Големина на текста:
Иновации -видове. Иновационен процес.
Понятието «иновация» според класическите определения, включва:
процесът на новъведението;
новата идея или метод;
успешното използване на новите идеи;
промените, които «произвеждат» нови аспекти в дейността;
нововъведения в икономически или социален план на една
организация.
Понятието «иновация» се относя както към радикалните, така и към
постепенните промени при продукти, процеси и стратегии. Целта на иновациите е
повишаване на ефективносттта, икономичността и удовлетворенността на
потребителите. Това дава основание да се смята, че иновационността може да се
приема и като предприемчивост. С понятието «иновация» се свързват също така и
понятията изобретение, откритие, които са продукт на креативността, новите идеи.
Разликата между креативности и иновация е внедряването в практиката – иновацията е
въплътяването на новите идеи в практиката.
В широк смисъл под иновация се разбира успешното развитие на социалната,
икономическа, образователна, управленска и други сфери на обществения живот чрез
разнообразни нововъведения. Иновацията представлява нова комбинация на известни
фактори или промяна с цел внедряване и използване на нови видове потребителски
стоки, средства, пазари и форми на организация. Нова идея, която, от една страна,
може да намери реализация чрез нова технология, подобрен продукт или процес,
предлаган на потенциалния потребител, от друга - в нов подход, във форма и метод на
управление, който да повишава ефективността. Към иновациите се отнасят всички
промени, нововъведения, които за пръв път се прилагат в организацията и носят
конкретна икономическа и социална полза. В условията на съвременните технологии
организационните, техническите и социалните нововъведения са взаимосвързани. От
тази гледна точка може да се приеме, че иновация е не само внедряването на нов
продукт на пазара, но и стимулирането на нови оранизационни отношения, норми,
нагласи, ценности, които водят до иновативната активност.
Като грешка се отчита затварянето на организацията. Използването на
партньорството позволява да се създаде оптимален организационен модел, както и
намаляване средствата, необходими за НИРД. Това е ефектът на отворните иновации
(Чесбо, 2007), който цели създаването на концептуално нов пазар за иновационната
продукция. (Терминът е въведен от Хенри Чесбо в книгата «Отворените иновации. Нов
път към създаване и използване на технологии», 2003.) Обобщавайки, логиката на
модела на отворените иновации се основава на “циркулиращо” знание, което
организацията е получила в хода на изследванията си не се ограничава с вътрешни
пътища, водещи към пазара, а процесът на научни изследвания и разработки се
възприема като отворена система, която може да разчита на сътрудничество с други
организации, с университети и т.н. Използват се целеви потоци на знание за ускоряване
на вътрешните иновативни процеси, а също така и за разширяване на пазара. В този
смисъл принципите на организация на изследванията и иновациите се реализират по
нов начин и са породени от организационна култура, основана на творческите нагласи
и предприемчивост. Принципите на отворените иновации са характерни и за работата в
иновативните клъстери. За по-голяма нагледност същите принципи са посочени в
табличен вид, базирайки се на изследванията на Хенри Чесбо (вж. Табл.1).
Табл. 1.Сравнение на принципите на затворени и отворени иновации
Принципи на затворените новации
Принципи на отворените иновации
Експертите от областта работят за
организацията
Взаимодействие с експерти както от организацията, така и извън
нея
В организацията има идеи, от които се
извлича полза
На пазара има идеи, които биха могли да са от полза и печалба
за организацията
Научните изследвания и разработки се
извършват до крайния резултат в самата
организация.
Ценност са както научните разработки в организацията, така и
тези, които се черпят извън нея.
Научното откритие е за организацията и
тя излиза с него на пазара.
Не е необходимо само организацията да провежда изследвания,
за да получи печалба от тях.
Създаването на организация-
първооткривател носи ползи.
Създаването на устойчив организационен модел е приоритет
пред водещото място на пазара.
Висок контрол на интелектуалната
собственост с цел конкурентоспособност
и големи приходи.
Трябва да се използва интелектуалната собственост на
организацията от другите с цел високи приходи и трябва да се
купува чужда интелектуална собственност.
Мрежите на знание, основани на отворените иновации използват подходи,
близки и до разбирането за изграждане на иновационна култура в по-широк мащаб,
напр.: обучителни програми, разширени семинари и др.;
Задачите на мрежите са свързани с трансфера на технологии между научните
центрове и иновационните организации, както и търсене на партньори за
осъществяване на изследвания и внедряването им в иновационните организации.
Мисията на мрежата се заключава в съдействие за развитие на иновационните
организации и комерсиализация на наукоемките технологии.
Акцентира се върху нова хоризонтална комуникация, свързваща
традиционните области като икономическата, промишлената и
научноизследователската дейност с развитие на нови структури и инструменти. На тази
база са изведени три основни аспекта:
създаване на нови административни структури въз основа на
"системната" природа на иновациите;
изграждане на позитивни нагласи за нуждата от иновации и провеждане
на по-интензивен диалог между науката, индустрията и обществото;
разработване на стратегия и механизъм за прогнозиране на
технологичните потребности.
Следователно основни фактори за успех са научните разработки в отговор на
търсенето, трансфера на иновационно ноу-хау и сътрудничеството между
изследователските и други организации, физическата близост до източника на
технологии.
Иновационният процес се определя като подготовка и осъществяване на
иновационните промени. Той се изгражда изграден от взаимосвързани фази,
образуващи едно комплексно цяло. Като резултат от иновационния процес се реализира
иновацията. Иновационният процес се приема, че има цикличен характер.
Иновационният процес се свързва с превръщането на идеята в продукт чрез
фундаментални и приложни изследвания, разработки, маркетинг, производство и т.н.
Широко разпространение намира идеята, че иновационният процес е достатъчно
обширно понятие, не ограничено от сферите на производство и прилагане на знанието.
То включва и системата на образование, и организационно-психологически фактори
като например организационната култура, работата в екип, вземането на решения,
управление на конфликтите и други, които формират съответното отношение към

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Иновации - видове. Иновационен процес

Иновации -видове. Иновационен процес. Сравнение на принципите на затворени и отворени иновации.Иновационни политики. Модели на научната политика и комуникация.Основните предизвикателства .Моделите на научната политика и комуникация...
Изпратен от:
mini_90
на 2012-12-11
Добавен в:
Лекции
по Книгознание, библиотекознание и библиография
Статистика:
257 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Книгознание, библиотекознание и библиография
Библиотечно обслужване на хора със специални нужди - 2 вариант
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Тест върху материала за библиотечно обслужване на хора със специални нужди. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
22
1
1 мин
18.06.2012
Библиотечно обслужване на лица със специфични нужди
тематичен тест по Книгознание, библиотекознание и библиография за Студенти от 4 курс
Обслужване на лица със специфични нужди в библиотеката. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
20
14
1
2 мин
18.06.2012
» виж всички онлайн тестове по книгознание, библиотекознание и библиография

Иновации - видове. Иновационен процес

Материал № 927470, от 11 дек 2012
Свален: 257 пъти
Прегледан: 318 пъти
Предмет: Книгознание, библиотекознание и библиография, Култура и изкуство
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 2,415
Брой символи: 17,034

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иновации - видове. Иновационен процес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала