Големина на текста:
Защо компетентностите са част от съвременната представа за
образованост? Защо е необходимо да се отиде отвъд знанията и
уменията?
/академично есе/
Учебната дисциплина „Дидактика” има основополагащо значение за педагогическите
университети. В процеса на обучение у студентите се формират умения и навици за
проектиране, конструиране и практическа реализация на система за обучение.
Теоретичната подготовка на студентите осигурява тяхната теоретична компетентност.
Практическото обучение осигурява необходимите възможности за професионална
реализация. Важно е бъдещите педагози да формират добра дидактическа
компетентност, която ще е основа за тяхната професионално-педагогическа
компетентност. Компетенциите се определят в зависимост от потребностите на
обществото, които се променят с неговото развитие. Това е една от причините за
тяхната гъвкавост.
Компетентност е способността за използване на знания и умения. Тя е важна част от
качествата на педагога, защото му позволява да действа по-ефективно и креативно в
учебния процес, да поднесе учебното съдържание на учениците по лесен и разбираем
начин. Учителят и ученикът трябва да са равнопоставени в процеса на обучение.
Знанията, уменията и навиците не са достатъчни за извършването на определена
дейност. Тя сама по себе си изисква определени модели на поведение, които включват
готовността и способността на индивида. За компетентното извършване на дадена
дейност е от значение и ценностното отношение на субекта към нея, което мобилизира
и организира неговите познавателни, емоционални и волеви сили в едно цяло. В самата
дейност субектът се проявява като личност. Това ни дава основание да смятаме, че
компетенцията се основава на знанията, включва структурирани в система умения и
система от отношения на индивида към себе си и към другите.
Компетенциите са единство от знания, умения и отношения за решаването на
познавателен, научен и житейски проблем. Те означават единство на теоретична
подготовка, система от нагласи и ценности и модели на поведение и дейност.
Развитието на компетенции поставя акцента върху продуктивните навици на ума, върху
организацията, планирането и процедурите за извършване на определена дейност.
Училището е една пиеса, в която децата и учителят имат главни роли. Учителят
трябва да се подготви за мисията на придружител и улеснител за усилията на
учениците, а детето-за ролята на ученика, който се образова как да тръгне на училище,
как да действа в учебния час, как да се учи и как да общува с другите деца в класната
стая и на двора. Други важни атрибути, които помагат на ученика са: тетрадка,
учебник, чанта, чин, черна дъска, показалка, тебешир... Актьорите могат да се въплътят
в ролите си, ако имат подходяща среда и сцена. Нужно е да извършват действия от
всекидневния живот, да влизат в социални роли, да се запознават с традициите и
обичаите. За тази цел учителят трябва да използва своите компетенции, понеже е
натоварен с огромната отговорност да провокира активността у всеки ученик, да му
сътрудничи в процеса на разгръщане и обогатяване на неговия интелектуален и
социален потенциал. Учителят е като „апостол” на знанието. Той вече е бил в
професионалното бъдеще на детето, опознал го е и се е върнал, за да му съдейства да
„пристигне” по-бързо в своето време. Добрият учител се опира на диалога и активното
участие на малките ученици. Те се мотивират от малките проекти, в които те защитават
идеи и решения и независимо дали са правилни, учителят ги подкрепя и стимулира,
като по този начин развива техните умения за организираност и решимост да се успее.
Във всички епохи на човечеството, учителят е като Прометей, който поднася
знанието на детето, въвежда го в неговото бъдеще с необходимите за начина на живот
социални умения и личностни качества. В този смисъл, учителят трябва да има
признанието на обществото, да разполага с необходимия авторитет и да има адекватни
средства за педагогическата дейност, но преди всичко той сам трябва да има високо
мнение за себе си, за да пробужда уважението на учениците и те да искат да бъдат като
него.
Учителската професия в България не заема първо място. Общественото мнение
относно учителските компетенции, лични качества и перспективи, също е разслоено.
Учителят осъзнава своята социална мисия, но няма обществена подкрепа, за да я
изпълни. Зададената „квалификационна рамка” за подготовка на бъдещия учител все
още не е поставена в центъра между изискванията педагогическите науки за работа с
деца и ученици на различна възраст и обществените нужди. Учителят през
образователния си процес почти не се докосва до изследване на проблема „обществени
потребности” и често усвоява познания и компетенции с малка приложимост в
педагогическата практика. „Възможността да преподаваш” се различава от
„способността да преподаваш”. Учителят по силата на своята квалификация има
възможността да упражнява педагогическа дейност, а способността да я упражнява
ефективно е въпрос на лични компетенции.
Обществото има доста изисквания към учителя-той трябва да притежава богата обща
култура и информираност, позитивно отношение и всеотдайност към учениците,
владеене на социални умения и компетенции, лидерски умения, способност за взимане
на решения, да може да прилага уменията си в нова и непозната среда и др. За това е
необходимо да се промени философската и стратегическа подготовка на учителя, да се
включат допълнителни квалификационни и специализирани компетенции с цел
засилване на професионалната мобилност на бъдещия учител. Педагогическата
практика в детската градина, училището или други образователни институции може да
предостави на бъдещия учител информация за състоянието на проблема „учебно-
училищна действителност”, за потребностите на децата и учениците, включително
потребността на компетентен педагог. Урокът в съвременното училище трябва да се
ръководи от учител, умеещ да планира, организира и реализира учебния процес.
Урокът трябва да бъде правилно структуриран с ясно изразена цел, възпитаващ,
предизвикващ интерес у учениците.
В съвременните български училища проверката и оценката на учебните постижения
на учениците са съществен компонент на цялостния учебно-възпитателен процес.
Акцентира се върху това, че знанията, уменията и компетенциите на учениците, които
овладяват в процеса на обучение не са самоцел, а ключов фактор за тяхната пълноценна
социална и професионална реализация. Проверката и оценката на знанията, уменията и
навиците на учениците изпълняват в процеса на обучение разнообразни функции.
Тяхното познаване е изключително важно, за да могат и учениците, и учителите да
извлекат максимална полза от процеса на проверяването и оцеляването. Децата трябва
да бъдат оценявани непрекъснато, тъй като от това следва техните възникващи нужди
от конкретна помощ. Учителите планират своите действия, съобразно нуждите им и
оптимизират характера на педагогическото взаимодействие учител-ученик.
Посредством оценяването в началното училище, ученикът се насочва км
преодоляване на слабостите и усъвършенстване на собствената му дейност. Оценката
дава стимул, окрилява ученика, но ако не е поставена правилно може да създаде
психологични прегради, заради неуспеха, което допринася за ниска самооценка.
Според М. Андреев съвременните условия за формиране на личността изпитът,
изпитването и оценката на усвоените знания, умения и навици придобиват по-голямо
значение, защото чрез тях подрастващият формира значителни компоненти на
самосъзнанието си и критерии за самооценка. Учителят трябва да разгърне цялото си
творческо майсторство и потенциал, за да приобщи ученика към познавателната
дейност деликатно, добре премислено. Да разкрие целесъобразни и резултатни способи
за работа, да осигури на ученика положително емоционално преживяване. Недоволните
от оценката си ученици, изживяват вътрешен конфликт със себе си. Това са децата,
които усвояват бавно или средно учебното съдържание. Те се затварят в себе си,
престават да се интересуват от проблемите на околните, живеят със самочувствието на
неразбраните, подценените.
Важна част от обучението е самостоятелното извършване на знания и умения.
Учителят поставя за цел да се научат учениците на самостоятелно планиране на
работата, организиране на мисли, изводи, самостоятелни решения на задачи. Учителят
трябва да научи учениците на такива методи, похвати и способи, да използват в най-
рационалното учене. Трябва да се създадат необходимите обективни субективни
условия за формиране у учениците на умения и навици за учебен и умствен труд.
Участието на учениците улеснява работата в урока. В начална степен учителите
полагат усилия за изграждането на система на работа в урока, оформяйки навици и
умения у ученика. Необходимо е да се предизвика у ученика желанието за
самостоятелно четене и търсене на допълнителна литература, усъвършенстване на
качествата.
Компетентността е доказана способност за използване на знанията и уменията. Това е
качество, без което педагогът е неспособен да учителства, да организира и реализира
учебния план. Учителят трябва да излъчва авторитет, за да бъде пример за подражание
в очите на учениците. За тази цел, обаче той трябва да има необходимата квалификация
и специализация и да бъде подкрепен от обществото.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Защо компетенциите са част от съвременната представа за образованост?

Компетентност е способността за използване на знания и умения. Тя е важна част от качествата на педагога, защото му позволява да действа по-ефективно и креативно в учебния процес...
Изпратен от:
mariana0210
на 2012-12-25
Добавен в:
Есета
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
247 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Какво научих аз в училище.
добавена от tojagata 06.11.2016
0
12
Помощ ДИДАКТИКА ! спешно !!!
добавена от audipowerw12 13.03.2014
0
39
Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост?
добавена от djandan99 08.04.2019
2
21
Защо компетентностите са неизменна част от съвременната представа за образованост? Защо знанията и уменията са необходими,но не достатъчни? Защо е необходимо да отидеш отвъд тях?
добавена от tonchevaaa 21.11.2017
1
41
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Защо компетенциите са част от съвременната представа за образованост?

Материал № 934025, от 25 дек 2012
Свален: 247 пъти
Прегледан: 326 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Есе
Брой страници: 3
Брой думи: 1,171
Брой символи: 7,649

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Защо компетенциите са част от съвременната пред ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала