Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
Големина на текста:
Годишно разпределение по физика и астрономия за 8 клас
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Вариант 1Вариант 2 Тема Вид на
урока
Очаквани резултати Познания
Месец-
седмица
Месец-
седмица
Тест за проверка на
входното равнище
П
Механично
движение
НЗ.Разбира относителния характер на движението.
.Сравнява движенията според траекторията пресмята
средната скорост.
.отправно тяло
.средна скорост
Скорост и ускорение НЗ.Характеризира неравномерните движения с
моментна скорост и ускорение.
.Пресмята ускорението на тела,чиято скорост
нараства.
.моментна скорост
.ускорение
Равноускорително
движение
НЗ.Прилага законите за скоростта и пътя при
равноускорително движение.
.Разчита графики на скоростта при равноускорително
движение без начална скорост.
.равноускорително
движение
.начална скорост
.средна скорост
Свободно паданеНЗ.Описва свободното падане на телата като движение с
постоянно ускорение.
.Прилага законите на скоростта и пътя при свободно
падане.
.земно ускорение
Равнозакъснително
движение
НЗ.Прилага законите за скоростта и пътя при
равнозакъснително движение
.време за спиране
.спирачен път
Равнопроменливи
движения
РЗ.Прилага законите за равнопроменливи движения-
хоризонтално движение,свободно падане,движение
на тяло,хвърлено вертикално нагоре.
Първи принцип на
механиката
НЗ.Разграничава движението по инерция от другите
движения на телата под действие на сили.
.Характеризира инертността на телата чрез тяхната
маса.
.инертност
.маса
Втори принцип на
механиката
НЗ.Събира сили с еднакви и противоположни посоки.
.Формулира и прилага втория принцип на механиката
.равнодействаща
сила
.нютон
Трети принцип на
механиката
НЗ.Дава примери за сили на действие и
противодействие.
.Формулира и прилага втория принцип на механиката
.Описва реактивното движение.
.реактивно
движение
.реактивна сила
Видове силиНЗ.Пресмята силата на тежестта и я различава от
теглото.
.Определя сила на реакция на опората и пресмята
сили на триене.
.сила на тежестта
.тегло и сила на
реакция на
опората
.сила на триене
.коефициент на
триене
Движение и силиРЗ.Прилага трите принципа на механиката при
решаване на задачи.
Работа и мощностНЗ.Пресмята работата на сила,насочена успоредно на
направлението на движението.
.Пресмята мощността на механизми.
.механична работа
.механична
мощност
3. 4. 5. 6.
Кинетична и
потенциална енергия
НЗ.Описва връзката между механичната работа и
кинетичната енергия.
.Пресмята потенциалната енергия на тела,издигнати
над земната повърхност.
.кинетична
енергия
.потенциална
енергия
Закон за запазване на
енергията
НЗ.Определя механичната енергия на телата.
.Формулира и прилага закона за запазване на
механичната енергията.
.механична
енергия
Работа и енергияРЗ.Прилага закона за запазване на механичната енергия
за решаване на задачи.
Равновесие на телатаНЗ.Определя видовете равновесие на телата в
зависимост от положението на центъра на тежестта.
.Описва и прилага условието на равновесие на тяло
върху опора.
.Устойчиво и
неустойчиво
равновесие
.център на
тежестта
ЛостНЗ.Пресмята въртящ момент на сила.
.Прилага условието за равновесие на лост и дава
примери за използване на различни видове лостове.
.въртящ момент
.двустранен и
едностранен лост
Макара и наклонена
равнина
НЗ.Описва количествено действието на макарите и
наклонената равнина.
.Обяснява действието на прости механизми със
закона за запазване на енергията.
.наклонена
равнина
Налягане на НЗ.Описва общите свойства на течностите и газовете..Хидравлични
Годишно разпределение по физика и астрономия за 8 клас
течности и газове .Формулира и прилага закона на Паскал. машини
Хидростатично
налягане
НЗ.Определя хидростатичното налягане на течности.
.Дава примери за приложение на скачените съдове.
. хидростатично
налягане
Измерване на
налягането
НЗ.Обяснява действието на живачния барометър и на
водния манометър.
Закон на АрхимедНЗ.Формулира и прилага закона на Архимед. .изтласкваща сила
Механика на
течности и газове
РЗ.Решава задачи от хидростатика.
.Определя плътност на течност с аерометър.
. аерометър
Механика О
Механика-тест П
Движение на
градивните частици
на веществото
НЗ.Изброява характерните особености на топлинното
движение.
.Свързва вътрешната енергия с движението и
взаимодействието на градивните частици.
.брауново
движение
.вътрешна енергия
ТемператураНЗ.Характеризира топлинното равновесие с
температура и използва връзката между скалите
Целзий и Келвин.
.Свързва температурата с топлинното движение на
градивните частици.
.абсолютна нула
.абсолютна
температура
Топлообмен НЗ.Пресмята количеството топлина при топлообмен..количество
топлина
.специфичен
топлинен
капацитет
Топлинен балансРЗ.Прилага закона за запазване на енергията при
топлообмен.
3. 4. 5. 6.
Първи принцип на
термодинамиката
НЗ.Определя работата при изменение на обема на газ.
.Формулира първия принцип на термодинамиката
като закон за запазване на енергията при топлинните
процеси.
Изотермен
процес.Идеален газ.
НЗ.Описва изотермен процес въз основа на опита.
.Описва модела идеален газ.
.изотермен газ
.идеален газ
Изохорен и изобарен
процес
НЗ.Описва въз основа на опита изохорен и изобараен
процес.
.Прилага законите на Гей-Люсак и на Шарл.
.изохорен процес
.изобарен процес
Запазване на
енергията при
процесите с идеален
газ
НЗ.Прилага първия принцип на термодинамиката при
анализ на изотермни,изохорни и изобарни процеси с
идеален газ.
.вътрешна енергия
на идеален газ
Газови закониРЗ.Обобщава процесите с идеален газ чрез уравнението
на състоянието му(комбиниран закон за идеалния
газ).
Топене и
втвърдяване
НЗ.Описва преходите между твърдо и течното състояние
на веществата и обмененото количество топлина.
.специфична
топлина на топене
Изпарение и
кондензация
НЗ.Описва изпарението и кондензацията и пресмята
обменното при тези преходи количество топлина.
.специфична
топлина на
изпарение
Топлинни машиниНЗ.Описва принципа на действие на топлинните
машини и пресмята коефициент на полезно
действие(КПД).
.Оценява максималния възможен КПД на топлинна
машина.
.КПД на топлинна
машина
Двигатели с
вътрешно горене
НЗ.Описва действието на двигателите с вътрешно горене
(цикъл на Ото) и свързаните с тях екологични
проблеми.
Дава примери за топлинно замърсяване на околната
среда.
.двигател с
вътрешно горене
Топлинни явленияО.Обосновава невъзможността на вечния двигател.
Топлинни явления-
тест
П
Тест проверка на
изходното равнище
Опитно определяне
на ускорението при
равноускорително
движение или
Измерване на
земното ускорение
ЛР.Представя резултатите от измерванията във вид на
таблици и пресмята стойностите на физичните
величини.
Опитна проверка на
втория принцип на
механиката или
ЛР.Проверява опитно физични закономерности
(зависимост на ускорението от силата и масата или
зависимост на силата на триене от вида на триещите
Годишно разпределение по физика и астрономия за 8 клас
Изследване на
силите на триене при
хлъзгане
се повърхности и от силата реакция на опората).
Определяне на
центъра на тежестта
на тела с различна
форма
ЛР.Анализира резултатите от опити и наблюдения и
прави изводи.
Определяне на
изтласкващата сила и
опитна проверка на
закона на Архимед
ЛР.Проверка опитно зависимостта на изтласкващата
сила от плътността на течността и от обема на
изместената от тялото течност.
Определяне на
специфичен
топлинен капацитет
ЛР.Демонстрира умения за работа с уреди:
калориметър,термометър,везни
.калориметър
Опитна проверка на
закона на Шарл
ЛР.Проверява опитно зависимостта на обема на идеален
газ от температурата при постоянно налягане.
Определяне
специфичната
топлина на топене на
леда
ЛР.Измерва и определя по дадена инструкция
стойностите на физичните величини
(температура,маса,специфична топлина на топене).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 май 2020 в 13:39 ученичка на 27 години от Карлово - СОУ "Христо Проданов", випуск 2012
07 ное 2018 в 11:21 ученичка на 24 години от Стара Загора - 002 ОУ "Петко Рачов Славейков", випуск 2013
25 окт 2017 в 18:05 учител на 54 години от Пловдив
19 окт 2017 в 18:49 ученичка на 26 години от Разград - ПГИ "Робер Шуман", випуск 2012
23 сеп 2017 в 12:04 студент на 115 години от Пловдив - вузк пловдив, факулетет - zemedelski kolej, специалност - Стопанско управление, випуск 2012
 
Домашни по темата на материала
определяне на земното ускорение с математично махало
добавена от dragomira.dimitrova.75 24.03.2019
0
5
Подобни материали
 

Сила на триене

03 дек 2007
·
254
·
1
·
183
·
526

Урок за силата на триене. Кога възниква. Защо възниква. Какви видове сила на триене има.
 

Видовете енергия

11 яну 2007
·
872
·
1
·
177
·
55
·
3

Едно тяло може да притежава енергия не само в следствие на движенето си, но също и поради своята позиция или форма. Например когато часовникова пружина е навита, тя съхранява енергия.
 

Формули по физика

06 дек 2007
·
812
·
2
·
108
·
993
·
5

Големина на ток: I=Q/t измерва се в A-АМПЕРИ Напрежение: U=A/Q измерва се във V-Ватоев Закон на Ом: R=U/I I=U/R измерват се в -ОМ
 

“Сили на триене и съпротивление”

20 яну 2009
·
191
·
12
·
2,417
·
402

В тесния смисъл на думата, явлението триене се проявява при контакт на повърхностите на две тела и възникване на сила Fтр. Обратно насочена на скоростта V на относителното им движение при хлъзгане и търкаляне или в покой...
 

Равномерно движение

10 юни 2007
·
423
·
3
·
98
·
249

Урок по механика за девети клас.........................
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физика
Електричество и магнетизъм
изпитен тест по Физика за Ученици от 7 клас
Тестът се състои от 20 въпроса от затворен тип за проверка на знанията на учениците по раздела. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
4
1
2 мин
19.12.2019
Тест по физика за 7-ми клас
изходен тест по Физика за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 25 въпроса по физика за 7-ми клас. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Лесен)
25
409
1
04.12.2013
» виж всички онлайн тестове по физика

Годишно тематично разпределение по физика и астрономия за 8 клас

Материал № 934988, от 29 дек 2012
Свален: 153 пъти
Прегледан: 213 пъти
Предмет: Физика
Тип: Разпределение
Брой страници: 4
Брой думи: 965
Брой символи: 6,270

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Годишно тематично разпределение по физика и аст ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Анна Йолчева
преподава по Физика
в град Варна
с опит от  12 години
44 6

Гергана Атанасова
преподава по Физика
в град София
с опит от  16 години
145 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения