ще приложи МОС, той не може да гарантира 100% или
абсолютна увереност. Причините за това са първо в методологията на одита предвидена в МОС, в това число
възможността одиторът да прилага извадков подход, което ще рече да проверява част от единиците в една
съвкупност, но да формира заключение за цялата съвкупност. При това погрешни или манипулирани единици
могат да останат извън обхвата на проверката. Другата причина е че одитът като всяка друга човешка дейност
крие рискове от неточно изпълнение на одиторските процедури и от прикриване от страна на одитора на факти за
несъответствие и измами, които са му станали известни. Поради това в своя доклад одиторът обръща внимание,
че не изразява абсолютна увереност, като удостоверява че по негово мнение финансовия отчет дава вярна и честна
представа за финансовото и имуществено състояние на предприятието във всички съществени аспекти.
Законът за независимия финансов одит определя като цел на одита изразяване на независимо одиторско
мнение относно достоверното представяне във всички съществени аспекти на финансовото състояние, отчетения
финансов резултат, паричните потоци и промените в тях, собствения капитал на предприятието и промените в
него. За да изрази такова независимо мнение одиторът проверява:
спазването на принципите на счетоводството,
последователността на прилаганата счетоводна политика,
ефективността на вътрешния контрол,
текущото отчитане и периодичното приключване на счетоводните сметки и изготвяне на финансовите
отчети,
пълнотата на оповестената информация,
съответствието между финансовия отчет и доклада за дейността, който съгласно ЗС се изготвя от
ръководството на предприятието
заверкта на финансовия отчет се изразява в поставянето на подпис и печат от страна на регистрирания одитор
върху основните 4 форми на финансов отчет, а в случаите когато се извършва заверка от специализирано
одиторско предприятие се поставя печат на предприятието и подпис на представляващия го и подпис на одиторът,
който е отговорен за извършването на одита. Специализирано одиторско предприятие е дружество регистрирано
по търговския закон със седалище в РБългария и с основен предмет на дейност независим финансов одит, което
може да бъде:
събирателно дружество, в което повече от половината от съдружниците, които са неограничено отговорни,
са регистрирани одитори
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по одитинг

Лекции по одитинг за студенти в УНСС на доц. Въткова...
Изпратен от:
moon_shadow91
на 2012-12-29
Добавен в:
Лекции
по Одитинг
Статистика:
138 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
възможности за развитие технологията на одита
добавена от iordanka134 04.03.2017
1
9
Възможности за развитие на технологията на одита
добавена от iordanka134 04.03.2017
1
7
Подобни материали
 

Проверка на приходите и разходите

19 май 2009
·
238
·
10
·
1,609
·
349

Как се извършва одитна проверка на приходите и разходите в дружеството...
 
Онлайн тестове по Одитинг
Тест по вътрешен одит за 1-ви курс
професионален тест по Одитинг за Студенти от 1 курс
Тест по одит за студенти от УНСС - София. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
62
1
4 мин
17.09.2013
Тест по одит
тематичен тест по Одитинг за Студенти от 5 курс
Тест по одит на финансовите отчети за специалност "Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия" (СОНП) към СА "Д.А.Ценов" - Свищов. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
55
26
1
15 мин
13.09.2013
» виж всички онлайн тестове по одитинг

Лекции по одитинг

Материал № 934989, от 29 дек 2012
Свален: 138 пъти
Прегледан: 160 пъти
Предмет: Одитинг
Тип: Лекция
Брой страници: 18
Брой думи: 3,695
Брой символи: 23,409

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по одитинг"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения