Големина на текста:
НЕОКЛАСИЧЕСКА ТЕОРИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТРУДОВА
МИГРАЦИЯ
Според неокласическата теория основа на международната трудова миграция са
разликите между страните по равнище на работните заплати. Трудът като
производствен ресурс е оскъден, което в света като цяло намира израз неравномерното
му разпределение по страни. Международната трудова миграция се осъществява от
страни с по-ниска към страни с по-висока възвръщаемост на труда. Формална граница е
компенсирането на разходите за транспорт чрез миграционните доходи.
Неокласическата теория прилага производствената функция за изясняване на
основата на трудовата миграция. Според теорията на Солоу икономическият растеж
зависи от три променливи фактора – равнището на работната заплата, възвръщаемостта
на капитала и сближаването на доходите между страните.
Анализът на факторната производствена взаимозависимост се извършва при
условия на стабилност на икономиката, съвършена конкуренция и пълна заетост.
Моделът доказва, че техническият напредък е решаващият фактор на икономическия
растеж, а не разходите и инвестициите, интензификацията на производството и
устойчивото икономическо равновесие. При постоянен доход на капитала доходът от
труда нараства според техническия напредък. От гледна точка на света като цяло този
извод означава, че при международно движение на труд в развиващите се страни,
където той има по-ниска възвръщаемост, тя ще се повиши по-бързо и ще се осъществи
икономическо сближаване между страните. Моделът се смята за традиционен, защото
не включва отделно фактора човешки капитал.
ТЕОРИЯ ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Новият модел за сближаване на разликите в доходите между страните е основан
на теорията за човешкия капитал. Тя е създадена от Г. Бекер и Я. Минсер и е доказана в
приложните изследвания. Теорията на човешкия капитал въвежда понятието за
капитала в широк смисъл, състоящ се от физически и човешки капитал. Човешкият
капитал - знанията и уменията на хората, е третият производствен фактор, смятан за
мотор на икономическия растеж. Всеки човек инвестира в себе си с цел повишаване на
собствената си квалификация, производителност и възвръщаемост под формата на
работна заплата. Формирането на човешкия капитал е оптимизационен процес на
сравняване на текущите разходи и бъдещите ползи. Човешкият капитал влияе върху
пазара на труда чрез диференцирането на работните заплати, поведението на
предлагане на труд, продължителността на прилагане на труда, възрастовата му
структура и други начини.
ТЕОРИЯ НА ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ
Теорията за човешкото развитие е създадена от Сен, който дефинира
икономическото сближаване между страните чрез равните възможности. Според него
човешкото развитие е под влиянието на обстоятелства извън контрола на индивида,
включително страна на раждане, пол, раса, семейно положение. Основа на анализа на
икономическото сближаване в света е съществуващата огромна пропаст между
доходите на различни равнища – национално, международно и световно.
ДРУГИ ТЕОРИИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТРУДОВА МИГРАЦИЯ
Социалните теории обясняват основите на международната миграция от гледна
точка на съществуващата пропаст между бедни и богати в света. Предмет на
изследване са развиващите се страни, застрашени от бедност, безработица и социалната
нестабилност. Според тях причините за социалните проблеми са диктаторските
режими, потъпкването на демократичните ценности и на основните човешки права. В
центъра на новите изследвания са екокатастрофите и бежанските проблеми, резултат от
асиметрични конфликти, международен тероризъм, етнически борби, затопляне на
климата, СПИН, природни бедствия, вкл. Земетресения, наводнения, суши и други
бедствия. Бежанците са жертви на принудителна емиграция, хора без закрила и
същевременно рискови групи, повишаващи несигурността в света като цяло.
Формирането на рискови мигрантски групи променя етническите, културните,
религиозните и образователните структури в приемащите страни, създава обществено
недоволство в тях, социална, политическа и икономическа нестабилност, води до
протекционистични имигрантски мерки и изисква интеграционна политика.
Демографските теории изучават тенденциите, резултат от увеличаване на броя
на потенциалните емигранти от развиващите се в развитите страни. По изчисления на
ООН броят на живеещите в развитите и развиващите се страни ще достигне през 2025
г. съответно 1,4 и 7,1 млрд. според изследванията демографското развитие на страните
и света има засилваща се роля върху международната миграция, защото в развитите
страни е водеща тенденцията към намаляване на раждаемостта, застаряване на
населението, намаляване на трудовите ресурси и засилена урбанизация.
Международната миграция влияе върху растежа на населението в развитите страни, но
и върху възрастовата им структура. Например прирастът на населението в САЩ е
резултат от имиграцията от Азия, Африка и Латинска Америка. Но в развитите страни
наред с увеличаването на раждаемостта се увеличава общият брой на имигрантите и се
изгражда ново имигрантско поведение на намаляване на раждаемостта. Същевременно
то не влияе върху високата раждаемост в изпращащите развиващи се страни. В тях
високата динамика на нарастване на населението увеличава потребността от
осигуряване на вода и храна, образование и здравеопазване и се превръща в световен
екзистенциален проблем.
Географските теории разясняват международната миграция според
принадлежността на хората към определен световен регион. Те са традиционни
геополитически и нови глобални теории. Традиционната трудова миграция се извършва
от развиващите се към развитите страни. Новите глобално-регионални теории са
свързани с формирането на мигрантските потоци и центрове и международната
интеграция. Според интеграционната теория международната миграция се осъществява
освен на професионална икономическа и на социална и регионална основа. Социалната
регионална миграция е институционална. Тя е недискриминационна и се осъществява
според принципите на плурализма и конструктивизма, равнопоставеността и
солидарността, вкл. Защитата на малцинствата, събирането на мигрантските семейства,
подпомагането на образованието на имигрантските деца и др.
ВИДОВЕ МЕЖДУНАРОДНА МИГРАЦИЯ
Според историческия си теоретичен контекст международната миграция се
основава на разликите между страните по трудови ресурси, технически напредък,
знания и умения на хората. Но реалните основи на развитие на международната
миграция са конкретно – исторически, икономически, политически и културни и заедно
определят мотивите и структурата и.
Като икономическо явление международната миграция е международно
движение на труд като производствен фактор. Хората мигрират с цел повишаване на
своите доходи. Икономическите ресурси в света са оскъдни, разпределени
неравномерно, невъзпроизведими и възпроизводими и с различно качество. Например
загубите на природни ресурси се оценяват на 4-5 трлн. $, което е 30% повече,
отколкото могат да се възпроизведат. Страните от ОПЕК получават 50% от
финансовите приходи от международната търговия на развиващите се страни. Страните
се различават по равнище на образование, реални доходи и продължителност на
живота. В света 80% от населението получава 20% от доходите. В развиващите се
страни 80% са със средно образование, значителна част са неграмотни.
Технологичният начин на производство повишава производителността на труда,
променя отрасловата, териториалната и организационната структура на
производството, преразпределя трудовите ресурси от аграрната и индустриалната
сфера в сферите на услугите и знанията. Но 96% от нововъведенията се създават от
развитите страни. В света се засилва диференциацията на труда, създават се нови
професии и структури на трудовите пазари и съответните управленски системи и
регулатори.
Глобализацията ускорява международното движение на труд чрез глобалните
комуникации и новите транспортни средства. Повече хора имат достъп до информация
за трудовите пазари, включително чрез мигрантските фирмени и семейни мрежи.
Многонационалните компании създават вътрешнофирмени пазари и улесняват
развитието на интелектуалната миграция. Бедността и глобалните заплахи водят до
принудителна международна миграция и повишават значението на световните
организации.
Нелегалната миграция включва хората, които нямат разрешение за напускане на
страната, както и за продължаване на престоя си в приемащата страна, или за транзитно
преминаване. При масов характер тя е основа на незаконни дейности в страните на
имиграцията. Незаконно пребиваващите емигранти създават сенчеста икономика. В
САЩ броят на нелегалните имигранти е годишно между 3-15 млн., повечето от които
са от Мексико и общи работници във фермите, строителството и битовите услуги.
Значителен е броят на нелегалните имигранти в Италия, Франция и Испания.
Развитието на международната трудова миграция изразява различни
обществено-политически реалности. В зависимост от тях възникват различните видове
международна миграция, разнообразява се структурата и. Глобализацията и
либералното общество са предел между старата и новата международна трудова
миграция. Старата международна миграция е характерна за индустриалната епоха и
доминирането на международната търговия. Тя е пряка международна трудова
миграция. Новата международна миграция е присъща на либералния начин на живот и
дейност на хората, но също така и на засилващата се роля на корпоративните фирмени
стратегии и структури. Тя съчетава пряката с непряката международна трудова
миграция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
04 юни 2021 в 11:09 ученик на 22 години от Братя Даскалови - ОУ "Георги Сава Раковски", с. Партизанин, випуск 2017
18 фев 2021 в 16:29 студент на 27 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Политология, випуск 2016
30 май 2018 в 21:57 родител
29 яну 2018 в 22:05 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономика с чуждоезиково обучение, випуск 2015
13 яну 2018 в 19:45 в момента не учи на 36 години от София
12 апр 2017 в 20:35 студент на 26 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2017
08 яну 2017 в 15:05 родител на 44 години
16 ное 2016 в 19:37 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2016
02 юли 2016 в 19:52 студент на 28 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Факултет по технически науки, специалност - Системи за сигурност, випуск 2014
29 фев 2016 в 19:45 потребител
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международни финанси
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тест по международни финанси. Всички въпроси, с изключение на №4 имат само един верен отговор.
(Труден)
24
18
1
9 мин
26.03.2013
Регионални пазари и МТО
тест по Международна икономика за Студенти
Тестът съдържа 25 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
25
1
1
17 мин
19.01.2015
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Неокласическа теория за международната трудова миграция

Материал № 929183, от 13 дек 2012
Свален: 21 пъти
Прегледан: 37 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 3,006
Брой символи: 21,087

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Неокласическа теория за международната трудова  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала