Големина на текста:
Висше училище по Агробизнес и развитие на
регионите – ЦДО
Дисциплина „Основи на правото”
К У Р С О В А Р А Б О Т А
Тема: Съдържание и практическа значимост на
правото на строеж
Преподавател: Проф. д-р Георги Стефанов
Разработил:
Фак. №
Специалност: Стопанско управление
Първи курс, Първи семестър
В.Търново
2011/2012 г.
Правото на строеж спада към класическите вещни права. Познато е под термина
„суперфиция”. Първоначално е възникнал като дългосрочен наемен договор. По - късно
преторът е създал специален иск за защита на суперфицията. В теорията се приема, че
именно от този момент суперфицията може да се разглежда като самостоятелно вещно
право. Икономическият смисъл на правото на строеж се състои в правната възможност
едно лице да построи сграда в чужд имот и да стане собственик на същата. По този
начин се разделя собствеността върху земята от тази върху постройката. По тези
съображения самият раздел в закона за собствеността посветен на правото на строеж, се
нарича „Собственост върху постройка”. Целта на това ограничено вещно право е да
елиминира правото на приращение. Приема се, че собственикът на терена е и
собственик на всичко, трайно прикрепено към него, освен ако се уговори друго.
„Другото” е именно правото на строеж. В определени случаи се налага да се учреди
такова право вместо да се прехвърля правото на собственост върху терена. Именно тази
житейска потребност е накарала правото на строеж да се уреди във всички правни
системи.
Правото на строеж може да се отстъпва върху имоти, които са собственост на
държавата, общините, юридически или физически лица. Най – често правото на строеж
се учредява върху държавна или общинска земя. Задължително трябва да е учредено в
съответствие с влязъл в сила придобит устройствен план. Застрояването следва да се
извърши съобразно одобрен архитектурен проект и при спазване на нормите за
застрояване на закона за устройство на територията и нормативните актове по
прилагането му. До 1990 г. у нас държавата бе основният продавач на жилища, като
тези продажби се извършваха от инвеститорските дирекции към общинските съвети.
По настоящем правото на строеж се учредява най-вече на строителните търговски
дружества, които извършват строежа и в последствие продават изградените обекти.
Според чл. 63 ЗС правото на строеж може да се учреди в няколко хипотези:
Собственикът на земята може да учреди право на строеж на едно лице, което
ще построи сградата и ще стане собственик на постройката.
Собственикът на земята и изградената на нея постройка може да прехвърли
на едно лице собствеността на сградата, отделно от земята. При тази
хипотеза е възможно да се прехвърлят повече от един обект в изградената
вече сграда, като правото на строеж ще се учреди в идеални части, например
изградена е постройка с 10 еднакви самостоятелни апартамента. При тяхната
продажба всеки един от новите собственици ще придобие 1/10 идеална част
от правото на строеж върху терена.
Собствеността върху изградена постройка може да се придобие отделно от
земята и чрез доброволна делба. ПП на ВС № 7/1973 г. приема, че нормата
следва да се тълкува стриктно, т.е. допустима е само доброволната, но не и
съдебна делба. Правото на строеж обикновено се свързва със строителна
дейност над повърхността на земята. Изменението на ЗС от 1996 г. изрично
допусна право на строеж и под повърхността на земята. Това се отнася както
за инфраструктурни обекти, така и за друг тип постройки.
Носител на правото на строеж може да бъде физическо или юридическо лице.
Правото на строеж може да бъде срочно или безсрочно.
Собственикът на земята не може да придобива право на строеж. Ако собственика
строи на собствена земя, той упражнява правото си на собственост. Това означава, че
изготвянето на строителна виза, получаването на строително разрешение и даването на
строителна линия са технически изисквания при извършване на строежа. Собственикът
на земята става автоматично собственик на построеното по силата на чл. 92 от Закона
за собствеността. Собственикът е собственик на сградата и когато друго лице е
построило сградата върху неговата земя, без да му е отстъпено право на строеж.
Правото на строеж принадлежи на лице, което не е собственик на земята. Основното
съдържание на това право е, да се построи сграда върху чужда земя. Следователно
съществуват две права на собственост – право на собственост върху земята и право на
собственост върху построеното в резултат на отстъпеното право на строеж. Правото на
строеж ограничава правото на собственост по чл. 92 ЗС. Ако правото на строеж е
упражнено в по-голям обем от отстъпения, собственикът на земята придобива
собствеността върху изграденото в повече или между собственика на земята и
суперфицияра възниква съсобственост.
Класическото право на строеж се състои във възможността да се построи сграда
върху чужда земя и по този начин да се придобие право на собственост върху
построеното. Чл. 63 ЗС предвижда две хипотези:
Когато собственика на земята и на съществуващата върху нея сграда прехвърли
на друго лице правото на собственост върху сградата;
Когато правото на собственост върху сградата се създаде отделно от правото на
собственост върху земята чрез доброволна делба.
Правото на строеж не е право с оглед личността на носителя. То може да се
придобие по давност, чрез доброволна делба и чрез наследяване по закон или по
завещание. То може да се прехвърля и ипотекира. Когато се учредява право на строеж,
договорът трябва да се сключи под формата на нотариален акт.
ФС на придобиване на право на строеж върху държавна земя включва:
Провеждане на търг при условия и по ред определени от МС;
Издаване на заповед от областния управител;
Сключване на договор между него и суперфицияра.
ФС за придобиване правото на строеж върху общинска земя включва:
Решение на общинския съвет;
Провеждане на търг при условия и по ред определени от общинския съвет;
Издаване на заповед на кмета на общината;
Сключване на договор между него и суперфицияра.
Без търг може да се учредява правото на строеж на религиозни институции, на
граждани с установени жилищни нужди, юридически лица на бюджетна издръжка и
други лица, когато това е предвидено в закона.
Правото на строеж върху общинска земя може да се отстъпва безвъзмездно по
решение на общинския съвет само на юридически лица на бюджетна издръжка,
религиозни институции и др. лица, когато това е предвидено в закона.
Друг способ за учредяване правото на строеж е подялбата, когато за единия от
съсобствениците остава правото на собственост върху земята, а за другия – правото на
собственост върху сградата.
Правото на строеж може да се придобие и по силата на съдебно решение, както и по
давност.
Правото на строеж може да се изгуби чрез:
Сделки (продажба ,замяна, отказ от правото на строеж);
Сливане (собственика на земята придобие собственост на сградата и обратно);
Изтичане на предвидения срок (при срочно право на строеж)
Неупражняване в продължение на 5 г. Тъй като суперфицията ограничава
правомощията на собственика на земята, законът е предвидил като основание за
нейното предсрочно прекратяване факта, че правото трайно не се упражнява.
Според разпоредбата на чл. 67 ЗС правото да се построи сграда върху чужда
земя (чл. 63, ал. 1 ЗС) се погасява в полза на собственика на земята по давност,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 фев 2019 в 10:56 родител на 45 години
26 яну 2019 в 02:33 ученичка на 22 години от Ямбол - ГПЧЕ "В. Карагьозов", випуск 2016
02 яну 2019 в 16:39 ученик на 22 години от Монтана - Второ СОУ "Никола Йонков Вапцаров", випуск 2017
24 апр 2017 в 08:38 ученик на 25 години от Смолян - ПГИ "Карл Маркс", випуск 2014
19 апр 2017 в 14:57 студент на 115 години, факулетет - Икономически факлутет, специалност - Стопанско управление, випуск 2011
08 фев 2017 в 09:42 в момента не учи на 53 години от Пазарджик
07 юни 2016 в 10:35 студентка на 48 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2015
08 май 2016 в 22:09 ученик на 22 години от София - 001 АЕГ, випуск 2017
14 мар 2016 в 17:40 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по медицина, випуск 2014
28 яну 2016 в 19:02 студентка на 34 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Юридически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2016
 
Подобни материали
 

Основи на правото

20 ное 2006
·
2,100
·
2
·
405
·
792

Настоящият казус съдържа многобройни юридически факти и сложни фактически състави, след чието осъществяване настъпват правните последици посочени в правната норма, уреждаща този юридически факт...
 

Право и време - курсова работа

30 мар 2006
·
234
·
14
·
2,218
·
185

Право и време - правото във времето, еволюция, действие на правните норми във времето, обратно действие на закона, време в правото.
 

Наказателно право

06 ное 2006
·
2,430
·
1
·
136
·
297
·
2
·
1

Наказателното право е система от законови норми,който определят деянията признати за престъпления и наказанията за тях. Значение на наказателното право: то защитава от престъпни посегателства. Основните социални ценности- правата на личността, на гражд
 

СД, КД, ООД и АД - права и задължения

31 май 2006
·
2,047
·
1
·
153
·
439

СД, КД, ООД и АД - права и задължения - таблица.
 

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници

03 юни 2006
·
1,711
·
2
·
327
·
265
·
1

Облигационно право. Понятие. Облигационно отношение и техните източници. Договорът като източник на облигационни отношения. Сключване на договорите. Предварителни договори.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право на Европейския съюз
междинен тест по Право за Студенти от 2 курс
Семестриален тест по "Право на Европейския съюз". Съдържа въпроси за историята, компетентността и органите на ЕС, както и няколко въпроса относно правата на човека в рамките на Съюза. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
20
11
2
5 мин
16.07.2019
Основи на правото
изходен тест по Право за Студенти от 2 курс
Тест по дисциплината "Основи на правото" за втори курс - 30 въпроса, само с един верен отговор.
(Лесен)
30
6
1
6 мин
24.07.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Съдържание и практическа значимост на правото на строеж

Материал № 934598, от 28 дек 2012
Свален: 46 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,687
Брой символи: 9,716

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Съдържание и практическа значимост на правото н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала